Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2951(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0358/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0358/2015

Keskustelut :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0181

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 85k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. huhtikuuta 2015 Albaniaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2951(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Thessalonikin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyysnäkymistä,

–  ottaa huomioon 26.–27. kesäkuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ja 16. joulukuuta 2014 kokoontuneen yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2010 antaman lausunnon Albanian EU-jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta ja komission 4. kesäkuuta 2014 antaman kertomuksen Albanian edistymisestä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja oikeuslaitoksensa uudistamisessa (COM(2014)0331),

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 pääasialliset haasteet” (COM(2014)0700) ja komission työasiakirjan ”Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus” (SWD(2014)0304) sekä 18. elokuuta 2014 hyväksytyn Albaniaa koskevan ohjeellisen strategia-asiakirjan (2014–2020),

–  ottaa huomioon Albanian parlamentin 24. joulukuuta 2014 antaman päätöslauselman vallassa olevan enemmistön ja opposition välisestä poliittisesta sopimuksesta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta,

–  ottaa huomioon Knut Fleckensteinin ulkoasiainvaliokunnassa tekemän työn Albaniaa koskevana pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että Albania on viime vuosina edistynyt merkittävästi pyrkimyksessään kohti EU:n jäsenyyttä ja että sille siksi myönnettiin ehdokasvaltion asema kesäkuussa 2014; ottaa huomioon, että haasteita on yhä ja että niihin on vastattava nopeasti ja tehokkaasti, jotta voidaan edetä kohti unionin jäsenyyttä;

B.  katsoo, että tärkeimpiä painopisteitä koskevien kestävien uudistusten johdonmukainen hyväksyminen ja tehokas täytäntöönpano edistävät Albanian demokratisoitumista ja tasoittavat tietä liittymisneuvottelujen avaamiselle; toteaa, että unioniin liittymistä koskevasta prosessista on tullut Albaniassa toteutettavien unioniin liittyvien uudistusten liikkeellepaneva voima ja että prosessin aikataulu määräytyy uudistusten vauhdin ja laadun perusteella; katsoo, että liittymisneuvottelujen aloittaminen toimisi kannustimena ja antaisi pontta uudistuksille, koska näin tarjottaisiin konkreettinen ja uskottava mahdollisuus unionin jäsenyyteen;

C.  katsoo, että unioniin liittyminen on osallistava prosessi, joka kuuluu koko maalle ja sen kaikille kansalaisille; katsoo, että tärkeimpien poliittisten voimien on käytävä yhteisymmärryksen ja kompromissien hengessä rakentavaa ja kestävää poliittista vuoropuhelua unioniin liittyvistä uudistuksista, mikä on olennaisessa asemassa liittymisprosessin edistymisen kannalta; katsoo, että EU:hun liittymistä koskevasta prosessista vallitsee poliittinen yksimielisyys, ja sillä on laaja julkinen tuki; katsoo, että uudistusohjelman menestyminen riippuu suuressa määrin demokraattisesta poliittisesta ympäristöstä;

D.  toteaa, että Euroopan parlamentilla on ollut merkittävä asema pyrkimyksissä palauttaa maahan terve poliittinen ilmapiiri;

E.  toteaa, että unioni on asettanut oikeusvaltion periaatteet laajentumisprosessinsa ytimeen; toteaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvä konkreettinen edistys on olennaista unioniin yhdentymistä koskevan prosessin kannalta; toteaa, että vahva poliittinen tuki on keskeisellä sijalla edistyksen aikaansaamiseksi näillä aloilla;

F.  katsoo, että on toteutettava merkittäviä toimia oikeusjärjestelmän uudistamiseksi ja uudistuksien täytäntöön panemiseksi; katsoo, että saavutetusta edistyksestä huolimatta korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on edelleen vakava haaste; katsoo, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden riippumattomuus on edelleen taattava;

G.  katsoo, että ammattimainen, tehokas ja pätevyyteen perustuva julkishallinto on yhdentymisprosessin kannalta perustavan tärkeä kaikille valtioille, jotka haluavat liittyä unionin jäseniksi;

H.  katsoo, että Albanian suhteet naapureihin ovat rakentavat ja että sen linjan sovittaminen EU:n ulkopolitiikkaan on esimerkillistä;

1.  on tyytyväinen Albanian saamaan ehdokasvaltion asemaan; korostaa, että tämä pitäisi nähdä kannustimena uudistustoimien edelleen tehostamiselle; ilmaisee jatkuvan tukensa Albanian Euroopan unioniin yhdentymistä koskevalle prosessille; katsoo, että konkreettiset toimenpiteet ja niiden täytäntöönpanoa koskevan poliittisen sitoutumisen ylläpitäminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan vastata edessä oleviin haasteisiin eli lujittaa menestyksekkäästi demokratisoitumista ja jatkaa unioniin liittyviä uudistuksia; kannustaa Albaniaa saavuttamaan selkeitä tuloksia kyseisissä uudistuksissa;

2.  katsoo, että on olennaisen tärkeää vahvistaa ja tukea kaikkien puolueiden kesken tehtävää aitoa poliittista yhteistyötä, johon kuuluu terve kilpailu poliittisten ajatusten ja käsitysten parantamiseksi, ja pyrkiä sellaiseen demokraattiseen poliittiseen kulttuuriin, joka perustuu yhteisymmärrykseen siitä, että poliittiset prosessit rakentuvat vuoropuhelulle ja valmiudelle etsiä ja hyväksyä kompromisseja; on vakuuttunut siitä, että tämä lisää kansalaisten luottamusta julkisiin instituutioihin; kehottaa vallassa olevaa koalitiota helpottamaan komission toimintaa sen pyrkiessä käyttämään oikeuttaan harjoittaa demokraattista valvontaa ja kehottaa oppositiota käyttämään kyseistä oikeutta täysipainoisesti ja vastuullisesti;

3.  suhtautuu myönteisesti korkean tason vuoropuhelun puitteissa perustettuja tärkeimpiä painopisteitä käsitteleviin yhteisiin työryhmiin ja pyrkimykseen rakentaa kattava foorumi viittä tärkeintä painopistettä koskevien uudistusten sujuvalle toteuttamiselle ja niissä edistymisen seurannalle, ja erityisesti tämä koskee julkisen hallinnon uudistamista, oikeuslaitoksen vahvistamista, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä ihmisoikeuksien lujittamista; kannustaa viranomaisia tehostamaan työtä, jota ne tekevät näiden painopisteiden edistämiseksi, ja tiedottamaan täytäntöönpanon edistymisestä;

4.  vaatii perustamaan viivytyksettä kattavan EU:n yhdentymistä ajavan kansallisen neuvoston, johon kuuluu myös kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien instituutioiden edustajia ja jonka tarkoituksena on taata laaja EU:hun liittyviä uudistuksia ja liittymisprosessia koskeva kansallinen yksimielisyys; kehottaa asianomaisia elimiä tiedottamaan sidosryhmille ja yleisölle täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti unioniin yhdentymisen edistymisestä;

5.  korostaa parlamentin roolia keskeisenä demokraattisena instituutiona ja vaatii siksi vahvistamaan sen valvontaroolia sekä varmistamaan organisoidumman kuulemismenettelyn lainsäädännöstä jo luonnosvaiheessa; suhtautuu näin ollen myönteisesti 5. maaliskuuta 2015 hyväksyttyyn tarkistettuun lakiin, joka koskee Albanian parlamentin asemaa maan eurooppalaisessa yhdentymisprosessissa, ja parlamentin 24. joulukuuta 2014 antamaan myötämieliseen päätöslauselmaan, jossa sovittiin, että oppositio palaa parlamenttityöhön ja että vallassa oleva enemmistö pyrkii opposition kanssa yhteisymmärrykseen tärkeistä uudistuksista, että perustuslakituomioistuimen päätöksiä noudatetaan ja että puututaan kysymykseen rikosrekisterissä olevien henkilöiden julkisessa virassa toimimisesta ja julkisten virkojen hoitamisesta; vaatii päätöslauselman viivytyksetöntä ja rakentavaa sekä oikea-aikaista täytäntöönpanoa; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita edistämään demokraattisen yhteisymmärryksen rakentamista, mikä on liittymisprosessin etenemisen kannalta olennaisen tärkeää; pitää tärkeänä, että Albanian kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet ja kansalaiset pitävät johtajiaan vastuussa poliittisten toimiensa tuloksista;

6.  on huolissaan Albaniassa kestävästä ja jatkuvasta poliittisesta kahtiajaosta, joka voisi vaarantaa edelleen EU:hun liittymistä koskevia pyrkimyksiä; muistuttaa hallitsevaa koalitiota ja oppositiota niiden yhteisvastuusta kansalaisille kestävästä, rakentavasta ja osallistavasta poliittisesta vuoropuhelusta, joka mahdollistaa keskeisten uudistusten hyväksymisen ja täytäntöönpanon; kehottaa vallassa olevaa enemmistöä ja oppositiota pyrkimään edelleen aidon poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseen ja rakentavassa hengessä tehtävään yhteistyöhön;

7.  korostaa, että ammattimaisella julkishallinnolla on ratkaiseva osuus kaikkien muiden uudistusten täytäntöönpanon onnistumiseen; on siksi tyytyväinen siihen, että uutta virkamieslakia on alettu panna täytäntöön ja vaatii sen asianmukaisen täytäntöönpanon jatkamista, jotta voidaan parantaa hallinnon valmiuksia, torjua julkishallinnon politisoitumista ja virkamiesten korruptiota, vahvistaa ansioiden perusteella tehtäviä nimityksiä, ylennyksiä ja viraltapanoja, lisätä julkishallinnon tehokkuutta, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, ammattimaisuutta ja taloudellista kestävyyttä sekä tehostaa hyvää hallintotapaa kaikilla tasoilla; kehottaa vahvistamaan henkilöstöhallintoa, virkamiehien arviointijärjestelmää ja virkamiehistä annetun sääntelyn täytäntöönpanon riippumatonta seurantaa; kannustaa lyömään lukkoon kattavan julkishallinnon uudistusstrategian ja jatkamaan polarisoitumisen vähentämisen sekä unionin lainsäädännön ja päätöksentekomenettelyjen tuntemuksen edistämistä; korostaa tarvetta lisätä viranomaisten lahjomattomuutta, kehittää julkisia palveluja ja hoitaa julkisia resursseja tehokkaammin; vaatii parantamaan palvelujen ja tietojen julkista saatavuutta; on näin ollen tyytyväinen uuteen lakiin tiedonsaannista; kehottaa lujittamaan oikeusasiamieslaitosta järjestämällä asianmukaisen seurannan sen tutkimuksissa esitetyille havainnoille ja suosituksille;

8.  korostaa, että on puututtava hajautuneeseen paikallishallintojärjestelmään ja luotava toimiva paikallishallinto, joka pystyy vastaamaan kansalaisten tarpeisiin tuottamalla tehokkaasti julkisia palveluja; kehottaa vahvistamaan paikallishallintojen hallinnollisia valmiuksia, jotta ne voivat käyttää niille annettua valtaa ja panna täytäntöön lainsäädäntöä rahoituksen kannalta kestävällä tavalla; kehottaa huolehtimaan paikallishallintojen avoimuudesta, vaikuttavuudesta ja osallistavuudesta; panee merkille perustuslakituomioistuimen päätöksen maan hallinnollisen ja alueellisen jaon uudistamisesta nostetusta oikeudellisesta kanteesta;

9.  korostaa tulevien paikallisvaalien merkitystä ja kehottaa toimivaltaisia viranomaisia panemaan täytäntöön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja keskusvaalilautakunnan antamat suositukset; vaatii vaalielimien riippumattomuuden parantamista ja niiden valmiuksien lisäämistä;

10.  korostaa, että oikeusvaltiota on vahvistettava ja oikeuslaitosta uudistettava, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset ja liike-elämä luottavat oikeusjärjestelmään; pitää myönteisenä Albanian sitoutumista oikeuslaitoksen uudistamiseen mutta pitää valitettavina jatkuvia oikeusjärjestelmän toimintaa koskevia puutteita kuten politisoitumista ja vähäistä vastuuvelvollisuutta, korruption suurta määrää, riittämättömiä resursseja ja asioiden ruuhkautumista; muistuttaa, että on toteutettava merkittäviä lisätoimia oikeuslaitoksen riippumattomuuden, tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi sekä tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien nimittämis-, ylentämis- ja kurinpitojärjestelmien kohentamiseksi; kehottaa viranomaisia jatkamaan uudistuksia rakentavassa yhteistyössä kaikkien sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, kanssa sekä osallistumalla täysipainoisesti Venetsian komissioon siten, että laaditaan ja pannaan täytäntöön oikeuslaitoksen uudistamista koskeva pitkän aikavälin strategia;

11.  palauttaa mieliin Albanian parlamentin marraskuussa 2013 Albanian Euroopan unioniin yhdentymisestä antaman päätöslauselman, jossa hyväksyttiin lukuisia tärkeitä, pääasiassa oikeusvaltiota koskevia toimenpiteitä; korostaa oikeusvaltioperiaatteen kestävän noudattamisen tärkeyttä ja oikeudellisten instituutioiden kuten korkean tuomioistuinneuvoston riippumattomuutta ja avoimuutta; korostaa tarvetta noudattaa perustuslakituomioistuimen tätä asiaa koskevia päätöksiä; kehottaa viranomaisia edistämään keskeisten demokraattisten instituutioiden riippumattomuutta sekä torjumaan oikeuslaitoksen politisoitumista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia ryhtymään viivytyksettä toimiin, jotta 21. tammikuuta 2011 sattuneiden tapahtumien uhreille saadaan oikeutta;

12.  huomauttaa, että nuoriso-oikeusjärjestelmän tila on epätyydyttävä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia esittämään suunnitelmia tilanteen kohentamiseksi;

13.  on huolissaan siitä, että korruptio, myös oikeusjärjestelmän korruptio, on edelleen vakava ongelma; kehottaa Albaniaa vakavasti tehostamaan ponnisteluja korruption torjumiseksi kaikilla tasoilla sekä parantamaan oikeudellista järjestelmää, institutionaalisia valmiuksia ja instituutioiden välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä; on tyytyväinen, että on nimitetty korruptiontorjunnan kansallinen koordinaattori, jonka tehtävänä on koordinoida toimintaa ja seurata täytäntöönpanoa keskustasolla, ja vaatii kattavan ja pakottavan korruptiontorjuntastrategian ja -toimintasuunnitelmien hyväksymistä vuosiksi 2014–2020; muistuttaa, että on tarpeen kehittää vankempi korruption torjuntaa koskeva kehys, jonka olisi katettava lukuisat toimielimet; panee myönteisenä seikkana merkille askeleet kohti avoimuuden lisääntymistä, kuten korkeiden virkamiesten varoja koskevien ilmoitusten julkaisemisen sekä korruptiontorjunnan yhteyshenkilön viran perustamisen kaikkiin asiaa käsitteleviin ministeriöihin;

14.  muistuttaa, että on tarpeen saada selkeitä tuloksia tutkinnassa, syytteeseenpanossa ja tuomitsemisessa kaikilla tasoilla, myös korkean tason korruptiotapauksissa; katsoo, että on olennaisen tärkeää, että tutkintaa tehostetaan ja että korruption torjuntaa varten on riittävästi resursseja, koulutusta ja asiantuntijahenkilöstöä erityisesti julkisten hankintojen, terveydenhuollon, verotuksen, koulutuksen, poliisitoimen, tullin ja paikallishallinnon aloilla; rohkaisee kansalaisjärjestöjä osallistumaan korruption torjuntaan ja seuraamaan sitä; kehottaa turvautumaan järjestelmällisesti rikoksella hankittujen varojen takavarikointiin ja rahanpesun johdosta langetettaviin tuomioihin sekä talousrikoksien järjestelmälliseen tutkintaan; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia lujittamaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaa nykyistä lainsäädäntöä;

15.  on huolissaan siitä, että vaikka järjestäytyneen rikollisuuden ja erityisesti huumekaupan ja huumeiden valmistuksen torjunnassa on ollut myönteistä kehitystä, tämän ilmiön torjunta pysyy edelleen merkittävänä haasteena; tunnustaa viimeaikaisen poliisiyhteistyön menestyksen mutta kehottaa Albaniaa kehittämään kattavan strategisen lähestymistavan ja toteuttamaan toimia tutkinnan tehokkuuden esteiden poistamiseksi, jotta voidaan luoda tutkintaa, syytteeseen asettamista ja tuomioita koskeva seurantajärjestelmä kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla; kannustaa kehittämään edelleen virastojen välistä koordinointia myös paikallistasolla sekä alueellista ja kansainvälistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä; suosittelee huumekaupan torjunnassa yhteistyön lujittamista Länsi-Balkanin kumppanivirastojen ja unionin jäsenvaltioiden yksiköiden kanssa;

16.  on tyytyväinen ihmiskaupan torjuntaa koskeviin ponnisteluihin ja pitää ihmiskauppaa edelleen vakavana haasteena; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kehittämään kattavan ja uhrikeskeisen lähestymistavan, parantamaan instituutioiden välistä koordinointia ja rakentamaan syyttäjien, tuomareiden ja poliisin valmiuksia; muistuttaa tarpeesta jatkaa syyttäjien, tuomareiden ja poliisiviranomaisten erikoistunutta yhteiskoulutusta; suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön, jota Albanian poliisi ja syyttäjänvirasto ovat tehneet unionin jäsenvaltioiden kanssa ja joka on johtanut hyviin tuloksiin;

17.  kiittää oikeusasiamiestä ihmisoikeuksien edistämiseksi tehdystä työstä, avoimuudesta haavoittuvia ryhmiä kohtaan sekä yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa; pitää valitettavana, että oikeusasiamiehen vuosikertomusta ja erityiskertomuksia ei ole tarkasteltu parlamentin täysistunnossa ja että sen takia niitä ei voida julkaista eikä niitä ole julkisesti vahvistettu; kehottaa hallitusta ja parlamenttia lujittamaan ihmisoikeusinstituutioiden riippumattomuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, parantamaan yhteistyötä oikeusasiamiehen toimiston kanssa ja tukemaan sitä poliittisesti ja taloudellisesti;

18.  panee merkille ulkomailta taisteluista palaaviin henkilöihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat; suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin, joilla torjutaan radikaalistumista ja tarkastellaan ulkomaille taistelemaan lähtemisen ilmiötä; korostaa tarvetta panna täytäntöön terrorismin torjuntaa koskeva strategia ja toimintasuunnitelma; pitää myönteisenä poliisin terrorismintorjuntayksikön henkilöstön lisäämistä ja kehottaa jatkamaan alueellista yhteistyötä terrorismin torjumiseksi; suhtautuu myönteisesti Europolin kanssa allekirjoitettuun uuteen operatiiviseen sopimukseen ja kehottaa panemaan sen tehokkaasti täytäntöön;

19.  korostaa, että on tehostettava kansalaisten osallistumista julkiseen elämään ja politiikan suunnitteluun ja politiikantekoon sekä Euroopan unioniin yhdentymisen prosessiin, jotta voidaan edistää laajaa kansallista yksimielisyyttä uudistuksista ja Euroopan unioniin liittymisestä; kehottaa jatkamaan kuulemismekanismien kehittämistä kansalaisyhteiskunnan ja paikallisten yhteisöjen kanssa ja niiden kesken; on huolissaan siitä, että kansalaisjärjestöjen politisoituminen voi heikentää niiden mahdollista roolia demokratian kulttuurin vahvistajina;

20.  on tyytyväinen uskonnolliseen harmoniaan ja maan uskonnollisen suvaitsevaisuuden ilmapiiriin sekä etnisten ryhmien välisiin yleisesti hyviin suhteisiin; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä kaikille maan vähemmistöille; kehottaa hallitusta ottamaan laajan kuulemisprosessin jälkeen käyttöön kattavan vähemmistöjä koskevan lain kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta tarkastelevan Euroopan neuvoston neuvoa-antavan komitean suosituksien mukaisesti ja korjaamaan siten olemassa olevat oikeudelliset puutteet sekä panemaan tehokkaasti täytäntöön syrjinnältä suojaavan lain ja kehittämään vakaata syrjinnän vastaista oikeuskäytäntöä; on tyytyväinen syrjinnältä suojelusta vastaavan valtuutetun panokseen syrjinnän torjunnassa – sukupuoleen perustuva syrjintä mukaan lukien – erityisesti työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalipalvelujen saannin alalla; kehottaa lisätoimiin romanien elinolosuhteiden kohentamiseksi parantamalla heidän rekisteröidyksi pääsyään, asumistaan, koulutustaan, työllistymistään sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saantiaan; korostaa, että romanien elinoloja on parannettava kohentamalla keskus- ja paikallishallinnon välistä koordinointia ja ministeriöiden välistä yhteistyötä;

21.  on tyytyväinen sukupuolten tasa-arvoa koskevan kansallisen neuvoston perustamiseen ja sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän koordinaattorin nimittämiseen kaikkiin asiaa käsitteleviin ministeriöihin; vaatii lisätoimia puuttumiseksi perheväkivaltaan, naisten oikeussuojan puutteellista toteutumista koskeviin tapauksiin ja työllistämisessä esiintyvään sukupuoleen perustuvaan syrjintään; pitää myönteisenä, että homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) yhteisö on otettu mukaan sosiaalista osallisuutta koskevaan kauden 2015–2020 strategiaan, sosiaaliasioiden ministeriöön on perustettu HLBTI:en oikeuksia käsittelevä työryhmä ja lisäksi on avattu ensimmäinen HLBTI-turvakoti; kiittää siitä, että rikoslakiin on tehty tarkistuksia, jotka koskevat seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvista viharikoksista ja -puheesta määrättäviä rangaistuksia;

22.  kannustaa lisäksi hallitusta laatimaan sukupuolen tunnustamista koskevan lain ja varmistamaan, että sukupuolen tunnustamista koskevat edellytykset ovat niiden normien mukaisia, jotka Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvisti suosituksessa CM/Rec(2010) jäsenvaltioille toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi; katsoo, että homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten ja intersukupuolisten perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heille tarjotaan mahdollisuus oikeudellisiin instituutioihin kuten yhteisasumiseen, rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon, ja kannustaa Albanian viranomaisia tarkastelemaan näitä vaihtoehtoja;

23.  kehottaa Albanian viranomaisia vastaamaan Yhdistyneiden kansakuntien pyyntöön ja oikeusasiamiehen suosituksiin perustaa homogeeninen ja luotettava tietokanta, aktivoimaan vuonna 2005 perustetun verikoston torjuntaa koordinoivan neuvoston toiminnan ja laatimaan toimintasuunnitelman verikostojen torjumiseksi;

24.  korostaa, että julkisen palvelun ja yksityisten tiedotusvälineiden ammattimaisuus, riippumattomuus ja moniarvoisuus ovat äärimmäisen tärkeitä demokratian peruskiviä; on huolissaan tiedotusvälineiden aidon riippumattomuutta sekä tiedotusvälineiden omistusta ja rahoitusta koskevan avoimuuden puutteesta; kannustaa Albaniaa varmistamaan toimittajille vapaat työskentelyolosuhteet; painottaa, että tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan täysimääräisesti taata tiedotusvälineitä sääntelevän viranomaisen ja julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajan riippumattomuus; on huolissaan avoimuuden puutteesta tiedotusvälineiden omistuksessa, rahoituksessa, tiedotusvälineiden polarisoitumisesta ja itsesensuurista; vaatii vahvistamaan toimittajien ammatillisia ja eettisiä standardeja; kehottaa panemaan kunnianloukkauslainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön; panee merkille audiovisuaalista mediaa valvovan viraston uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnan, jonka oppositio on kyseenalaistanut; kannustaa hallitusta takaamaan viraston riippumattomuuden ja tuen, jotta se voi hoitaa tehtävänsä täysimääräisesti, myös digitalisointiprosessin helpottamisen ja audiovisuaalista mediaa koskevan lain tehokkaan täytäntöönpanon osalta;

25.  on tyytyväinen liiketoimintaympäristön parantumiseen ja toimivaan markkinatalouteen pyrkimiseen, mutta kehottaa hallitusta jatkamaan sopimusten täytäntöönpanoa ja oikeusvaltiota koskevien heikkouksien korjaamista sekä puuttumaan laajaan epäviralliseen talouteen; kehottaa toteuttamaan lisäuudistuksia, jotta selviydytään kilpailupaineista unionin sisämarkkinoilla; kehottaa hallitusta vahvistamaan omistusoikeuksien suojelua ja nopeuttamaan omistuksen laillistamista, palauttamista ja korvaamista koskevan kestävän ja johdonmukaisen politiikan vakiinnuttamista; korostaa tarvetta luoda suotuisat toimintaedellytykset yksityisen sektorin kehittämiselle ja suorille ulkomaisille investoinneille;

26.  korostaa tarvetta parantaa koulutusta, jotta puututaan taitojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen ja parannetaan erityisesti nuorten työllistettävyyttä; kehottaa komissiota työskentelemään tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa ja puuttumaan työmarkkinaolosuhteissa oleviin heikkouksiin, kuten kasvavaan työttömyyteen, ja tuottamaan ratkaisuja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti; on tyytyväinen Albaniaa koskevaan ohjeelliseen strategia-asiakirjaan (2014–2020), jossa todetaan, että koulutus, työllisyys ja sosiaalipolitiikka edellyttävät liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kautta saatavaa tukea;

27.  kehottaa toimivaltaisia viranomaisia laatimaan kansallisen energiastrategian, jossa korostetaan erityisesti uusiutuvia energialähteitä ja energiavarmuutta, mukaan luettuna energialähteiden monipuolistaminen; katsoo, että Albanian olisi lisättävä uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin ja siihen liittyvään infrastruktuuriin tehtäviä investointeja; kehottaa Albaniaa harkitsemaan, millainen ekologinen vaikutus vesivoimahankkeilla on kansalliseen luonnonperintöön; kehottaa noudattamaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä, jolla pyritään kaikkien luonnollisten pintavesimuodostumien hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan;

28.  kehottaa Albanian viranomaisia laatimaan kattavia hoitosuunnitelmia nykyisiä kansallispuistoja varten ja ottamaan niissä huomioon Maailman luonnonsuojeluliiton ja Maailman suojelualuekomission suuntaviivat luokkaan II kuuluvien suojelualueiden laadusta ja hoidosta; kehottaa viranomaisia hylkäämään kaikki kehittämissuunnitelmat, jotka heikentävät maan suojelualueverkoston arvoa; kehottaa hylkäämään pienten ja suurten vesivoimaloiden rakentamissuunnitelmat erityisesti kaikissa luonnonpuistoissa; kehottaa erityisesti tarkastelemaan uudelleen suunnitelmia, jotka koskevat vesivoimaloiden rakentamista Vjosa-joen ja sen sivujokien varrelle, koska hankkeista aiheutuisi haittaa yhdelle Euroopan viimeisistä laajoista, koskemattomista ja lähes luonnontilaisista jokiekosysteemeistä;

29.  on tyytyväinen Albanian kestävään, rakentavaan ja ennakoivaan asenteeseen alueellisessa ja kahdenvälisessä yhteistyössä; korostaa sen tärkeää roolia alueellisen vakauden lujittamisessa; antaa kiitosta poliittisesta tahdosta parantaa suhteita Serbiaan; kannustaa Albaniaa ja Serbiaa uusiin toimiin ja lausuntoihin, joilla edistetään alueellista vakautta ja yhteistyötä sekä hyviä naapuruussuhteita; pitää hämmentävinä Albanian pääministerin lausuntoja, joissa tämä spekuloi Albanian ja Kosovon albaanien yhdistämisellä; kannustaa Albaniaa säilyttämään rakentavan asemansa alueella ja jakamaan muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa tietämystä ja kokemusta, jota sille on kertynyt unioniin liittymistä koskevan prosessin aikana, pyrkien tehostamaan yhteistyötä ja vakauttamaan aluetta edelleen; on tyytyväinen Albanian linjan sovittamiseen EU:n ulkopoliittisiin kantoihin, Venäjää koskevat rajoittavat toimet mukaan lukien, sekä sen osallistumiseen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kriisinhallintaoperaatioihin; panee merkille sen tavoitteet Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin nykyisenä puheenjohtajana edistää vuoropuhelua osallistujamaiden kesken; pyytää Albaniaa osallistumaan aktiivisesti Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan unionin strategian täytäntöönpanoon;

30.  vaatii Euroopan parlamentin ja Albanian parlamentin välisen yhteistyön tehostamista; kehottaa sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen unionin ja Albanian välisen parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan ja tärkeimmistä painopisteistä käytävän korkean tason vuoropuhelun tulevien kokousten kalenterit ja siten vahvistamaan liittymisprosessin parlamentaarista valvontaa;

31.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Albanian hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö