Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2662(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0392/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0180

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 69k
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen på Maldiverne
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 30. april 2015 om situationen i Maldiverne (2015/2662(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Maldiverne,

–  der henviser til EU's fælles lokale erklæring af 20. januar 2012 om den seneste udvikling i Maldiverne, herunder anholdelsen af en dommer ved en straffedomstol,

–  der henviser til EU’s fælles lokale erklæring af 30. september 2014 om trusler mod civilsamfundet og menneskerettighederne i Maldiverne,

–  der henviser til EU's fælles lokale erklæring af 24. februar 2015 om retsstatsforholdene i Maldiverne,

–  der henviser til den erklæring, der den 30. april 2014 blev afgivet af talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, om aktiveringen af dødsstraf i Maldiverne,

–  der henviser til den erklæring, der den 14. marts 2015 blev afgivet af talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, om dommen over Maldivernes tidligere præsident, Mohamed Nasheed,

–  der henviser til den erklæring, der den 18. marts 2015 blev afgivet af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, om retssagen mod den tidligere præsident Mohamed Nasheed,

–  der henviser til den erklæring, der den 19. marts 2015 blev afgivet af FN's særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed, Gabriela Knaul, om, at det ikke er muligt at opnå demokrati i Maldiverne uden et retfærdigt og uafhængigt retsvæsen,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til parlamentsvalget i Republikken Maldiverne den 22. marts 2014,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Maldiverne har tiltrådt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og stk. 4,

A.  der henviser til, at Mohamed Nasheed, den forhenværende præsident i Maldiverne, den 13. marts 2015 blev idømt 13 års fængsel anklaget for terrorvirksomhed som følge af den anholdelse, der i januar 2012 blev foretaget af den daværende øverste dommer ved straffedomstolen, hvilket EU gav udtryk for sin bekymring over;

B.  der henviser til, at den kontroversielle retssag ikke levede op til nationale og internationale standarder for retfærdighed til trods for FN's og EU's krav om retfærdighed og gennemsigtighed i retssagen mod tidligere præsident Nasheed;

C.  der henviser til, at Mohamed Nasheed, som igennem mange år har været kendt for sin fredelige indsats for menneskerettigheder og pluralistisk demokrati, blev fængslet flere gange i løbet af præsident Maumoon Abdul Gayoons 30 år lange diktatur og afgav magten under omstridte omstændigheder fire år efter at være blevet den første demokratisk valgte præsident i Maldiverne;

D.  der henviser til, at manglende politisk uafhængighed og uddannelse af det maldiviske retsvæsen underminerer dets troværdighed både i hjemlandet og internationalt;

E.  der henviser til, at de tidligere forsvarsministre, Tholhath Ibrahim og Mohamed Nazim, for nylig er blevet idømt henholdsvis 10 og 11 års fængsel, medens den tidligere næstformand i Majlis, Ahmed Nazim, er blevet idømt 25 års fængsel i Maldiverne; der henviser til forlydender om, at disse retssager ligeledes var præget af uregelmæssigheder;

F.  der henviser til, at oppositionspolitikere stadig rutinemæssigt udsættes for trusler og til, at en nylig rapport fra Den Interparlamentariske Unions udvalg om parlamentsmedlemmers menneskerettigheder udpegede Maldiverne som et af de værste lande i verden med hensyn til angreb på, tortur af og trusler mod oppositionspolitikere;

G.  der henviser til, at det maldiviske parlament den 30. marts 2015 vedtog en ændring til Maldivernes lov om fængselsstraf og prøveløsladelse, der frakender personer, der afsoner en fængselsdom, retten til at være medlem af noget politisk parti, og at dette de facto vil fjerne Mohamed Nasheed fra aktiv politik og udelukke ham fra at deltage i præsidentvalget i 2018;

H.  der henviser til, at mindst 140 fredelige demonstranter er blevet anholdt siden februar 2015 og kun er blevet løsladt på betingelser, der i alvorlig grad begrænser deres ret til at deltage i yderligere demonstrationer;

I.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere i stigende grad har oplevet chikane, trusler og angreb, herunder Maldivernes Menneskerettighedskommission (HRCM), som blev indbragt for Maldivernes højesteret anklaget for højforræderi og undergravning af forfatningen for at have indgivet en rapport om menneskerettighedssituationen i Maldiverne til FN's Menneskerettighedsråds universelle periodiske gennemgang; der henviser til, at NGO'er er blevet truet med at miste deres registrering;

J.  der henviser til, at pressefriheden har været alvorligt undertrykt i de senere år, og at tre journalister er blevet anholdt, mens de dækkede politiske demonstrationer med krav om løsladelse af Mohamed Nasheed, og at Ahmed Rilwan, en regeringskritisk journalist, som forsvandt i august 2014, stadig er forsvundet og frygtes at være død;

K.  der henviser til, at den politiske uro kommer oven i bekymringerne over tiltagende islamisk militarisme i Maldiverne og over antallet af radikaliserede unge mænd, der angiveligt har tilsluttet sig ISIS;

L.  der henviser til, at Maldivernes parlament den 27. april 2014 stemte for at opgive det moratorium for dødsstraf, der har været i kraft siden 1954, og dermed åbnede mulighed for domfældelse af mindreårige helt ned til syvårsalderen, som kan drages til ansvar og blive henrettet, så snart de fylder 18, og i mellemtiden må vansmægte i fængsel; der henviser til, at dette er i strid med Maldivernes internationale menneskerettighedsforpligtelser som en stat, der er kontraherende part i konventionen om barnets rettigheder;

M.  der henviser til, at immigrantarbejdere udsættes for tvangsarbejde, konfiskering af identitets- og rejsedokumenter, tilbageholdelse eller manglende udbetaling af løn og gældsslaveri og er blevet truet med udvisning af de maldiviske myndigheder på grund af deres protest mod diskrimination og vold efter en række overfald på immigrantarbejdere;

N.  der henviser til, at et lille antal kvinder fra Sri Lanka, Thailand, Indien, Kina, Filippinerne, Østeuropa, lande i det tidligere Sovjetunionen, Bangladesh og Maldiverne er ofre for sexhandel i Maldiverne, og at visse maldiviske børn ifølge forlydender udsættes for seksuelt misbrug og muligvis tvangsarbejde;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den stigende tendens til autoritært styre i Maldiverne, overgreb mod politiske modstandere og intimidering af medier og civilsamfund, der kan sætte de fremskridt over styr, som der er blevet gjort i de senere år med hensyn til at konsolidere menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i landet; opfordrer alle parter til at afholde sig fra enhver handling, der kan forværre denne krise yderligere, og til at overholde de demokratiske principper og retsstatsprincippet;

2.  beklager de alvorlige uregelmæssigheder i retssagen mod tidligere præsident Mohamed Nasheed; insisterer på, at Mohamed Nasheed omgående skal løslades, såfremt hans dom bliver appelleret, og at hans rettigheder skal overholdes fuldt ud i overensstemmelse med Maldivernes internationale forpligtelser, landets egen forfatning og internationalt anerkendte garantier for en retfærdig rettergang; opfordrer indtrængende EU's delegation til Sri Lanka og Maldiverne til at insistere på at få lov til at følge appelsagen nøje;

3.  understreger, at respekt for retsstatsprincippet, retten til en retfærdig rettergang, behørige retsprocedurer og retsvæsenets uafhængighed i overensstemmelse med bestemmelserne i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder er centrale elementer i den demokratiske proces; understreger, at alle maldiviske borgere, herunder den tidligere præsident Mohamed Nasheed, skal behandles i overensstemmelse med disse principper, som i sig selv er vigtige for et pluralistisk samfund;

4.  efterlyser en troværdig og inklusiv politisk proces, med deltagelse af alle demokratiske kræfter, med henblik på at genoprette og bevare stabiliteten i Maldiverne og bringe landet tilbage på vejen til demokrati; opfordrer til, at intimideringen af politiske modstandere omgående bringes til ophør; opfordrer Maldivernes regering til at tage de nødvendige skridt til at genoprette tilliden til dens engagement i demokrati, domstolenes uafhængighed og retsstatsprincippet, herunder respekten for ytrings- og forsamlingsfrihed og respekten for en retfærdig rettergang;

5.  opfordrer til, at den politiske indblanding i retsvæsenet i Maldiverne omgående bringes til ophør, og at retsvæsenet afpolitiseres; opfordrer til omgående gennemførelse af reformer for at sikre det maldiviske retsvæsens uafhængighed og upartiskhed med henblik på at genoprette befolkningens og det internationale samfunds tillid til den måde, retsvæsenet fungerer på; understreger, at disse reformer bør vedtages og gennemføres uden yderligere forsinkelse;

6.  minder Maldivernes regering om, at landets forfatning garanterer enhver ret til at demonstrere og om, at løsladelsesvilkår, som forhindrer folk i at deltage i fredelige demonstrationer, er ulovlige;

7.  opfordrer til, at der omgående sættes en stopper for alle former for vold, herunder vold mod fredelige demonstranter, og minder sikkerhedsstyrkerne om deres pligt til at beskytte fredelige demonstranter mod voldelige bander; opfordrer Maldivernes regering til at sætte en stopper for straffriheden for selvtægtsudøvere, som har brugt vold mod mennesker, der arbejder for religiøs tolerance, fredelige demonstranter, kritiske medier og civilsamfundet; opfordrer til retsforfølgelse af gerningsmændene til sådanne voldelige angreb;

8.  opfordrer Maldivernes regering til at tillade en grundig efterforskning af Ahmed Rilwans forsvinden;

9.  fordømmer genindførelsen af dødstraffen i Maldiverne og opfordrer indtrængende Maldivernes regering og parlament til at genindføre moratoriet for dødsstraf;

10.  tilskynder alle aktører i Maldiverne til at arbejde konstruktivt sammen på alle områder og især for så vidt angår klimaændringerne, der har potentiale til at destabilisere landet;

11.  opfordrer de lokale myndigheder til fuldt ud at overholde minimumsstandarderne for afskaffelse af menneskehandel; roser de igangværende bestræbelser på at løse problemet og de fremskridt, der er gjort, men insisterer på, at bestemmelserne i loven om bekæmpelse af menneskehandel straks bør gennemføres i praksis, eftersom der fortsat er store problemer for så vidt angår håndhævelsen af loven og beskyttelsen af ofre;

12.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at udstede grundige advarsler om Maldivernes menneskerettighedshistorik på deres rejsevejledningswebsider;

13.  opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til fortsat at overvåge den politiske situation i Maldiverne nøje og spille en proaktiv rolle i EU's bilaterale forbindelser med landet og i internationale multilaterale fora med henblik på at opnå stabilitet, styrke demokratiet og retsstatsprincippet samt sikre fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i landet;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Republikken Maldivernes parlament og regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik