Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2951(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0358/2015

Texte depuse :

B8-0358/2015

Dezbateri :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0181

Texte adoptate
PDF 281kWORD 115k
Joi, 30 aprilie 2015 - Strasbourg
Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Albania
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 30 aprilie 2015 referitoare la Raportul privind progresele înregistrate de Albania în 2014 (2014/2951(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 26-27 iunie 2014 și ale Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014,

–  având în vedere avizul Comisiei privind cererea Albaniei de aderare la UE, publicat la 9 noiembrie 2010 și Raportul Comisiei din 4 iunie 2014 privind progresele înregistrate de Albania în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și în reformarea sistemului judiciar (COM(2014)0331),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2014 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2014-2015” (COM(2014)0700), însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Progresele realizate de Albania în 2014” (SWD(2014)0304), precum și documentul orientativ de strategie privind Albania (2014-2020), adoptat la 18 august 2014,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului Albaniei din 24 decembrie 2014 referitoare la acordul politic dintre majoritatea aflată la guvernare și opoziție,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Albania,

–  având în vedere activitatea deputatului Knut Fleckenstein, ca raportor permanent pentru Albania în cadrul Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Albania a realizat progrese impresionante în ultimii câțiva ani în direcția aderării sale la UE și, prin urmare, a dobândit statutul de țară candidată în iunie 2014; întrucât persistă provocări și ele trebuie soluționate rapid și eficace pentru a face progrese suplimentare în procesul de aderare la UE;

B.  întrucât adoptarea consecventă și punerea în aplicare eficace a unor reforme sustenabile în cele cinci domenii-cheie de politică contribuie la transformarea democratică a Albaniei și creează condițiile necesare în vederea deschiderii negocierilor pentru aderarea la UE; întrucât procesul de aderare la UE a devenit o forță motrice pentru reformele legate de aderarea la UE din Albania și întrucât calendarul aderării va fi determinat de viteza și calitatea acestor reforme; întrucât deschiderea negocierilor de aderare ar constitui un stimulent care ar încuraja și alte reforme, oferind o perspectivă tangibilă și credibilă asupra UE;

C.  întrucât aderarea la UE este un proces integrator care privește întreaga țară și pe toți cetățenii ei; întrucât dialogul politic constructiv și sustenabil cu privire la reformele legate de aderarea la UE, purtat într-un spirit de cooperare și de compromis între forțele politice majore, este vital pentru a realiza noi progrese în procesul de aderare la UE; întrucât există un consens politic și un sprijin larg din partea publicului în favoarea procesului de integrare în UE; întrucât succesul agendei de reformă depinde foarte mult de existența unui mediu politic democratic;

D.  întrucât Parlamentul European a avut un rol important în eforturile de creare a unui climat politic sănătos în țară;

E.  întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central al procesului de extindere; întrucât pentru continuarea procesului de integrare în UE este esențial să se realizeze progrese concrete în ceea ce privește independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției și a criminalității organizate; întrucât o puternică susținere politică este esențială pentru a realiza progrese în aceste domenii;

F.  întrucât trebuie făcute progrese semnificative în ceea ce privește reformarea și punerea în aplicare a reformelor sistemului judiciar; întrucât, în pofida progreselor realizate, lupta împotriva corupției și a crimei organizate rămâne o provocare serioasă; întrucât libertatea de exprimare și independența mass-mediei nu sunt încă garantate;

G.  întrucât existența unei administrații publice profesionale, eficace și bazate pe merit este coloana vertebrală a procesului de integrare pentru orice țară care aspiră să devină membru al UE;

H.  întrucât relațiile Albaniei cu vecinii săi sunt constructive, iar alinierea sa la politica externă a UE este exemplară,

1.  salută faptul că Albania a obținut statutul de țară candidată; subliniază că, în acest context, Albania ar trebui să își intensifice și mai mult eforturile de realizare a reformelor necesare; își exprimă sprijinul continuu pentru procesul de integrare a Albaniei în UE; consideră că sunt necesare măsuri concrete și un angajament politic susținut pentru implementarea acestora pentru a consolida cu succes transformarea democratică și a asigura continuitatea reformelor inițiate în vederea aderării la UE; încurajează Albania să întocmească o evidență solidă a acestor reforme;

2.  consideră că este esențial să se asigure și să se sprijine o cooperare politică autentică între toate părțile interesate, garantând condiții echitabile de concurență, pentru a permite impunerea unor idei și concepte politice îmbunătățite, precum și să se depună eforturi în vederea instituirii unei culturi politice democratice care să pună accentul pe dialog și pe abilitatea de a căuta și accepta compromisuri ca bază a proceselor politice democratice; este convins că în acest mod se va consolida încrederea cetățenilor în instituțiile publice; îndeamnă coaliția aflată la guvernare să faciliteze exercitarea de către opoziție a dreptului său de control democratic și îndeamnă opoziția să își exercite acest drept pe deplin și în mod responsabil;

3.  salută instituirea unor grupuri de lucru mixte în cadrul dialogului la nivel înalt privind prioritățile-cheie, scopul acestora fiind crearea unei platforme cuprinzătoare pentru facilitarea punerii în aplicare a reformelor și monitorizarea progresului realizat în cele cinci domenii de politică prioritare, printre care se numără reformarea administrației publice, consolidarea sistemului judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și consolidarea protecției drepturilor omului; încurajează autoritățile să își intensifice activitatea pe marginea acestor priorități și să stabilească o evidență a punerii lor în aplicare;

4.  solicită să se instituie cu promptitudine un Consiliu național pentru integrarea europeană, care să aibă un caracter incluziv și să permită participarea reprezentanților societății civile și ai instituțiilor independente la activitățile sale, cu scopul de a asigura un larg consens național privind reformele legate de aderarea la UE și desfășurarea procesului de aderare la UE; solicită organismelor responsabile să informeze, în timp util, părțile interesate și publicul larg cu privire la evoluția procesului de integrare în UE;

5.  subliniază rolul parlamentului în calitate de instituție democratică-cheie și solicită, așadar, consolidarea rolului de supraveghere al acestuia și asigurarea unui proces de consultare mai instituționalizat pentru proiectele legislative; salută, în acest sens, legislația revizuită privind rolul parlamentului în procesul de integrare europeană a Albaniei, adoptată la 5 martie 2015, precum și rezoluția consensuală adoptată de parlament la 24 decembrie 2014, în care s-a convenit asupra faptului că membrii opoziției își vor relua activitatea parlamentară, în vreme ce majoritatea guvernamentală va ajunge la un consens cu opoziția pe marginea reformelor importante, că deciziile Curții Constituționale (CC) vor fi respectate, iar problema persoanelor cu antecedente penale care dețin funcții publice sau candidează pentru funcții publice va fi abordată; solicită ca această rezoluție să fie pusă în aplicare în mod constructiv și adecvat și în timp util; solicită tuturor partidelor politice să consolideze procesul de edificare a unui consens democratic, care este esențial pentru a realiza progrese în direcția aderării la UE; consideră semnificativ faptul că societatea civilă, mass-media și cetățenii din Albania responsabilizează liderii pentru obținerea de rezultate specifice în materie de politici;

6.  își exprimă preocuparea în legătură cu fenomenul continuu și permanent de polarizare politică ce poate fi observat în Albania, întrucât acesta ar putea submina eforturile viitoare de integrare în UE; reamintește coaliției aflate la guvernare și opoziției că, în conformitate cu responsabilitatea lor comună față de cetățeni, trebuie să asigure un dialog politic durabil, constructiv și incluziv, care să permită adoptarea și implementarea reformelor esențiale; invită majoritatea aflată la guvernare și opoziția să depună în continuare eforturi pentru a stabili un dialog politic autentic și să coopereze într-un mod constructiv;

7.  subliniază că o administrație publică cu un nivel ridicat de profesionalism constituie un instrument important pentru punerea în aplicare cu succes a tuturor celorlalte reforme; salută, așadar, faptul că dispozițiile Legii privind funcția publică au început să fie puse în aplicare și solicită ca această lege să fie aplicată în mod corespunzător și în viitor, pentru a spori capacitățile administrative, a depolitiza administrația publică și a combate corupția în acest sector, pentru a consolida un sistem de numire, promovare și concediere bazat pe merit, precum și pentru a crește eficiența, transparența, gradul de responsabilizare, profesionalismul și sustenabilitatea financiară a administrației publice, consolidând buna guvernanță la toate nivelurile; solicită consolidarea managementului resurselor umane, instituirea unui sistem de evaluare a funcționarilor publici și monitorizarea independentă a punerii în aplicare a legislației privind funcția publică; încurajează finalizarea unei strategii cuprinzătoare de reformă a administrației publice și promovarea continuă a depolarizării și a cunoașterii legislației și a proceselor decizionale ale UE; subliniază necesitatea de a spori integritatea sectorului public, de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și de a gestiona resursele publice într-un mod mai eficace; solicită să se îmbunătățească accesul public la servicii și la informații; salută, în acest context, noua lege privind accesul la informații; solicită să se consolideze instituția Ombudsmanului, garantând faptul că se dă curs în mod adecvat concluziilor și recomandărilor sale;

8.  subliniază necesitatea de a soluționa problema fragmentării sistemului de administrație locală și de a pune bazele unui sistem de guvernanță locală funcțional, care să poată răspunde nevoilor cetățenilor prin furnizarea eficientă a serviciilor publice; solicită consolidarea capacității administrative a administrațiilor locale, care să le permită să își exercite autoritatea și să pună în aplicare legislația într-un mod sustenabil din punct de vedere financiar; solicită consolidarea transparenței, a eficienței și a implicării administrațiilor locale; ia act de hotărârea Curții Constituționale privind provocările de ordin juridic care sunt asociate procesului de reformă a sistemului de împărțire administrativă și teritorială a țării;

9.  subliniază importanța apropiatelor alegeri locale și invită autoritățile competente să pună în aplicare recomandările formulate de către ODIHR și de către Comisia electorală centrală; solicită să se consolideze independența și capacitățile organismelor electorale;

10.  subliniază nevoia de a consolida statul de drept și de a reforma sistemul judiciar pentru a spori încrederea cetățenilor și a comunității de afaceri în sistemul judiciar; salută angajamentele asumate de Albania în ceea ce privește reformarea sistemului judiciar, însă regretă încă deficiențele persistente legate de funcționarea sistemului judiciar, cum ar fi politizarea și răspunderea limitată, nivelul ridicat de corupție, resursele insuficiente și întârzierile înregistrate în soluționarea cauzelor; reiterează necesitatea de a face în continuare eforturi substanțiale pentru a asigura independența, eficiența și responsabilitatea sistemului judiciar și pentru a îmbunătăți sistemul de numire și de promovare și sistemul disciplinar pentru judecători, procurori și avocați; invită autoritățile să continue reformele inițiate asigurând un cadru de cooperare constructivă cu părțile interesate, inclusiv cu organizațiile competente ale societății civile, precum și colaborarea cu Comisia de la Veneția, prin elaborarea și aplicarea unei strategii de reformă judiciară pe termen lung;

11.  reamintește rezoluția Parlamentului Albaniei din noiembrie 2013 referitoare la integrarea europeană a Albaniei, care a sprijinit o serie de măsuri importante, în special în ceea ce privește statul de drept; subliniază că este important să se respecte cu strictețe principiul statului de drept și independența și transparența instituțiilor judiciare, cum ar fi Înaltul Consiliu de Justiție (ÎCJ); subliniază necesitatea de a respecta deciziile Curții Constituționale în acest domeniu; invită autoritățile competente să promoveze integritatea și independența instituțiilor democratice fundamentale și depolitizarea sistemului judiciar; invită autoritățile competente să adopte fără întârziere măsurile necesare pentru a le face dreptate victimelor evenimentelor din 21 ianuarie 2011;

12.  remarcă starea nesatisfăcătoare a sistemului de justiție juvenilă; solicită autorităților competente să prezinte planuri pentru ameliorarea acestei situații;

13.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că corupția, inclusiv în sistemul judiciar, rămâne o problemă gravă; îndeamnă Albania să își intensifice serios eforturile de a combate corupția la toate nivelurile și să își consolideze cadrul legislativ, capacitatea instituțională și schimbul interinstituțional de informații și cooperarea; salută faptul că a fost desemnat un coordonator național în domeniul combaterii corupției, care va avea misiunea de a coordona eforturile depuse în acest domeniu și de a monitoriza aplicarea acestei politici la nivel central și solicită adoptarea unei strategii anticorupție cuprinzătoare și stricte și a unor planuri de acțiune pentru perioada 2014-2020; reiterează necesitatea elaborării unui cadru anticorupție mai robust, care să includă o gamă largă de instituții; ia act cu satisfacție de demersurile întreprinse în vederea sporirii transparenței, printre acestea numărându-se publicarea declarațiilor de avere de către înalții funcționari și instituirea unei rețele de puncte focale anticorupție în toate ministerele de resort;

14.  reiterează necesitatea de a dezvolta o evidență solidă a anchetelor, a urmăririlor penale și a condamnărilor la toate nivelurile, inclusiv în dosarele de corupție la nivel înalt; consideră că este esențial să se îmbunătățească eficiența anchetelor și să se asigure resurse suficiente, formare profesională și personal specializat pentru activitățile de combatere a corupției, în special în domeniul achizițiilor publice și în cel al sănătății, fiscalității, educației, poliției, administrației locale, precum și în sectorul vamal; încurajează participarea și rolul de monitorizare al organizațiilor societății civile în lupta împotriva corupției; solicită utilizarea sistematică a procedurilor de confiscare a bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și de condamnări pentru spălare de bani, precum și utilizarea sistematică a anchetelor financiare; invită autoritățile competente să consolideze legislația existentă în ceea ce privește protecția denunțătorilor;

15.  este preocupat că lupta împotriva criminalității organizate rămâne o provocare importantă, în ciuda unei tendințe pozitive în ceea ce privește combaterea acesteia, îndeosebi combaterea producerii și a traficului de stupefiante; invită Albania, recunoscând succesul înregistrat de o serie de operațiuni recente ale poliției, să instituie o abordare strategică cuprinzătoare în acest domeniu și să ia măsuri pentru a elimina barierele din calea eficienței anchetelor în vederea stabilirii unei evidențe solide a anchetelor, a urmăririlor penale și a condamnărilor, în toate domeniile și la toate nivelurile; încurajează consolidarea coordonării în cadrul agențiilor, inclusiv la nivel local, precum și cooperarea regională și internațională în sectorul polițienesc și judiciar; recomandă ca, în lupta împotriva traficului de droguri, să se intensifice cooperarea cu agențiile partenere din Balcanii de Vest și cu serviciile statelor membre ale UE;

16.  salută eforturile de combatere a traficului de persoane, care constituie în continuare o provocare gravă; invită autoritățile competente să adopte o abordare cuprinzătoare și orientată spre victime, să îmbunătățească coordonarea interinstituțională și să consolideze capacitățile procurorilor, ale judecătorilor și ale poliției; reiterează nevoia de activități comune de formare specializată continuă, care să implice procurori, judecători și ofițeri de poliție; salută cooperarea dintre poliția și procuratura albaneză și statele membre ale UE, care a dus la rezultate bune;

17.  felicită Ombudsmanul pentru munca sa de promovare a drepturilor omului, pentru deschiderea sa către persoanele vulnerabile și pentru cooperarea cu organizațiile societății civile; regretă faptul că rapoartele anuale și speciale ale Ombudsmanului nu au fost dezbătute în parlament și, prin urmare, ele nu pot fi publicate și nu sunt recunoscute oficial; invită guvernul și parlamentul să consolideze independența, eficiența și eficacitatea instituțiilor pentru drepturile omului, să îmbunătățească cooperarea cu biroul Ombudsmanului și să îl sprijine în continuare pe acesta atât din punct de vedere politic, cât și financiar;

18.  subliniază problemele legate de securitate pe care le ridică combatanții străini repatriați; salută măsurile pentru prevenirea radicalizării și pentru abordarea fenomenului „combatanților străini”; evidențiază necesitatea implementării strategiei și a planului de acțiune privind lupta împotriva terorismului; salută suplimentarea personalului afectat unității de combatere a terorismului din cadrul poliției și încurajează intensificarea cooperării regionale intensive în vederea combaterii terorismului; salută noul acord operațional semnat cu Europol și solicită punerea sa în aplicare în mod eficient;

19.  subliniază necesitatea de a spori participarea civică la viața publică și la procesul de planificare și de elaborare a politicilor, precum și la procesul de integrare europeană, cu scopul de a polariza un larg consens național în sprijinul reformelor și al procesului de aderare la UE; recomandă să se dezvolte în continuare mecanismele de consultare cu (și între) societatea civilă și comunitățile locale; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că politizarea organizațiilor societății civile ar putea reduce potențialul rol al acestora în ceea ce privește consolidarea unei culturi a democrației;

20.  salută atmosfera de armonie religioasă și toleranța religioasă, precum și relațiile interetnice în general bune care predomină în țară; invită autoritățile competente să îmbunătățească în continuare climatul de integrare și toleranță pentru toate minoritățile din țară; îndeamnă guvernul ca, în urma unui amplu proces de consultare, să adopte o lege cuprinzătoare privind minoritățile pentru a elimina lacunele existente pe plan legislativ, în conformitate cu recomandările Comitetului consultativ privind Convenția-cadru pentru minoritățile naționale a Consiliului Europei, și să asigure punerea în aplicare eficientă a Legii privind protecția împotriva discriminării și să elaboreze o jurisprudență solidă în domeniul anti-discriminării; salută contribuția pe care a adus-o comisarul pentru protecția împotriva discriminării la combaterea diferitelor forme de discriminare, inclusiv bazată pe gen, în special în domeniul muncii, al educației și al accesului la serviciile sociale; încurajează autoritățile albaneze să adopte măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale romilor, sporind accesul acestora la înregistrare, locuințe, educație, piața muncii și servicii sociale și de asistență medicală; subliniază că condițiile de viață ale romilor trebuie îmbunătățite, printr-o mai bună coordonare între administrația centrală și cea locală și prin cooperare interministerială;

21.  salută instituirea Consiliului național pentru egalitatea de gen, precum și desemnarea unor coordonatori responsabili pentru aspectele legate de gen în toate ministerele de resort; solicită să se adopte măsuri suplimentare pentru a aborda problema violenței domestice, precum și cazurile de acces inadecvat al femeilor la justiție și de discriminare pe criterii de gen la locul de muncă; salută includerea comunității LGBTI în cadrul strategiei pentru perioada 2015-2020 privind incluziunea socială, precum și instituirea unui grup de lucru privind drepturile LGBTI în cadrul Ministerului pentru afaceri sociale și deschiderea primului adăpost rezidențial pentru persoane LGBTI; salută modificările aduse Codului penal cu privire la pedepsirea infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor de incitare la ură pe baza orientării sexuale sau a identității de gen;

22.  în plus, încurajează guvernul să lucreze la un proiect de lege privind recunoașterea genului și să se asigure că cerințele în materie de recunoaștere a genului vor îndeplini standardele stabilite în Recomandarea CM/Rec(2010) a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre cu privire la măsurile de combatere a discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen; consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI au mai multe șanse să fie protejate dacă acestea au acces la instituții juridice precum concubinajul, parteneriatul înregistrat sau căsătoria și încurajează autoritățile albaneze să ia în considerare aceste opțiuni;

23.  invită autoritățile albaneze să răspundă cererii Organizației Națiunilor Unite și recomandărilor Ombudsmanului de a crea o bază de date omogenă și fiabilă, de a activa Consiliul coordonator pentru combaterea vendetelor, constituit în 2005, și de a elabora un plan de acțiune axat pe aspectele statului de drept în lupta împotriva vendetelor;

24.  subliniază importanța deosebită a unor servicii mass-media publice și private specializate, independente și pluraliste, întrucât acestea reprezintă un pilon central al democrației; este preocupat cu privire la lipsa de independență efectivă a mass-mediei și de lipsa de transparență în ceea ce privește finanțarea și proprietatea asupra mass-mediei; încurajează Albania să asigure un mediu de lucru liber pentru jurnaliști; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a garanta independența autorității de reglementare a mass-mediei și a radiodifuziunii publice; își exprimă preocuparea în legătură cu lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea și finanțarea mass-mediei, cu polarizarea din sectorul mass-mediei și cu fenomenul de autocenzură; solicită să se consolideze standardele profesionale și etice ale jurnaliștilor; solicită să se pună în aplicare în mod adecvat legislația în materie de calomnie; ia act de faptul că alegerea unui nou președinte și a unor noi membri ai consiliului de administrație al Autorității pentru mass-media audiovizuală a fost pusă sub semnul întrebării de către opoziție; încurajează guvernul să îi garanteze independența și sprijinul, astfel încât autoritatea să își asume funcțiile în totalitate, mai ales în ceea ce privește facilitarea procesului de tranziție către tehnologia digitală și aplicarea eficientă a Legii privind mass-media audiovizuală;

25.  salută îmbunătățirea climatului de afaceri și promovarea unei economii de piață funcționale, însă solicită guvernului să continue să adopte măsuri pentru a aborda deficiențele care țin de executarea contractelor și de respectarea statului de drept și să abordeze problema economiei informale de mari dimensiuni; solicită noi reforme în vederea combaterii presiunii concurențiale de pe piața comună europeană; invită guvernul să consolideze protecția drepturilor de proprietate și să accelereze implementarea unei politici sustenabile și coerente vizând legalizarea și restituirea proprietăților imobiliare, precum și sistemul de compensații în acest domeniu; subliniază importanța creării unor condiții favorabile dezvoltării sectoarelor private și investițiilor directe străine;

26.  subliniază necesitatea îmbunătățirii educației și formării pentru a aborda necorelările de competențe și a crește capacitatea de inserție profesională în special în rândul tinerilor; invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu guvernul Albaniei pentru a aborda deficiențele existente în ceea ce privește condițiile de pe piața muncii, inclusiv creșterea nivelului șomajului, și să furnizeze soluții în conformitate cu Strategia Europa 2020; salută publicarea Documentului orientativ de strategie pentru Albania 2014-2020, în care se recunoaște faptul că în domeniul educației, al pieței muncii și al politicilor sociale trebuie să se acorde sprijin prin Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA);

27.  invită autoritățile competente să elaboreze o strategie energetică națională care să pună un accent deosebit pe energia din surse regenerabile și pe securitatea energetică, inclusiv pe diversificarea surselor de energie; consideră că Albania ar trebui să investească mai mult în proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile și într-o infrastructură conexă; invită Albania să examineze impactul ecologic al proiectelor hidroelectrice asupra patrimoniului natural național; solicită respectarea Directivei-cadru a UE privind apa pentru asigurarea unei stări ecologice și chimice bune a tuturor corpurilor de apă de suprafață naturale;

28.  îndeamnă autoritățile albaneze să elaboreze planuri de management cuprinzătoare pentru parcurile naționale existente, în conformitate cu orientările Comisiei mondiale pentru zonele protejate a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) privind calitatea și managementul zonelor protejate din categoria II; îndeamnă autoritățile să abandoneze orice plan de dezvoltare care subminează rețeaua de zone protejate din țară și solicită renunțarea la planurile de construcții hidroelectrice de mici și mari dimensiuni, îndeosebi în toate parcurile naționale; solicită, în special, o regândire a planurilor de construcție a unor hidrocentrale pe râul Vjosa și afluenții săi, deoarece aceste proiecte ar deteriora unul dintre ultimele mari ecosisteme fluviale intacte, cvasinaturale din Europa;

29.  salută faptul că Albania își menține poziția constructivă și proactivă în domeniul cooperării regionale și bilaterale; evidențiază rolul instrumental pe care îl joacă Albania în consolidarea stabilității regionale; salută faptul că există voință politică pentru a îmbunătăți relațiile cu Serbia; încurajează Albania și Serbia să adopte acțiuni suplimentare și să facă declarații care promovează stabilitatea și cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate; este îngrijorat de declarațiile prim-ministrului albanez în care acesta a speculat în ceea ce privește unificarea albanezilor din Albania și Kosovo; încurajează Albania să își mențină poziția constructivă în regiune și să facă schimb cu celelalte țări din Balcanii de Vest de cunoștințele și de experiențele dobândite în cursul proceselor lor de integrare în UE, în scopul intensificării cooperării și al stabilizării în continuare a regiunii; salută alinierea deplină a Albaniei la pozițiile adoptate de UE în domeniul politicii externe, inclusiv la măsurile restrictive impuse de UE în cazul Rusiei, precum și participarea sa la operațiunile de gestionare a crizelor din cadrul PSAC; ia act de faptul că Albania, în calitate de președinte în exercițiu al Procesului de Cooperare în Europa de sud-est, s-a angajat să promoveze în continuare dialogul între țările participante; invită Albania să participe activ la punerea în aplicare a Strategiei adriatico-ionice a Uniunii Europene;

30.  solicită consolidarea cooperării interparlamentare PE-Albania; recomandă ca, pentru a întări controlul parlamentar asupra procesului de aderare la UE, să se armonizeze cât mai mult posibil viitorul calendar al reuniunilor Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Albania cu calendarul reuniunilor din cadrul dialogului la nivel înalt privind prioritățile-cheie;

31.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Albaniei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate