Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0392/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/04/2015 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0180

Teksty przyjęte
PDF 246kWORD 83k
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Sytuacja na Malediwach
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sytuacji na Malediwach (2015/2662(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Malediwów,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie lokalne Unii Europejskiej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeń na Malediwach, w tym aresztowania sędziego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie lokalne Unii Europejskiej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka na Malediwach,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie lokalne Unii Europejskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie praworządności na Malediwach,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przywrócenia kary śmierci na Malediwach,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie wyroku skazującego dla byłego prezydenta Malediwów Mohameda Nasheeda,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka Zeida Ra’ad Al-Husseina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie procesu byłego prezydenta Malediwów Mohameda Nasheeda,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. niezawisłości sędziów i prawników Gabrieli Knaul z dnia 19 marca 2015 r. zatytułowane „Uczciwy i niezależny wymiar sprawiedliwości warunkiem demokracji na Malediwach”,

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe z unijnej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Republice Malediwów z dnia 22 marca 2014 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), którego stroną są Malediwy,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 13 marca 2015 r. były prezydent Malediwów Mohamed Nasheed został skazany na karę 13 lat pozbawienia wolności pod zarzutem terroryzmu w związku z aresztowaniem w styczniu 2012 r. ówczesnego sędziego najwyższego Trybunału Karnego; mając na uwadze, że UE wyraziła swoje zaniepokojenie tym faktem;

B.  mając na uwadze, że ten kontrowersyjny proces sądowy nie spełniał krajowych i międzynarodowych standardów wymiaru sprawiedliwości mimo apelu ONZ i UE o uczciwość i przejrzystość postępowania sądowego przeciwko byłemu prezydentowi;

C.  mając na uwadze, że Mohamed Nasheed, który całe życie był orędownikiem pokojowych rozwiązań na rzecz praw człowieka i demokracji pluralistycznej, był wielokrotnie więziony w czasie 30-letniej dyktatury Maumuna Abdula Gajuma i oddał władzę w kontrowersyjnych okolicznościach cztery lata po tym, jak został pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Malediwów;

D.  mając na uwadze, że brak niezależności politycznej i odpowiednich kwalifikacji przedstawicieli malediwskiego wymiaru sprawiedliwości podważa krajową i międzynarodową wiarygodność systemu sądownictwa tego kraju;

E.  mając na uwadze, że byli ministrowie obrony Tholhath Ibrahim i Mohamed Nazim zostali niedawno skazani na odpowiednio 10 i 11 lat więzienia, a były wiceprzewodniczący malediwskiego parlamentu (Majlisu) Ahmed Nazim został skazany na 25 lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że w procesach tych osób również stwierdzono nieprawidłowości;

F.  mając na uwadze, że na Malediwach wciąż dochodzi do regularnego zastraszania polityków opozycji, a według ostatniego sprawozdania Komisji ds. Praw Człowieka Parlamentarzystów Unii Międzyparlamentarnej Malediwy są jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie pod względem ataków na posłów opozycji, ich torturowania i zastraszania;

G.  mając na uwadze, że dnia 30 marca 2015 r. malediwski parlament przyjął poprawkę do ustawy o karze pozbawienia wolności, zgodnie z którą osoby odbywające karę więzienia nie mogą być członkami żadnej partii politycznej, co de facto wyeliminuje Mohameda Nasheeda z aktywnego życia politycznego i uniemożliwi mu start w wyborach prezydenckich w 2018 r.;

H.  mając na uwadze, że od lutego 2015 r. aresztowano co najmniej 140 pokojowo nastawionych demonstrantów, których zwolniono jedynie pod warunkiem znacznego ograniczenia ich prawa do uczestnictwa w kolejnych demonstracjach;

I.  mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońcy praw człowieka coraz częściej są obiektem prześladowań, gróźb i ataków, o czym przekonała się między innymi Komisja Praw Człowieka Malediwów, którą oskarżono przez Sądem Najwyższym o zdradę stanu i podważanie konstytucji z powodu raportu w sprawie praw człowieka na Malediwach opracowanego na potrzeby powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka organizowanego pod egidą Rady Praw Człowieka ONZ; mając na uwadze, że organizacjom pozarządowym grożono wyrejestrowaniem;

J.  mając na uwadze, że w ostatnich latach doszło do poważnego ograniczenia wolności prasy, a trzech dziennikarzy zostało aresztowanych podczas relacjonowania przebiegu demonstracji politycznych domagających się uwolnienia Mohameda Nasheeda; mając na uwadze, że wciąż poszukiwany jest Ahmed Rilwan – dziennikarz krytykujący rząd, który zaginął w sierpniu 2014 r., i istnieje obawa, że nie żyje;

K.  mając na uwadze, że zawirowania polityczne mają miejsce w momencie, kiedy pojawiają się obawy dotyczące nasilenia działalności islamskich bojówek na Malediwach, a także coraz większej liczby młodych radykałów, którzy rzekomo przystąpili do ISIS;

L.  mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia 2014 r. parlament Malediwów przegłosował zniesienie moratorium na wykonywanie kary śmierci, które obowiązywało od 1954 r., wskutek czego nawet siedmioletnie dzieci mogą zostać skazane na karę śmierci, która zostanie wykonana w chwili ukończenia przez nie 18 lat, a do tego czasu muszą gnić w więzieniu; mając na uwadze, że stanowi to naruszenie międzynarodowych zobowiązań Malediwów w dziedzinie praw człowieka, ponieważ kraj ten jest stroną Konwencji o prawach dziecka;

M.  mając na uwadze, że pracownicy napływowi są przymuszani do pracy, ich dokumenty tożsamości i podróży są konfiskowane, wstrzymuje się wypłatę ich wynagrodzeń lub w ogóle nie są one wypłacane, zmusza się ich do odpracowania długu, a władze malediwskie groziły im wydaleniem za protest przeciwko dyskryminacji i przemocy po serii ataków na pracowników napływowych;

N.  mając na uwadze, że niewielka liczba kobiet ze Sri Lanki, Tajlandii, Indii, Chin, Filipin, Europy Wschodniej, byłych krajów ZSRR, Bangladeszu i Malediwów pada na Malediwach ofiarą handlu ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego, a według doniesień niektóre malediwskie dzieci są wykorzystywane seksualnie i prawdopodobnie przymuszane do pracy;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie coraz silniejszymi tendencjami do rządów autorytarnych na Malediwach, prześladowaniem przeciwników politycznych i zastraszaniem mediów i społeczeństwa obywatelskiego, co może zaprzepaścić postęp, jaki osiągnięto w tym kraju w ostatnich latach, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, zasad demokracji i praworządności; wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą zaognić ten kryzys, oraz do poszanowania zasad demokracji i praworządności;

2.  potępia poważne nieprawidłowości stwierdzone w procesie byłego prezydenta Mohameda Nasheeda; domaga się jego natychmiastowego uwolnienia i nalega, by w przypadku apelacji jego prawa były w pełni respektowane zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi Malediwów, przepisami konstytucji tego kraju oraz wszystkimi gwarancjami rzetelnego procesu sądowego uznanymi na szczeblu międzynarodowym; wzywa delegację UE do Sri Lanki i Malediwów, aby usilnie domagała się zezwolenia na ścisłe monitorowanie postępowania apelacyjnego;

3.  podkreśla, że zgodnie z zapisami MPPOiP poszanowanie państwa prawa, prawo do rzetelnego procesu sądowego, sprawiedliwość proceduralna oraz niezależność wymiaru sprawiedliwości stanowią podstawowe elementy procesu demokratycznego; podkreśla, że obywatele Malediwów, w tym były prezydent Mohamed Nasheed, muszą być traktowani z poszanowaniem tych zasad, które są istotne z punktu widzenia pluralistycznego społeczeństwa;

4.  apeluje o przeprowadzenie wiarygodnego i kompleksowego procesu politycznego z udziałem wszystkich sił demokratycznych w celu przywrócenia i utrzymania stabilności na Malediwach oraz zapewnienia powrotu tego kraju na drogę demokratycznych przemian; wzywa do natychmiastowego położenia kresu zastraszaniu przeciwników politycznych; wzywa rząd Malediwów do podjęcia niezbędnych kroków w celu przywrócenia zaufania w jego zaangażowanie na rzecz demokracji, niezależności sądownictwa i praworządności, w tym poszanowania dla wolności słowa, wolności zgromadzeń i sprawiedliwości proceduralnej;

5.  wzywa do natychmiastowego położenia kresu ingerencji politycznej w system sądownictwa na Malediwach oraz do odpolitycznienia tego systemu; apeluje o pilne przeprowadzenie reform mających na celu zapewnienie niezależności i bezstronności malediwskiego wymiaru sprawiedliwości, aby przywrócić krajowe i międzynarodowe zaufanie do funkcjonowania tego systemu; podkreśla, że reformy te należy zatwierdzić i wdrożyć w trybie natychmiastowym;

6.  przypomina rządowi Malediwów, że konstytucja tego kraju gwarantuje prawo do protestu oraz że bezprawne jest uzależnianie zwolnienia z aresztu od rezygnacji z udziału w pokojowych demonstracjach;

7.  wzywa do natychmiastowego położenia kresu wszelkim formom przemocy, w tym również przemocy wobec pokojowych demonstrantów, i przypomina siłom bezpieczeństwa, że mają obowiązek chronić pokojowych demonstrantów przed brutalnymi gangami; wzywa rząd Malediwów, by położył kres bezkarności samozwańczych bojowników, którzy stosowali przemoc wobec osób promujących tolerancję religijną, pokojowych demonstrantów, krytycznych mediów i społeczeństwa obywatelskiego; wzywa do postawienia przed sądem sprawców takich aktów przemocy;

8.  wzywa rząd Malediwów do umożliwienia należytego śledztwa w sprawie zaginięcia Ahmeda Rilwana;

9.  potępia ponowne wprowadzenie kary śmierci na Malediwach i wzywa rząd i parlament tego kraju do przywrócenia moratorium na jej wykonywanie;

10.  zachęca wszystkie podmioty na Malediwach do konstruktywnej współpracy we wszystkich obszarach, zwłaszcza w zakresie zmian klimatu, które potencjalnie mogą zdestabilizować ten kraj;

11.  wzywa władze lokalne do pełnego przestrzegania minimalnych standardów dotyczących wyeliminowania zjawiska handlu ludźmi; pochwala obecne działania podejmowane w celu rozwiązania tego problemu oraz postępy poczynione w tym zakresie, nalega jednak na sprawne wdrożenie przepisów ustawy o zwalczaniu handlu ludźmi, gdyż wciąż utrzymują się poważne problemy z egzekwowaniem prawa i ochroną ofiar;

12.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i państwa członkowskie do publikowania na swoich stronach internetowych ostrzeżeń o sytuacji w zakresie praw człowieka na Malediwach dla osób planujących podróż do tego kraju;

13.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz ESDZ, aby nadal bacznie przyglądały się sytuacji politycznej na Malediwach oraz aby odgrywały proaktywną rolę w dwustronnych stosunkach UE z tym krajem oraz na międzynarodowych forach wielostronnych w celu osiągnięcia stabilności, wzmocnienia demokracji i praworządności oraz zapewnienia pełnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w tym kraju;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich oraz parlamentowi i rządowi Republiki Malediwów.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności