Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2662(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0392/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0180

Antagna texter
PDF 170kWORD 301k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
Situationen i Maldiverna
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

Europaparlamentets resolution av den 30 april 2015 om situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Maldiverna,

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet från Europeiska unionen av den 20 januari 2012 om den senaste utvecklingen i Maldiverna, bland annat gripandet av en domare vid brottmålsdomstolen,

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet från Europeiska unionen av den 30 september 2014 om hot mot civilsamhället och de mänskliga rättigheterna i Maldiverna,

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet från Europeiska unionen av den 24 februari 2015 om rättsstaten i Maldiverna,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 april 2014 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att dödsstraffet på nytt tagits i bruk i Maldiverna,

–  med beaktande av uttalandet av den 14 mars 2015 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den fällande domen mot Maldivernas före detta president Mohamed Nasheed,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 mars 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om rättegången mot före detta president Mohamed Nasheed,

–  med beaktande av uttalandet av den 19 mars 2015 från FN:s särskilde rapportör om domares och advokaters oberoende, Gabriela Knaul, om att man inte kan ha demokrati på Maldiverna om inte rättsväsendet är opartiskt och oberoende,

–  med beaktande av slutrapporten från EU:s valobservatörsuppdrag i samband med parlamentsvalet i Republiken Maldiverna den 22 mars 2014,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Maldiverna är part i,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 13 mars 2015 dömdes landets före detta president Mohamed Nasheed till 13 års fängelse, anklagad för terrorism för att den dåvarande överdomaren vid brottmålsdomstolen arresterats i januari 2012, något som EU uttryckt sin oro över.

B.  Den kontroversiella rättegången lyckades inte uppnå rättsliga nationella och internationella standarder, trots att Förenta nationerna och EU uppmanade till rättvisa och öppenhet i de rättsliga förfarandena mot den förre presidenten Nasheed.

C.  Mohamed Nasheed har under långa tider agerat utan våld till förmån för mänskliga rättigheter och pluralistisk demokrati. Han satt fängslad flera gånger under president Maumoon Abdul Gayooms trettioåriga diktatur, och avgick från makten under kontroversiella omständigheter fyra år efter det att han blivit Maldivernas första demokratiskt valda president.

D.  Bristen på politiskt oberoende för och utbildning vid domstolarna i Maldiverna undergräver trovärdigheten för landets rättsväsen både inomlands och utomlands.

E.  De före detta försvarsministrarna Tholhath Ibrahim och Mohamed Nazim har nyligen dömts till 10 respektive 11 års fängelse, och den tidigare vice talmannen för den parlamentariska församlingen (Majlis) har dömts till 25 års fängelse på Maldiverna. Också över dessa rättegångar sägs regelstridigheter ha kastat sin skugga.

F.  Oppositionspolitiker fortsätter att rutinmässigt trakasseras och i en färsk rapport från Interparlamentariska unionens kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter fastställs att Maldiverna är ett av de värsta länderna i världen på grund av attacker och trakasserier mot och tortyr av parlamentsledamöter i oppositionen.

G.  Den 30 mars 2015 antog Maldivernas parlament en ändring av Maldivernas lag om fängelsestraff och frigivning, så att de som avtjänade ett fängelsestraff inte längre fick vara medlemmar av något parti. Den faktiska följden av detta kommer att bli att Nasheed inte längre kommer att aktivt kunna delta i politiken och inte heller kan ställa upp i presidentvalet 2018.

H.  Minst 140 fredliga demonstranter har gripits sedan i februari 2015 och de släpptes endast på villkor som kraftigt begränsade deras rätt att delta i fortsatta demonstrationer.

I.  Civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare utsätts alltmer för trakasserier, hot och angrepp. Bland dem finns Maldivernas kommission för de mänskliga rättigheterna, som inför högsta domstolen anklagats för högförräderi och för att undergräva konstitutionen för att den överlämnat en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter inför dess allmänna återkommande utvärdering. Icke-statliga organisationer har hotats med att avföras ur föreningsregistret.

J.  Tryckfriheten har allvarligt begränsats de senaste åren och tre journalister har gripits då de rapporterade om politiska demonstrationer som krävde att Mohamed Nasheed skulle släppas fri. Ahmed Rilwan, en regimkritisk journalist som försvann i augusti 2014, saknas fortfarande och befaras vara död.

K.  De politiska oroligheterna kommer i en situation där oron för islamistiska militanta rörelser i Maldiverna och för antalet radikaliserade unga män som påstås ha gått med i IS tilltar alltmer.

L.  Maldivernas parlament röstade den 27 april 2014 för att avskaffa det moratorium för dödsstraff som gällt sedan 1954, vilket gör det möjligt att döma minderåriga ända ner till sju års ålder. De kan ställas till svars och avrättas så snart de fyller 18 och lämnas att tyna bort i fängelse under tiden. Detta står i strid med de internationella skyldigheter inom området mänskliga rättigheter som Maldiverna har i egenskap av konventionsstat i konventionen om barnets rättigheter.

M.  Invandrade arbetstagare drabbas av tvångsarbete, konfiskering av identitets- och resehandlingar, löner som hålls inne eller inte betalas ut och skuldslaveri. De maldiviska myndigheterna hotar dem med utvisning för att de protesterat mot diskriminering och våld, efter en rad angrepp mot invandrade arbetstagare.

N.  Ett fåtal kvinnor från Sri Lanka, Thailand, Indien, Kina, Filippinerna, Östeuropa, länder inom f.d. Sovjetunionen, Bangladesh och Maldiverna är föremål för sexhandel i Maldiverna och det berättas att några maldiviska barn utnyttjas sexuellt och kan vara offer för tvångsarbete.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över de allt starkare tendenserna i riktning mot ett auktoritärt styre i Maldiverna, samt över tillslagen mot politiska meningsmotståndare och skrämseltaktiken mot medierna och civilsamhället, eftersom allt detta kan ifrågasätta de landvinningar som gjorts under de senaste åren med att befästa mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet i landet. Parlamentet uppmanar alla parter att avhålla sig från allt sådant som ytterligare skulle kunna förvärra krisen, och att agera demokratiskt och med respekt för rättsstaten.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt de allvarliga regelstridigheterna i rättegången mot före detta president Mohamed Nasheed. Parlamentet håller fast vid att han omedelbart bör friges och att man i samband med ett eventuellt överklagande oinskränkt måste respektera Nasheeds rättigheter utifrån Maldivernas internationella skyldigheter, dess egen konstitution och internationella normer. Parlamentet uppmanar med kraft EU:s delegation till Sri Lanka och Maldiverna att insistera på att noga få följa överklagandeprocessen.

3.  Europaparlamentet understryker att respekten för rättsstaten, rätten till en rättvis rättegång, korrekta rättsförfaranden och ett oberoende rättsväsen, i enlighet med den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, är centrala inslag i den demokratiska processen. Parlamentet framhåller att alla invånare i Maldiverna, också före detta president Nasheed, ska behandlas i enlighet med dessa principer, som redan i sig är viktiga för ett pluralistiskt samhälle.

4.  Europaparlamentet efterlyser en trovärdig politisk process med plats för alla och med deltagande av alla demokratiska krafter, för att stabiliteten i Maldiverna ska återställas och bevaras och landet åter ska kunna komma in på vägen i riktning mot en övergång till demokrati. Parlamentet efterlyser ett omedelbart slut på skrämseltaktiken mot politiska meningsmotståndare. Parlamentet uppmanar Maldivernas regering att vidta de åtgärder som behövs för att återupprätta förtroende för dess åtagande för demokrati, rättsligt oberoende och rättsstatliga principer, däribland yttrande- och mötesfrihet och respekt för korrekta rättsförfaranden.

5.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart slut på den politiska inblandningen i Maldivernas rättsväsen och en avpolitisering av rättsväsendet. Parlamentet yrkar på snabba reformer för att tillförsäkra Maldiverna ett oberoende och opartiskt rättsväsen för att förtroendet för att det fungerar ska återställas, både inomlands och utomlands. Parlamentet understryker att dessa reformer bör godkännas och genomföras utan dröjsmål.

6.  Europaparlamentet erinrar Maldivernas regering om att rätten till protester är garanterad i landets konstitution och att sådana frigivningsvillkor där människor förhindras delta i fredliga demonstrationer är lagstridiga.

7.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart slut på alla former av våld, också våldet mot fredliga protesterande och erinrar säkerhetsstyrkorna om deras skyldighet att skydda fredliga demonstranter mot våldsbenägna gäng. Parlamentet uppmanar Maldivernas regering att sätta stopp för straffriheten för medlemmar av medborgargarden som använt våld mot personer som främjat religiös tolerans och mot fredliga demonstranter, kritiska medier och civilsamhället. De som förövar dessa våldsamma angrepp måste ställas inför rätta.

8.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att låta fallet med att Ahmed Rilwan försvunnit bli föremål för en ordentlig utredning.

9.  Europaparlamentet fördömer Maldivernas återinförande av dödsstraffet och uppmanar med kraft Maldivernas regering och parlamentet att återställa moratoriet mot det.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar alla aktörer i Maldiverna till konstruktivt samarbete inom alla områden och framför allt när det gäller klimatförändringarna som kan komma att destabilisera landet.

11.  Europaparlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att fullständigt uppfylla miniminormerna för utrotande av människohandel. Parlamentet lovordar de pågående insatserna mot problemet och de framsteg som gjorts, men håller fast vid att bestämmelserna i lagen mot människohandel snabbt bör omsättas i praktiken, eftersom det kvarstår allvarliga problem både med verkställandet av lagen och med skyddet av offren.

12.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att på sina webbplatser för reseinformation varna för situationen för de mänskliga rättigheterna i Maldiverna.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta sin noggranna övervakning av den politiska situationen i Maldiverna och spela en utvecklingsföregripande roll i EU:s bilaterala förbindelser med landet, liksom också inför internationella forum, för att stabilisera landet, stärka demokratin och rättsstaten och tillförsäkra oinskränkt respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Republiken Maldivernas parlament och regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy