Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2951(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0358/2015

Esitatud tekstid :

B8-0358/2015

Arutelud :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0181

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 83k
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg
Albaania 2014. aasta eduaruanne
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon Albaania 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2951(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis kohtunud Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse 26.–27. juunil 2014. aastal kohtunud Euroopa Ülemkogu järeldusi ja üldasjade nõukogu 16. detsembri 2014. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta arvamust Albaania Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta ning komisjoni 4. juuni 2014. aasta aruannet, mis käsitleb Albaania edusamme korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja kohtusüsteemi reformimisel (COM(2014)0331),

–  võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2014–2014” (COM(2014)0700) ning selle juurde kuuluvat komisjoni talituste töödokumenti SWD(2014)0304 „Albaania 2014. aasta eduaruanne”, samuti 18. augustil 2014. aastal vastu võetud suunavat strateegiadokumenti Albaania kohta aastateks 2014–2020,

–  võttes arvesse Albaania parlamendi 24. detsembri 2014. aasta resolutsiooni valitseva enamuse ja opositsiooni vahelise poliitilise kokkuleppe kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Albaania kohta,

–  võttes arvesse Knut Fleckensteini tööd väliskomisjoni alalise raportöörina Albaania küsimustes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Albaania on teinud mõne viimase aasta jooksul ELiga ühinemise suunas märkimisväärseid edusamme ning seetõttu anti talle 2014. aasta juunis kandidaatriigi staatus; arvestades, et endiselt esineb probleeme ning need tuleb lahendada kiiresti ja tõhusalt, et liikuda edasi ELi liikmeks saamise suunas;

B.  arvestades, et viit tähtsamat valdkonda käsitlevate jätkusuutlike reformide järjepidev vastuvõtmine ja tulemuslik rakendamine aitab kaasa Albaania demokraatlikule ümberkujundamisele ja sillutab teed ühinemisläbirääkimiste alustamiseks; arvestades, et ELiga ühinemise protsessist on saanud peamine ELiga seotud reformide käivitaja Albaanias, ja arvestades, et selle ajakava määravad kindlaks niisuguste reformide kiirus ja kvaliteet; arvestades, et ühinemisläbirääkimiste alustamine oleks stiimul, mis kiirendaks veelgi reforme, pakkudes käegakatsutavat ja usutavat ELiga ühinemise väljavaadet;

C.  arvestades, et ELiga ühinemine on kaasav protsess, kus osalevad terve riik ja kõik selle kodanikud; arvestades, et konstruktiivne ja püsiv poliitiline dialoog ELiga seotud reformide teemal, mis toimub peamiste poliitiliste jõudude vahel koostöö ja kompromissi vaimus, on äärmiselt oluline ELiga ühinemise protsessi edasisteks edusammudeks; arvestades, et on olemas poliitiline konsensus ja üldsuse laialdane toetus ELiga integreerumise protsessi osas; arvestades, et reformikava edu sõltub suuresti demokraatlikust poliitilisest keskkonnast;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament on aidanud oluliselt kaasa püüetele luua riigis hea poliitiline kliima;

E.  arvestades, et ELi jaoks on laienemisprotsessi keskmes õigusriigi põhimõte; arvestades, et konkreetsed edusammud kohtusüsteemi sõltumatuse tagamisel ning korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses on ELiga integreerumise protsessiga edasiliikumiseks väga olulised; arvestades, et tugev poliitiline toetus on nendes valdkondades edu saavutamiseks keskse tähtsusega;

F.  arvestades, et märkimisväärseid samme on vaja teha kohtusüsteemi reformimisel ja reformide elluviimisel; arvestades, et toimunud arengule vaatamata on korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus endiselt tõsine väljakutse; arvestades, et tagada tuleb veel sõnavabadus ja meedia sõltumatus;

G.  arvestades, et iga ELi liikmeks pürgiva riigi integratsiooniprotsessi tugisambaks on professionaalse, tõhusa ja tulemustele orienteeritud avaliku halduse olemasolu;

H.  arvestades, et Albaania suhted naaberriikidega on konstruktiivsed ja ELi välispoliitilist joont järgitakse eeskujulikult;

1.  avaldab Albaaniale tunnustust kandidaatriigi staatuse saamise eest; rõhutab, et seda tuleks näha kui võimalust reformidega edasiminekut veelgi hoogustada; kinnitab oma jätkuvat toetust Albaania ELiga integreerumise protsessile; on veendunud, et konkreetsed meetmed ja püsiv poliitiline pühendumus nende rakendamisele on vajalikud selleks, et tulla toime ülesannetega, mis puudutavad demokraatiale ülemineku edukat kindlustamist ja ELiga seotud reformide elluviimist; ergutab Albaaniat saavutama paremaid tulemusi ELiga seotud reformide elluviimises;

2.  peab ülitähtsaks kõigi erakondade vahelise tõelise poliitilise koostöö edendamist ja toetamist, mis hõlmab ausat konkurentsi selgitamaks välja paremaid poliitilisi ideid ja käsitlusi, ja sellise poliitilise kultuuri suunas liikumist, mis põhineb arusaamisel, et demokraatlike poliitiliste protsesside aluseks on dialoog ning suutlikkus kompromisse otsida ja teha; on veendunud, et see suurendab kodanike usaldust avalike institutsioonide vastu; nõuab tungivalt, et valitsev koalitsioon hõlbustaks demokraatliku kontrolli õiguse kasutamist opositsiooni poolt, ja nõuab, et opositsioon kasutaks seda õigust täielikult ja vastutustundlikult;

3.  väljendab heameelt ühiste töörühmade loomise üle peamisi prioriteete käsitleva kõrgetasemelise dialoogi raames, mille eesmärk on luua ulatuslik platvorm reformide sujuvaks elluviimiseks ja edusammude jälgimiseks viies tähtsamas valdkonnas, nimelt avaliku halduse reform, kohtusüsteemi tugevdamine, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine ning inimõiguste kaitse tugevdamine; ergutab ametiasutusi tõhustama tööd nende prioriteetide valdkonnas ja saavutama tulemusi nende rakendamises;

4.  nõuab kaasava riikliku Euroopa integratsiooni nõukogu kiiret loomist, et kaasata ka kodanikuühiskonna esindajad ja sõltumatud institutsioonid eesmärgiga tagada riigis laiapõhjaline konsensus ELiga seotud reformide ja ELiga ühinemise protsessi küsimuses; kutsub asjaomaseid asutusi üles teavitama huvirühmi ja laiemat üldsust täielikult ja õigeaegselt ELiga integreerumise protsessi edenemisest;

5.  rõhutab parlamendi kui peamise demokraatliku institutsiooni rolli ning nõuab seetõttu selle järelevalvefunktsiooni tugevdamist ja selle tagamist, et seaduseelnõude puhul konsulteeritaks rohkem parlamendi kui institutsiooniga; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et 5. märtsil 2015 võeti vastu läbivaadatud seadus, mis käsitleb parlamendi rolli Albaania Euroopaga integreerumise protsessis, ning Albaania parlamendi 24. detsembri 2014. aasta konsensusliku resolutsiooni üle, milles lepiti kokku, et opositsioon osaleb taas parlamendi töös ja valitsev enamus püüab leida opositsiooniga konsensust oluliste reformide küsimuses, et järgitakse konstitutsioonikohtu otsuseid ja tegeletakse avalikel ametikohtadel töötavate või nendele kandideerivate kriminaalkorras karistatud isikute küsimusega; nõuab selle resolutsiooni nõuetekohast ja õigeaegset konstruktiivset rakendamist; kutsub kõiki erakondi üles parandama demokraatliku konsensuse saavutamist, kuna see on ühinemisprotsessi edendamiseks otsustava tähtsusega; peab oluliseks, et Albaania kodanikuühiskond, meedia ja kodanikud nõuaksid oma juhtidelt vastutamist konkreetsete poliitiliste tulemuste eest;

6.  peab murettekitavaks järjepidevat ja jätkuvat poliitilist polariseerumist Albaanias, mis võib ohustada edasisi püüdlusi ELiga integreeruda; tuletab valitsevale koalitsioonile ja opositsioonile meelde nende ühist vastutust kodanike ees seoses püsiva, konstruktiivse ja kaasava poliitilise dialoogi pidamisega, mis võimaldab vastu võtta ja rakendada peamisi reforme; kutsub valitsevat enamust ja opositsiooni üles tegema täiendavaid jõupingutusi, et luua tõeline poliitiline dialoog ja teha konstruktiivselt koostööd;

7.  rõhutab, et professionaalsel avalikul haldusel on kõigi muude reformide edukal elluviimisel oluline roll; väljendab seetõttu heameelt asjaolu üle, et on tehtud algust avaliku halduse seaduse rakendamisega, ja kutsub üles seda seadust nõuetekohaselt rakendama, et tõhustada haldussuutlikkust, avalikku haldust depolitiseerida ja võidelda avalikus teenistuses esineva korruptsiooni vastu, tugevdada meritokraatiat ametisse nimetamisel, edutamisel ja töölt vabastamisel, suurendada avaliku teenistuse tulemuslikkust, läbipaistvust, aruandekohustust, professionaalsust ja finantsilist jätkusuutlikkust ning edendada kõigil tasanditel head valitsemistava; kutsub üles tõhustama personalijuhtimist, avalike teenistujate hindamissüsteemi ning avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide rakendamise sõltumatut järelevalvet; ergutab lõplikult välja töötama kõikehõlmavat avaliku halduse reformi strateegiat ning jätkuvalt edendama polariseerumise vähendamist ning teadmisi ELi õigusest ja otsustusprotsessidest; rõhutab vajadust suurendada riiklikku lojaalsust, parandada avalikke teenuseid ja hallata tõhusamalt avaliku sektori vahendeid; nõuab paremat avalikkuse juurdepääsu teenustele ja teabele; väljendab sellega seoses heameelt teabele juurdepääsu käsitleva uue seaduse üle; nõuab, et tugevdataks ombudsmani institutsiooni asjakohaste järelmeetmete võtmisega vastavalt tema järeldustele ja soovitustele;

8.  rõhutab vajadust tegeleda omavalitsussüsteemi killustatusega ja luua toimiv kohaliku omavalitsuse süsteem, mis avalikke teenuseid tõhusalt osutades suudab rahuldada kodanike vajadusi; nõuab kohalike omavalitsuste haldussuutlikkuse suurendamist, mis võimaldaks neil teostada oma võimu ja rakendada õigusakte finantsiliselt jätkusuutlikul viisil; nõuab kohalike omavalitsuste läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja kaasatuse tõhustamist; võtab teadmiseks konstitutsioonikohtu otsuse riigi haldusterritoriaalset jaotust käsitleva reformi vaidlustamise kohta;

9.  rõhutab eelseisvate kohalike valimiste tähtsust ning palub pädevatel asutustel viia ellu demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) ja keskvalimiskomisjoni soovitused; nõuab valimisorganite sõltumatuse ja suutlikkuse suurendamist;

10.  rõhutab vajadust tugevdada õigusriiki ja reformida kohtusüsteem, et suurendada kodanike ja äriringkondade usaldust kohtusüsteemi vastu; tunnustab Albaania pühendumist kohtureformile, kuid peab siiski kahetsusväärseks kohtusüsteemi toimimise püsivaid puudusi, nagu politiseeritus ja piiratud vastutus, korruptsiooni kõrge tase, ebapiisavad vahendid ja kohtuasjade kuhjumine; kordab, et tuleb teha lisaks olulisi jõupingutusi, et tagada kohtusüsteemi sõltumatus, tõhusus ja vastutus ning parandada kohtunike, prokuröride ja advokaatide ametisse nimetamise, edutamise ja distsiplinaarsüsteemi; kutsub ametivõime üles jätkama reforme konstruktiivses koostöös kõigi huvirühmadega, kelle hulka kuuluvad ka asjaomased kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning koostöös Veneetsia komisjoniga töötama sel eesmärgil välja pikaajalise kohtureformi strateegia ja seda rakendama;

11.  tuletab meelde Albaania parlamendi 2013. aasta novembri resolutsiooni Albaania integreerumise kohta Euroopaga, milles kiideti heaks mitmed olulised meetmed, peamiselt õigusriigi valdkonnas; rõhutab, kui tähtis on õigusriigi põhimõtete järgimine ja kohtuasutuste, näiteks kõrgema kohtunõukogu sõltumatus ja läbipaistvus; rõhutab vajadust täita konstitutsioonikohtu otsuseid selles küsimuses; kutsub pädevaid ametiasutusi üles edendama määrava tähtsusega demokraatlike institutsioonide lojaalsust ja sõltumatust ning kohtusüsteemi depolitiseerimist; kutsub pädevaid ametiasutusi üles võtma viivitamata meetmeid, et taastada õiglus 21. jaanuari 2011. aasta sündmuste ohvrite suhtes;

12.  juhib tähelepanu alaealiste õigustega tegelevate õigusasutuste mitterahuldavale olukorrale; kutsub pädevaid asutusi üles esitama kavasid olukorra parandamiseks;

13.  tunneb muret, et korruptsioon, kaasa arvatud korruptsioon kohtusüsteemis, on jätkuvalt tõsine probleem; nõuab tungivalt, et Albaania tugevdaks märkimisväärselt jõupingutusi, et võidelda kõigil tasanditel korruptsiooni vastu, tõhustada õigusraamistikku, suurendada institutsioonilist suutlikkust ja parandada institutsioonidevahelist teabevahetust ja koostööd; väljendab heameelt selle üle, et ametisse on nimetatud riiklik korruptsioonivastase tegevuse koordinaator, kes koordineerib tegevust ja jälgib rakendamist kesktasandil, ning nõuab laiaulatusliku ja range korruptsioonivastase strateegia ja ajavahemikku 2014–2020 käsitlevate tegevuskavade vastuvõtmist; kordab vajadust töötada välja tugevam korruptsioonivastane raamistik, mis peaks hõlmama mitmesuguseid institutsioone; märgib positiivse asjaoluna läbipaistvuse suurendamiseks võetud meetmeid, sh kõrgemate ametnike varadeklaratsioonide avaldamist ja kõigis valdkondlikes ministeeriumides korruptsioonivastase võitluse teabekeskuste loomist;

14.  kinnitab vajadust jõuda uurimises, kohtulikule vastutusele võtmises ja kohtuotsuste tegemises kõikidel tasanditel paremate tulemusteni, sh kõrgete ametnike korruptsioonijuhtumite puhul; peab väga oluliseks uurimiste tulemuslikkuse suurendamist ning seda, et korruptsioonivastaseks võitluseks oleks piisavalt vahendeid, koolitusvõimalusi ja erialaspetsialiste eelkõige riigihanke, tervishoiu, maksustamise, hariduse, politsei, tolli ja kohalike omavalitsuste valdkonnas; ergutab kodanikuühiskonna organisatsioone korruptsioonivastases võitluses osalema ja selle üle järelevalvet teostama; nõuab kuritegeliku vara konfiskeerimiste ja rahapesus süüdimõistvate kohtuotsuste süstemaatilist kasutamist ning finantsuurimise korrapärast kasutamist; kutsub pädevaid asutusi üles tõhustama kehtivaid seadusi, millega kaitstakse rikkumistest teatajaid;

15.  tunneb muret asjaolu pärast, et vaatamata positiivsele suundumusele organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, eelkõige võitluses uimastikaubanduse ja uimastitootmise vastu, on see võitlus endiselt suur probleem; kutsub Albaaniat üles töötama välja terviklikku strateegilist lähenemisviisi ning võtma meetmeid tõhusa uurimistegevuse takistuste kõrvaldamiseks, et saavutada tulemusi uurimises, kohtulikule vastutusele võtmises ja süüdimõistvate otsuste tegemises kõigis valdkondades ja kõigil tasanditel, tunnustades samal ajal hiljutiste politseioperatsioonide edu; innustab arendama edasi ametitevahelist koostööd, kaasa arvatud kohalikul tasandil, aga ka piirkondlikku ja rahvusvahelist politsei- ja õigusalast koostööd; soovitab uimastikaubanduse vastases võitluses tugevdada koostööd partnerametitega Lääne-Balkani riikides ja ELi liikmesriikide teenistustega;

16.  tunnustab jõupingutusi inimkaubanduse vastases võitluses, mis on endiselt tõsine probleem; kutsub pädevaid ametiasutusi üles töötama välja terviklikku ja ohvritele suunatud lähenemisviisi, et parandada institutsioonidevahelist kooskõlastamist ning suurendada prokuröride, kohtunike ja politsei suutlikkust; rõhutab veel kord, et vaja on prokuröridele, kohtunikele ja politseiametnikele mõeldud pidevaid spetsiaalseid ühiskoolitusi; väljendab heameelt Albaania politsei ja prokuratuuri koostöö üle ELi liikmesriikidega, mis on andnud häid tulemusi;

17.  tunnustab ombudsmani tema töö eest inimõiguste edendamisel, tema avatuse eest kaitsetute inimeste suhtes ja koostöö eest kodanikuühiskonna organisatsioonidega; taunib seda, et ombudsmani aasta- ja eriaruandeid ei ole arutatud parlamendis, mistõttu neid ei saa avaldada ega ametlikult tunnustada; kutsub valitsust ja parlamenti üles tugevdama inimõiguste institutsioonide sõltumatust, tõhusust ja tulemuslikkust, parandama koostööd ombudsmani bürooga ning toetama seda veelgi rohkem nii poliitiliselt kui ka rahaliselt;

18.  toonitab tagasipöörduvate välisvõitlejatega seotud julgeolekuprobleeme; tunneb heameelt meetmete üle, mille eesmärk on hoida ära radikaliseerumist ja tegeleda välisvõitlejatega; rõhutab, et tuleb rakendada terrorismivastase võitluse strateegiat ja tegevuskava; väljendab heameelt politsei terrorismivastase võitluse üksuse töötajate arvu suurenemise üle ja ergutab terrorismi vastu võitlemisel intensiivsemale piirkondlikule koostööle; kiidab heaks uue operatiivtööd käsitleva lepingu allkirjastamise Europoliga ja nõuab selle tulemuslikku rakendamist;

19.  rõhutab vajadust edendada kodanike osalemist avalikus elus, poliitika kavandamises ja kujundamises ning Euroopaga integreerumise protsessis, et soodustada riigis laiapõhjalist konsensust reformide ja ELiga ühinemise protsessi küsimuses; soovitab kodanikuühiskonna ja kohalike kogukondadega (ning nende omavahelise) konsulteerimise mehhanisme edasi arendada; tunneb muret, et kodanikuühiskonna organisatsioonide politiseeritus võib nõrgendada nende võimalikku rolli demokraatiakultuuri tugevdajana;

20.  peab kiiduväärseks usulist kooskõla ja usulist sallivust ning etniliste rühmade vaheliste üldiste heade suhete õhkkonda riigis; palub pädevatel ametiasutustel veelgi parandada kõigi riigis elavate vähemuste kaasamise ja sallivuse õhkkonda; nõuab tungivalt, et valitsus võtaks pärast ulatuslikku konsulteerimist vastu tervikliku vähemusi käsitleva seaduse, et kõrvaldada praegused seaduselüngad kooskõlas Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee soovitustega, ja rakendaks tõhusalt diskrimineerimisvastast kaitset käsitlevat seadust ning looks kindla diskrimineerimisvastase kohtupraktika; peab kiiduväärseks diskrimineerimisvastase kaitse voliniku panust diskrimineerimisvastasesse, sh soolise diskrimineerimise vastasesse võitlusse, eelkõige tööhõive ja hariduse valdkonnas ning juurdepääsul sotsiaalteenustele; julgustab astuma edasisi samme romade elutingimuste parandamisel, muutes paremaks nende juurdepääsu registreerimisele, eluasemele, haridusele, tööhõivele ning sotsiaal- ja tervishoiuteenustele; rõhutab, et romade elamistingimusi tuleb parandada keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahelise parema kooskõlastamise ning ministeeriumidevahelise koostöö abil;

21.  tunnustab riikliku soolise võrdõiguslikkuse nõukogu loomist ja soolise võrdõiguslikkusega tegelevate koordinaatorite ametisse nimetamist kõigis valdkondlikes ministeeriumides; nõuab täiendavate meetmete võtmist, et võidelda koduvägivalla vastu, tegeleda naiste ebapiisava õiguskaitse saamise juhtumitega ja sooliste eelarvamustega töökohal; on rahul sellega, et LGBTI kogukond lisati 2015.–2020. aasta sotsiaalse kaasatuse strateegiasse, et sotsiaalministeeriumi juures moodustati LGBTI inimeste õiguste töörühm ja avati esimene LGBTI inimeste varjupaik; kiidab heaks karistusseadustiku muudatused, millega karistatakse seksuaalsättumusel ja soolisel identiteedil põhinevaid vihakuritegusid ja vihkamist õhutavaid avaldusi;

22.  ergutab lisaks valitsust töötama sootunnustamise seaduse valdkonnas ja tagama, et soo tunnustamiseks seatud tingimused vastavad standarditele, mis on sätestatud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses liikmesriikidele CM/Rec(2010) seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta; on arvamusel, et LGBTI inimeste põhiõigused on tõenäolisemalt kaitstud, kui neil on juurdepääs sellistele õiguslikele institutsioonidele nagu vabaabielu, registreeritud kooselu või abielu, ning ergutab Albaania ametivõime neid valikuid kaaluma;

23.  kutsub Albaania ametivõime üles järgima ÜRO nõuet ja ombudsmani soovitust luua ühtne ja usaldusväärne andmebaas, aktiveerida 2005. aastal loodud veritasu vastu võitlemise koordineerimisnõukogu ja töötada välja tegevuskava, milles keskendutakse õigusriigi põhimõttega seotud aspektidele veritasu vastases võitluses;

24.  rõhutab professionaalse, sõltumatu ja pluralistliku avalik-õigusliku ringhäälingu ja erameedia kui demokraatia nurgakivi tähtsust; peab murettekitavaks meedia tõelise sõltumatuse ning läbipaistvuse puudumist meediaomandis ja meedia rahastamises; ergutab Albaaniat tagama ajakirjanikele vaba töökeskkonna; rõhutab, et meediat reguleeriva asutuse ja avalik-õigusliku ringhäälingu sõltumatuse tagamiseks on tarvis teha lisapingutusi; peab murettekitavaks läbipaistvuse puudumist meediaomandis ja meedia rahastamises, meedia polariseerumist ja enesetsensuuri; nõuab ajakirjanike ametialaste ja eetiliste standardite tugevdamist; nõuab tungivalt laimamist käsitlevate õigusaktide nõuetekohast rakendamist; võtab teadmiseks, et opositsioon on seadnud kahtluse alla audiovisuaalmeedia asutuse uue juhi ja juhatuse liikmete valimise; kutsub valitsust üles tagama selle asutuse sõltumatuse ja seda toetama, et asutus saaks täita oma ülesandeid täielikult, k.a digitaaledastusele ülemineku hõlbustamine ning audiovisuaalmeedia seaduse tulemuslik rakendamine;

25.  peab tervitataks ettevõtluskeskkonna paranemist ja toimiva turumajanduse toetamist, kuid palub valitsusel jätkata lepingute täitmise ja õigusriigi põhimõtetega seotud puuduste kõrvaldamist ning ulatusliku varimajandusega võitlemist; nõuab lisareforme, et tulla toime konkurentsisurvega Euroopa ühisturul; kutsub valitsust üles tugevdama intellektuaalomandi õiguste kaitset ning kiirendama varade legaliseerimist, tagastamist ja hüvitamist käsitleva kestliku ja ühtse poliitika kujundamist; rõhutab, et oluline on luua soodsad tingimused erasektori arenguks ja välismaisteks otseinvesteeringuteks;

26.  rõhutab vajadust parandada haridust ja koolitust, et lahendada oskuste nõudlusele mittevastavuse probleem ning suurendada tööalast konkurentsivõimet, eriti noorte hulgas; palub komisjonil teha Albaania valitsusega tihedat koostööd, et lahendada probleemid seoses tööturu tingimustega, k.a kasvav töötus, ning leidma lahendusi, mis oleksid kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”; väljendab heameelt Albaaniat käsitleva suunava strateegiadokumendi üle aastateks 2014–2020, milles tunnistatakse, et haridus, tööhõive ja sotsiaalpoliitika vajavad toetust ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu;

27.  palub pädevatel asutustel koostada riiklik energiastrateegia, pannes erilist rõhku taastuvenergiale ja energiajulgeolekule, k.a energiaallikate mitmekesistamine; on seisukohal, et Albaania peaks rohkem investeerima taastuvenergiaprojektidesse ja vastavasse taristusse; palub Albaanial kaaluda hüdroenergiaprojektide keskkonnamõju riiklikule looduspärandile; nõuab ELi veepoliitika raamdirektiivi järgimist, mille eesmärk on saavutada kõikide looduslike pinnaveekogude hea ökoloogiline ja keemiline seisund;

28.  nõuab tungivalt, et Albaania ametiasutused töötaksid välja olemasolevate rahvusparkide põhjalikud halduskavad kooskõlas Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Maailma Kaitsealade Komisjoni kvaliteedi- ja haldamissuunistega, mis on ette nähtud II kategooria kaitsealale; nõuab tungivalt, et ametiasutused jätaksid kõrvale kõik arengukavad, mis kahjustavad riigi kaitseala võrgustiku väärtust, ning nõuab, et loobutaks kõikidest väikeste ja suurte hüdroelektrijaamade ehituskavadest, eeskätt kõikides rahvusparkides; nõuab eelkõige Vjosa jõele ja selle lisajõgedele hüdroelektrijaamade ehitamise kavade läbivaatamist, sest need kavad kahjustaksid Euroopa üht viimast ulatuslikku, puutumatut ja looduslähedast jõeökosüsteemi;

29.  tunnustab Albaania jätkuvat konstruktiivset ja tulevikku vaatavat hoiakut piirkondlikus ja kahepoolses koostöös; rõhutab selle olulist rolli piirkonna stabiilsuse tugevdamisel; tunnustab poliitilist tahet parandada suhteid Serbiaga; ergutab Albaaniat ja Serbiat võtma täiendavaid meetmeid ja tegema avaldusi, mis edendaksid regionaalset stabiilsust ning koostööd ja heanaaberlikke suhteid; on häiritud Albaania peaministri avaldustest, milles ta spekuleeris Albaaniast ja Kosovost pärit albaanlaste ühinemise üle; julgustab Albaaniat säilitama konstruktiivset positsiooni piirkonnas ning vahetama teiste Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemise protsessis omandatud teadmisi ja kogemusi, et tihendada koostööd ja piirkonda veelgi stabiliseerida; peab tervitatavaks Albaania tegutsemist täielikus kookõlas ELi välispoliitiliste seisukohtadega, sh Venemaa suhtes kehtestatud piiravad meetmed, ja osalemist ÜJKP kriisiohjamisoperatsioonides; võtab teadmiseks Albaania püüdlused Kagu-Euroopa koostööprotsessi praeguse eesistujana arendada edasi dialoogi protsessis osalevate riikide vahel; palub Albaanial aktiivselt osaleda Euroopa Liidu Aadria ja Joonia mere strateegia rakendamises;

30.  nõuab parlamentidevahelise koostöö tõhustamist Euroopa Parlamendi ja Albaania vahel; soovitab niipalju kui võimalik ühtlustada ELi ja Albaania parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee ning peamisi prioriteete käsitleva kõrgetasemelise dialoogi eesseisvate kohtumiste ajakava, et tugevdada ELiga ühinemise protsessi parlamentaarset kontrolli;

31.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning Albaania valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika