Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2951(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0358/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0358/2015

Debates :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0181

Pieņemtie teksti
PDF 344kWORD 108k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra
Albānijas 2014. gada progresa ziņojums
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par Albānijas 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2951(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19.un 20. jūnijā Salonikos notikušās sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas Savienībai,

–  ņemot vērā 2014. gada 26. un 27. jūnija Eiropadomes secinājumus un Vispārējo lietu padomes 2014. gada 16. decembra secinājumus,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra atzinumu par Albānijas pieteikumu iestājai Eiropas Savienībā un Komisijas 2014. gada 4. jūnija ziņojumu par Albānijas panākumiem cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību un tiesu reformā (COM(2014)0331),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 8. oktobra paziņojumu „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2014.-2015. gadā” (COM(2014)0700) un Komisijas dienestu darba dokumentu „Albānijas 2014. gada progresa ziņojums” (SWD(2013)304), kā arī 2014. gada 18. augustā pieņemto indikatīvo stratēģijas dokumentu par Albāniju(2014–2020),

–  ņemot vērā Albānijas parlamenta 2014. gada 24. decembra rezolūciju par politisko vienošanos starp valdošo vairākumu un opozīciju,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Albāniju,

–  ņemot vērā darbu, ko Knut Fleckenstein veicis kā Ārlietu komitejas pastāvīgais referents jautājumos par Albāniju;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Albānija dažu pēdējo gadu laikā guvusi iespaidīgus panākumus ceļā uz pievienošanos ES un tādēļ tai 2014. gada jūnijā tika piešķirts kandidātvalsts statuss; tā kā vēl pastāv problēmas un tās ir strauji un efektīvi jārisina, lai turpinātu virzību ceļā uz dalību ES;

B.  tā kā ilgtspējīgu reformu konsekventa pieņemšana un efektīva īstenošana attiecībā uz piecām galvenajām prioritātēm veicina Albānijas demokrātisku pārveidi un paver ceļu uz ES pievienošanās sarunu sākšanu; tā kā Albānijā pievienošanās Eiropas Savienībai ir kļuvusi par virzītājspēku reformām, kas saistītas ar ES, un tā kā pievienošanās grafiku noteiks šo reformu ātrums un kvalitāte; tā kā pievienošanās sarunu sākšana veicinātu ar turpmākās reformas, sniedzot konkrētu un uzticamu ES perspektīvu;

C.  tā kā pievienošanās ES ir iekļaujošs process, kurā jāiesaistās visai valstij un visiem tās iedzīvotājiem; tā kā konstruktīvs un ilgtspējīgs politiskais dialogs par reformām, kas saistītas ar ES un kas veiktas galveno politisko spēku sadarbības un kompromisa gaisotnē, ir vitāli svarīgs tālākam progresam ES pievienošanās procesā; tā kā pastāv politiska vienprātība un plašs sabiedrības atbalsts ES integrācijas procesam; tā kā reformu programmas panākumi ir lielā mērā atkarīgi no demokrātiskas politiskās vides esamības;

D.  tā kā Eiropas Parlamentam ir bijusi nozīmīga loma centienos izveidot valstī veselīgu politisko klimatu;

E.  tā kā ES ir noteikusi, ka tās paplašināšanās pamats ir tiesiskums; tā kā reāls progress tiesu iestāžu neatkarībā un cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību ir būtisks ES integrācijas procesa virzībai ; tā kā stingram politiskajam atbalstam ir izšķirošā nozīme, lai gūtu panākumus šajās jomās;

F.  tā kā ir jāveic nozīmīgi soļi tiesu sistēmas reformēšanā un reformu īstenošanā; tā kā, neraugoties uz sasniegto progresu, joprojām nopietns uzdevums ir cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību; tā kā joprojām nepieciešams nodrošināt vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu neatkarību;

G.  tā kā profesionāla, efektīva un uz nopelniem balstīta valsts pārvalde ir integrācijas procesa pamats jebkurai valstij, kas cenšas kļūt par ES dalībvalsti;

H.  tā kā Albānijas attiecības ar savām kaimiņvalstīm ir konstruktīvas un tās pielāgošanās ES ārpolitikai ir priekšzīmīga,

1.  apsveic Albāniju ar kandidātvalsts statusa iegūšanu; uzsver, ka tas būtu jāuzskata par pamudinājumu vēl vairāk pastiprināt reformu centienus; pauž savu pastāvīgo atbalstu Albānijas integrācijai Eiropas Savienībā; uzskata, ka ir nepieciešami konkrēti pasākumi un nelokāma politiskā apņemšanās tos īstenot, lai risinātu jautājumu par veiksmīgu demokrātiskās pārveides konsolidāciju un veiktu ar ES saistītas reformas; mudina Albāniju panākt stabilus rezultātus šādu reformu īstenošanā;

2.  uzskata, ka ir būtiski uzturēt un atbalstīt visu politisko partiju patiesu politisko sadarbību, kas ietver sevī godīgu konkurenci starp labākajām politiskajām idejām un koncepcijām, un strādāt pie tā, lai sasniegtu demokrātisko politisko kultūru, kuras pamatā ir izpratne, ka demokrātiski politiskie procesi balstās uz dialogu un spēju meklēt un pieņemt kompromisus; izsaka pārliecību, ka tas palielinās iedzīvotāju uzticēšanos publiskajām iestādēm; mudina valdošo koalīciju atvieglot iespējas opozīcijai īstenot tiesības uz demokrātisku kontroli un mudina opozīciju šīs tiesības izmantot pilnībā un atbildīgi;

3.  atzinīgi vērtē kopīgu darba grupu izveidošanu augsta līmeņa dialogā par galvenajām prioritātēm ar mērķi izveidot visaptverošu platformu raitai reformu veikšanai un progresam piecu galveno prioritāšu uzraudzībā, proti, valsts pārvaldes reformēšanā, tiesu varas nostiprināšanā, cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību, kā arī cilvēktiesību aizsardzības pastiprināšanā; mudina iestādes intensīvāk strādāt ar šīm prioritātēm un nodrošināt sekmīgu to īstenošanu;

4.  prasa nekavējoties izveidot iekļaujošu Eiropas integrācijas nacionālo padomi, kurā būtu arī pārstāvji no pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgām institūcijām, lai nodrošinātu plašu nacionālo vienprātību par reformām, kas saistītas ar ES, un ES pievienošanās procesā; aicina attiecīgās iestādes pilnībā un savlaicīgi informēt ieinteresētās personas un plašu sabiedrību par ES integrācijas procesa panākumiem;

5.  uzsver, ka nozīmīgs ir parlaments kā svarīga demokrātiskā iestāde, un tādēļ aicina nostiprināt tā pārraudzības funkciju un nodrošināt vairāk institucionalizētu apspriešanās procesu attiecībā uz tiesību aktu projektiem; šajā saistībā atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada 5. martā ir pieņemts pārskatītais likums par parlamenta lomu, Albānijai integrējoties Eiropas Savienībā, kā arī 2014. gada 24. decembra vienprātīgo parlamenta rezolūciju, kurā ir vienošanās, ka opozīcija atgriezīsies parlamenta darbā, bet valdošais vairākums centīsies panākt vienprātību ar opozīciju attiecībā uz nozīmīgām reformām, ka jāievēro Konstitucionālās tiesas lēmumi un jārisina jautājums par to, ka personas ar kriminālu pagātni ieņem publiskus amatus vai kandidē uz tiem; prasa šo rezolūciju īstenot pienācīgi, savlaicīgi un konstruktīvi; aicina visas politiskās partijas uzlabot demokrātiskās vienprātības veidošanu, kam ir izšķiroša nozīme pievienošanās procesa progresā; uzskata, ka Albānijas pilsoniskajai sabiedrībai, plašsaziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem svarīgi ir panākt savu līderu atskaitīšanos par konkrētiem politiskiem rezultātiem;

6.  pauž bažas par to, ka Albānijā ilgstoši un pastāvīgi notiek politiska polarizācija, kas varētu izjaukt turpmākus ES integrācijas centienus; atgādina valdošajai koalīcijai un opozīcijai, ka tās kopīgi ir atbildīgas savu pilsoņu priekšā par ilgtspējīgu, konstruktīvu un iekļaujošu politisko dialogu, kas ļauj pieņemt un īstenot izšķiroši svarīgās reformas; aicina valdošo vairākumu un opozīciju turpināt centienus izveidot tādu patiesu politisko dialogu un sadarboties konstruktīvi;

7.  uzsver, ka profesionāla valsts pārvalde palīdz veiksmīgi īstenot visas pārējās reformas; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka ir sākusies Civildienesta likuma īstenošana, un prasa to īstenot pienācīgi, lai uzlabotu administratīvās spējas, depolitizētu valsts pārvaldi un apkarotu korupciju civildienestā, nostiprinātu nopelnu ņemšanu vērā, kad notiek iecelšana amatā, paaugstināšana vai atbrīvošana no amata, palielināt civildienesta efektivitāti, pārredzamību, pārskatatbildību, profesionālismu un finansiālo ilgtspēju, kā arī pilnveidot labu pārvaldību visos līmeņos; prasa nostiprināt cilvēkresursu pārvaldību, ieviest civildienesta ierēdņu novērtēšanas sistēmu un neatkarīgu civildienesta tiesību aktu īstenošanas uzraudzību; mudina pabeigt visaptverošas valsts pārvaldes reformas stratēģijas izstrādi un turpināt veicināt depolarizāciju un ES tiesību aktu un lēmumu pieņemšanas procesu pārzināšanu; uzsver nepieciešamību uzlabot sabiedrības integritāti, uzlabot sabiedriskos pakalpojumus un efektīvāk pārvaldīt publiskos resursus; prasa uzlabot sabiedrības piekļuvi pakalpojumiem un informācijai; šajā saistībā atzinīgi vērtē jauno likumu par piekļuvi informācijai; prasa nostiprināt ombuda iestādi, nodrošinot pienācīgus turpmākos pasākumus pēc tā konstatējumiem un ieteikumiem;

8.  uzsver, ka ir nepieciešams pārvarēt sadrumstaloto vietējās pašpārvaldes sistēmu un izveidot funkcionālu vietējo pašvaldību sistēmu, kas spēj reaģēt uz pilsoņu vajadzībām, efektīvi nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus; prasa nostiprināt vietējās pašpārvaldes iestāžu administratīvo spēju, ļaujot tām īstenot savas pilnvaras un īstenot tiesību aktus finansiāli ilgtspējīgā veidā; prasa ieviest vietējās pašpārvaldes iestāžu pārredzamību, efektivitāti un iekļautību; ņem vērā Konstitucionālās tiesas nolēmumu par valsts administratīvā un teritoriālā dalījuma reformas apstrīdēšanu tiesā;

9.  uzsver, ka liela nozīme ir gaidāmajām vietējām vēlēšanām un aicina kompetentās iestādes īstenot Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (ODIHR) un Centrālās vēlēšanu komitejas ieteikumus; prasa nostiprināt vēlēšanu struktūru neatkarību un veiktspēju;

10.  uzsver nepieciešamību nostiprināt tiesiskumu un reformēt tiesas, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju sabiedrības uzticību tiesu sistēmai; atzinīgi vērtē Albānijas apņemšanos veikt tiesu reformu, tomēr joprojām pauž nožēlu par pastāvīgajiem tiesu sistēmas darbības trūkumiem, piemēram, politizēšanu un ierobežotu pārskatatbildību, augsto korupcijas līmeni, nepietiekamiem resursiem un neizskatītajām lietām; atkārtoti atgādina par nepieciešamību veikt turpmākus būtiskus pasākumus, lai nodrošinātu tiesu neatkarību, efektivitāti un pārskatatbildību, kā arī uzlabotu tiesnešu, prokuroru un advokātu iecelšanas, paaugstināšanas un disciplināro sistēmu; aicina iestādes veikt reformas konstruktīvā sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO), un iesaistīties Venēcijas komisijā, izstrādājot un īstenojot ilgtermiņa tiesu reformas stratēģiju;

11.  atgādina Albānijas parlamenta 2013. gada novembra rezolūciju par Albānijas integrāciju Eiropā, kurā bija apstiprināti nozīmīgi pasākumi, galvenokārt attiecībā uz tiesiskumu; uzsver, ka svarīgi ir stingri ievērot tiesiskumu un tiesu iestāžu, piemēram, Tieslietu augstās padomes, neatkarību un pārredzamību; uzsver nepieciešamību ievērot Konstitucionālās tiesas lēmumus šajā jomā; aicina kompetentās iestādes veicināt galveno demokrātisko institūciju integritāti un neatkarību, kā arī tiesu sistēmas depolitizēšanu; aicina kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās nodrošināt tiesiskumu personām, kas cietušas 2011. gada 21. janvāra notikumos;

12.  norāda uz nepilngadīgo tiesvedības sistēmas neapmierinošo stāvokli; aicina kompetentās iestādes nākt klajā ar plāniem situācijas uzlabošanai;

13.  ir nobažījies par to, ka korupcija joprojām ir nopietna problēma, tostarp tiesu sistēmā; mudina Albāniju ievērojami pastiprināt cīņu pret korupciju visos līmeņos, uzlabot tiesisko regulējumu, institucionālo veiktspēju un informācijas apmaiņu un sadarbību starp iestādēm; atzinīgi vērtē nacionālā korupcijas apkarošanas koordinatora iecelšanu, kurš koordinēs centienus un uzraudzīs īstenošanu centrālajā līmenī, un prasa pieņemt visaptverošu un precīzu korupcijas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānus 2014.–2020. gada laikposmam; atgādina par nepieciešamību izstrādāt stingrāku pretkorupcijas regulējumu, kuram vajadzētu aptvert plašu iestāžu loku; pozitīvi novērtē pasākumus pārredzamības uzlabošanai, tostarp augstāko amatpersonu finanšu deklarāciju publicēšanu, un korupcijas apkarošanas kontaktpunktu izveidošanu visās nozaru ministrijās;

14.  atgādina, ka jāpanāk stabili rezultāti izmeklēšanā, kriminālvajāšanā un notiesāšanā visos līmeņos, tostarp lietās, kas saistītas ar politisko korupciju; uzskata, ka būtiski ir uzlabot izmeklēšanas efektivitāti un nodrošināt pietiekamus resursus, mācības un specializētu personālu korupcijas apkarošanai, jo īpaši publiskā iepirkuma, veselības, nodokļu, izglītības, policijas, muitas un vietējās pašpārvaldes jomā; atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju piedalīšanos cīņā pret korupciju un šo organizāciju lomu uzraudzībā; prasa sistemātiski izmantot ar noziedzību saistītu līdzekļu konfiskāciju un notiesāšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī sistemātiski izmantot finanšu izmeklēšanu; aicina kompetentās iestādes pastiprināt spēkā esošos tiesību aktus par ziņotāju aizsardzību;

15.  ir nobažījies par to, ka, neraugoties uz pozitīvu tendenci cīņā pret organizēto noziedzību, jo īpaši cīņā pret narkotiku tirdzniecību un ražošanu, šī cīņa joprojām ir nozīmīga problēma; atzīst neseno policijas operāciju sekmes, tomēr aicina Albāniju izstrādāt visaptverošu stratēģisko pieeju un veikt pasākumus, ar kuriem likvidēt izmeklēšanas efektivitāti mazinošus šķēršļus, lai uzlabotu izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un notiesāšanas rezultātus visās jomās un visos līmeņos; mudina pilnveidot aģentūru iekšējo koordināciju, tostarp vietējā līmenī, kā arī reģionālo un starptautisko policijas un tiesu iestāžu sadarbību; iesaka pastiprināt sadarbību cīņā pret narkotiku tirdzniecību ar attiecīgajām partneraģentūrām Rietumbalkānos un ES dalībvalstu dienestiem;

16.  uzteic centienus cīņā pret cilvēku nelikumīgu tirdzniecību, kas joprojām ir nopietna problēma; aicina kompetentās iestādes izstrādāt visaptverošu un uz cietušajiem orientētu pieeju, uzlabot iestāžu koordināciju un palielināt prokuroru, tiesnešu un policijas veiktspēju; atgādina, ka ir nepieciešamas pastāvīgas specializētas kopīgas mācības, kurās iesaistīti prokurori, tiesneši un policisti; atzinīgi vērtē Albānijas policijas un prokuratūras sadarbību ar ES dalībvalstīm, kurai ir bijuši labi rezultāti;

17.  atzinīgi vērtē ombuda darbu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanā, viņa atsaucību pret neaizsargātiem cilvēkiem un sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām; pauž nožēlu, ka parlamentā nav apspriesti ombuda ikgadējie un īpašie ziņojumi un tāpēc tos nevar publicēt un oficiāli apstiprināt; aicina valdību un parlamentu stiprināt cilvēktiesību institūciju neatkarību, lietderību un efektivitāti, uzlabot sadarbību ar ombuda biroju un turpināt to atbalstīt politiski un finansiāli;

18.  uzsver drošības problēmas saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem, kuri atgriežas; atzinīgi vērtē pasākumus radikalizācijas novēršanai un ārvalstu kaujinieku problēmas risināšanai; uzsver, ka jāīsteno stratēģija un rīcības plāns cīņai pret terorismu; atzinīgi vērtē personāla palielināšanu policijas pretterorisma vienībā un mudina pastiprināt reģionālo sadarbību cīņā pret terorismu; atzinīgi vērtē jauno operatīvo nolīgumu, kas parakstīts ar Eiropolu, un prasa to efektīvi īstenot;

19.  uzsver nepieciešamību palielināt iedzīvotāju piedalīšanos sabiedrības dzīvē un politikas plānošanā un veidošanā, kā arī Eiropas integrācijas procesā, lai veicinātu plašu nacionālo vienprātību par reformām un ES pievienošanās procesu; iesaka tālāk attīstīt mehānismus, ko izmanto, lai apspriestos ar pilsonisko sabiedrību (un tās iekšienē) un ar vietējām kopienām; pauž bažas, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju politizēšana varētu vājināt šo organizāciju potenciālo lomu demokrātijas kultūras nostiprināšanā;

20.  uzteic reliģisko saskaņu un reliģiskās iecietības gaisotni, un labās savstarpējās tautību attiecības valstī; aicina kompetentās iestādes arī turpmāk uzlabot visu mazākumtautību iekļaušanas un tolerances garu valstī; mudina valdību pēc plašas apspriešanās procesa pieņemt visaptverošu likumu par minoritātēm, lai labotu pastāvošās juridiskās nepilnības atbilstoši ieteikumiem, ko sniegusi Eiropas Padomes Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvencijas Padomdevēja komiteja, kā arī efektīvi īstenot likumu par aizsardzību pret diskrimināciju un veidot stabilu tiesu praksi diskriminācijas novēršanā; uzteic aizsardzības pret diskrimināciju komisāra ieguldījumu cīņā pret diskrimināciju, tostarp diskrimināciju dzimuma dēļ, jo īpaši nodarbinātības, izglītības un sociālo pakalpojumu pieejamības jomā; mudina veikt turpmākus pasākumus, lai uzlabotu romu dzīves apstākļus, uzlabojot viņiem reģistrācijas, mājokļu, izglītības, darba tirgus un sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību; uzsver, ka romu iedzīvotāju dzīves apstākļi ir jāuzlabo ar labāku koordināciju starp centrālo valdību un pašvaldību un ar ministriju sadarbību;

21.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota Nacionālā padome dzimumu līdztiesības jautājumos un iecelti dzimumu līdztiesības koordinatori visās nozaru ministrijās; prasa veikt turpmākus pasākumus, ar kuriem novērst vardarbību ģimenē, novērst gadījumus, kad tiesas sievietēm nav pietiekami pieejamas, un dzimumu aizspriedumus nodarbinātībā; atzinīgi vērtē LGBTI kopienas iekļaušanu 2015.–2020. gada stratēģijā par sociālo iekļautību, LGBTI tiesību darba grupas izveidošanu Sociālo lietu ministrijā un pirmā LGBTI patvēruma mājokļa atvēršanu; uzteic grozījumus kriminālkodeksā, ar kuriem paredz sodus par naida noziegumiem un naidīgiem izteikumiem dzimumorientācijas un dzimumidentitātes dēļ;

22.  turklāt mudina valdību strādāt pie dzimuma atzīšanas likuma un nodrošināt, ka dzimuma atzīšanas nosacījumi atbildīs standartiem, kas noteikti Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumā CM/Rec(2010) dalībvalstīm par pasākumiem, lai apkarotu diskrimināciju, kuras pamatā ir seksuālā orientācija vai dzimuma identitāte; uzskata, ka LGBTI personu pamattiesības drīzāk iespējams garantēt, ja tām ir pieejami tādi tiesību institūti kā kopdzīve, reģistrētas partnerattiecības vai laulība, un mudina Albānijas iestādes apsvērt šīs iespējas;

23.  aicina Albānijas iestādes izpildīt ANO prasību un ombuda ieteikumus izveidot homogēnu un uzticamu datubāzi, aktivizēt Cīņas pret asinsatriebību koordinācijas padomi, kura tika izveidota 2005. gadā, un izstrādāt rīcības plānu, kura uzmanības centrā būtu tiesiskuma aspekti cīņā pret asinsatriebībām;

24.  uzsver to, cik ļoti svarīgi ir profesionāli, neatkarīgi un dažādus viedokļus pārstāvoši sabiedrisko pakalpojumu un privātie plašsaziņas līdzekļi, kas ir uzskatāmi par demokrātijas stūrakmeni; ir nobažījies par plašsaziņas līdzekļu patiesas neatkarības trūkumu un to, ka trūkst pārredzamības par plašsaziņas līdzekļu piederību un finansēšanu; aicina Albāniju nodrošināt žurnālistiem drošu darba vidi; uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni garantēt plašsaziņas līdzekļu regulatīvās iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas neatkarību; ir nobažījies par pārredzamības trūkumu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu piederību un finansēšanu, plašsaziņas līdzekļu polarizēšanos un pašcenzūru; prasa nostiprināt žurnālistu profesionālos un ētikas standartus; mudina pareizi īstenot tiesību aktus par neslavas celšanu; norāda, ka opozīcija ir apšaubījusi Audiovizuālo mediju iestādes jaunā priekšsēdētāja un valdes locekļu ievēlēšanu; mudina valdību garantēt šīs iestādes neatkarību un atbalstu tai, lai tā varētu sākt veikt savas funkcijas pilnā apmērā, tostarp attiecībā uz digitālās pārejas procesa atvieglošanu un Audiovizuālo mediju likuma efektīvu īstenošanu;

25.  atzinīgi vērtē uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un virzību uz funkcionējošu tirgus ekonomiku, tomēr aicina valdību arī turpmāk pievērsties jautājumam par nepilnībām līgumu piemērošanā un tiesiskumu, kā arī apkarot plašo neoficiālo ekonomiku; prasa turpināt reformas, lai izturētu konkurences spiedienu kopējā Eiropas tirgū; aicina valdību nostiprināt īpašumtiesības un pasteidzināt ilgtspējīgas un saskaņotas politikas izveidošanu attiecībā uz īpašumu legalizāciju, restitūciju un kompensāciju; uzsver, ka ir svarīgi radīt labvēlīgus nosacījumus privātā sektora attīstīšanai un ārvalstu investīcijām;

26.  uzsver, ka jāuzlabo izglītība un apmācība, lai risinātu prasmju neatbilstības problēmu un uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši jauniešiem; aicina Komisiju strādāt ciešā sadarbībā ar valdību, lai novērstu trūkumus attiecībā uz darba tirgus apstākļiem, tostarp pieaugošo bezdarbu, un rastu risinājumus atbilstoši stratēģijai „Eiropa 2020”; atzinīgi vērtē indikatīvo stratēģijas dokumentu par Albāniju (2014–2020), kurā ir atzīts, ka izglītībai, nodarbinātībai un sociālajai politikai nepieciešams atbalsts, izmantojot Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu;

27.  aicina kompetentās iestādes izstrādāt nacionālās enerģētikas stratēģijas projektu, kurā īpaša uzmanību būtu veltīta atjaunojamiem enerģijas veidiem un energoapgādes drošībai, tostarp enerģijas avotu diversifikācijai; uzskata, ka Albānijai būtu vairāk jāiegulda atjaunojamās enerģijas projektos un attiecīgajā infrastruktūrā; aicina Albāniju apsvērt hidroelektrostaciju projektu ietekmi uz vidi, proti, uz nacionālo dabas mantojumu; prasa nodrošināt atbilstību ES Ūdens pamatdirektīvai, kuras mērķis ir panākt labu visu dabīgo virszemes ūdenstilpņu ekoloģisko un ķīmisko stāvokli;

28.  mudina Albānijas iestādes izstrādāt visaptverošus pārvaldības plānus pašreizējiem dabas parkiem saskaņā ar Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) Pasaules aizsargājamo teritoriju komisijas pamatnostādnēm II kategorijas aizsargājamo teritoriju kvalitātei un pārvaldībai; mudina iestādes atteikties no visiem attīstības plāniem, kuri apdraud valsts aizsargājamo teritoriju tīklu, un prasa atteikties no mazu un vidēju hidroelektrostaciju būvniecības plāniem, jo īpaši visos nacionālajos dabas parkos; jo īpaši prasa vēlreiz pārdomāt plānus būvēt hidroelektrostacijas uz Vjosas upes un tās pietekām, jo šie projekti nodarītu kaitējumu vienai no Eiropas pēdējām plašajām, neskartajām un gandrīz dabīgajām upju ekosistēmām;

29.  atzinīgi vērtē Albānijas pastāvīgi konstruktīvo un aktīvo nostāju reģionālajā un divpusējā sadarbībā; uzsver tās būtisko lomu reģionālās stabilitātes nostiprināšanā; uzteic politisko gribu uzlabot attiecības ar Serbiju; mudina Albāniju un Serbiju veikt jaunus pasākumus un sagatavot paziņojumus, kuri veicina reģionālo stabilitāti un sadarbību, kā arī labas kaimiņattiecības; ir uztraukts par Albānijas premjerministra paziņojumiem, kuros viņš izteicies par Albānijas un Kosovas albāņu apvienošanos; mudina Albāniju saglabāt savu konstruktīvo pozīciju reģionā un apmainīties ar citām Rietumbalkānu valstīm ar zināšanām un pieredzi, ko tā ieguvusi ES pievienošanās procesa laikā, lai tādējādi pastiprinātu sadarbību un vairāk stabilizētu šo reģionu; atzinīgi vērtē Albānijas pilnīgu pievienošanos ES ārpolitikas nostājai, tostarp ES ierobežojošajiem pasākumiem attiecībā uz Krieviju, kā arī tās piedalīšanos kopējās drošības un aizsardzības politikas krīzes pārvaldības operācijās; norāda uz tās iecerēm kā valstij, kas pašreiz ieņem vadītājas amatu Dienvidaustrumu Eiropas sadarbības procesā, turpināt dialoga veicināšanu starp valstīm, kuras piedalās procesā; aicina Albāniju aktīvi piedalīties Eiropas Savienības Adrijas un Jonijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanā;

30.  prasa paplašināt EP un Albānijas parlamentāro sadarbību; iesaka pēc iespējas saskaņot ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas turpmāko sanāksmju grafiku ar augsta līmeņa dialoga par galvenajām prioritātēm sanāksmju grafiku, lai pastiprinātu parlamentāro uzraudzību pār ES pievienošanās procesu;

31.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Albānijas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika