Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2951(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0358/2015

Teksty złożone :

B8-0358/2015

Debaty :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Głosowanie :

PV 30/04/2015 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0181

Teksty przyjęte
PDF 354kWORD 111k
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Albanii w 2014 r. (2014/2951(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 26–27 czerwca 2014 r. oraz konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z dnia 16 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając opinię Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wniosku Albanii o członkostwo w UE oraz sprawozdanie Komisji z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie postępów Albanii w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz w reformie sądownictwa (COM(2014)0331),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 października 2014 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2014–2015” (COM(2014)0700) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r.” (SWD(2014)0304), a także orientacyjny dokument strategiczny na lata 2014–2020 przyjęty dnia 18 sierpnia 2014 r.,

–  uwzględniając rezolucję parlamentu Albanii z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie politycznego porozumienia między rządzącą większością a opozycją,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Albanii,

–  uwzględniając pracę stałego sprawozdawcy Komisji Spraw Zagranicznych ds. Albanii Knuta Fleckensteina,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Albania poczyniła w ostatnich kilku latach imponujące postępy na drodze ku przystąpieniu do UE i dlatego przyznano jej w czerwcu 2014 r. status kraju kandydującego; mając na uwadze, że nadal istnieją wyzwania, którym należy stawić czoło szybko i skutecznie, tak aby poczynić dalsze postępy na drodze do członkostwa tego kraju w UE;

B.  mając na uwadze, że konsekwentne przyjęcie i skuteczne przeprowadzenie trwałych reform w pięciu kluczowych obszarach priorytetowych przysłuży się demokratycznym przemianom w Albanii i utoruje drogę do wszczęcia negocjacji akcesyjnych z UE; mając na uwadze, że proces przystąpienia do UE stał się siłą napędową albańskich reform związanych z UE, a ich harmonogram będzie zależał od tempa i jakości przeprowadzonych reform; mając na uwadze, że otwarcie negocjacji akcesyjnych stanowiłoby zachętę do przyspieszenia reform, ponieważ zaoferowałoby konkretną i wiarygodną perspektywę członkostwa w UE;

C.  mając na uwadze, że przystąpienie do UE to wieloaspektowy proces, który dotyczy całego kraju i wszystkich jego obywateli; mając na uwadze, że konstruktywny i trwały dialog polityczny na temat reform związanych z UE, prowadzony w duchu współpracy i kompromisu między głównymi siłami politycznymi, jest niezbędny dla czynienia dalszych postępów w procesie przystąpienia do UE; mając na uwadze, że w kwestii procesu integracji z UE panuje konsensus polityczny, a proces ten cieszy się dużym poparciem opinii publicznej; mając na uwadze, że sukces programu reform w znacznej mierze zależy od istnienia demokratycznego otoczenia politycznego;

D.  mając na uwadze, że Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w wysiłkach na rzecz stworzenia sprzyjającego klimatu politycznego w kraju;

E.  mając na uwadze, że UE stawia praworządność w centrum procesu rozszerzenia; mając na uwadze, że wymierne postępy w zakresie niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego przebiegu procesu integracji europejskiej; mając na uwadze, że silne wsparcie polityczne ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia postępów w tych dziedzinach;

F.  mając na uwadze, że należy poczynić istotne kroki w zakresie reformy i wdrożenia reform wymiaru sprawiedliwości; mając na uwadze, że mimo osiągniętych postępów poważnym wyzwaniem wciąż pozostaje zwalczanie korupcji i przestępczości zorganizowanej; mając na uwadze, że wciąż nie zapewniono jeszcze wolności słowa i niezależności mediów;

G.  mając na uwadze, że profesjonalna, skuteczna i oparta na kryteriach merytorycznych administracja publiczna jest podstawą procesu integracji każdego kraju, który dąży do członkostwa w UE;

H.  mając na uwadze, że stosunki Albanii z sąsiadami są konstruktywne, a spójność jej polityki zagranicznej z polityką zewnętrzną UE – przykładna;

1.  gratuluje Albanii uzyskania statusu kraju kandydującego; podkreśla, że należy to postrzegać jako zachętę do jeszcze większych wysiłków na rzecz realizacji reform; wyraża stałe poparcie dla procesu integracji Albanii z UE; uważa, że konkretne środki i stałe zaangażowanie polityczne w ich realizację są niezbędne, by sprostać wyzwaniom, jakimi są skuteczne utrwalenie demokratycznych przemian i kontynuacja reform związanych z UE; zachęca Albanię do utworzenia listy konkretnych wyników w odniesieniu do tych reform;

2.  uważa za ważne kontynuowanie i wspieranie prawdziwej współpracy politycznej między wszystkimi stronami, która obejmuje uczciwą rywalizację w proponowaniu lepszych idei i koncepcji politycznych, oraz działanie na rzecz demokratycznej kultury politycznej opartej na założeniu, że demokratyczne procesy polityczne zasadzają się na dialogu oraz zdolności poszukiwania i przyjmowania kompromisów; jest przekonany, że taka wola zwiększy zaufanie obywateli do instytucji publicznych; wzywa koalicję rządzącą, by ułatwiała opozycji wykonywanie prawa do demokratycznej kontroli, a także wzywa opozycję, by w pełni i odpowiedzialnie korzystała z tego prawa;

3.  przyjmuje z zadowoleniem powołanie – w ramach dialogu na wysokim szczeblu dotyczącego kluczowych priorytetów – wspólnych grup roboczych, których zadaniem będzie stworzenie kompleksowej platformy na potrzeby sprawnej realizacji reform oraz monitorowania postępów w pięciu kluczowych obszarach priorytetowych, a konkretnie w reformowaniu administracji publicznej, wzmocnieniu sądownictwa, zwalczaniu korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz zwiększeniu ochrony praw człowieka; zachęca władze do zintensyfikowania prac nad tymi priorytetami oraz do przedstawienia wyników ich wdrożenia;

4.  wzywa do szybkiego ustanowienia Krajowej Rady do spraw Integracji Europejskiej obejmującej także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych instytucji z zamiarem zapewnienia szerokiego konsensusu narodowego w sprawie reform związanych z UE i procesu przystąpienia do UE; wzywa właściwe organy do pełnego i bieżącego informowania zainteresowanych stron i opinii publicznej o postępach procesu integracji z UE;

5.  podkreśla rolę parlamentu jako jednej z najważniejszych instytucji demokratycznych, a zatem wzywa do wzmocnienia jego roli kontrolnej i zapewnienia bardziej zinstytucjonalizowanego procesu konsultacji w sprawie projektów aktów ustawodawczych; w związku z tym wyraża zadowolenie z przyjęcia w dniu 5 marca 2015 r. zmienionej ustawy o roli parlamentu w procesie integracji Albanii z UE oraz przyjmuje z zadowoleniem konsensualną rezolucję parlamentarną z dnia 24 grudnia 2014 r., w której uzgodniono, że opozycja wróci do udziału w pracach parlamentarnych, natomiast większość rządząca będzie dążyć do konsensusu z opozycją w sprawie istotnych reform, że będą respektowane decyzje Trybunału Konstytucyjnego oraz że zostanie poruszona kwestia osób karanych kandydujących na stanowiska publiczne lub piastujących takie stanowiska; apeluje o jej odpowiednie, terminowe i konstruktywne wykonanie; wzywa wszystkie partie polityczne do skuteczniejszego wypracowywania demokratycznego konsensusu, który jest kluczowy dla poczynienia postępów w procesie akcesyjnym; uważa za istotne, by albańskie społeczeństwo obywatelskie, media i obywatele rozliczali swoich liderów z konkretnych osiągnięć politycznych;

6.  jest zaniepokojony stałą i trwającą polaryzacją polityczną w Albanii, która może zagrozić dalszym wysiłkom na rzecz integracji z UE; przypomina rządzącej koalicji i opozycji o ich współodpowiedzialności przed obywatelami za trwały, konstruktywny i pluralistyczny dialog polityczny umożliwiający przyjęcie i wdrożenie kluczowych reform; wzywa rządzącą większość i opozycję do podejmowania dalszych wysiłków z myślą o rozpoczęciu rzeczywistego dialogu politycznego i konstruktywnej współpracy;

7.  podkreśla, że profesjonalna administracja publiczna odgrywa zasadniczą rolę dla powodzenia wszystkich pozostałych reform; dlatego z satysfakcją odnotowuje fakt, że przystąpiono już do wprowadzania w życie ustawy o służbie cywilnej, i wzywa do dalszych działań w tym kierunku, aby zwiększyć potencjał administracyjny, odpolitycznić administrację publiczną i zwalczać korupcję w szeregach służby cywilnej, wzmocnić merytokrację przy powoływaniu na stanowiska, awansowaniu i zwalnianiu, zwiększyć skuteczność, jawność, rozliczalność, profesjonalizm i stabilność finansowania służby cywilnej, a także aby usprawnić administrację na wszystkich szczeblach; apeluje o wzmocnienie zarządzania zasobami ludzkimi, systemu oceny urzędników służby cywilnej i niezależnego monitorowania wdrażania przepisów w dziedzinie służby cywilnej; zachęca do ukończenia prac nad całościową strategią reformy administracji publicznej i do dalszego wspierania depolaryzacji oraz szerzenia wiedzy o unijnym prawie i unijnych procesach decyzyjnych; podkreśla potrzebę wzmocnienia integralności publicznej, aby podnieść poziom usług publicznych i efektywniej zarządzać zasobami publicznymi; apeluje o poprawę powszechnego dostępu do usług i informacji; w tym względzie przyjmuje z zadowoleniem nową ustawę o dostępie do informacji; wzywa do wzmocnienia instytucji rzecznika praw obywatelskich poprzez podejmowanie odpowiednich działań następczych w odpowiedzi na jego wnioski i zalecenia;

8.  podkreśla konieczność zajęcia się rozczłonkowanym systemem samorządu lokalnego oraz konieczność stworzenia funkcjonalnego systemu sprawowania władzy na szczeblu lokalnym zdolnego do zaspokajania potrzeb obywateli poprzez skuteczne świadczenie usług publicznych; apeluje o wzmocnienie zdolności administracyjnych samorządów terytorialnych, tak aby mogły one wykonywać swoje obowiązki i wdrażać przepisy w sposób zrównoważony pod względem finansowym; apeluje o zwiększenie przejrzystości, skuteczności i otwartego charakteru samorządów terytorialnych; przyjmuje do wiadomości wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi dotyczącej reformy podziału administracyjnego i terytorialnego kraju;

9.  podkreśla znaczenie nadchodzących wyborów samorządowych i wzywa właściwe organy do wdrożenia zaleceń wydanych przez ODIHR i centralną komisję wyborczą; wzywa do zwiększenia niezależności i uprawnień organów wyborczych;

10.  podkreśla potrzebę wzmocnienia praworządności i zreformowania sądownictwa, tak aby obywatele i przedsiębiorcy mieli większe zaufanie do wymiaru sprawiedliwości; przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Albanii do zreformowania sądownictwa, jednak wciąż ubolewa nad utrzymującymi się bolączkami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, takimi jak jego upolitycznienie i ograniczona rozliczalność, wysoki poziom korupcji, niedostateczne zasoby i zaległości procesowe; przypomina, że konieczne są dalsze istotne starania, by zapewnić niezależność, wydajność i rozliczalność wymiaru sprawiedliwości, a także wzmocnić system powoływania, awansowania i dyscyplinowania sędziów, prokuratorów i prawników; zachęca władze do kontynuacji reform w konstruktywnej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym ze stosownymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, oraz poprzez udział w pracach Komisji Weneckiej i poprzez opracowanie i wdrożenie długoterminowej strategii reformy sądownictwa;

11.  przypomina rezolucję parlamentu Albanii z listopada 2013 r. w sprawie integracji Albanii z Unią Europejską, w której poparł on szereg ważnych działań, przede wszystkim dotyczących praworządności; podkreśla znaczenie głębokiego poszanowania praworządności oraz niezawisłości i przejrzystości organów sądowych takich jak Najwyższa Rada Sprawiedliwości; podkreśla konieczność stosowania się w tym względzie do decyzji Trybunału Konstytucyjnego; zachęca właściwe organy do wzmacniania integralności i niezawisłości kluczowych instytucji demokratycznych, jak również do odpolitycznienia sądownictwa; zachęca właściwe organy do bezzwłocznego podjęcia działań zmierzających do zadośćuczynienia ofiarom wydarzeń z dnia 21 stycznia 2011 r.;

12.  wskazuje na niezadowalający stan wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich; wzywa właściwe organy do przedstawienia planów poprawy sytuacji;

13.  jest zaniepokojony tym, że korupcja, również w sądownictwie, stanowi nadal poważny problem; wzywa Albanię do znacznego wzmożenia wysiłków na rzecz walki z korupcją na wszystkich szczeblach, poprawy przepisów prawnych i zdolności instytucjonalnych oraz międzyinstytucjonalnej wymiany informacji i współpracy; przyjmuje z zadowoleniem mianowanie krajowego koordynatora ds. walki z korupcją, który będzie koordynował działania i monitorował ich realizację na szczeblu centralnym, oraz wzywa do przyjęcia kompleksowej i rygorystycznej strategii antykorupcyjnej i planów działania na okres 2014–2020; powtarza, że konieczne jest opracowanie solidniejszych ram antykorupcyjnych, które powinny obejmować wiele instytucji; z satysfakcją odnotowuje kroki poczynione ku większej przejrzystości, w tym opublikowanie oświadczeń majątkowych wysokich rangą urzędników oraz stworzenie sieci punktów centralnych ds. walki z korupcją we wszystkich właściwych ministerstwach;

14.  podkreśla raz jeszcze potrzebę stworzenia rzetelnego rejestru dochodzeń, wniesionych oskarżeń i wyroków skazujących na wszystkich szczeblach, w tym dotyczących spraw o korupcję na wysokim szczeblu; uważa, że należy koniecznie zwiększyć skuteczność dochodzeń i zapewnić odpowiednie zasoby, szkolenia oraz pracowników specjalizujących się w walce z korupcją, zwłaszcza w takich obszarach jak zamówienia publiczne, zdrowie, podatki, edukacja, policja, służby celne i administracja lokalna; zachęca organizacje społeczeństwa obywatelskiego do udziału w zwalczaniu korupcji i do jego monitorowania; wzywa do systematycznego stosowania instrumentu konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz wydawania wyroków skazujących za pranie pieniędzy, a także do systematycznego prowadzenia dochodzeń finansowych; zachęca właściwe organy do uzupełnienia obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony osób zgłaszających przypadki korupcji;

15.  jest zaniepokojony faktem, że mimo coraz większych sukcesów w walce z przestępczością zorganizowaną, szczególnie z nielegalnym handlem narkotykami i produkcją narkotyków, kwestia ta wciąż pozostaje istotnym wyzwaniem; docenia sukces niedawnych operacji policyjnych, zachęca jednak Albanię do opracowania całościowego podejścia strategicznego oraz do podjęcia działań w celu usunięcia przeszkód dla skuteczności dochodzeń z myślą o stworzeniu rejestru dochodzeń, wniesionych oskarżeń i wyroków skazujących we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach; zachęca do dalszej poprawy koordynacji działań między różnymi agencjami, w tym na szczeblu lokalnym, oraz do regionalnej i międzynarodowej współpracy policyjnej i sądowej; zaleca zacieśnienie współpracy z agencjami partnerskimi na Bałkanach Zachodnich oraz służbami państw członkowskich UE w walce z nielegalnym handlem narkotykami;

16.  pochwala wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi, które wciąż stanowi poważne wyzwanie; zachęca właściwe organy do opracowania kompleksowej strategii, kierującej się przede wszystkim interesem ofiar tego procederu, jak również do poprawy koordynacji międzyinstytucjonalnej oraz do rozszerzenia uprawnień prokuratorów, sędziów i służb policyjnych; ponownie podkreśla potrzebę ciągłego prowadzenia specjalistycznych, wspólnych szkoleń z udziałem prokuratorów, sędziów i policjantów; z zadowoleniem przyjmuje współpracę albańskiej policji i prokuratury z państwami członkowskimi UE, która przyniosła dobre rezultaty;

17.  gratuluje rzecznikowi praw obywatelskich dokonań w zakresie propagowania praw człowieka, otwartości wobec osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu oraz współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; wyraża ubolewanie, że roczne i specjalne sprawozdania rzecznika praw obywatelskich nie zostały poddane pod dyskusję w parlamencie, a w związku z tym nie mogą zostać opublikowane i nie zostały oficjalnie uznane; wzywa rząd i parlament do zwiększenia niezależności, wydajności i skuteczności instytucji zajmujących się prawami człowieka, do zacieśnienia współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich oraz do udzielania mu dalszego wsparcia politycznego i finansowego;

18.  podkreśla zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z powrotem zagranicznych bojowników; z zadowoleniem przyjmuje środki mające na celu zapobieganie radykalizmowi oraz zwalczanie zjawiska zagranicznych bojowników; podkreśla potrzebę wdrożenia strategii i planu działania na rzecz walki z terroryzmem; przyjmuje z zadowoleniem wzrost liczby personelu w antyterrorystycznej jednostce policji i zachęca do zacieśnienia współpracy regionalnej w zwalczaniu terroryzmu; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie nowego porozumienia operacyjnego z Europolem i wzywa do jego skutecznego wdrożenia;

19.  podkreśla konieczność zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz planowaniu i kształtowaniu polityki, a także w procesie integracji europejskiej w celu zbliżenia się do szerokiego konsensusu narodowego w sprawie reform i procesu przystąpienia do UE; zaleca dalszą pracę nad mechanizmami przeprowadzania konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim i społecznościami lokalnymi oraz mechanizmami konsultowania się między nimi; obawia się, że upolitycznienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego może osłabić ich ewentualną rolę we wzmacnianiu kultury demokracji;

20.  pochwala panującą w tym kraju harmonię religijną i klimat tolerancji religijnej oraz ogólnie dobre stosunki między grupami etnicznymi; zwraca się do właściwych organów o dalszą poprawę klimatu integracji i tolerancji dla wszystkich mniejszości w kraju; wzywa rząd, aby po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego procesu konsultacji przyjął kompleksowy zestaw przepisów prawnych dotyczących mniejszości w celu likwidacji istniejących luk prawnych zgodnie z zaleceniami Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Komitetu Doradczego Rady Europy oraz w celu skutecznego wdrożenia ustawy o ochronie przed dyskryminacją i wypracowania solidnego orzecznictwa antydyskryminacyjnego; pochwala wkład komisarza ds. ochrony przed dyskryminacją w walkę z dyskryminacją, w tym z dyskryminacją ze względu na płeć, szczególnie w obszarach zatrudnienia i edukacji oraz w dostępie do usług społecznych; zachęca do dalszych działań na rzecz poprawy warunków życia Romów poprzez ułatwienie im dostępu do rejestracji urzędowej, mieszkań, edukacji, rynku pracy oraz opieki społecznej i zdrowotnej; podkreśla, ze należy poprawić warunki życia Romów dzięki lepszej koordynacji działań między rządem a samorządem oraz współpracy między ministerstwami;

21.  przyjmuje z zadowoleniem powołanie Krajowej Rady ds. Równości Płci oraz mianowanie koordynatorów ds. płci we wszystkich właściwych ministerstwach; wzywa do podjęcia dalszych działań w celu zaradzenia takim problemom jak przemoc domowa, niedostateczny dostęp kobiet do wymiaru sprawiedliwości oraz dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie społeczności LGBTI w strategii na rzecz włączenia społecznego na lata 2015-2020, powołanie grupy roboczej ds. praw osób LGBTI w Ministerstwie Spraw Socjalnych oraz otwarcie pierwszego schroniska dla osób LGBTI; pochwala zmiany w kodeksie karnym przewidujące kary za przestępstwa z nienawiści i nawoływanie do nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;

22.  zachęca również rząd do pracy nad ustawą o uznaniu płci oraz do zadbania o to, by ustawa ta spełniała standardy określone w zaleceniu CM/Rec(2010) Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; jest zdania, że podstawowe prawa osób LGBTI będą prawdopodobnie lepiej chronione, jeżeli umożliwi im się dostęp do legalnych instytucji, takich jak konkubinat, zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo, oraz zachęca władze Albanii do rozważenia tych możliwości;

23.  apeluje do władz Albanii, aby odpowiedziały na apel ONZ i zalecenia rzecznika praw obywatelskich, by utworzyć jednolitą i wiarygodną bazę danych, aktywować radę koordynacyjną ds. zwalczania sporów rodowych powołaną w 2005 r. oraz opracować plan działania skupiający się na aspektach praworządności w zwalczaniu tych sporów;

24.  podkreśla kluczowe znaczenie profesjonalnych, niezależnych i pluralistycznych nadawców publicznych i mediów prywatnych, będących podstawą ustroju demokratycznego; jest zaniepokojony brakiem rzeczywistej niezależności mediów oraz brakiem przejrzystości, jeżeli chodzi o własność i finansowanie mediów; zachęca Albanię do zagwarantowania dziennikarzom wolnego środowiska pracy; podkreśla, że potrzebne są dalsze starania, aby w pełni zagwarantować niezależność urzędu regulacji mediów oraz nadawcy publicznego; jest zaniepokojony brakiem przejrzystości własności i finansowania mediów, ich polaryzacją i autocenzurą; apeluje o wzmocnienie dziennikarskich standardów zawodowych i etycznych; nalega na właściwe stosowanie przepisów o zniesławieniu; zwraca uwagę, że opozycja zakwestionowała wybór nowego prezesa i członków zarządu Rady ds. Mediów Audiowizualnych; zachęca rząd do zagwarantowania niezależności tej rady i zapewnienia jej wsparcia, tak aby mogła ona w pełni podjąć swoje zadania, w tym w zakresie ułatwienia procesu cyfryzacji oraz skutecznego wdrożenia ustawy o mediach audiowizualnych;

25.  przyjmuje z zadowoleniem poprawę klimatu biznesowego oraz dążenie do sprawnej gospodarki rynkowej, lecz apeluje do rządu o dalsze starania na rzecz wyeliminowania niedociągnięć w odniesieniu do wykonalności umów i praworządności oraz zlikwidowania potężnej gospodarki nieformalnej; wzywa do dalszych reform, aby sprostać presji konkurencyjnej na wspólnym europejskim rynku; zachęca rząd do zwiększenia ochrony praw własności oraz do przyspieszenia wdrażania trwałej i spójnej polityki w zakresie legalizacji i zwrotu własności oraz związanych z nią odszkodowań; podkreśla, że istotne jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora prywatnego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

26.  podkreśla potrzebę poprawy systemu edukacji i szkoleń, aby uporać się z problemem niedopasowania umiejętności i zwiększyć szanse na zatrudnienie, zwłaszcza osób młodych; wzywa Komisję do bliskiej współpracy z rządem w celu wyeliminowania niedociągnięć dotyczących warunków na rynku pracy, w tym rosnącego bezrobocia, i do przedstawienia rozwiązań zgodnych ze strategią „Europa 2020”; przyjmuje z zadowoleniem orientacyjny dokument strategiczny na lata 2014–2020 dotyczący Albanii, w którym uznano, że edukacja, zatrudnienie i polityka społeczna wymagają wsparcia za pośrednictwem instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA);

27.  wzywa właściwe organy do opracowania projektu krajowej strategii energetycznej, kładącej szczególny nacisk na energię ze źródeł odnawialnych i bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikację źródeł energii; jest zdania, że Albania powinna inwestować więcej w projekty dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i powiązaną infrastrukturę; wzywa Albanię do dokonania analizy ekologicznych skutków projektów elektrowni wodnych dla krajowego dziedzictwa naturalnego; wzywa do zapewnienia zgodności z ramową dyrektywą wodną UE mającą na celu zapewnienie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wszelkich naturalnych wód powierzchniowych;

28.  wzywa władze albańskie, by opracowały całościowe plany zarządzania istniejącymi parkami narodowymi zgodne z wytycznymi Światowej Komisji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) ds. Obszarów Chronionych dotyczących jakości i zarządzania obszarami chronionymi kategorii II; apeluje do władz o zaniechanie wszelkich planów rozwoju osłabiających krajową sieć obszarów chronionych oraz wzywa do zaniechania planów budowy elektrowni wodnych o małej i średniej skali, zwłaszcza na terenie wszystkich parków narodowych; domaga się w szczególności ponownego rozważenia planów budowy elektrowni wodnych wzdłuż rzeki Wjosy i jej dopływów, gdyż realizacja tych projektów zagroziłaby jednemu z ostatnich rozległych, nienaruszonych i prawie naturalnych ekosystemów rzecznych Europy;

29.  przyjmuje z zadowoleniem stały konstruktywny i proaktywny kurs Albanii we współpracy regionalnej i dwustronnej; podkreśla jej zasadniczą rolę w zwiększaniu stabilności w regionie; pochwala polityczną wolę poprawy stosunków z Serbią; zachęca Albanię i Serbię do podjęcia dalszych działań i wydania oświadczeń promujących stabilność i współpracę w regionie oraz dobre stosunki między sąsiadami; jest zaniepokojony oświadczeniami premiera Albanii, w których spekulował on na temat zjednoczenia Albańczyków z Albanii i Kosowa; zachęca Albanię do utrzymania konstruktywnej pozycji w regionie i do wymiany z innymi państwami Bałkanów Zachodnich wiedzy i doświadczeń nabytych w czasie ich procesu akcesyjnego do UE, aby zacieśnić współpracę i doprowadzić do dalszej stabilizacji regionu; przyjmuje z zadowoleniem całkowitą spójność stanowisk Albanii ze stanowiskami UE w polityce zewnętrznej, w tym w odniesieniu do sankcji UE wobec Rosji, jak również udział Albanii w operacjach zarządzania kryzysowego w ramach WPBiO; zwraca uwagę, że Albania jako kraj przewodniczący obecnie procesowi współpracy w Europie Południowo–Wschodniej ma na celu dalsze wspieranie dialogu między uczestniczącymi w nim państwami; wzywa Albanię do aktywnego uczestnictwa w realizacji strategii adriatycko-jońskiej Unii Europejskiej;

30.  apeluje o zacieśnienie współpracy międzyparlamentarnej PE-Albania; zaleca jak największą harmonizację przyszłego kalendarza posiedzeń Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania z kalendarzem spotkań w ramach dialogu na wysokim szczeblu dotyczącego kluczowych priorytetów w celu wzmocnienia parlamentarnej kontroli nad procesem przystąpienia do UE;

31.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Albanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności