Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2951(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0358/2015

Внесени текстове :

B8-0358/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0181

Приети текстове
PDF 494kWORD 116k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Доклад за напредъка на Албания за 2014 г.
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно доклада за напредъка на Албания за 2014 г. (2014/2951(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към ЕС на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г. и на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г.,

—  като взе предвид становището на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в ЕС от 9 ноември 2010 г. и доклада на Комисията от 4 юни 2014 г., озаглавен „Доклад за напредъка на Албания в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и в областта на съдебната реформа“ (COM(2014)0331),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014—2015 г.“ от 8 октомври 2014 г. (COM(2014)0700), придружено от работния документ на службите на Комисията SWD(2014)0304 със заглавие „Доклад за напредъка на Албания през 2014 г.“, както и индикативния стратегически документ (2014—2020 г.), приет на 18 август 2014 г.,

—  като взе предвид резолюцията на албанския парламент от 24 декември 2014 г. относно политическото споразумение между управляващото мнозинство и опозицията,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Албания,

—  като взе предвид работата на Кнут Флекенщайн като постоянен докладчик за Албания на комисията по външни работи;

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Албания отбеляза впечатляващ напредък през последните години по пътя си към присъединяване към ЕС и затова получи статут на страна кандидатка през юни 2014 г.; като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки с цел постигане на по-нататъшен напредък по пътя към членство в ЕС;

Б.  като има предвид, че последователното приемане и ефективното прилагане на устойчиви реформи по петте основни приоритета обслужват демократичните промени в Албания и проправят пътя за започване на преговори за присъединяване към ЕС; като има предвид, че процесът на присъединяване към ЕС се превърна в двигател за свързаните с ЕС реформи в Албания, и като има предвид, че неговият график ще бъде определен от скоростта и качеството на тези реформи; като има предвид, че започването на преговори за присъединяваме би представлявало стимул, който допълнително ще засили реформите, като предложи осезаема и надеждна перспектива за ЕС;

В.  като има предвид, че присъединяването към ЕС е приобщаващ процес, който принадлежи на цялата страна и на всичките й граждани; като има предвид, че конструктивен и устойчив политически диалог между основните политически партии относно свързаните с ЕС реформи, воден в дух на сътрудничество и компромис, е от основно значение за по-нататъшния напредък на процеса на интеграция на ЕС; като има предвид, че съществува политически консенсус и широка обществена подкрепа за процеса на интеграция в ЕС; като има предвид, че успехът на програмата за реформи силно зависи от наличието на демократична политическа среда;

Г.  като има предвид, че Европейският парламент играе важна роля в усилията за установяване на здравословен политически климат в страната;

Д.  като има предвид, че ЕС е заложил принципите на правовата държава в основата на процеса на разширяване; като има предвид, че осезаемият напредък по отношение на независимостта на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност е от съществено значение за напредването на процеса на интеграция в ЕС; като има предвид, че силната политическа подкрепа е ключът за постигането на напредък в тези области;

Е.  като има предвид, че трябва да се предприемат значителните стъпки за реформиране и прилагане на реформите на съдебната система; като има предвид, че въпреки постигнатия напредък, борбата с корупцията и организираната престъпност остава сериозно предизвикателство; като има предвид, че свободата на словото и независимостта на медиите тепърва трябва да бъдат гарантирани;

Ж.  като има предвид, че съществуването на професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация е „гръбнакът“ на процеса на интеграция за всяка държава, която се стреми да стане членка на ЕС;

З.  като има предвид, че отношенията на Албания с нейните съседи са конструктивни и съответствието им с външната политика на ЕС може да бъде давано за пример;

1.  Поздравява Албания за получаването на статут на страна кандидатка; подчертава, че това следва да се разглежда като стимул за допълнително ускоряване на реформите; изразява непрекъснатата си подкрепа за процеса на интеграция на Албания в ЕС; счита, че са необходими конкретни мерки и трайна политическа ангажираност за тяхното прилагане за справяне с предизвикателствата на успешното консолидиране на демократичните промени и за продължаване на свързаните с ЕС реформи; насърчава Албания за постигането на надеждни резултати по отношение на тези реформи;

2.  Счита, че е от съществено значение да се поддържа и подкрепя истинско политическо сътрудничество между всички страни, което включва лоялна конкуренция за по-добри политически идеи и концепции, както и да се работи за създаването на демократична политическа култура, която се основава на разбирането, че демократичните политически процеси са изградени на основата на диалог и възможност за търсенето и приемането на компромиси; изразява убеждението си, че това ще увеличи доверието на гражданите в публичните институции; настоятелно призовава управляващата коалиция да улесни упражняването на правото на опозицията на демократичен контрол и настоятелно призовава опозицията да упражнява изцяло и отговорно това право;

3.  Приветства създаването на съвместни работни групи в рамките на Диалога на високо равнище по основните приоритети, с цел изграждането на широкообхватна платформа за гладкото изпълнение на реформите и за наблюдение на напредъка по петте ключови приоритета, по-специално във връзка с реформата на публичната администрация, укрепването на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, и за засилване на защитата на правата на човека; насърчава органите да засилят работата си по тези приоритети и да постигнат резултати относно изпълнението им;

4.  Призовава за бързото създаване на приобщаващ Национален съвет за европейска интеграция, в който да се включат и представители на гражданското общество и на независими институции, с цел да се гарантира широк национален консенсус по реформите, свързани с ЕС, и в процеса на присъединяване към ЕС; призовава съответните органи да информират напълно и своевременно заинтересованите страни и широката общественост за напредъка на процеса на интеграция в ЕС;

5.  Подчертава ролята на парламента в качеството му на ключова демократична институция и поради това призовава за засилване на неговата надзорна роля и за гарантиране на по-институционализиран процес на консултации относно изготвянето на законодателство; в това отношение приветства приемането на 5 март 2015 г. на преразгледания закон относно ролята на парламента в процеса на присъединяване на Албания към ЕС, както и консенсусната резолюция на парламента от 24 декември 2014 г., в която беше договорено опозицията да се завърне към парламентарната работа, като същевременно управляващото мнозинство потърси консенсус с опозицията относно важни реформи, решенията на Конституционния съд (КС) да бъдат спазвани и да бъде разгледан въпросът за кандидатирането или заемането на публични длъжности от осъждани лица; призовава за правилното ѝ и своевременно прилагане по конструктивен начин; призовава всички политически партии да подобрят изграждането на демократичен консенсус, който е ключът към постигането на напредък в процеса на присъединяване; счита за важно албанското гражданско общество, медиите и гражданите да изискват от своите лидери отчетност за конкретни резултати от политиките;

6.  Изразява загриженост относно продължаващата и непрекъсната политическа поляризация в Албания, която би могла да застраши усилията за по-нататъшно интегриране в ЕС; припомня на управляващата коалиция и опозицията за споделената им отговорност към гражданите за устойчив, конструктивен и приобщаващ политически диалог, който дава възможност за приемането и провеждането на ключовите реформи; призовава управляващото мнозинство и опозицията да положат допълнителни усилия за установяването по конструктивен начин на истински политически диалог и сътрудничество;

7.  Подчертава, че професионална публична администрация е от основно значение за успешното прилагане на всички други реформи; следователно приветства факта, че започна прилагането на Закона за държавните служители и призовава правилното му прилагане да продължи, с цел укрепване на административния капацитет, деполитизиране на публичната администрация и борба с корупцията в държавната администрация, засилване на назначенията, повишенията и уволненията въз основа на лични постижения и пропуски, повишаване на ефикасността, прозрачността, отчетността, професионализма и финансовата устойчивост на държавната администрация, и засилване на доброто управление на всички равнища; призовава за засилване на управлението на човешките ресурси, системата за оценка на държавните служители и независимия мониторинг на прилагането на законодателството за публичната служба; насърчава финализирането на всеобхватна стратегия за реформа на публичната администрация и продължаващото насърчаване на деполяризацията и познаването на правото на ЕС и процесите на вземане на решения; подчертава необходимостта от повишаване на обществената цялост, за да се подобрят обществените услуги и да се управляват публичните средства по-ефективно; призовава за подобрен обществен достъп до услуги и информация; приветства в това отношение новия закон за достъпа до информация; призовава за укрепване на институцията на омбудсмана чрез подходящи последващи действия от неговите констатации и препоръки;

8.  Подчертава необходимостта от справяне с фрагментираната система на местното управление и от създаване на функциониращо местно управление, което да е в състояние да отговори на потребностите на гражданите чрез ефективно предоставяне на обществени услуги; призовава за засилване на административния капацитет на местното управление, което да му даде възможност да упражнява своите правомощия и да прилага законодателството по финансово устойчив начин; призовава за прилагане на прозрачност, ефективност и всеобхватност на местното управление; отбелязва решението на Конституционния съд по жалбата относно реформата за административно и териториално разделение на страната;

9.  Подчертава важността на предстоящите местни избори и приканва компетентните органи да приложат препоръките, отправени от Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) и от Централната избирателна комисия; призовава за укрепване на независимостта и капацитета на избирателните органи;

10.  Подчертава необходимостта от укрепване на правовата държава и от реформа на съдебната система, за да се укрепи доверието на гражданите и бизнес общността в съдебната система; приветства ангажимента от страна на Албания за съдебна реформа, но все още изразява съжаление относно продължаващите недостатъци във функционирането на съдебната система като политизиране и ограничена отчетност, високо равнище на корупция, недостатъчни ресурси и изоставане; потвърждава необходимостта от полагането на допълнителни съществени усилия за осигуряване на независимост, ефикасност и отчетност на съдебната система за подобряване на системата на назначаване, повишаване и налагането на дисциплинарни мерки за съдии, прокурори и адвокати; приканва органите да продължат реформите в конструктивно сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително със съответните организации на гражданското общество (ОГО) и посредством ангажираност с Венецианската комисия чрез разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за съдебна реформа;

11.  Припомня резолюцията на албанския парламент от ноември 2013 г. относно европейската интеграция на Албания, в която бяха одобрени редица важни мерки, главно в областта на принципите на правовата държава; подчертава значението на строго зачитане на принципите на правовата държава и независимостта и прозрачността на съдебните институции като Висшия съдебен съвет; подчертава, че е необходимо да се спазват решенията на Конституционния съд по този въпрос; приканва компетентните органи да насърчават интегритета и независимостта на ключовите демократични институции и деполитизирането на съдебната система; приканва компетентните органи да продължат без ненужно забавяне да осигурят правосъдие за жертвите на събитията от 21 януари 2011 г.;

12.  Отбелязва незадоволителното състояние на системата за правосъдие за малолетни; призовава компетентните органи да представят планове за подобряване на положението;

13.  Изразява загриженост относно това, че корупцията, включително в рамките на съдебната система, остава сериозен проблем; настоятелно призовава Албания сериозно да засили усилията си за борба с корупцията на всички равнища, и да засили законодателната рамка, институционалния капацитет и междуинституционалния обмен на информация и сътрудничество; приветства назначаването на национален координатор за борба с корупцията, който ще координира усилията и ще наблюдава изпълнението на централно равнище, и призовава за приемане на всеобхватна и стриктна стратегия за борба с корупцията и планове за действие за периода 2014 – 2020 г.; отново заявява необходимостта от разработването на по-стабилна рамка за борба с корупцията, която следва да включва широк кръг от институции; отбелязва положително предприетите мерки за повишаване на прозрачността, включително публикуването на имуществените декларации на висшите държавни служители и назначаването на координатори на борбата с корупцията във всички министерства;

14.  Отново изтъква необходимостта да се постигнат сериозни резултати в разследването, съдебното преследване и издаването на присъди на всички нива, включително по дела за корупция на високо равнище; счита, че е от съществено значение да се подобри ефективността на разследванията и да се предвидят достатъчно ресурси, обучение и персонал, специализиран в борбата срещу корупцията, по-специално в областта на обществените поръчки, здравеопазването, данъчното облагане, образованието, полицията, митниците и местната администрация; насърчава участието и контролна роля на организациите на гражданското общество в борбата срещу корупцията; призовава за системно използване на конфискацията на активи от престъпна дейност и налагане на осъдителните присъди за изпиране на пари, както и за системно използване на финансови разследвания; приканва компетентните органи да засилят действащото законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

15.  Изразява загриженост по повод факта, че въпреки положителната тенденция в борбата срещу организираната престъпност, особено в борбата срещу трафика и производството на наркотици, борбата остава важно предизвикателство; приканва Албания, като същевременно признава успехите на неотдавнашните полицейски операции, да разработи всеобхватен стратегически подход и да предприеме мерки за премахване на пречките пред ефективността на разследванията, с оглед на изграждането на практика за разследвания, наказателни преследвания и присъди във всички области и на всички равнища; насърчава доизграждане на междуведомствената координация, включително на местно равнище и регионално и международно полицейско и съдебно сътрудничество; препоръчва укрепване на сътрудничеството с партньорски агенции в Западните Балкани и със службите на държавите членки на ЕС в борбата срещу трафика на наркотици;

16.  Приветства усилията за борба с трафика на хора, който продължава да бъде сериозно предизвикателство; приканва компетентните органи да разработят всеобхватен и ориентиран към жертвите подход, да подобрят междуинституционалната координация и да изградят капацитета на прокурорите, съдиите и полицията; отново заявява необходимостта от непрекъснати специализирани съвместни дейности за обучение с участието на прокурори, съдии и полицейски служители; приветства сътрудничеството между албанската полиция и прокуратурата и държавите – членки на ЕС, което доведе до добри резултати;

17.  Поздравява омбудсмана за неговата дейност за насърчаване на правата на човека, неговата откритост към уязвимите, и за сътрудничеството с ОГО; изразява съжаление относно факта, че годишният и специалните доклади на омбудсмана не са разисквани в парламента, така че те не могат да бъдат публикувани и не са официално признати; призовава правителството и парламента да засилят независимостта, ефикасността и ефективността на институциите в областта на правата на човека, да подобрят сътрудничеството с омбудсмана и да му осигурят допълнителна политическа и финансова подкрепа;

18.  Подчертава тревогите във връзка със сигурността вследствие на завръщането на бойци от чужбина; приветства мерките за предотвратяване на радикализацията и справяне с явлението на чуждестранните бойци; подчертава необходимостта от прилагане на стратегията и плана за действие за борба с тероризма; приветства увеличаването на броя на персонала на отдела на полицията за борба с тероризма и насърчава активизирането на регионалното сътрудничество в борбата с тероризма; приветства новото оперативно споразумение, подписано с Европол, и призовава за ефективното му прилагане;

19.  Подчертава необходимостта от засилване на участието на гражданите в обществения живот и в планирането и изготвянето на политики, както и в процеса на европейска интеграция, с цел насърчаване на широк национален консенсус за реформите и процеса на присъединяване към ЕС; препоръчва по-нататъшно развиване на консултативните механизми с (и между) гражданското общество и местните общности; изразява загриженост, че политизирането на организациите на гражданското общество (ОГО) може да отслаби потенциалната им роля за укрепване на демократичната култура;

20.  Приветства религиозната хармония, климата на религиозна толерантност и като цяло добрите междуетнически отношения в страната; призовава компетентните органи да подобрят в още по-голяма степен климата на приобщаване и толерантност по отношение на всички малцинства в страната; настоятелно призовава правителството да приеме, след широка обществена консултация, всеобхватен закон за малцинствата, чрез който да се преодолеят съществуващите законови пропуски в съответствие с препоръките на Консултативния комитет на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, както и ефективно да приложи Закона за защита от дискриминация и да установи солидна съдебна практика в областта на недопускането на дискриминация; приветства приноса на комисаря за защитата от дискриминация в борбата с дискриминацията, включително въз основа на пола, особено по отношение на заетостта, образованието и достъпа до обществени услуги; насърчава предприемането на по-нататъшни мерки за подобряване на условията на живот на ромите чрез подобряване на достъпа им до регистрация, жилища, образование, пазар на труда и социални и здравни услуги; подчертава, че условията на живот на ромите трябва да бъдат подобрени и чрез по-добра координация между централното и местното управление и междуведомственото сътрудничество;

21.  Приветства създаването на Национален съвет по равенство между половете и назначаването на координатори по въпросите на равенството между половете във всички ресорни министерства; призовава за по-нататъшни мерки за борба с домашното насилие, случаите на недостатъчен достъп до правосъдие на жените и предубежденията по отношение на пола в заетостта; приветства включването на общността на ЛГБТИ в стратегията за социално приобщаване за периода 2015-2020 г., определянето на работна група за правата на ЛГБТИ лицата в министерството по социални въпроси и откриването на първия жилищен приют за ЛГБТИ лица; приветства измененията на Наказателния кодекс, които предвиждат наказания за престъпления от омраза и подклаждащи омраза изказвания въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност;

22.  Насърчава правителството също така да работи по законопроект за правно признаване на пола и да гарантира, че условията за правно признаване на пола ще отговарят на стандартите, определени в Препоръка CM/Rec(2010) на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно мерки за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност; счита, че има по-голяма вероятност основните права на ЛГБТИ лицата да бъдат защитени, ако тези лица имат достъп до правни институти като съжителството, регистрираното партньорство или брака, и насърчава албанските органи да разгледат тези възможности;

23.  Призовава албанските органи да отговорят на искането на ООН и на препоръките на омбудсмана за създаване на хомогенна и надеждна база данни, за задействане на Координационния съвет за борба с кръвните вражди, създаден през 2005 г., и за разработване на план за действие с акцент върху аспектите, свързани с принципите на правовата държава, в борбата срещу кръвните вражди;

24.  Подчертава решаващото значение на професионалните, независими и плуралистични обществени и частни медии като крайъгълен камък на демокрацията; изразява загриженост относно липсата на действителна независимост на медиите и липсата на прозрачност по отношение на медийната собственост и финансирането на медиите; насърчава Албания да осигури условия на журналистите свободно да упражняват професията си; изтъква, че са необходими допълнителни усилия за гарантирането на независимостта на регулаторния орган за медиите и общественото радио и телевизия; изразява загриженост относно липсата на прозрачност относно медийната собственост и финансирането на медиите, медийната поляризация и налагането на автоцензура; призовава за укрепване на професионалните и етичните стандарти на журналистите; настоятелно призовава за правилно прилагане на законодателството за клеветата; отбелязва, че опозицията изрази съмнения относно избора на нов председател и членове на борда на органа за аудиовизуални медии; насърчава правителството да гарантира независимостта му и да го подкрепи, така че органът за аудиовизуални медии да може изцяло да поеме функциите си, включително по отношение на улесняването на процеса на преход към цифровизация и ефикасното прилагане на Закона за аудиовизуалните медии;

25.  Приветства подобряването на стопанския климат и стремежа към функционираща пазарна икономика, но призовава правителството да продължи отстраняването на слабостите в изпълнението на договорите и принципите на правовата държава, и да преодолее големия дял на сивата икономика; призовава за по-нататъшни реформи с цел справяне с конкурентния натиск на общия европейски пазар; приканва правителството да засили защитата на правата на собственост и да ускори създаването на устойчива и последователна политика на узаконяване, възстановяване и обезщетяване на собствеността; подчертава значението на създаването на благоприятни условия за развитието на частния сектор и за преки чуждестранни инвестиции;

26.  Подчертава необходимостта от подобряване на образованието и обучението, с цел да се преодолеят несъответствията между наличните и търсените умения и да се повиши пригодността за заетост, особено сред младите хора; призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с правителството за преодоляване на слабостите по отношение на условията на пазара на труда, включително нарастващата безработица, както и за предоставяне на решения в съответствие със стратегията „Европа 2020“; приветства Индикативния стратегически документ за Албания за 2014-2020 г., в който се признава, че образованието, заетостта и социалните политики изискват подкрепа чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

27.  Призовава компетентните органи да съставят национална енергийна стратегия, като обърнат специално внимание на възобновяемите енергийни източници и енергийната сигурност, в това число диверсификацията на енергийни източници; отбелязва, че Албания бе следвало да инвестира повече в проекти за възобновяеми енергийни източници и прилежащата инфраструктура; приканва Албания да анализира екологичното въздействие на проектите за изграждане на водноелектрически централи върху националното природно наследство; призовава за съответствие с Рамковата директива на ЕС за водите, чиято цел е постигане на добро екологично и химично състояние на всички естествени повърхностни водни обекти;

28.  Призовава албанските органи да разработят всеобхватни планове за управление на съществуващите национални паркове в съответствие с насоките за качество и управление на защитените територии от категория ІІ на Световния комитет за защитени територии към Международния съюз за опазване на природата; настоятелно призовава органите да се откажат от всякакви планове за развитие, които застрашават мрежата на защитените територии в страната, и по-специално призовава за отказ от плановете за изграждане на малки и големи водноелектрически централи на територията на всички национални паркове; изисква по-специално плановете за изграждане на водноелектрически централи по поречието на река Вьоса и нейните притоци да бъдат преразгледани, тъй като тези проекти биха нанесли вреда на една от последните обширни, непокътнати и разположени близо до естествен речен басейн екосистеми в Европа;

29.  Приветства трайната конструктивна и проактивна позиция на Албания в областта на регионалното и двустранното сътрудничество; подчертава нейната решаваща роля за засилването на регионалната стабилност; приветства политическата воля за подобряване на отношенията със Сърбия; насърчава Албания и Сърбия да предприемат допълнителни действия и да направят изявления, които насърчават регионалната стабилност и сътрудничество и добрите междусъседски отношения; изразява притеснения във връзка с изявления на албанския министър-председател, в които той разсъждава върху обединението на албанците от Албания и Косово; насърчава Албания да запази конструктивната си позиция в региона и да обменя с другите държави от Западните Балкани познания и опит, натрупани по време на процеса на присъединяване към ЕС, с цел активизиране на сътрудничеството и допълнително стабилизиране на региона; приветства Албания за пълното привеждане в съответствие с позициите на външната политика на ЕС, включително ограничителните мерки на ЕС по отношение на Русия и за нейното участие в операции за управление на кризи по линия на ОПСО; отбелязва нейните амбициите като действащ председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа да продължи да насърчава диалога между участващите държави; приканва Албания активно да участва в прилагането на стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Йонийско море;

30.  Призовава за укрепване на междупарламентарното сътрудничество между ЕС и Албания; препоръчва да се хармонизират, доколкото е възможно, бъдещият график на заседанията на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Албания и този на диалога на високо равнище по основните приоритети с цел засилване на парламентарния контрол на процеса на присъединяване към ЕС;

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.

Правна информация - Политика за поверителност