Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2951(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0358/2015

Předložené texty :

B8-0358/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0181

Přijaté texty
PDF 355kWORD 106k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk
Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 2015 o zprávě o pokroku Albánie za rok 2014 (2014/2951(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k EU,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 26. a 27. června 2014, a závěry Rady pro obecné záležitosti ze dne 16. prosince 2014,

–  s ohledem na stanovisko Komise k žádosti Albánie o členství v EU ze dne 9. listopadu 2010 a zprávu Komise ze dne 4. června 2014 o pokroku Albánie v boji proti korupci a organizované trestné činnosti a v reformě soudnictví (COM(2014)0331),

–  s ohledem na sdělení Komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014-2014“ ze dne 8. října 2014 (COM(2014)0700), k němuž je připojen pracovní dokument útvarů Komise SWD(2014)304 „Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014“ a orientační strategický dokument o Albánii (2020–2014) přijatý dne 18. srpna 2014,

–  s ohledem na usnesení albánského parlamentu ze dne 24. prosince 2014 o politické dohodě mezi vládnoucí většinou a opozicí,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Albánie,

–  s ohledem na práci, kterou ve funkci stálého zpravodaje pro Albánii v rámci Výboru pro zahraniční věci odvedl Knut Fleckenstein,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Albánie učinila za poslední roky na své cestě k členství v EU impozantní pokrok, na jehož základě jí byl v červnu 2014 udělen status kandidátské země; vzhledem k tomu, že problémy přetrvávají a je třeba je rychle a efektivně řešit, aby se pokročilo na cestě ke členství v EU;

B.  vzhledem k tomu, že důsledné přijímání a účinné provádění udržitelných reforem v pěti klíčových prioritních oblastech pomáhá demokratické transformaci Albánie a dláždí cestu k zahájení jednání o přistoupení k EU; vzhledem k tomu, že přístupový proces k EU se stal v Albánii hnací silou reforem souvisejících s přístupem k EU a že jeho harmonogram bude určen na základě rychlosti a kvality těchto reforem; vzhledem k tomu, že zahájení jednání o přistoupení by bylo impulsem pro další reformy, jelikož by nabídlo hmatatelnou a důvěryhodnou perspektivu;

C.  vzhledem k tomu, že přistoupení k EU je komplexním procesem, na kterém by se měla podílet celá země a všichni její občané; vzhledem k tomu, že konstruktivní a udržitelný politický dialog o reformách souvisejících s přístupem k EU, který je veden v duchu spolupráce a konsensu mezi hlavními politickými silami, je pro další pokrok v přístupovém procesu k EU nezbytný; vzhledem k existenci politického konsensu a široké podpory veřejnosti ve vztahu k procesu integrace do EU; vzhledem k tomu, že úspěch programu reforem je podmíněn existencí demokratického politického prostředí;

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament hraje důležitou úlohu v rámci úsilí o vytvoření zdravého politického klimatu v zemi;

E.  vzhledem k tomu, že jako jednu z hlavních zásad svého procesu rozšiřování stanovila EU právní stát; vzhledem k tomu, že pro posun v procesu integrace do EU je zásadně zapotřebí dosáhnout reálného pokroku v oblasti nezávislosti soudnictví, boje proti korupci a organizovanému zločinu; vzhledem k tomu, že pro dosažení pokroku v těchto oblastech je klíčová silná politická podpora;

F.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí přistoupit k zásadním krokům v oblasti reformy systému soudnictví a jejího provedení; vzhledem k tomu, že i přes dosažený pokrok představuje boj proti korupci a organizovanému zločinu závažnou výzvu; vzhledem k tomu, že je i nadále zapotřebí zajistit svobodu projevu a nezávislost sdělovacích prostředků;

G.  vzhledem k tomu, že fungování profesionální a efektivní veřejné správy založené na výsledcích je klíčové pro integrační proces jakékoli země, která usiluje o členství v EU;

H.  vzhledem k tomu, že vztahy Albánie se sousedy jsou konstruktivní a její sladění se zahraniční politikou EU příkladné;

1.  vyjadřuje Albánii uznání za získání statusu kandidátské země; zdůrazňuje, že by to mělo být považováno za podnět k ještě intenzivnějšímu reformnímu úsilí; vyjadřuje svou trvající podporu procesu integrace Albánie do EU; je přesvědčen, že pro zvládnutí náročných úkolů týkajících se úspěšné konsolidace demokratické transformace a prosazování reforem souvisejících s EU jsou nezbytná konkrétní opatření a trvalé politické úsilí k jejich provádění; vybízí Albánii, aby v oblasti reforem souvisejících s přístupem k EU prokázala dosažení reálných výsledků;

2.  považuje za nezbytné udržet a podpořit skutečnou politickou spolupráci mezi všemi politickými stranami, zahrnující spravedlivou soutěž ve prospěch lepších politických idejí a konceptů, a usilovat o demokratickou politickou kulturu založenou na pochopení, že demokratické politické procesy stojí na dialogu a schopnosti hledat a přijmout kompromis; je přesvědčen, že se tím zvýší důvěra občanů ve veřejné instituce; naléhavě vyzývá vládnoucí koalici, aby umožnila opozici vykonávat její právo demokratické kontroly, a na opozici apeluje, aby toto právo uplatňovala v plné míře a odpovědným způsobem;

3.  vítá vytvoření společných pracovních skupin v rámci dialogu na vysoké úrovni o klíčových prioritách zaměřených na vytvoření komplexní platformy pro hladký průběh reforem a monitorování pokroku v pěti klíčových prioritách, a to zejména v reformě veřejné správy, posílení soudnictví, boji proti korupci a organizované trestné činnosti a v posílení ochrany lidských práv; vyzývá orgány, aby v souvislosti s těmito prioritami zintenzivnily svou činnost a dosáhly hmatatelných výsledků při jejich naplňování;

4.  vyzývá k rychlému vytvoření zastřešující Národní rady pro evropskou integraci, která bude zahrnovat i zástupce občanské společnosti a nezávislé instituce, s cílem zajistit široký celonárodní konsensus ohledně reforem souvisejících s EU a procesu přistoupení k EU; vyzývá příslušné subjekty, aby řádně a včas informovaly zúčastněné strany a širší veřejnost o pokroku procesu integrace do EU;

5.  zdůrazňuje úlohu parlamentu jako klíčového demokratického orgánu, a vyzývá proto k posílení jeho úlohy dohledu a zajištění větší institucionalizace konzultačního postupu při vypracovávání návrhů právních předpisů; v této souvislosti vítá přijetí novelizovaného zákona dne 5. března 2015 o úloze parlamentu v rámci evropského integračního procesu Albánie a konsensuální parlamentní usnesení ze dne 24. prosince roku 2014, ve kterém bylo dohodnuto, že se opozice vrátí k parlamentní práci, zatímco vládnoucí většina bude usilovat o to, aby ohledně stěžejních reforem dosáhla společného konsensu s opozicí, a bude respektovat rozhodnutí Ústavního soudu a řešit problematiku lidí se záznamem v trestním rejstříku, kteří zastávají nebo se ucházejí o veřejnou funkci; vyzývá k jejímu konstruktivnímu, včasnému a řádnému provádění; vyzývá všechny politické strany, aby zlepšily dosahování demokratického konsensu, což je klíčové s ohledem na pokrok procesu přistoupení; považuje za důležité, aby albánská občanská společnost, sdělovací prostředky a občané vedly své vedoucí představitele k odpovědnosti za konkrétní výsledky politik;

6.  je znepokojen trvalou a pokračující politickou polarizací v Albánii, která by mohla ohrozit další snahy o integraci do EU; připomíná vládnoucí koalici a opozici jejich společnou odpovědnost vůči občanům za vedení udržitelného a konstruktivního politického dialogu zahrnujícího všechny zúčastněné strany, který umožňuje přijetí a provedení klíčových reforem; vyzývá vládnoucí většinu a opozici, aby pokračovaly ve svém úsilí o ustanovení skutečného politického dialogu a aby spolu konstruktivně spolupracovaly;

7.  zdůrazňuje, že profesionální veřejná správa je nezbytná pro úspěšné provedení všech ostatních reforem; vítá proto, že začal být uplatňován zákon o státní službě, a žádá, aby se pokračovalo v jeho řádném provádění s cílem posílit administrativní kapacity, odpolitizovat veřejnou správu a bojovat proti korupci ve státní službě, učinit jmenování, povyšování a propouštění závislejšími od výkonu, zvýšit účinnost, transparentnost, odpovědnost, odbornost a finanční udržitelnost státní služby, jakož i posílit dobrou správu věcí veřejných na všech úrovních; vyzývá, aby byla posílena oblast řízení lidských zdrojů, systém hodnocení úředníků veřejné správy a nezávislé sledování provádění právních předpisů o státní službě; vybízí k dokončení komplexní strategie reformy veřejné správy a k trvalému prosazování depolarizace a zvyšování povědomí o právu EU a příslušných postupech rozhodování; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit veřejnou bezúhonnost, zlepšit veřejné služby a efektivněji spravovat veřejné zdroje; vyzývá ke zlepšení přístupu veřejnosti ke službám a informacím; vítá v této souvislosti nový zákon o přístupu k informacím; vyzývá k posílení instituce veřejného ochránce práv tím, že na jeho zjištění a doporučení budou navazovat odpovídající opatření;

8.  zdůrazňuje, že je nutné zabývat se roztříštěným systémem místní správy a vytvořit funkční systém místní správy schopný reagovat na potřeby občanů účinným poskytováním veřejných služeb; vyzývá k posílení správní schopnosti místních správ, což jim umožní finančně udržitelným způsobem vykonávat příslušné funkce a uplatňovat právní předpisy; vyzývá k posílení transparentnosti a zvýšení účinnosti a inkluzivního charakteru místní správy; bere na vědomí rozhodnutí Ústavního soudu týkající se právního napadení reformy administrativního a územního rozdělení země;

9.  zdůrazňuje význam nadcházejících místních voleb a vyzývá příslušné orgány, aby provedly doporučení vydaná Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) a Ústřední volební komisí; vyzývá k posílení nezávislosti a kapacity volebních orgánů;

10.  zdůrazňuje, že je třeba posílit právní stát a reformovat soudnictví s cílem podpořit důvěru občanů a podnikatelů v systém soudnictví; vítá závazek Albánie provést reformy soudnictví, nicméně stále kritizuje skutečnost, že ve fungování systému soudnictví přetrvávají nedostatky, jako je politizace a omezená odpovědnost, vysoká míra korupce, nedostatek zdrojů a nevyřízené záležitosti; opakuje, že je třeba vyvinout další významné úsilí o zajištění nezávislosti, výkonnosti a kontroly soudnictví a zdokonalit systém jmenování, povyšování a kázeňského postihování soudců, státních zástupců a právníků; vyzývá orgány, aby pokračovaly v reformách v konstruktivní spolupráci se všemi zúčastněnými stranami včetně příslušných organizací občanské společnosti a zapojením se do činnosti Benátské komise a vypracovaly a naplnily dlouhodobou strategii reformy soudnictví;

11.  připomíná usnesení albánského parlamentu z listopadu 2013 o evropské integraci Albánie, v němž byla schválena řada důležitých opatření, především týkajících se právního státu; zdůrazňuje, že je důležité důsledně respektovat právní stát, nezávislost a transparentnost soudních institucí, jako je Vysoká soudní rada; zdůrazňuje, že je třeba v této věci dodržovat rozhodnutí Ústavního soudu; vyzývá příslušné orgány, aby posílily integritu a nezávislost klíčových demokratických institucí a podpořily odpolitizování systému soudnictví; vyzývá příslušné orgány, aby se bez zbytečného odkladu zasadily o zajištění spravedlnosti pro oběti událostí z 21. ledna 2011;

12.  upozorňuje na neuspokojivý stav soudního systému pro mladistvé; vyzývá příslušné orgány, aby předložily plány k nápravě tohoto stavu;

13.  je znepokojen tím, že korupce, a to i v soudním systému, zůstává vážným problémem; vyzývá Albánii, aby významně zvýšila úsilí v boji proti korupci na všech úrovních a aby posilovala legislativní rámec, institucionální kapacity a výměnu informací a spolupráci mezi příslušnými orgány; vítá jmenování národního koordinátora pro boj proti korupci, který bude koordinovat úsilí a sledovat provádění na centrální úrovni, a vyzývá k přijetí komplexní a přísné protikorupční strategie a akčních plánů na období let 2014–2020; znovu připomíná, že je třeba rozvíjet důraznější rámec boje proti korupci, který by měl zahrnovat širokou škálu orgánů; pozitivně vnímá kroky k větší transparentnosti, včetně zveřejnění prohlášení o majetku vyšších úředníků, jakož i zřízení protikorupčních kontaktních míst na všech hlavních ministerstvech;

14.  znovu opakuje, že je třeba vytvořit spolehlivé záznamy úspěšných výsledků v oblasti vyšetřování, stíhání a odsouzení na všech úrovních, včetně případů korupce na vysoké úrovni; považuje za nezbytné zlepšit účinnost vyšetřování a zajistit dostatečné finanční prostředky, odbornou přípravu a odborný personál pro boj proti korupci, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, zdravotnictví, daní, školství, policie, celní a místní správy; podporuje účast a monitorovací úlohu organizací občanské společnosti v boji proti korupci; vyzývá k systematické konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti a k systematickému soudnímu stíhání praní špinavých peněz a finančnímu vyšetřování; vyzývá příslušné orgány, aby posílily stávající právní předpisy o ochraně informátorů;

15.  je znepokojen tím, že navzdory pozitivnímu trendu v boji proti organizovanému zločinu, zejména v boji proti obchodování s narkotiky a jejich výrobě, zůstávají v této oblasti stále významné problémy; i když uznává úspěch nedávných policejních operací, vyzývá Albánii, aby vypracovala komplexní strategický přístup a přijala opatření s cílem odstranit překážky, které snižují účinnost vyšetřování, s ohledem na dosažení hmatatelných výsledků, pokud jde o vyšetřování, stíhání a odsouzení ve všech oblastech a na všech úrovních; vybízí k dalšímu posilování koordinace mezi agenturami i na místní úrovni, jakož i k regionální a mezinárodní policejní a soudní spolupráci; doporučuje, aby Albánie v boji proti obchodování s drogami více spolupracovala s partnerskými agenturami západního Balkánu a se subjekty členských států EU;

16.  oceňuje úsilí vynaložené na boj proti obchodování s lidmi, které je i nadále vážným problémem; vyzývá příslušné orgány, aby vypracovaly komplexní program zaměřený na oběti, zlepšily interinstitucionální koordinaci a budovaly kapacity, pokud jde o státní zástupce, soudce a policii; znovu opakuje, že je třeba společně vést nepřetržitou specializovanou odbornou přípravu státních zástupců, soudců a policistů; vítá spolupráci albánské policie a státního zastupitelství s členskými státy EU, která vedla k dobrým výsledkům;

17.  vyjadřuje své uznání veřejnému ochránci práv za jeho činnost ve prospěch prosazování lidských práv, za jeho otevřenost vůči zranitelným osobám a za spolupráci s organizacemi občanské společnosti; vyslovuje politování nad tím, že výroční a zvláštní zprávy veřejného ochránce práv nebyly v parlamentu projednávány, takže nemohou být zveřejněny a nejsou tedy oficiálně uznány; vyzývá vládu a parlament k posílení nezávislosti, účinnosti a efektivity institucí na ochranu lidských práv, ke zlepšení spolupráce s úřadem veřejného ochránce práv a k další politické a finanční podpoře jeho činnosti;

18.  poukazuje na bezpečnostní obavy týkající se navrátilců, kteří se účastnili bojů v zahraničí; vítá opatření, která jsou zaměřena na předcházení radikalizaci a která mají problém navrátilců, kteří se účastnili bojů v zahraničí, řešit; zdůrazňuje nutnost provádění strategie a akčního plánu týkajících se boje proti terorismu; vítá nárůst počtu pracovníků v protiteroristické jednotce policie a vybízí k prohloubení regionální spolupráce v boji proti terorismu; vítá novou operativní dohodu s Europolem a vyzývá k jejímu účinnému provádění;

19.  zdůrazňuje, že je třeba posílit účast občanů na veřejném životě a plánování a tvorbě politik, stejně jako v procesu evropské integrace, aby se posílil široký celonárodní konsensus ohledně reforem a procesu přistoupení k EU; doporučuje dále rozvíjet mechanismy konzultace s občanskou společností a místními komunitami, jakož i mezi těmito subjekty navzájem; je znepokojen tím, že politizace organizací občanské společnosti může oslabit jejich potenciální roli posilování kultury demokracie;

20.  oceňuje harmonické soužití náboženských komunit a klima náboženské tolerance a celkové dobré vztahy mezi menšinami v zemi; vyzývá příslušné orgány, aby dále posilovaly ovzduší začleňování a tolerance ke všem menšinám v zemi; naléhavě vyzývá vládu, aby na základě obsáhlého konzultačního procesu přijala komplexní zákon o menšinách, který zacelí stávající právní mezery v souladu s doporučeními poradního výboru Rámcové úmluvy Rady Evropy o národnostních menšinách, a aby účinně uplatňovala zákon o ochraně před diskriminací a vypracovala pevnou antidiskriminační jurisdikci; oceňuje přínos komisaře pro ochranu před diskriminací v boji proti tomuto jevu, včetně genderové diskriminace, zejména v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a přístupu k sociálním službám; podporuje další kroky ke zlepšení životních podmínek Romů a zlepšení jejich přístupu k registraci, bydlení, vzdělávání, zaměstnání, sociálním službám a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit životní podmínky Romů, a to prostřednictvím lepší koordinace mezi ústřední a místní správou a spolupráce mezi ministerstvy;

21.  vítá zřízení Národní rady pro rovnost žen a mužů a jmenování genderových koordinátorů na všech hlavních ministerstvech; vyzývá k dalším opatřením k řešení domácího násilí, případů nedostatečného přístupu žen ke spravedlnosti a genderové předpojatosti v zaměstnání; vítá zahrnutí lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních (LGBTI) osob do strategie pro sociální začlenění na období 2015–2020, zřízení pracovní skupiny pro práva LGBTI v rámci ministerstva sociálních věcí a otevření prvního azylového střediska pro osoby LGBTI; oceňuje změny učiněné v trestním zákoníku, na jejichž základě se trestají zločiny z nenávisti související se sexuální orientací a genderovou identitou oběti a stejně motivované slovní projevy;

22.  dále vybízí vládu, aby pracovala na zákoně o uznání pohlaví a zajistila, že podmínky uznání pohlaví splňují normy stanovené v doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům CM/Rec(2010) o opatřeních pro boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity; domnívá se, že základní práva lesbických, gay, bisexuálních, transgender a intersexuálních osob lze nejúčinněji chránit tím, že se těmto osobám umožní přístup k právním institucím, jako je právně formalizované soužití, registrované partnerství či manželství, a vyzývá albánské orgány, aby tyto možnosti zvážily;

23.  vyzývá albánské orgány, aby reagovaly na požadavek Organizace spojených národů a na doporučení veřejného ochránce práv vytvořit jednotnou a důvěryhodnou databázi, aktivizovat Radu pro koordinaci boje proti krevní mstě, jež byla zřízena v roce 2005, a vytvořit akční plán k řešení problematiky krevní msty;

24.  podtrhuje zásadní význam profesionálního, nezávislého a pluralitního veřejnoprávního vysílání a soukromých sdělovacích prostředků coby základního kamene demokracie; je znepokojen nízkou faktickou nezávislostí sdělovacích prostředků a nedostatečnou transparentností, pokud jde o vlastníky médií a jejich financování; vybízí Albánii, aby novinářům zajistila svobodné pracovní prostředí; zdůrazňuje, že je nutné vyvinout další úsilí, aby byla zajištěna nezávislost regulačních orgánů pro sdělovací prostředky a veřejnoprávního rozhlasu a televize; je znepokojen nedostatkem transparentnosti ve vlastnictví a financování médií, mediální polarizací a autocenzurou; vyzývá k posílení profesních a etických norem novinářů; naléhavě žádá řádné uplatňování právních předpisů týkajících se pomluv; všímá si toho, že volba nového předsedy a členů rady pro rozhlasové a televizní vysílání byla zpochybněna opozicí; vybízí vládu, aby radě pro rozhlasové a televizní vysílání garantovala nezávislost a podporu, tak aby se mohla plně ujmout svých funkcí, a to i pokud jde o přechod na digitální vysílání a účinné uplatňování zákona o audiovizuálních sdělovacích prostředcích;

25.  vítá zlepšení podnikatelského prostředí a snahu o dosažení fungujícího tržního hospodářství, ale vyzývá vládu, aby pokračovala v řešení nedostatků ve vymahatelnosti smluvních závazků a právního státu, jakož i v řešení rozsáhlé neformální ekonomiky; požaduje další reformy, které mají za cíl vyrovnat se s konkurenčním tlakem na společném evropském trhu; vyzývá vládu, aby posílila ochranu vlastnických práv a urychlila zavedení udržitelné a jednotné politiky v oblasti právní úpravy majetku, restitucí a odškodnění; zdůrazňuje význam vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj soukromého sektoru a přímých zahraničních investic;

26.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu s cílem řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a zvýšit zaměstnatelnost, především mezi mladými lidmi; vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s vládou při řešení nedostatků týkajících se podmínek na trhu práce, včetně rostoucí nezaměstnanosti, a poskytla řešení v souladu se strategií Evropa 2020; vítá orientační strategický dokument pro Albánii na období 2014–2020, v němž se uznává, že vzdělání, zaměstnanost a politiky v sociální oblasti vyžadují podporu prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci;

27.  vyzývá příslušné orgány, aby vypracovaly národní energetickou strategii se zvláštním důrazem na energii z obnovitelných zdrojů a energetickou bezpečnost, včetně diverzifikace energetických zdrojů; domnívá se, že Albánie by měla více investovat do projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů a do související infrastruktury; vyzývá Albánii, aby se zajímala o ekologický dopad hydroenergetických projektů na její národní přírodní dědictví; žádá, aby byl zajištěn soulad s evropskou rámcovou směrnicí o vodě s cílem dosáhnout dobrého ekologického a chemického statusu veškerých přírodních zdrojů povrchové vody;

28.  naléhavě vyzývá albánské orgány, aby vypracovaly komplexní plány správy existujících národních parků, které se budou řídit pokyny Celosvětové komise pro chráněné oblasti Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) týkajícími se kvality a řízení chráněných oblastí kategorie II; naléhavě vyzývá orgány, aby ustoupily od všech plánů rozvoje, které poškozují vnitrostátní síť chráněných oblastí, a vyzývá především k upuštění od plánů výstavby malých i velkých vodních elektráren ve všech národních parcích; požaduje, aby se zejména přehodnotily plány na výstavbu vodní elektrárny na řece Vjosa a jejích přítocích, jelikož tyto projekty by poškodily jeden z posledních rozsáhlých, nedotčených a téměř přirozených říčních ekosystémů;

29.  vítá trvalý konstruktivní a proaktivní postoj Albánie v regionální a dvoustranné spolupráci; zdůrazňuje její zásadní roli v posilování stability v regionu; oceňuje politickou vůli zlepšit vztahy se Srbskem; vybízí Albánii a Srbsko, aby učinily další kroky a prohlášení na podporu stability a spolupráce v regionu a dobrých sousedských vztahů; je znepokojen prohlášeními, která učinil albánský předseda vlády a v nichž spekuloval o sjednocení Albánců z Albánie a Kosova; vyzývá Albánii, aby si v regionu zachovala svou konstruktivní pozici a aby s dalšími zeměmi západního Balkánu pokračovala ve výměně poznatků a zkušeností nabytých během jejich přístupového procesu k EU s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci a ještě více celý region stabilizovat; vítá skutečnost, že se postoje Albánie v oblasti zahraniční politiky plně shodují s postoji EU, včetně otázky sankčních opatření EU vůči Rusku, a že se země účastní operací SBOP pro řešení krizí; bere na vědomí její ambice coby země, která aktuálně předsedá Procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě, nadále podporovat dialog mezi zúčastněnými zeměmi; vyzývá Albánii, aby se aktivně účastnila uplatňování jadransko-jónské strategie Evropské unie;

30.  vyzývá k prohloubení meziparlamentní spolupráce mezi EP a Albánií; doporučuje co největší harmonizaci příštího kalendáře zasedání Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie a dialogu na vysoké úrovni o klíčových prioritách za účelem posílení parlamentního dohledu nad procesem přistoupení k EU;

31.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Albánie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí