Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0375/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0179

Prijaté texty
PDF 354kWORD 97k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie Rade a Komisii o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (O-000031/2015 – B8-0115/2015 a O-000032/2015 – B8-0116/2015),

–  so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa stanovuje, že „činnosť Únie sa zameriava na podporu spolupráce medzi členskými štátmi “, najmä v oblasti „zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva európskeho významu“, a že „Únia a členské štáty podporujú kultúrnu spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami“,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2465/96(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1332/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii(3), ktoré bolo prijaté na základe rozhodnutia Rady 2013/760/SZBP z 13. decembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii(4), a najmä na článok 11c týkajúci sa dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva sýrskeho kultúrneho majetku,

–  so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2001/555/SZBP z 20. júla 2001 o zriadení Satelitného strediska Európskej únie(5), zmenenú jednotnou akciou Rady 2009/834/SZBP(6),

–  so zreteľom na uznesenie Rady z októbra 2012 o vytvorení neformálnej siete orgánov presadzovania práva a odborníkov v oblasti predmetov kultúrnej hodnoty (EU CULTNET) (14232/2012),

–  so zreteľom na druhý protokol k Haagskemu dohovoru z roku 1954 o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, z roku 1999,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov zo 14. novembra 1970,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva zo 16. novembra 1972,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005,

–  so zreteľom na Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch z roku 1995,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2199 z 12. februára 2015 o hrozbách pre medzinárodný mier a bezpečnosť v dôsledku teroristických činov al-Kájdy(7),

–  so zreteľom na Benátsku chartu o zachovaní a obnove pamiatok a lokalít z roku 1964, ktorou sa stanovuje medzinárodný rámec na ochranu a obnovu historických budov,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu prijatý 17. júla 1998, a najmä na jeho článok 8 ods. 2 písm. b) bod ix), v ktorom sa „zámerné útoky na budovy zasvätené náboženstvu, vzdelaniu, umeniu, vede alebo charitatívnym účelom, na historické pamiatky, nemocnice a miesta, kam sú zvážané choré a zranené osoby, za predpokladu, že nie sú vojenskými objektmi,“ považujú za vojnové zločiny,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2013 a politiku Európskej únie v tejto oblasti(8), v ktorej sa v odseku 211 uvádza, že „úmyselné spôsoby ničenia kultúrnych a umeleckých pamiatok, ku ktorým v súčasnosti dochádza v Iraku a Sýrii, by mali byť stíhané ako vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti“,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskeho parlamentu a Rady zo 6. februára 2015 s názvom Prvky regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje Dá’iš, (JOIN(2015)0002), v ktorom Komisia a podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku uznali závažnosť ničenia a drancovania kultúrneho dedičstva pri riešení krízy v Sýrii a Iraku a hrozbu, ktorú predstavuje Dá’iš,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Sýrii a Iraku sa v nedávnom období stalo niekoľko archeologických nálezísk a nábožensky a kultúrne významných pamiatok cieľom zámerného ničenia, ktorého sa dopustili skupiny extrémistov napojených najmä na Islamský štát v Iraku a Sýrii (ISIS/Dá'iš), a keďže generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková tieto systematické útoky na kultúrne dedičstvo označila za „kultúrne čistky“;

B.  keďže pojem „kultúrne čistky“ sa podľa UNESCO vzťahuje na zámernú stratégiu, ktorej cieľom je zničiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom úmyselného zamerania sa na jednotlivcov určených na základe ich kultúrneho a etnického pôvodu alebo náboženského vyznania v kombinácii s úmyselnými útokmi na ich uctievané miesta, pamiatky a vzdelávacie inštitúcie, a keďže stratégia kultúrnych čistiek, o ktorej svedčí dianie v Iraku a Sýrii, sa odráža v útokoch proti kultúrnemu dedičstvu, ktorých cieľom sú tak fyzické, materiálne a stavebné kultúrne prejavy, ako sú pamätihodnosti a budovy, ako aj menšiny a nehmotné kultúrne prejavy, ako sú zvyky, tradície a viera(9);

C.  keďže že niektoré činy spojené s ničením kultúrneho dedičstva sa za určitých okolností považujú za zločiny proti ľudskosti(10); keďže najmä činy namierené proti členom náboženskej alebo etnickej skupiny sa môžu stať trestným činom prenasledovania, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1 písm. h) Štatútu Medzinárodného trestného súdu;

D.  keďže takéto činy spojené s ničením kultúrnych a historických pamiatok a predmetov nie sú novým javom ani sa neobmedzujú len na územie Iraku a Sýrie; keďže podľa organizácie UNESCO je „kultúrne dedičstvo významnou súčasťou kultúrnej identity komunít, skupín a jednotlivcov, a rovnako súčasťou sociálnej súdržnosti, a teda jeho zámerné ničenie môže mať nepriaznivé dôsledky pre ľudskú dôstojnosť a ľudské práva“(11); zdôrazňujúc, že ako uvádza UNESCO a iné zdroje, drancovanie a pašovanie kultúrnych a náboženských pamiatok a predmetov v Iraku a Sýrii príslušníkmi ISIS/Dá'iš sa využíva na podporu financovania teroristických aktivít ISIS/Dá'iš, čo vedie k tomu, že sa tovar umeleckého a kultúrneho charakteru stáva „vojnovými zbraňami“;

E.  keďže 1. marca 2014 vďaka finančným prostriedkom Európskej únie spustilo UNESCO spolu s ďalšími strategickými partnermi trojročný projekt s názvom Núdzový plán na záchranu sýrskeho kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je zabezpečiť najmä núdzovú ochranu sýrskeho kultúrneho dedičstva;

F.  keďže Európska únia ratifikovala Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov prijatý 20. októbra 2005, ktorý bol prvým medzinárodným nástrojom, ktorý uznal dvojaký – ekonomický i kultúrny charakter kultúrneho tovaru, s ktorým „sa preto nesmie zaobchádzať ako s tovarom, ktorý má len obchodnú hodnotu“;

G.  keďže Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov prijatý 17. novembra 1970 a Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch prijatý 24. júna 1995 sú kľúčovými nástrojmi posilňovania ochrany svetového kultúrneho dedičstva;

H.  keďže neodvolené obchodovanie s tovarom kultúrneho charakteru je v súčasnosti tretím najzávažnejším nezákonným druhom obchodu po obchodovaní s drogami a so zbraňami, keďže toto neodvolené obchodovanie ovládajú organizované zločinecké siete a keďže existujúce národné a medzinárodné mechanizmy nemajú dostatočné vybavenie ani podporu na riešenie tohto problému(12);

I.  keďže napriek skutočnosti, že boj proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru nie je osobitnou právomocou Európskej únie, pretože táto právomoc ako taká nie je stanovená zmluvami, spadá jednako do viacerých oblastí pôsobnosti EÚ, ako je vnútorný trh, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kultúra a spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP);

J.  keďže naliehavo treba lepšie koordinovať boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi a užšie spolupracovať pri podpore informovanosti a spoločného využívania informácií a s cieľom dosiahnuť sprísnenie právnych rámcov; pripomínajúc v tomto kontexte, že Rada vo svojich záveroch zo zasadnutia v decembri 2011 o predchádzaní trestnej činnosti v súvislosti s tovarom kultúrneho charakteru a boji proti nej odporučila okrem iného, aby členské štáty posilnili spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní, kultúrnych inštitúcií a súkromných organizácií;

K.  keď že Rada v októbri 2012 vytvorila svojím uznesením neformálnu sieť orgánov presadzovania práva a odborníkov pre odborné posudzovanie v oblasti predmetov kultúrnej hodnoty (EU CULTNET), ktorej hlavným cieľom je zlepšovať výmenu informácií týkajúcich sa predchádzania nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a získavať a spoločne využívať informácie o zločineckých sieťach podozrivých z nedovoleného obchodovania;

L.  keďže generálna riaditeľka Irina Boková spustila 28. marca 2015 v Bagdade kampaň #Unite4Heritage, ktorej cieľom je za pomoci sociálnych sietí získať celosvetovú podporu pre ochranu kultúrneho dedičstva;

1.  ostro odsudzuje zámerné ničenie kultúrnych, archeologických a náboženských pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS v Sýrii a Iraku;

2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby prijala primerané opatrenia na politickej úrovni v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2199 z 12. februára 2015 s cieľom zastaviť nezákonné obchodovanie s kultúrnym majetkom pochádzajúcim z územia Sýrie a Iraku, pokým na tomto území budú pretrvávať podmienky konfliktu, a zabrániť tak, aby bol tento majetok používaný ako zdroj financovania;

3.  vyzýva PK/VP, aby využila prostriedky kultúrnej diplomacie a medzikultúrneho dialógu ako nástroj zmierovania rôznych komunít a obnovy zničených pamiatok;

4.  vyzýva PK/VP, EÚ a jej členské štáty, aby zaviedli bezpečnostné opatrenia na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré zabránia pašovaniu predmetov kultúrneho charakteru zo Sýrie a Iraku do EÚ, a aby účinne spolupracovali pri spoločných krokoch namierených proti obchodovaniu s artefaktmi sýrskeho a irackého pôvodu, pretože veľká časť obchodovania s umeleckými predmetmi Blízkeho východu je určená pre európsky trh spolu so Spojenými štátmi a oblasťou Perzského zálivu;

5.  v tejto súvislosti navrhuje, aby sa Komisia v súlade s odsekom 17 rezolúcie BR OSN č. 2199 z 12. februára 2015 zamerala na boj proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi, konkrétne s predmetmi kultúrneho dedičstva, ktoré boli od 6. augusta 1990 nezákonne vyvezené z Iraku a od 15. marca 2011 zo Sýrie; vyzýva Komisiu, aby navrhla koordinovaný postup boja proti tomuto nezákonnému obchodu spolu so zodpovednými vyšetrovacími orgánmi členských štátov a v úzkej spolupráci s UNESCO a inými medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná rada múzeí (ICOM), Medzinárodný výbor modrého štítu ICOM (ICBS), Europol, Interpol, Medzinárodný inštitút pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT), Svetová colná organizácia (WCO), Medzinárodná rada pamiatok a pamätných miest (ICOMOS) a Medzinárodné centrum štúdií na zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva (ICCROM);

6.  vyzýva PK/VP, aby do tejto záležitosti zapojila satelitné stredisko európskej Únie v Torrejóne, ktoré podporuje Úniu v kontexte SZBP poskytovaním materiálu získaného na základe analýzy satelitných snímok na účely monitorovania archeologických a kultúrnych pamiatok v Sýrii a Iraku a zostavovania ich zoznamov a na podporu sýrskych archeológov, aby sa zabránilo ďalšiemu drancovaniu a ochránili životy civilného obyvateľstva;

7.  vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi zriadila rýchlu a bezpečnú výmenu informácií a spoločné využívanie osvedčených postupov s cieľom účinne bojovať proti nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi nezákonne vyvážanými z Iraku a Sýrie a aby naliehala na členské štáty, aby využívali medzinárodné nástroje proti nedovolenému pašovaniu kultúrnych statkov pre policajtov a colníkov, ako sú napríklad špeciálna databáza Interpolu I-24/7 o ukradnutých umeleckých dielach a online komunikačný nástroj programu ARCHEO Svetovej colnej organizácie (WCO);

8.  vyzýva na to, aby sa zvážilo zavedenie európskych školiacich programov určených sudcom, policajtom a colným úradníkom, orgánom štátnej správy a všeobecnejšie trhovým subjektom, aby tí, ktorí bojujú proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, mali možnosť rozvíjať a zlepšovať svoje odborné znalosti, a na podporu iniciatív, ako je napríklad elektronický kurz pre odborníkov sýrskeho dedičstva podporený v januári 2013 zo strany ICOMOS, ktorý poskytuje informácie o riadení rizika pri katastrofách, prvej pomoci kultúrnym zbierkami a technikách dokumentácie;

9.  žiada Komisiu, aby sa zapojila do medzinárodných projektov občianskej spoločnosti zameraných na ochranu ohrozeného tovaru kultúrneho charakteru a spravodajstvo o ňom, ako je projekt organizácie AAAS v oblasti geopriestorových technológií, a aby naďalej podporovala výskumnú činnosť, ako je projekt Mosul vypracovaný sieťou počiatočnej odbornej prípravy pre digitálne kultúrne dedičstvo (Initial Training Network for Digital Cultural Heritage) a financovaný z grantu na akcie Marie Skłodowskej-Curie;

10.  vyzýva Komisiu, aby poskytla rozhodnejšiu podporu Medzinárodnému stredisku pre monitorovanie nedovoleného obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty rady ICOM, ktoré vypracovalo núdzový červený zoznam ohrozených sýrskych a iránskych pamiatok, ako nástroj pre múzeá, colných úradníkov, príslušníkov polície, obchodníkov s umením a zberateľov, a ktoré plánuje využiť satelitné snímky na sledovanie situácie v spolupráci s UNITAR;

11.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby vypracovali informačné kampane zamerané na odrádzanie od nákupu a predaja tovaru kultúrneho charakteru pochádzajúceho z nedovoleného obchodovania z vojnových oblastí;

12.  vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné kroky na zapojenie univerzít, výskumných organizácií a kultúrnych inštitúcií, okrem iného pomocou etických kódexov, do boja proti nedovolenému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru z vojnových oblastí;

13.  vyzýva Komisiu, aby podporovala kampaň organizácie UNESCO #Unite4Heritage a začala informačnú kampaň o Iraku a Sýrii s cieľom zvýšiť informovanosť o dôležitosti ich kultúrneho dedičstva, o spôsobe, akým je drancovanie využívané na financovanie terorizmu a o možných trestoch, ktoré súvisia s nezákonným vývozom tovaru kultúrneho charakteru z týchto krajín alebo iných tretích krajín;

14.  vyzýva Komisiu na posilnenie a zlepšenie fungovania neformálnej siete orgánov presadzovania práva a odborníkov v oblasti predmetov kultúrnej hodnoty (EU CULTNET) (EU CULTNET), ktorá bola vytvorená uznesením Rady z októbra 2012 a ktorej cieľom je zlepšiť výmenu informácií týkajúcich sa predchádzania nedovolenému obchodu s tovarom kultúrneho charakteru a naplánovať vytvorenie dodatočného nástroja na kontrolu dovozu tovaru kultúrneho charakteru nezákonne vyvezenému zo Sýrie a Iraku do EÚ;

15.  vyzýva Radu, aby posilnila jednotky Eurojustu a Europolu, na podporu prebiehajúceho vyšetrovania nezákonného obchodovania s tovarom kultúrneho charakteru, predchádzania tomuto obchodovaniu a výmeny spravodajských informácií;

16.  nabáda na opätovné začatie činnosti Medzinárodného výboru modrého štítu ICOM;

17.  vyzýva Európsku úniu, aby v spolupráci s UNESCO a Medzinárodným trestným súdom prijala nevyhnutné opatrenia na rozšírenie kategórie trestných činov proti ľudskosti v medzinárodnom práve o činy, ktorými je vedomé a rozsiahle poškodzovanie a ničenie kultúrneho dedičstva ľudstva;

18.  vyzýva členské štáty, ktoré ešte neratifikovali dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov z roku 1970, dohovor UNIDROIT z roku 1995 a Haagsky dohovor o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jeho druhý protokol z roku 1999, aby tak urobili;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnej riaditeľke UNESCO, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre ľudské práva a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.
(3) Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 3.
(4) Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 50.
(5) Ú. v. ES L 200, 25.7.2001, s. 5.
(6) Ú. v. EÚ L 297, 13.11.2009, s. 18.
(7) http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
(10) Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu, Kordić a Čerkez, 26. februára 2001, IT-95-14/2; ods. 207 a 208.
(11) Deklarácia UNESCO o úmyselnom ničení kultúrneho dedičstva z roku 2003.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia