Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2951(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0358/2015

Pateikti tekstai :

B8-0358/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0181

Priimti tekstai
PDF 277kWORD 109k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
2014 m. Albanijos pažangos ataskaita
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Albanijos pažangos ataskaitos (2014/2951(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į ES perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir į 2014 m. gruodžio 16 d. vykusio Bendrųjų reikalų tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos nuomonę dėl Albanijos paraiškos dėl narystės ES ir į 2014 m. birželio 4 d. Komisijos ataskaitą dėl Albanijos pažangos kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu bei teismų reformos srityse (COM(2014)0331),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą „Plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai 2014–2015 m.“ (COM(2014)0700) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „2014 m. Albanijos pažangos ataskaita“ (SWD(2014)0304), taip pat į 2014 m. rugpjūčio 18 d. priimtą Albanijos orientacinį strategijos dokumentą (2014–2020 m.),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 24 d. Albanijos parlamento rezoliuciją dėl politinio valdančiosios daugumos ir opozicijos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Albanijos,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Albanijos klausimu Knuto Fleckensteino darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius kelerius metus Albanija, siekdama įstoti į ES, padarė įspūdingą pažangą ir todėl jai 2014 m. birželio mėn. suteiktas šalies kandidatės statusas; kadangi vis dar yra problemų ir, norint toliau daryti pažangą siekiant narystės ES, jas reikia spręsti greitai ir veiksmingai;

B.  kadangi nuolatinis reformų tvirtinimas ir veiksmingas įgyvendinimas penkiose pagrindinėse prioritetinėse srityse padeda Albanijai užtikrinti demokratinius pokyčius ir sudaro sąlygas pradėti stojimo į ES derybas; kadangi stojimo į ES procesas tapo varomąja su ES susijusių reformų Albanijoje jėga ir kadangi jo grafiką lems šių reformų įgyvendinimo sparta ir kokybė; kadangi pradėjus stojimo derybas būtų suteiktas postūmis su ES susijusioms reformoms – būtų užtikrinta akivaizdi ir įtikima ES perspektyva;

C.  kadangi stojimas į ES – integracinis procesas, priklausantis visai šaliai ir visiems jos piliečiams; kadangi konstruktyvus ir tvarus politinis dialogas su ES susijusių reformų, įgyvendinamų pagrindinėms politinėms jėgoms bendradarbiaujant ir sudarant kompromisus, klausimais labai svarbus, kad būtų daroma stojimo į ES pažanga; kadangi reikia pasiekti politinį konsensusą ir platų visuomenės pritarimą integracijos į ES procesui; kadangi reformų darbotvarkės sėkmė daug priklauso nuo demokratiškos politinės aplinkos buvimo;

D.  kadangi Europos Parlamentas atliko svarbų vaidmenį stengiantis sukurti palankią politinę aplinką šalyje;

E.  kadangi ES teisinės valstybės principui savo plėtros procese suteikė didžiausią svarbą; kadangi siekiant toliau vykdyti integracijos į ES procesą būtina daryti apčiuopiamą pažangą teismų nepriklausomumo ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse; kadangi stipri politinė parama yra būtina norinti pasiekti pažangos šiose srityse;

F.  kadangi reikia imtis aktyvių veiksmų siekiant reformuoti teismų sistemą ir tas reformas įgyvendinti; kadangi, nepaisant pasiektos pažangos, kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu tebėra nelengvas uždavinys; kadangi vis dar neužtikrinta saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos nepriklausomybė;

G.  kadangi bet kurios šalies, siekiančios tapti ES valstybe nare, integracijos proceso pagrindas yra profesionalus, veiksmingas ir rezultatais grindžiamas viešasis administravimas;

H.  kadangi Albanijos santykiai su kaimyninėmis šalimis yra konstruktyvūs ir jos derėjimas su ES užsienio politika – pavyzdinis;

1.  giria Albaniją už tai, kad jai suteiktas šalies kandidatės statusas; pabrėžia, kad šis statusas turėtų būti vertinamas kaip paskatinimas dar aktyviau įgyvendinti reformas; reiškia nuolatinę paramą Albanijos integracijos į ES procesui; mano, kad nuolat turi būti imamasi konkrečių priemonių ir rodomas tvarus politinis įsipareigojimas jas įgyvendinti siekiant spręsti klausimus, susijusius su sėkmingu demokratinių pokyčių įtvirtinimu ir reformų, reikalingų siekiant narystės ES, įgyvendinimu; ragina Albaniją tvirtai įrodyti, kad ji sugeba vykdyti su šias reformas;

2.  mano, kad būtina išlaikyti ir remti tikrą visų partijų politinį bendradarbiavimą, kuris apimtų sąžiningą konkurenciją siekiant geresnių politinių idėjų ir koncepcijų, ir kurti demokratinę politinę kultūrą, kuri būtų pagrįsta supratimu, kad demokratiniai politiniai procesai yra grindžiami dialogu ir galimybe siekti kompromiso ir jį priimti; yra įsitikinęs, kad tokiu būdu būtų padidintas piliečių pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis; ragina valdančiąją koaliciją sudaryti palankesnes sąlygas opozicijai naudotis savo demokratinės kontrolės teise ir ragina opoziciją visapusiškai ir atsakingai naudotis šia teise;

3.  palankiai vertina tai, kad vykdant aukšto lygio dialogą pagrindinių prioritetų klausimu įsteigtos bendros darbo grupės, kuriomis siekiama sukurti visapusišką platformą, padedančią sklandžiai įgyvendinti reformas ir stebėti pažangą penkiose pagrindinėse prioritetinėse srityse, būtent viešojo administravimo reformos, teisminių institucijų stiprinimo, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimo srityse; ragina valdžios institucijas intensyviau dirbti vadovaujantis šiais prioritetais ir parodyti, kad sugeba juos įgyvendinti;

4.  ragina nedelsiant įsteigti įtraukią Nacionalinę Europos integracijos tarybą siekiant į procesą taip pat įtraukti pilietinės visuomenės atstovus ir nepriklausomas institucijas, kad būtų užtikrintas plataus masto nacionalinis konsensusas su ES susijusių reformų klausimu ir stojimo į ES procese; ragina atitinkamas įstaigas laiku visapusiškai informuoti suinteresuotuosius subjektus ir plačiąją visuomenę apie integracijos į ES proceso pažangą;

5.  pabrėžia parlamento kaip pagrindinės demokratinės institucijos vaidmenį ir todėl ragina sustiprinti jo priežiūros funkciją ir užtikrinti, kad konsultacijos dėl teisės aktų projektų būtų labiau institucinės; šiuo požiūriu teigiamai vertina 2015 m. kovo 5 d. priimtą persvarstytą įstatymą dėl parlamento vaidmens Albanijos europinės integracijos procese ir bendru sutarimu priimtą 2014 m. gruodžio 24 d. parlamento rezoliuciją, kurioje buvo susitarta, kad opozicija vėl imasi parlamentinio darbo, o valdančioji dauguma sieks sutarimo su opozicija dėl svarbių reformų, bus laikomasi Konstitucinio Teismo (KT) sprendimų ir bus sprendžiamas teistų asmenų, einančių valstybines pareigas arba į jas keliančių savo kandidatūrą, klausimas; ragina šią rezoliuciją tinkamai, laiku ir konstruktyviai įgyvendinti; ragina visas politines partijas aktyviau siekti demokratinio konsensuso, kuris yra itin svarbus, kad būtų padaryta pažanga stojimo procese; mano, jog svarbu, kad Albanijos pilietinė visuomenė, žiniasklaida ir piliečiai reikalautų savo vadovų atskaitomybės už konkrečius politinius rezultatus;

6.  reiškia susirūpinimą dėl Albanijoje vis dar pastebimos nuolatinės politinės poliarizacijos, dėl kurios gali kilti pavojus tolesnėms ES integracijos pastangoms; primena valdančiajai koalicijai ir opozicijai, kad jos abi yra atsakingos savo piliečiams už tai, kad užtikrintų tvarų, konstruktyvų ir įtraukų politinį dialogą, kuris sudarytų sąlygas patvirtinti ir įgyvendinti svarbiausias reformas; ragina valdančiąją daugumą ir opoziciją dėti tolesnes pastangas siekiant užtikrinti tikrą politinį dialogą ir konstruktyviai bendradarbiauti;

7.  pabrėžia, kad profesionalus viešasis administravimas yra labai svarbus siekiant sėkmingo visų kitų reformų įgyvendinimo; todėl teigiamai vertina tai, kad pradėtas įgyvendinti valstybės tarnybos įstatymas, ir ragina jį toliau tinkamai įgyvendinti siekiant užtikrinti geresnius administracinius gebėjimus, politinį viešojo administravimo nešališkumą ir kovoti su valstybės tarnautojų korupcija, stiprinti meritokratijos principus skiriant, paaukštinant ir atleidžiant iš darbo darbuotojus, didinti valstybės tarnybos veiksmingumą, skaidrumą, atskaitomybę, profesionalumą ir finansinį tvarumą, taip pat visais lygmenimis skatinti gerą valdymą; ragina tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, valstybės tarnautojų vertinimo sistemą ir nepriklausomą valstybės tarnybos teisės aktų įgyvendinimo stebėseną; skatina baigti rengti išsamią viešojo administravimo reformos strategiją ir toliau skatinti panaikinti poliarizaciją, taip pat žinoti ES teisę ir sprendimų priėmimo procesus; pabrėžia poreikį didinti visuomeninį sąžiningumą, gerinti viešąsias paslaugas ir veiksmingiau valdyti viešuosius išteklius; ragina gerinti visuomenės prieigą prie paslaugų ir informacijos; šiuo požiūriu palankiai vertina naują įstatymą dėl prieigos prie informacijos; ragina sustiprinti ombudsmeno instituciją imantis tinkamų veiksmų atsižvelgiant į jo išvadas ir rekomendacijas;

8.  pabrėžia, kad reikia spręsti vietos valdžios nevienalytės sistemos klausimą ir sukurti veikiančią vietos valdžios sistemos, kuri galėtų reaguoti į piliečių poreikius veiksmingai suteikdama viešąsias paslaugas; ragina stiprinti vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir finansiškai tvariai įgyvendinti teisės aktus; ragina užtikrinti, kad būtų laikomasi vietos valdžios institucijų skaidrumo, veiksmingumo ir įtraukties principų; atkreipia dėmesį į KT sprendimą dėl administracinio ir teritorinio šalies suskirstymo reformos teisinio užginčijimo;

9.  pabrėžia būsimų rinkimų svarbą ir ragina kompetentingas institucijas įgyvendinti Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Centrinės rinkimų komisijos rekomendacijas; ragina stiprinti rinkimų organų nepriklausomumą ir jų gebėjimus;

10.  pabrėžia poreikį sustiprinti teisinę valstybę ir reformuoti teismines institucijas siekiant užtikrinti, kad piliečiai ir verslo bendruomenė labiau pasitikėtų teisingumo sistema; palankiai vertina Albanijos įsipareigojimą įgyvendinti teisminių institucijų reformą, tačiau apgailestauja dėl nuolat pasikartojančių teismų sistemos veikimo trūkumų, pavyzdžiui, politinio šališkumo ir ribotos atskaitomybės, didelio masto korupcijos ir nepakankamų išteklių bei neatliktų darbų; dar kartą tvirtina, kad būtina dėti tolesnes dideles pastangas siekiant užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą, veiksmingumą ir atskaitomybę ir tobulinti teisėjų, prokurorų ir advokatų skyrimo į pareigas, paaukštinimo pareigose ir drausminių procedūrų sistemas; ragina valdžios institucijas įgyvendinti reformas konstruktyviai bendradarbiaujant su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant atitinkamas pilietinės visuomenės organizacijas (PVO), ir bendradarbiaujant su Venecijos komisija parengti ir įgyvendinti ilgalaikę teismų reformos strategiją;

11.  primena 2013 m. lapkričio mėn. Albanijos parlamento rezoliuciją dėl Albanijos europinės integracijos, kurioje buvo patvirtintos kelios svarbios priemonės, visų pirma teisinės valstybės klausimu; pabrėžia, kad svarbu griežtai laikytis teisinės valstybės ir teisminių institucijų, pvz., Aukščiausiosios teisingumo tarybos, nepriklausomumo ir skaidrumo principų; pabrėžia, kad reikia laikytis KT sprendimų šiuo klausimu; ragina kompetentingas institucijas puoselėti pagrindinių demokratinių institucijų sąžiningumą ir nepriklausomumą, taip pat užtikrinti teisminių institucijų politinį nešališkumą; ragina kompetentingas institucijas ir toliau neatidėliojant siekti, kad 2011 m. sausio 21 d. įvykių aukoms būtų užtikrintas teisingumas;

12.  atkreipia dėmesį į nepatenkinamą nepilnamečių teisingumo sistemos padėtį; ragina kompetentingas valdžios institucijas pateikti planus padėčiai pagerinti;

13.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad korupcija, taip pat ir teismų sistemoje, vis dar yra didelė problema; primygtinai ragina Albaniją rimtai stiprinti politines pastangas kovojant su korupcija visais lygmenimis, stiprinti teisės aktų sistemą, didinti institucinius pajėgumus ir gerinti institucijų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą; teigiamai vertina tai, kad paskirtas Nacionalinis kovos su korupcija koordinatorius, kuris koordinuos veiksmus ir stebės įgyvendinimą centriniu lygmeniu, ir ragina patvirtinti išsamią ir griežtą kovos su korupcija strategiją ir 2014–2020 m. laikotarpio veiksmų planus; primena, kad reikia parengti tvirtesnę kovos su korupcija sistemą, kuri apimtų daug institucijų; teigiamai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant didesnio skaidrumo, įskaitant vyresniųjų pareigūnų turto deklaracijų paskelbimą ir kovos su korupcija ryšių punktų sukūrimą visose šakinėse ministerijose;

14.  pakartoja, kad reikia sukaupti didelę patirtį visų lygmenų tyrimų, baudžiamųjų persekiojimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių, įskaitant aukšto lygmens korupcijos bylas, srityse; mano, kad kovojant su korupcija, ypač viešųjų pirkimų, sveikatos, mokesčių, švietimo, policijos, muitinės ir vietos administracijos srityse, labai svarbu gerinti tyrimų efektyvumą ir skirti pakankamai išteklių, teikti mokymus ir samdyti specialistus; skatina pilietinės visuomenės organizacijas dalyvauti ir atlikti stebėtojų vaidmenį kovojant su korupcija; ragina sistemingai konfiskuoti nusikaltimais įgytą turtą ir priimti daugiau baudžiamųjų nuosprendžių už pinigų plovimą, taip pat sistemingai vykdyti finansinius tyrimus; ragina kompetentingas institucijas sutvirtinti galiojančius teisės aktus dėl informatorių apsaugos;

15.  yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant teigiamų kovos su organizuotu nusikalstamumu tendencijų, ypač kovojant su prekyba narkotikais ir jų gamyba, ši kova tebėra svarbus uždavinys; pripažindamas, kad neseniai vykdytos policijos operacijos buvo sėkmingos, ragina Albaniją parengti išsamų strateginį požiūrį ir imtis priemonių, kad būtų panaikintos kliūtys veiksmingai vykdyti tyrimus, siekiant visais lygmenimis sukaupti patirtį visose tyrimų, baudžiamųjų persekiojimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių srityse; ragina aktyviau plėtoti agentūrų tarpusavio koordinavimą, taip pat ir vietos lygmeniu, ir regioninį ir tarptautinį policijos ir teisminį bendradarbiavimą; rekomenduoja stiprinti bendradarbiavimą su Vakarų Balkanų šalių agentūromis partnerėmis ir ES valstybių narių tarnybomis kovos su prekyba narkotikais srityje;

16.  giria už pastangas kovojant su prekyba žmonėmis, kuri vis dar yra didelė problema; ragina kompetentingas institucijas plėtoti išsamų ir į aukas orientuotą požiūrį, gerinti institucijų veiklos koordinavimą ir stiprinti prokurorų, teisėjų ir policijos gebėjimus; primena, kad reikia vykdyti nuolatinę specializuotą bendrą mokymo veiklą, į ją įtraukiant prokurorus, teisėjus ir policijos pareigūnus; teigiamai vertina gerų rezultatų davusį Albanijos policijos ir prokuratūros bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis;

17.  giria ombudsmeną už darbą skatinant žmogaus teises, atvirumą pažeidžiamų žmonių atžvilgiu ir bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis; apgailestauja, kad parlamentas nesvarstė ombudsmeno metinių ir specialiųjų ataskaitų, todėl jos negali būti skelbiamos viešai ir nėra oficialiai pripažintos; ragina vyriausybę ir parlamentą didinti žmogaus teisių institucijų nepriklausomumą ir veiksmingumą, gerinti bendradarbiavimą su ombudsmeno tarnyba ir toliau ją politiškai ir finansiškai remti;

18.  atkreipia dėmesį į susirūpinimą keliančius saugumo klausimus, susijusius su sugrįžusiais užsienio kovotojais; teigiamai vertina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią radikalizacijai ir kovoti su užsienio kovotojų reiškiniu; pabrėžia būtinybę įgyvendinti kovos su terorizmu strategiją ir veiksmų planą; teigiamai vertina tai, kad buvo padidintas policijos kovos su terorizmu skyriaus darbuotojų skaičius, ir ragina intensyviau vykdyti regioninį bendradarbiavimą kovojant su terorizmu; teigiamai vertina su Europolu pasirašytą naują veiklos susitarimą ir ragina veiksmingai jį įgyvendinti;

19.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą viešajame gyvenime ir planuojant bei formuojant politiką, taip pat Europos integracijos procese, kad būtų siekiama plataus nacionalinio konsensuso reformų ir stojimo į ES proceso klausimais; rekomenduoja toliau kurti konsultacijų mechanizmus, kuriuos taikant būtų konsultuojamasi su pilietine visuomene ir vietos bendruomenėmis bei jos konsultuotųsi tarpusavyje; reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl politinio PVO šališkumo gali susilpnėti jų potencialus vaidmuo stiprinant demokratijos kultūrą;

20.  giria šalį už tai, kad joje vyrauja religinė santarvė, religinės tolerancijos atmosfera ir apskritai geri etninių grupių tarpusavio santykiai; ragina kompetentingas institucijas toliau stiprinti visų šalies mažumų įtraukties ir tolerancijos dvasią; ragina vyriausybę po plačių konsultacijų proceso remiantis Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Patariamojo komiteto rekomendacijomis priimti išsamų įstatymą dėl mažumų ir ištaisyti esamas teisines spragas, taip pat veiksmingai įgyvendinti įstatymą dėl apsaugos nuo diskriminacijos ir sukurti solidžią teismų praktiką kovos su diskriminacija klausimais; giria Apsaugos nuo diskriminacijos komisarą už jo indėlį kovojant su diskriminacija, įskaitant diskriminaciją dėl lyties, ypač užimtumo, švietimo ir prieigos prie socialinių paslaugų srityje; ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant gerinti romų gyvenimo sąlygas ir pagerinti jų galimybes užsiregistruoti, gauti būstą ir pasinaudoti švietimo, įdarbinimo, socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis; pabrėžia, kad geriau koordinuojant centrinės ir vietos valdžios veiksmus ir tarpusavyje bendradarbiaujant ministerijoms taip pat turi būti gerinamos romų gyvenimo sąlygos;

21.  palankiai vertina tai, kad sukurta Nacionalinė lyčių lygybės taryba ir paskirti koordinatoriai lyčių klausimu visose šakinėse ministerijose; ragina numatyti tolesnes priemones, kurias taikanti būtų kovojama su smurtu šeimoje, nepakankamomis moterų galimybėmis siekti teisingumo ir šališkumu dėl lyties užimtumo srityje; teigiamai vertina tai, kad LGBTI bendruomenė buvo įtraukta į 2015–2020 m. socialinės įtraukties strategiją, Socialinių reikalų ministerijoje sukurta darbo grupė LGBTI teisių klausimais ir atidaryta pirmoji LGBTI asmenų gyvenamoji prieglauda; teigiamai vertina baudžiamojo kodekso pakeitimus, pagal kuriuos baudžiama už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančią kalbą seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu;

22.  be to, ragina vyriausybę rengti lyčių pripažinimo aktą ir užtikrinti, kad lyčių pripažinimo sąlygos atitiktų standartus, nustatytus Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje valstybėms narėms CM/Rec(2010) dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių; mano, jog bus labiau tikėtina, kad LGBTI asmenų pagrindinės teisės bus apsaugotos, jeigu jie galės naudotis teisiniais institutais, pvz., kohabitacija, registruota partneryste arba santuoka, ir ragina Albanijos valdžios institucijas apsvarstyti šias galimybes;

23.  ragina Albanijos valdžios institucijas reaguoti į Jungtinių Tautų reikalavimą ir ombudsmeno rekomendacijas sukurti vientisą patikimą duomenų bazę, aktyviai įtraukti 2005 m. įsteigtą Kovos su kraujo kerštu koordinavimo tarybą ir parengti veiksmų planą, kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama teisinės valstybės aspektams, aktualiems kovojant su kraujo kerštu;

24.  pabrėžia, kad profesionalus, nepriklausomas ir pliuralistinis visuomeninis transliuotojas ir privati žiniasklaida yra itin svarbūs, nes jie – demokratijos pagrindas; yra susirūpinęs tuo, kad trūksta tikro žiniasklaidos nepriklausomumo ir žiniasklaidos nuosavybės ir finansavimo skaidrumo ragina Albaniją užtikrinti laisvą žurnalistų darbo aplinką; pabrėžia, kad reikia tolesnių pastangų siekiant užtikrinti visapusišką žiniasklaidos reguliavimo institucijos ir visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad neužtikrintas pakankamas žiniasklaidos nuosavybės ir finansavimo skaidrumas, ir dėl žiniasklaidos poliarizacijos ir vidinės cenzūros; ragina stiprinti žurnalistų profesinius ir etikos standartus; primygtinai ragina tinkamai įgyvendinti šmeižtą reglamentuojančius teisės aktus; pažymi, kad naujo Audiovizualinės žiniasklaidos tarnybos pirmininko ir valdybos narių išrinkimu suabejojo opozicija; ragina vyriausybę užtikrinti šios tarnybos nepriklausomumą ir ją remti, kad ji galėtų atlikti jai pavestas funkcijas, be kita ko, palengvinti perėjimo prie skaitmeninio transliavimo procesą ir veiksmingai įgyvendinti Audiovizualinės žiniasklaidos įstatymą;

25.  palankiai vertina tai, kad pagerinta verslo aplinka ir siekiama sukurti veikiančią rinkos ekonomiką, tačiau ragina vyriausybę ir toliau šalinti trūkumus sutarčių vykdymo užtikrinimo ir teisinės valstybės srityse, taip pat kovoti su didele neoficialia ekonomika; ragina toliau vykdyti reformas, kad būtų galima atsilaikyti prieš konkurentų spaudimą bendrojoje Europos rinkoje; ragina vyriausybę stiprinti nuosavybės teisių apsaugą ir greičiau sukurti tvarią ir darnią turto legalizavimo, restitucijos ir kompensavimo politiką; pabrėžia, kad svarbu sukurti palankias sąlygas privačiojo sektoriaus vystymuisi ir tiesioginėms užsienio investicijoms;

26.  pabrėžia, jog reikia tobulinti švietimą ir mokymą, kad būtų naikinama gebėjimų neatitiktis ir didinamos įsidarbinimo galimybės, ypač jaunimui; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su vyriausybe siekiant pašalinti trūkumus darbo rinkos sąlygų srityje, įskaitant augantį nedarbą, ir pateikti sprendimų pagal strategiją „Europa 2020“; teigiamai vertina Albanijos orientacinį strategijos dokumentą (2014–2020 m.), kuriame pripažįstama, kad švietimo, užimtumo ir socialinei politikai reikalinga Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) parama;

27.  ragina kompetentingas institucijas parengti nacionalinę energetikos strategiją, kurioje ypatingas dėmesys būtų skirtas atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir energetiniam saugumui, įskaitant energijos išteklių įvairinimą; mano, kad Albanija turėtų daugiau investuoti į atsinaujinančiosios energijos projektus ir su ja susijusią infrastruktūrą; ragina Albaniją apsvarstyti hidroelektrinių projektų ekologinį poveikį nacionaliniam gamtos paveldui; ragina laikytis ES vandens pagrindų direktyvos, kuria siekiama užtikrinti gerą visų natūralių paviršinių vandens telkinių ekologinę ir cheminę būklę;

28.  primygtinai ragina Albanijos valdžios institucijas parengti išsamius esamų nacionalinių parkų valdymo planus atsižvelgiant į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (angl. IUCN) Pasaulio saugomų teritorijų komisijos gaires dėl II kategorijos saugomų teritorijų kokybės ir valdymo; primygtinai ragina valdžios institucijas atsisakyti plėtros planų, kurie daro žalą šalies saugomų teritorijų tinklui, ir ypač ragina atsisakyti mažų ir didelio masto hidroelektrinių statybų planų, ypač visuose nacionaliniuose parkuose; ypač reikalauja persvarstyti planus statyti hidroelektrines palei Vjosės upę ir jos intakus, nes šie projektai pakenktų vienai iš paskutinių didelių, nesudarkytų ir beveik natūralių Europos upių ekosistemų;

29.  palankiai vertina konstruktyvią ir aktyvią poziciją, kuriuos nuolat laikosi Albanija dalyvaudama vykdant regioninį ir dvišalį bendradarbiavimą; pabrėžia jos svarbų vaidmenį stiprinant regiono stabilumą; giria už politinę valią siekti geresnių santykių su Serbija; ragina Albaniją ir Serbiją imtis tolesnių veiksmų ir padaryti pareiškimus, skatinančius stabilumą ir bendradarbiavimą regione ir gerus kaimyninius santykius; sunerimęs dėl Albanijos ministro pirmininko pareiškimų, kuriuose jis dėsto mintis apie Albanijos ir Kosovo albanų susivienijimą; ragina Albaniją toliau laikytis konstruktyvios pozicijos regione ir keistis su kitomis Vakarų Balkanų šalimis žiniomis ir patirtimi, įgyta per stojimo į ES procesą, siekiant užtikrinti intensyvesnį bendradarbiavimą ir toliau stabilizuoti padėtį regione; teigiamai vertina visapusišką Albanijos pritarimą ES užsienio politikos pozicijoms, įskaitant ES Rusijai taikomas ribojamąsias priemones, taip pat Albanijos dalyvavimą BSGP krizių valdymo operacijose; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu pirmininkaudama Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo procesui Albanija siekia toliau puoselėti dalyvaujančių šalių dialogą; ragina Albaniją aktyviai dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategiją;

30.  ragina stiprinti ES ir Albanijos tarpparlamentinį bendradarbiavimą; rekomenduoja kuo labiau suderinti būsimas ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto ir aukšto lygio dialogo pagrindinių prioritetų klausimu posėdžių darbotvarkes, kad būtų galima padidinti parlamentinę stojimo į ES proceso priežiūrą;

31.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Albanijos vyriausybei bei parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika