Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2951(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0358/2015

Ingediende teksten :

B8-0358/2015

Debatten :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0181

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 86k
Donderdag 30 april 2015 - Straatsburg
Voortgangsverslag 2014 over Albanië
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Resolutie van het Europees Parlement van 30 april 2015 over het voortgangsverslag 2014 over Albanië (2014/2951(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Thessaloniki van 19 en 20 juni 2003 over de vooruitzichten van de landen op de Westelijke Balkan op toetreding tot de EU,

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 en van de Raad Algemene Zaken van16 december 2014,

–  gezien het advies van de Commissie over het verzoek van Albanië om toetreding tot de Europese Unie van 9 november 2010 en het verslag van de Commissie van 4 juni 2014 over de vooruitgang die door Albanië is geboekt met betrekking tot de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad en op het gebied van de hervorming van het rechtsstelsel (COM(2014)0331),

–  gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2014-2015" van 8 oktober 2014 (COM(2014)0700), samen met het werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2014)18 getiteld "Albania 2014 Progress Report", alsmede het indicatieve strategiedocument over Albanië (2014-2020) dat op 18 augustus 2014 is goedgekeurd,

–  gezien de resolutie van het Albanese parlement van 24 december 2014 over de politieke overeenkomst tussen de regerende meerderheid en de oppositie,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Albanië,

–  gezien het werk van Knut Fleckenstein in zijn hoedanigheid van permanent rapporteur voor Albanië van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Albanië de afgelopen jaren indrukwekkende vooruitgang heeft geboekt op de weg naar toetreding tot de EU en om deze reden in juni 2014 de status van kandidaat-lidstaat heeft verkregen; dat er nog altijd problemen zijn die snel en efficiënt moeten worden aangepakt zodat Albanië verdere vorderingen kan maken op de weg naar het EU-lidmaatschap;

B.  overwegende dat de coherente vaststelling en effectieve tenuitvoerlegging van duurzame hervormingen op de vijf prioritaire gebieden de democratische transformatie in Albanië ondersteunen en de weg vrijmaken voor het opstarten van toetredingsonderhandelingen met de EU; dat het toetredingsproces van Albanië een drijvende kracht is geworden achter EU-gerelateerde hervormingen in Albanië, en dat het tijdschema ervan afhankelijk zal zijn van de snelheid waarmee die zullen worden verwezenlijkt en van de kwaliteit ervan; dat de opening van toetredingsonderhandelingen een stimulans zou vormen voor verdere hervormingen omdat er een tastbaar en geloofwaardig EU-perspectief geboden wordt;

C.  overwegende dat toetreding tot de EU een inclusief proces is waarbij het gehele land en alle Albanese burgers betrokken zijn; dat een constructieve en duurzame politieke dialoog over EU-gerelateerde hervormingen, in een geest van samenwerking en compromis tussen de belangrijkste politieke krachten, van vitaal belang is voor verdere vorderingen in het toetredingsproces; dat er politieke consensus over en brede publieke steun voor het EU-integratieproces bestaat; dat het succes van de hervormingsagenda sterk afhankelijk is van een democratisch politiek klimaat;

D.  overwegende dat het Europees Parlement een belangrijke rol heeft gespeeld in de inspanningen om een gezond politiek klimaat in het land te scheppen;

E.  overwegende dat de EU van de rechtsstaat het kernpunt van het uitbreidingsproces heeft gemaakt; dat tastbare vooruitgang op het gebied van de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad essentieel is om het EU-integratieproces te bevorderen; dat krachtige politieke steun van cruciaal belang is om op deze gebieden vooruitgang te boeken;

F.  overwegende dat er aanzienlijke stappen moeten worden gezet bij het hervormen van het rechtsstelsel en het toepassen van die hervormingen; dat de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad ondanks de geboekte vooruitgang een grote uitdaging blijft; dat de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media nog altijd niet zijn gegarandeerd;

G.  overwegende dat de aanwezigheid van een professionele, effectieve en op verdienste gebaseerde overheid de ruggengraat is van het integratieproces van elk land dat lid wil worden van de EU;

H.  overwegende dat Albanië constructieve betrekkingen met zijn buurlanden onderhoudt en zich op voorbeeldige wijze aan het buitenlands beleid van de EU heeft aangepast;

1.  complimenteert Albanië met het verkrijgen van de status van kandidaat-lidstaat; benadrukt dat dit moet worden gezien als een aanmoediging om nog intensiever verder te gaan met hervormen; spreekt zijn aanhoudende steun uit voor het EU-integratieproces van Albanië; is van mening dat alleen met concrete maatregelen en aanhoudende politieke inzet om die maatregelen uit te voeren de democratische transformatie kan worden bestendigd en de EU-gerelateerde hervormingen kunnen worden doorgevoerd; moedigt Albanië aan om degelijke resultaten te boeken met betrekking tot de EU-gerelateerde hervormingen;

2.  meent dat het van wezenlijk belang is dat alle politieke partijen daadwerkelijk met elkaar blijven samenwerken, en met elkaar met eerlijke middelen kunnen wedijveren om te komen tot betere politieke ideeën en concepten, dat deze samenwerking wordt ondersteund, en dat een democratische politieke cultuur tot stand komt met als uitgangspunt dat democratische politieke processen voortkomen uit een dialoog waarin getracht wordt compromissen te sluiten en te aanvaarden; is ervan overtuigd dat dit het vertrouwen van burgers in de openbare instellingen zal doen toenemen; verzoekt de regeringscoalitie met klem de uitoefening van het recht van de oppositie op democratische controle te faciliteren, en dringt er bij de oppositie op aan dat zij dit recht volledig en op verantwoordelijke wijze uitoefent;

3.  is verheugd over de oprichting van gezamenlijke werkgroepen in het kader van de dialoog op hoog niveau over de belangrijkste prioriteiten met als doel een breed platform tot stand te brengen voor de soepele doorvoering van hervormingen en toezicht te waarborgen op de vooruitgang op de vijf sleutelgebieden, met name de hervorming van de overheid, de versterking van de rechterlijke macht, de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, en de betere bescherming van de mensenrechten; moedigt de autoriteiten aan intensiever te werken aan deze prioriteiten en degelijke resultaten te boeken bij de tenuitvoerlegging ervan;

4.  roept op de snelle oprichting van een inclusieve nationale raad voor Europese integratie waaraan eveneens vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke instellingen deelnemen met als doel een brede nationale consensus te bereiken over de EU-gerelateerde hervormingen en in het EU-toetredingsproces; roept de betreffende organen op om belanghebbenden en het bredere publiek volledig en tijdig te informeren over de voortgang van het EU-integratieproces;

5.  onderstreept de rol van het parlement als voornaamste democratische instelling en roept de bevoegde autoriteiten dan ook op de toezichthoudende rol van het parlement te versterken en te zorgen voor een meer geïnstitutionaliseerd overleg over ontwerpwetgeving; is in dit verband verheugd over de op 5 maart 2015 goedgekeurde herziene wet inzake de rol van het parlement in het Europese integratieproces van Albanië, alsook over de op basis van een consensus tot stand gekomen parlementaire resolutie van 24 december 2014 waarin is overeengekomen dat de oppositie zich weer aansluit bij de politieke werkzaamheden en dat de regeringspartijen met de oppositie consensus proberen te bereiken over belangrijke hervormingen, dat de besluiten van het grondwettelijk hof worden geëerbiedigd en dat de kwestie van personen met een strafblad die een openbaar ambt bekleden of zich kandidaat stellen voor een openbaar ambt zal worden opgelost; roept op tot een adequate en tijdige tenuitvoerlegging ervan op constructieve wijze; roept alle politieke partijen ertoe op de democratische consensusvorming te verbeteren, die cruciaal is om het toetredingsproces vooruit te helpen; vindt het belangrijk dat het maatschappelijke middenveld, de media en de burgers van Albanië de leiders van het land om rekenschap vragen voor specifieke beleidsresultaten;

6.  is bezorgd over de voortdurende toename van de politieke polarisatie in Albanië waardoor verdere inspanningen met het oog op EU-integratie zouden kunnen worden belemmerd; herinnert de regeringscoalitie en de oppositie aan hun gedeelde verantwoordelijkheid jegens de burgers voor een duurzame, constructieve en inclusieve politieke dialoog op basis waarvan de belangrijkste hervormingen kunnen worden goedgekeurd en uitgevoerd; verzoekt de regeringspartijen en de oppositie te blijven streven naar een echte politieke dialoog en op constructieve wijze samen te werken;

7.  onderstreept dat alleen met een goed functionerende overheid alle andere hervormingen met succes kunnen worden uitgevoerd; is dan ook verheugd over het feit dat een begin is gemaakt met de tenuitvoerlegging van de wet inzake het ambtelijk apparaat en roept op tot de verdere correcte uitvoering ervan zodat de bestuurlijke capaciteiten worden vergroot, de overheid gedepolitiseerd wordt en de corruptie onder ambtenaren bestreden wordt, verdiensten een grotere rol gaan spelen bij benoemingen, bevorderingen en ontslagen, de doeltreffendheid, transparantie, verantwoordingsplicht, professionaliteit en financiële houdbaarheid van het ambtelijk apparaat versterkt worden en goed bestuur op alle niveaus in de hand wordt gewerkt; roept op tot versterking van het personeelsbeheer, een evaluatiesysteem voor ambtenaren en onafhankelijke toezicht op de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake het ambtelijk apparaat; spoort ertoe aan een brede strategie voor de hervorming van de overheid te voltooien en de depolarisatie en de kennis over het EU-recht en de EU-besluitvormingsprocedures te blijven bevorderen; benadrukt de noodzaak om de openbare integriteit te versterken, openbare diensten te verbeteren en staatsmiddelen doeltreffender te beheren; roept op tot een verbetering van de openbare toegang tot diensten en informatie; is in dit verband verheugd over de nieuwe wet inzake toegang tot informatie; roept op tot versterking van de instelling van de ombudsman door voldoende rekening te houden met zijn bevindingen en aanbevelingen;

8.  benadrukt de noodzaak om de gefragmenteerde plaatselijke overheid te hervormen en een functionele lokale overheid op poten te zetten die kan inspelen op de behoeften van de burgers door op efficiënte wijze openbare diensten te verlenen; roept ertoe op de administratieve capaciteit van de plaatselijke overheden te versterken, zodat die hun gezag kunnen uitoefenen en de wet ten uitvoer kunnen leggen op een financieel houdbare manier; roept op tot meer transparantie, doeltreffendheid en inclusiviteit bij de plaatselijke overheden; wijst op de uitspraak van het grondwettelijk hof in het beroep tegen de hervorming van de administratieve en territoriale opdeling van het land;

9.  benadrukt het belang van de aanstaande plaatselijke verkiezingen en verzoekt de bevoegde autoriteiten de aanbevelingen van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) en de centrale kiescommissie op te volgen; verzoekt om meer onafhankelijkheid en capaciteit van kiesorganen;

10.  benadrukt de noodzaak om de rechtsstaat te versterken en de rechterlijke macht te hervormen om ervoor te zorgen dat de burgers en het bedrijfsleven vertrouwen hebben in het rechtsstelsel; is verheugd over de toezegging van Albanië om het rechtsstelsel te hervormen, maar betreurt de voortdurende problemen met betrekking tot de werking ervan, zoals politisering en beperkte verantwoordingsplicht, een hoog corruptieniveau, onvoldoende middelen en achterstanden; wijst er andermaal op dat er nog veel moet worden gedaan om de onafhankelijkheid, de doeltreffendheid en de verantwoordingsplicht van de rechterlijke macht te vergroten en de benoemingen, de bevorderingen en de tuchtregeling voor rechters, openbare aanklagers en advocaten te verbeteren; verzoekt de autoriteiten om hervormingen door te voeren in constructieve samenwerking met alle belanghebbenden, waaronder relevante maatschappelijke organisaties, en door samenwerking met de Commissie van Venetië, middels de opstelling en uitvoering van een langetermijnstrategie voor de hervorming van het rechtsstelsel;

11.  herinnert aan de resolutie van het Albanese parlement van november 2013 over de integratie van Albanië in Europa waarin een aantal belangrijke maatregelen is vastgelegd, hoofdzakelijk met betrekking tot de rechtsstaat; onderstreept het belang van een strikte eerbiediging van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid en transparantie van rechterlijke instanties zoals het hooggerechtshof; benadrukt de noodzaak om de besluiten van het grondwettelijk hof op dit gebied na te leven; verzoekt de bevoegde autoriteiten de integriteit en onafhankelijkheid van belangrijke democratische instellingen en de depolitisering van de rechterlijke macht te bevorderen; verzoekt de bevoegde autoriteiten om onverwijld recht te doen aan de slachtoffers van de gebeurtenissen van 21 januari 2011;

12.  wijst op de onbevredigende staat van het jeugdstrafrecht; verzoekt de bevoegde autoriteiten met plannen te komen om de situatie te verbeteren;

13.  is bezorgd over het feit dat corruptie, onder andere binnen het rechtsstelsel, nog steeds een ernstig probleem is; dringt er bij Albanië op aan de corruptiebestrijding op alle niveaus aanzienlijk te versterken en het rechtskader, de institutionele capaciteit en de interinstitutionele informatie-uitwisseling en samenwerking te verbeteren; is verheugd over de benoeming van een nationale coördinator voor corruptiebestrijding die de activiteiten zal coördineren en toezicht zal houden op de tenuitvoerlegging op centraal vlak, en roept op tot de aanneming van een omvattende en strikte anticorruptiestrategie en actieplannen voor de periode 2014-2020; herhaalt dat er een sterker anticorruptiekader moet worden ontwikkeld dat een brede waaier van instellingen moet omvatten; neemt met voldoening kennis van de maatregelen ter verbetering van transparantie, waaronder de publicatie van vermogensverklaringen van hoge ambtenaren en de oprichting van anticorruptie-contactpunten in alle vakministeries;

14.  herhaalt de noodzaak om degelijke resultaten te boeken bij onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen op alle niveaus, ook bij corruptie op hoog niveau; acht het van wezenlijk belang dat de efficiëntie van de onderzoeken wordt verbeterd en dat voldoende middelen, opleidingen en gespecialiseerd personeel worden ingezet in de strijd tegen corruptie, in het bijzonder op het gebied van openbare aanbestedingen, volksgezondheid, belasting, onderwijs, politie, douane en de plaatselijke overheid; pleit ervoor dat maatschappelijke organisaties deelnemen aan en toezicht houden op de corruptiebestrijding; roept ertoe op stelselmatig over te gaan tot inbeslagname van crimineel vermogen, witwassers stelselmatig te veroordelen en systematisch gebruik te maken van financieel onderzoek; verzoekt de bevoegde autoriteiten om de bestaande wetgeving betreffende de bescherming van klokkenluiders te uit te breiden;

15.  vindt het zorgwekkend dat er ondanks een positieve trend in de bestrijding van georganiseerde misdaad en met name in de strijd tegen mensenhandel en drugshandel nog steeds veel onopgeloste problemen zijn; erkent weliswaar dat recente politieoperaties goede resultaten hebben opgeleverd, maar roept Albanië er ook toe op een brede strategische aanpak te ontwikkelen en maatregelen te nemen om hindernissen voor de efficiëntie van onderzoeken weg te nemen teneinde op alle terreinen en niveaus goede resultaten te boeken op het gebied van onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen; moedigt sterkere samenwerking tussen agentschappen aan, ook op plaatselijk niveau, evenals regionale en internationale politiële en judiciële samenwerking; beveelt aan dat er in de strijd tegen drugshandel nauwer wordt samengewerkt met partnerinstanties in de Westelijke Balkan en met de diensten van EU-lidstaten;

16.  prijst de inspanningen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel, die nog altijd een grote uitdaging vormt; verzoekt de bevoegde autoriteiten om een brede en op de slachtoffers gerichte aanpak te ontwikkelen, interinstitutionele samenwerking te verbeteren en te zorgen voor capaciteitsopbouw voor openbare aanklagers, rechters en politie; wijst andermaal op de noodzaak van permanente, gespecialiseerde, gezamenlijke opleidingsactiviteiten voor officieren van justitie, rechters en politieagenten; is verheugd over de samenwerking van de Albanese politie en het Albanese openbaar ministerie met de EU-lidstaten, die goede resultaten heeft opgeleverd;

17.  prijst de ombudsman om zijn inspanningen om de mensenrechten te bevorderen, zijn openheid tegenover kwetsbare mensen en zijn samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld; betreurt het dat de jaarverslagen en de speciale verslagen van de ombudsman niet zijn besproken in het parlement en bijgevolg niet kunnen worden gepubliceerd en niet officieel erkend zijn; verzoekt de regering en het parlement de onafhankelijkheid en doeltreffendheid van mensenrechteninstellingen te vergroten, de samenwerking met het Bureau van de ombudsman te verbeteren en dit politiek en financieel te blijven ondersteunen;

18.  neemt kennis van de bezorgdheid over veiligheid in verband met de terugkeer van strijders uit het buitenland; juicht maatregelen om radicalisering te voorkomen en het verschijnsel strijders uit het buitenland te voorkomen; dringt aan op de tenuitvoerlegging van de strategie en het actieplan inzake terrorismebestrijding; is verheugd over de toename van het aantal personeelsleden bij de terrorismebestrijdingseenheid van de politie en moedigt intensievere regionale samenwerking aan in de strijd tegen terrorisme; is ingenomen met de nieuwe operationele overeenkomst die met Europol is gesloten en roept op tot de effectieve tenuitvoerlegging ervan;

19.  benadrukt dat de deelname van burgers aan het openbare leven, de beleidsplanning en de besluitvorming en het proces van integratie in de EU moet worden versterkt om een brede nationale consensus over hervormingen en het EU-toetredingsproces te bevorderen; beveelt verdere ontwikkeling aan van de mechanismen voor raadpleging van (en tussen) het maatschappelijk middenveld en plaatselijke gemeenschappen; vreest dat de politisering van maatschappelijke organisaties hun mogelijke bijdrage aan de versterking van de democratische cultuur kan verzwakken;

20.  prijst de religieuze harmonie, het klimaat van religieuze verdraagzaamheid en de over het algemeen goede interetnische betrekkingen in het land; verzoekt de bevoegde autoriteiten om het klimaat van inclusie en tolerantie voor alle minderheden in het land te blijven bevorderen; verzoekt de regering een brede wet betreffende minderheden in te dienen om de huidige lacunes in de wetgeving weg te werken overeenkomstig de aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de Raad van Europa voor het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, en de wet betreffende de bescherming tegen discriminatie op doelmatige wijze ten uitvoer te leggen; prijst de commissaris voor de bescherming tegen discriminatie voor zijn bijdrage aan de strijd tegen discriminatie, onder meer die op grond van geslacht, in het bijzonder op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de toegang tot maatschappelijke diensten; moedigt verdere maatregelen aan ter verbetering van de leefomstandigheden van de Roma door hun beter toegang te verschaffen tot inschrijving in de bevolkingsregisters, huisvesting, onderwijs, werk en maatschappelijke en gezondheidsdiensten; onderstreept dat de leefomstandigheden van de Roma moeten worden verbeterd via betere coördinatie tussen de centrale en de lokale overheden en via samenwerking tussen ministeries;

21.  is verheugd over de oprichting van de nationale raad voor gendergelijkheid en de benoeming van gendercoördinatoren in alle belangrijke ministeries; roept op tot verdere maatregelen tegen huiselijk geweld, ontoereikende toegang van vrouwen tot de rechter en gendervooroordelen op de arbeidsmarkt; is verheugd over de opname van de LGBTI-gemeenschap in de sociale-inclusiestrategie 2015-2020, de oprichting van een werkgroep LGBTI-rechten in het Ministerie van Sociale Zaken en de opening van het eerste opvanghuis voor LGBTI-personen; prijst de amendementen op het Wetboek van Strafrecht die haatdelicten en haatpropaganda op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit strafbaar stellen;

22.  moedigt de regering voorts aan te werken aan een wet inzake geslachtserkenning en ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor geslachtserkenning voldoen aan de normen zoals vastgesteld bij aanbeveling CM/Rec(2010)5 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten inzake maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit; is van mening dat de fundamentele rechten van LGBTI-personen eerder worden gewaarborgd wanneer zij toegang hebben tot wettelijke regelingen zoals samenlevingscontracten, het geregistreerd partnerschap en het huwelijk, en moedigt de Albanese autoriteiten aan deze mogelijkheden in overweging te nemen;

23.  vraagt de Albanese autoriteiten gehoor te geven aan het verzoek van de Verenigde Naties en aan de aanbeveling van de ombudsman om een homogene en betrouwbare gegevensbank op te zetten, de in 2005 opgerichte coördinerende raad voor de bestrijding van eerwraak te activeren en een actieplan te ontwikkelen dat gericht is op de rechtsstatelijke aspecten van de bestrijding van eerwraak;

24.  onderstreept het cruciale belang van professionele, onafhankelijke en pluriforme publieke en particuliere media als hoeksteen van de democratie; is ernstig bezorgd over het gebrek aan echt onafhankelijke media en aan transparantie over eigendom en financiering van de media; moedigt Albanië te waarborgen dat journalisten vrij kunnen werken; benadrukt dat er nog meer inspanningen moeten worden geleverd om de onafhankelijkheid van de mediaregulator en de openbare omroep te waarborgen; is bezorgd over het gebrek aan transparantie over eigendom en financiering van de media, mediapolarisatie en zelfcensuur; roept op tot de versterking van de beroepsethiek van journalisten; dringt erop aan dat de smaadwetgeving naar behoren ten uitvoer wordt gelegd; merkt op dat de verkiezing van een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden van de Autoriteit voor audiovisuele media door de oppositie ter discussie wordt gesteld; verzoekt de regering de onafhankelijkheid van en de steun aan deze autoriteit te waarborgen, zodat zij haar taken ten volle kan verrichten, ook met betrekking tot het vergemakkelijken van de digitale omschakeling en de doelmatige tenuitvoerlegging van de wet audiovisuele media;

25.  is verheugd over de verbetering van het ondernemingsklimaat en over het nastreven van een functionerende markteconomie, maar roept de regering op tot het nemen van verdere maatregelen tegen de zwakke handhaving bij de uitvoering van contracten en de tekortkomingen in de rechtsstaat, evenals tegen de omvangrijke informele economie; roept op tot verdere hervormingen om het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk op de gemeenschappelijke Europese markt; verzoekt de regering de bescherming van de eigendomsrechten te versterken en het tempo op te voeren bij de totstandbrenging van een duurzaam en samenhangend beleid op het gebied van legalisering, restitutie en compensatie van eigendommen; benadrukt hoe belangrijk het is om gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de particuliere sector en voor buitenlandse directe investeringen;

26.  benadrukt dat onderwijs en opleiding moeten worden verbeterd om discrepanties tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden aan te pakken en de inzetbaarheid van met name jongeren te vergroten; verzoekt de Commissie om nauw samen te werken met de regering om bepaalde zwaktes op de arbeidsmarkt te bestrijden, waaronder de toenemende werkeloosheid, en oplossingen te vinden die overeenstemmen met de Europa 2020-strategie; is verheugd over het indicatieve strategiedocument over Albanië (2014-2020) waarin wordt erkend dat het onderwijs, de werkgelegenheid en het sociaal beleid moeten worden ondersteund door middel van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA);

27.  verzoekt de bevoegde autoriteiten een nationale energiestrategie uit te stippelen waarin bijzondere nadruk ligt op hernieuwbare energie en energiezekerheid, met inbegrip van energiebronnendiversificatie; is van mening dat Albanië meer zou moeten investeren in hernieuwbare-energieprojecten en bijbehorende infrastructuur; verzoekt Albanië de ecologische impact van waterkrachtprojecten op het nationaal natuurbezit te overwegen; roept op tot naleving van de EU-kaderrichtlijn water, die tot doel heeft voor een goede ecologische en chemische status van alle natuurlijke oppervlaktewaterlichamen te zorgen;

28.  dringt er bij de Albanese autoriteiten op aan alomvattende beheersplannen voor de bestaande nationale parken te ontwikkelen met inachtneming van de kwaliteits- en beheersrichtsnoeren voor beschermde gebieden van categorie II van de World Commission of Protected Areas van de Internationale Unie voor natuurbehoud (IUCN); dringt er bij de autoriteiten op aan om af te zien van alle ontwikkelingsplannen die het netwerk van beschermde gebieden van het land kunnen aantasten, en verzoekt hen af te zien van de bouwplannen voor kleine en grootschalige waterkrachtcentrales, met name in de nationale parken; verzoekt met name om heroverweging van de plannen voor de bouw van waterkrachtcentrales langs de rivier de Vjosa en haar zijrivieren, aangezien deze projecten schadelijk zijn voor een van de laatste uitgebreide, intacte en bijna-natuurlijke rivierecosystemen van Europa;

29.  is verheugd over de voortdurende constructieve en proactieve houding van Albanië ten opzichte van regionale en bilaterale samenwerking; benadrukt de belangrijke rol die het land speelt bij de versterking van de regionale stabiliteit; prijst de politieke wil om de betrekkingen met Servië te verbeteren; spoort Albanië en Servië aan om verdere maatregelen te nemen en verklaringen af te leggen die de regionale stabiliteit en samenwerking en goede nabuurschapsbetrekkingen in de hand werken; is verontrust over verklaringen van de Albanese premier waarin deze speculeert op de eenwording van Albanezen uit Albanië en Kosovo; verzoekt Albanië zich constructief te blijven opstellen in de regio en de kennis en ervaring die tijdens hun EU-toetredingsproces is opgedaan te delen met de andere landen in de Westelijke Balkan, teneinde de samenwerking te versterken en de regio verder te stabiliseren; is verheugd over de volledige aansluiting van Albanië bij de EU-standpunten inzake het buitenlands beleid, waaronder de beperkende EU-maatregelen jegens Rusland en de deelname van Albanië aan crisisbeheersingsoperaties in het kader van het GVDB; wijst op zijn streven als huidige fungerende voorzitter van het samenwerkingsproces in Zuidoost-Europa om de dialoog tussen de deelnemende landen te bevorderen; verzoekt Albanië actief deel te nemen aan de tenuitvoerlegging van de Adriatisch-Ionische strategie van de Europese Unie;

30.  dringt aan op meer samenwerking tussen het Europees Parlement en het parlement van Albanië; beveelt aan het toekomstige vergaderschema van het Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité EU-Albanië en dat van de dialoog op hoog niveau over de belangrijkste prioriteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om het parlementair toezicht op het EU-toetredingsproces te versterken;

31.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering en het parlement van Albanië.

Juridische mededeling - Privacybeleid