Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2951(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0358/2015

Predkladané texty :

B8-0358/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0181

Prijaté texty
PDF 203kWORD 108k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
Správa o pokroku Albánska za rok 2014
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o správe o pokroku Albánska za rok 2014 (2014/2951(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 o perspektíve pristúpenia krajín západného Balkánu k Európskej únii,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady 26. a 27. júna 2014 a na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie k žiadosti Albánska o členstvo v EÚ z 9. novembra 2010 a správu Komisie zo 4. júna 2014 s názvom Pokrok Albánska v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu a reformy súdnictva (COM(2014)0331),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2014 – 2015 z 8. októbra 2014 (COM(2014)0700) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2014)0304 s názvom Správa o pokroku Albánska za rok 2014, ako aj na indikatívny strategický dokument pre Albánsko (2014 – 2020) prijatý 18. augusta 2014,

–  so zreteľom na uznesenie albánskeho parlamentu z 24. decembra 2014 o politickej dohode medzi vládnucou väčšinou a opozíciou,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Albánsku,

–  so zreteľom na prácu, ktorú vo funkcii stáleho spravodajcu pre Albánsko vo Výbore pre zahraničné veci odviedol Knut Fleckenstein,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Albánsko dosiahlo za posledných niekoľko rokov pozoruhodný pokrok na ceste k pristúpeniu k EÚ, a preto mu bol v júni 2014 priznaný štatút kandidátskej krajiny; keďže stále pretrvávajú problémy, ktoré treba urýchlene a účinne vyriešiť, aby sa mohlo pokročiť na ceste k členstvu v EÚ;

B.  keďže dôsledné prijímanie a účinné vykonávanie udržateľných reforiem v piatich kľúčových prioritných oblastiach prispejú k demokratizácii Albánska a pripravia podmienky na začatie prístupových rokovaní s EÚ; keďže proces pristúpenia k EÚ sa v Albánsku stal hnacou silou reforiem súvisiacich s EÚ a že jeho harmonogram bude určený v závislosti od rýchlosti a kvality týchto reforiem; keďže začatie prístupových rokovaní by bolo podnetom pre ďalšie reformy, pretože by ponúklo hmatateľnú a dôveryhodnú perspektívu členstva v EÚ;

C.  keďže pristúpenie k EÚ je inkluzívnym procesom, ktorý sa týka celej krajiny a všetkých jej občanov; keďže konštruktívny a udržateľný politický dialóg o reformách súvisiacich s EÚ, ktorý by bol vedený v duchu spolupráce a kompromisu medzi hlavnými politickými silami, je nevyhnutne dôležitý pre ďalší pokrok v rámci procesu pristúpenia k EÚ; keďže v súvislosti s procesom integrácie do EÚ existuje politický konsenzus a podpora širokej verejnosti; keďže úspech reformného programu veľmi závisí od existencie demokratického politického prostredia;

D.  keďže Európsky parlament plnil významnú úlohu v úsilí nastoliť v krajine zdravú politickú klímu;

E.  keďže EÚ označila zásady právneho štátu za kľúčové v procese rozširovania; keďže jasný pokrok v oblasti nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti je kľúčový pre napredovanie v integračnom procese EÚ; keďže pevná politická podpora je pre pokrok v týchto oblastiach zásadná;

F.  keďže treba vykonať zásadné kroky v oblasti reformy súdneho systému a jej vykonávania; keďže napriek dosiahnutému pokroku zostáva boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti vážnou výzvou; keďže je naďalej potrebné zaručiť slobodu prejavu a nezávislosť médií;

G.  keďže profesionálna, účinná a na výsledky orientovaná verejná správa je hlavným článkom integračného procesu ktorejkoľvek krajiny, ktorá sa snaží o členstvo v EÚ;

H.  keďže vzťahy Albánska so susednými krajinami sú konštruktívne a zabezpečovanie súladu so zahraničnou politikou EÚ je príkladné;

1.  vyjadruje Albánsku uznanie za získanie štatútu kandidátskej krajiny; zdôrazňuje, že by sa to malo považovať za podnet k ešte intenzívnejšiemu reformnému úsiliu; vyjadruje svoju trvalú podporu procesu integrácie Albánska do EÚ; vyjadruje presvedčenie, že na riešenie výziev spočívajúcich v úspešnom konsolidovaní demokratickej transformácie a vykonávaní reforiem súvisiacich s EÚ sú potrebné konkrétne opatrenia a trvalá politická vôľa ich vykonávať; nabáda Albánsko, aby v súvislosti s týmito reformami preukázalo dosiahnutie spoľahlivých výsledkov;

2.  domnieva sa, že je veľmi dôležité zachovávať a podporovať riadnu politickú spoluprácu medzi všetkými politickými stranami, ktorá zahŕňa spravodlivú súťaž v prospech lepších politických myšlienok a konceptov, a naďalej sa usilovať o vytvorenie demokratickej politickej kultúry založenej na pochopení myšlienky, že demokratické politické procesy sú postavené na dialógu a schopnosti hľadať a prijímať kompromisy; vyjadruje presvedčenie, že sa tak zvýši miera dôvery občanov vo verejné inštitúcie; naliehavo vyzýva vládnucu koalíciu, aby opozícii uľahčila vykonávanie jej práva demokratickej kontroly, a opozíciu žiada, aby toto právo vykonávala v plnom rozsahu a zodpovedne;

3.  víta vytvorenie spoločných pracovných skupín v rámci dialógu na vysokej úrovni o kľúčových prioritách, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie komplexnej platformy na bezproblémový priebeh reforiem a monitorovanie pokroku v rámci piatich kľúčových priorít, najmä pri reforme verejnej správy, posilňovaní justičných systémov, boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako aj pri posilňovaní ochrany ľudských práv; nabáda orgány, aby zintenzívnili svoju prácu na týchto prioritách a v súvislosti s ich plnením preukázali dosiahnutie spoľahlivých výsledkov;

4.  požaduje urýchlené vytvorenie zastrešujúcej Národnej rady pre európsku integráciu vrátane zástupcov občianskej spoločnosti a nezávislých inštitúcií s cieľom zabezpečiť široký národný konsenzus, pokiaľ ide o reformy súvisiace s EÚ a proces pristúpenia k EÚ; vyzýva príslušné subjekty, aby zúčastnené strany a širšiu verejnosť dôkladne a včas informovali o pokroku v procese integrácie do EÚ;

5.  zdôrazňuje úlohu parlamentu ako kľúčovej demokratickej inštitúcie, a preto vyzýva na posilnenie jeho úlohy dohľadu a na zabezpečenie väčšej inštitucionalizácie konzultačného procesu pri vypracúvaní návrhov právnych predpisov; v tejto súvislosti víta prijatie revidovaného zákona o úlohe Parlamentu v procese integrácie Albánska do EÚ z 5. marca 2015, ako aj konsenzuálne uznesenie parlamentu z 24. decembra 2014, v ktorom sa prijala dohoda, že opozícia sa vráti k parlamentnej činnosti a vládnuca väčšina sa bude pri dôležitých reformách usilovať o dosiahnutie konsenzu s opozíciou, že sa budú dodržiavať rozhodnutia Ústavného súdu a že sa bude riešiť problematika osôb so záznamom v registri trestov, ktoré zastávajú verejnú funkciu alebo sa o ňu uchádzajú; požaduje riadne a včasné vykonanie tohto uznesenia konštruktívnym spôsobom; žiada politické strany, aby zlepšili proces budovania demokratického konsenzu, ktorý je kľúčom k pokroku v prístupovom procese; považuje za dôležité, aby albánska občianska spoločnosť, médiá a občania prinútili svojich vedúcich predstaviteľov k zodpovednosti za konkrétne výsledky politiky;

6.  vyjadruje znepokojnie nad súčasnou neustálou politickou polarizáciou Albánska, ktorá by mohla ohroziť ďalšie snahy o integráciu do EÚ; pripomína vládnej koalícii a opozícii spoločnú zodpovednosť voči občanom za udržateľný, konštruktívny a inkluzívny politický dialóg, ktorý umožní schváliť a vykonávať kľúčové reformy; vyzýva vládnucu väčšinu a opozíciu, aby pokračovali vo svojom úsilí o ustanovenie skutočného politického dialógu a aby navzájom konštruktívne spolupracovali;

7.  zdôrazňuje, že profesionálna verejná správa je nástrojom úspešného uskutočnenia všetkých reforiem; preto víta skutočnosť, že sa začal vykonávať zákon o štátnej službe, a vyzýva na jeho riadne vykonávanie s cieľom posilniť administratívne kapacity, odpolitizovať verejnú správu a bojovať proti korupcii v štátnej službe, posilniť meritokraciu pri vymenúvaní, povyšovaní a prepúšťaní, zvýšiť efektívnosť, transparentnosť, zodpovednosť, odbornosť a finančnú udržateľnosť štátnej služby a posilniť dobrú správu na všetkých úrovniach; vyzýva na posilnenie riadenia ľudských zdrojov, zavedenie systému hodnotenia štátnych zamestnancov a nezávislé monitorovanie vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa štátnej služby; nabáda k dokončeniu komplexnej stratégie reformy verejnej správy a k nepretržitému presadzovaniu depolarizácie a zvyšovaniu povedomia o práve a rozhodovacích procesoch EÚ; zdôrazňuje potrebu podporovať verejnú bezúhonnosť, zlepšiť verejné služby a efektívnejšie a účinnejšie spravovať verejné zdroje; žiada zlepšenie prístupu verejnosti k službám a informáciám; v tomto ohľade víta nový zákon o prístupe k informáciám; vyzýva na posilnenie inštitúcie ombudsmana tým, že na jeho zistenia a odporúčania budú nadväzovať náležité opatrenia;

8.  zdôrazňuje potrebu riešiť problém fragmentovaného systému miestnej samosprávy a vytvoriť funkčný systém miestnej správy, ktorá bude schopná reagovať na potreby občanov účinným poskytovaním verejných služieb; vyzýva na posilnenie administratívnej kapacity miestnych samospráv, ktoré im umožní vykonávať príslušné právomoci a právne predpisy finančne udržateľným spôsobom; požaduje posilnenie transparentnosti a zvýšenie účinnosti a inkluzívneho charakteru miestnych samospráv; berie na vedomie rozhodnutie ústavného súdu o právnej námietke proti reforme administratívneho a teritoriálneho rozdelenia krajiny;

9.  zdôrazňuje význam nadchádzajúcich miestnych volieb a vyzýva príslušné orgány, aby vykonali odporúčania úradu ODIHR a ústrednej volebnej komisie; vyzýva na posilnenie nezávislosti a kapacít volebných orgánov;

10.  zdôrazňuje potrebu posilnenia právneho štátu a reformy systému súdnictva, aby sa posilnila dôvera občanov a podnikateľskej komunity v súdnictvo; víta odhodlanie Albánska zreformovať súdnictvo, stále však kritizuje pretrvávajúce nedostatky vo fungovaní systému súdnictva, ako sú politizácia a obmedzená miera zodpovednosti, vysoká miera korupcie, nedostatočné zdroje a súdne prieťahy; pripomína, že je potrebné ďalšie značné úsilie na zabezpečenie nezávislosti, efektívnosti a zodpovednosti súdnictva a na zlepšenie systému vymenúvania, povyšovania a disciplinárnych opatrení pre sudcov, prokurátorov a právnikov; vyzýva orgány, aby pri reformách uplatňovali konštruktívnu spoluprácu so zainteresovanými stranami vrátane príslušných občianskych spoločností a prostredníctvom spolupráce s Benátskou komisiou a aby vypracovali a vykonávali dlhodobú stratégiu reformy systému súdnictva;

11.  pripomína uznesenie albánskeho parlamentu z novembra 2013 o integrácii Albánska do Európskej únie, v ktorom boli schválené mnohé dôležité opatrenia, najmä v oblasti právneho štátu; zdôrazňuje potrebu dôsledne rešpektovať právny štát, nezávislosť a transparentnosť súdnych inštitúcií, ako je Vysoká súdna rada; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí Ústavného súdu v tejto otázke; vyzýva príslušné orgány, aby podporili integritu a nezávislosť kľúčových demokratických inštitúcií a odpolitizovanie súdnictva; vyzýva príslušné orgány, aby v záujme zabezpečenia spravodlivosti pre obete udalostí z 21. januára 2011 konali bez zbytočných prieťahov;

12.  poukazuje na neuspokojujúci stav súdneho systému pre mladistvých; vyzýva príslušné orgány, aby predložili plány na zlepšenie tejto situácie;

13.  je znepokojený tým, že korupcia, a to aj v systéme súdnictva, je naďalej vážnym problémom; naliehavo žiada Albánsko, aby podstatne zvýšilo úsilie bojovať proti korupcii na všetkých úrovniach a aby posilnilo legislatívny rámec, inštitucionálne kapacity a medziinštitucionálnu výmenu informácií, ako aj medziinštitucionálnu spoluprácu; víta vymenovania národného protikorupčného koordinátora, ktorý bude koordinovať úsilie a monitorovať realizáciu na centrálnej úrovni, a vyzýva na prijatie komplexnej a nekompromisnej stratégie boja proti korupcii a akčných plánov na obdobie 2014 – 2020; opakuje, že treba vypracovať pevnejší protikorupčný rámec, ktorý by zahŕňal rozsiahlu škálu inštitúcií; pozitívne hodnotí kroky na zvýšenie transparentnosti vrátane toho, že vyšší úradníci zverejnenia svoje majetkové priznania, rovnako ako vytvorenie protikorupčných kontaktných miest na všetkých príslušných ministerstvách;

14.  pripomína potrebu vytvoriť spoľahlivé záznamy vyšetrovaní, stíhaní a odsúdení na všetkých úrovniach vrátane prípadov korupcie na vysokej úrovni; považuje za veľmi dôležité zlepšiť efektívnosť vyšetrovania a poskytnúť na boj proti korupcii dostatočné zdroje, odbornú prípravu a špecializovaný personál hlavne v oblastiach verejného obstarávania, zdravotníctva, daňového systému, vzdelávania, polície, ciel a miestnej správy; podporuje účasť a monitorovaciu úlohu organizácií občianskej spoločnosti v boji proti korupcii; vyzýva na systematickú konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti a k systematickému súdnemu stíhaniu prania špinavých peňazí a finančnému vyšetrovaniu; vyzýva príslušné orgány, aby posilnili existujúce právne predpisy týkajúce sa ochrany informátorov;

15.  je znepokojený tým, že tento boj napriek pozitívnemu trendu v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, najmä pokiaľ ide o boj proti obchodovaniu s drogami a ich výrobe, naďalej predstavuje veľkú výzvu; vyzýva Albánsko – hoci uznáva úspech nedávnych policajných operácií, aby navrhlo komplexný strategický prístup a prijalo opatrenia na odstránenie prekážok efektívneho vyšetrovania s ohľadom na zhromaždenie výsledkov vyšetrovaní, stíhaní a odsúdení vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach; nabáda na posilnenie koordinácie v rámci orgánov, a to aj na miestnej úrovni, ako aj na zintenzívnenie regionálnej a medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce; odporúča, aby sa v oblasti boja proti obchodovaniu s drogami posilnila spolupráca s partnerskými agentúrami na západnom Balkáne a so subjektmi členských štátov EÚ;

16.  vyslovuje uznanie za úsilie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré je naďalej závažným problémom; vyzýva príslušné orgány, aby vypracovali komplexnú koncepciu zameranú na obete, aby zlepšovali medziinštitucionálnu koordináciu a budovali kapacity prokurátorov, sudcov a polície; opätovne zdôrazňuje potrebu neustálej spoločnej odbornej prípravy vrátane špecializovanej prípravy prokurátorov, sudcov a príslušníkov polície; víta spoluprácu medzi albánskou políciou a prokuratúrou a členskými štátmi EÚ, v rámci ktorej sa dosiahli dobré výsledky;

17.  vyjadruje uznanie ombudsmanovi za jeho prácu pri podpore ľudských práv, jeho otvorenosť voči zraniteľným osobám a spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti (OOS); vyjadruje poľutovanie nad tým, že v parlamente sa neprediskutovala ombudsmanova výročná ani osobitná správa, a preto tieto správy nemôžu byť zverejnené a nie sú oficiálne uznané; vyzýva vládu a parlament na posilnenie nezávislosti, efektívnosti a účinnosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, zintenzívnenie spolupráce s úradom ombudsmana a jeho ďalšej politickej i finančnej podpore;

18.  poukazuje na obavy o bezpečnosť navrátilých zahraničných bojovníkov; víta opatrenia zamerané na predchádzanie radikalizácii a na riešenie fenoménu zahraničných bojovníkov; zdôrazňuje potrebu vykonávania stratégie a akčného plánu na boj proti terorizmu; víta zvýšenie počtu zamestnancov policajnej protiteroristickej jednotky a podporuje zintenzívnenie regionálnej spolupráce v boji proti terorizmu; víta novú operačnú dohodu podpísanú s Europolom a vyzýva na jej efektívne vykonávanie;

19.  zdôrazňuje potrebu posilniť občiansku účasť na verejnom živote a na plánovaní a tvorbe politiky, ako aj na európskom integračnom procese s cieľom podporiť všeobecný národný konsenzus v otázkach reforiem a procesu pristúpenia k EÚ; odporúča, aby sa ďalej vyvíjali mechanizmy konzultácií s občianskou spoločnosťou a miestnymi spoločenstvami (a v rámci občianskej spoločnosti a týchto spoločenstiev); vyjadruje znepokojenie nad tým, že politizácia organizácií občianskej spoločnosti môže oslabiť ich potenciálnu úlohu pri posilňovaní kultúry demokracie;

20.  vyzdvihuje harmóniu v náboženskej oblasti a atmosféru náboženskej tolerancie, ako aj celkovo dobré medzietnické vzťahy v krajine; vyzýva príslušné orgány, aby ďalej zlepšovali klímu začleňovania a tolerancie vo vzťahu ku všetkým menšinám v krajine; naliehavo vyzýva vládu, aby po rozsiahlom procese konzultácií prijala komplexný zákon o menšinách s cieľom odstrániť súčasné právne medzery v súlade s odporúčaniami poradného výboru Rámcového dohovoru Rady Európy o národnostných menšinách a aby účinne uplatňovala zákon o ochrane pred diskrimináciou a vypracovala dôkladnú antidiskriminačnú judikatúru; vyzdvihuje prínos komisára pre ochranu pred diskrimináciou v boji proti diskriminácii vrátane diskriminácie na základe pohlavia, hlavne v oblasti zamestnávania, vzdelávania a prístupu k sociálnym službám; nabáda k ďalším krokom na zlepšenie životných podmienok Rómov zlepšovaním ich prístupu k registrácii, bývaniu, vzdelávaniu, zamestnaniu, pracovnému trhu, sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje, že zlepšiť sa musia aj životné podmienky Rómov, a to prostredníctvom lepšej koordinácie medzi ústrednou a miestnou samosprávou a spolupráce medzi ministerstvami;

21.  víta vytvorenie Národnej rady pre rodovú rovnosť a vymenovanie koordinátorov pre rodovú rovnosť na všetkých príslušných ministerstvách; požaduje ďalšie opatrenia s cieľom riešiť problém domáceho násilia, nedostatočného prístupu žien k spravodlivosti a rodových predsudkov v zamestnaní; víta začlenenie komunity LGBTI do stratégie pre sociálne začleňovanie na roky 2015 – 2020, vytvorenie pracovnej skupiny pre práva LGBTI v rámci ministerstva sociálnych vecí a otvorenie prvého azylového domu pre LGBTI; chváli zmeny trestného zákonníka, na základe ktorého sa trestajú zločiny z nenávisti a nenávistné prejavy súvisiace so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou;

22.  okrem toho nabáda vládu, aby pracovala na zákone o uznaní rodovej identity a aby zabezpečila, že podmienky uznania rodovej identity budú spĺňať normy stanovené v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity CM/Rec(2010); domnieva sa, že základné práva osôb LGBTI možno lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby prístup k právnym inštitútom, akými sú partnerské spolužitie, registrované partnerstvo alebo manželstvo, a nabáda albánske orgány, aby tieto možnosti zvážili;

23.  vyzýva albánske úrady, aby reagovali na požiadavku OSN a odporúčania ombudsmana vytvoriť homogénnu a spoľahlivú databázu, aktivovať Radu pre koordináciu boja proti krvnej pomste, ktorá bola vytvorená v roku 2005, a vypracovať akčný plán so zameraním na zásady právneho štátu v boji proti krvnej pomste;

24.  zdôrazňuje kľúčový význam profesionálnych, nezávislých a pluralitných prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania a súkromných médií ako základu demokracie; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom skutočnej nezávislosti médií a transparentnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo a financovanie médií; nabáda Albánsko, aby novinárom zabezpečilo slobodné pracovné prostredie; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na zabezpečenie nezávislosti orgánu na reguláciu médií a verejnoprávneho vysielania; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti v oblasti vlastníctva a financovania médií, nad polarizáciou médií a autocenzúrou; požaduje posilnenie profesionálnych a etických noriem týkajúcich sa novinárov; vyzýva na riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa ohovárania; berie na vedomie skutočnosť, že opozícia spochybnila zvolenie nového predsedu a členov rady orgánu pre audiovizuálne médiá; nabáda vládu, aby orgánu pre audiovizuálne médiá zaručila nezávislosť a podporu, tak aby tento orgán mohol začať plne fungovať, a to aj pokiaľ ide o uľahčenie prechodu na digitálne technológie a o účinné vykonávanie zákona o audiomediálnych médiách;

25.  oceňuje zlepšenie podnikateľského prostredia a snahu o fungujúce trhové hospodárstvo, ale vyzýva vládu, aby naďalej riešila nedostatky v oblasti presadzovania zmlúv a zásad právneho štátu a bojovala proti rozsiahlej neformálnej ekonomike; vyzýva na ďalšie reformy s cieľom vyrovnať sa s konkurenčným tlakom na spoločnom európskom trhu; vyzýva vládu, aby posilnila ochranu práv vlastníctva a urýchlila zriadenie udržateľnej a súdržnej politiky v oblasti legalizovania majetku, reštitúcií a náhrad majetku; zdôrazňuje význam vytvorenia priaznivých podmienok pre rozvoj súkromného sektora a priame zahraničné investície;

26.  zdôrazňuje, že treba zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom vyriešiť nesúrodosť v oblasti zručností a zvýšiť zamestnateľnosť, najmä medzi mladými ľuďmi; vyzýva Komisiu, aby intenzívnejšie spolupracovala s vládou s cieľom riešiť nedostatky týkajúce sa podmienok na trhu práce vrátane rastúcej nezamestnanosti a poskytnúť riešenia v súlade so stratégiou Európa 2020; víta indikatívny dokument o stratégii Albánska 2014 – 2020, v ktorom sa uznáva, že vzdelanie, zamestnanie a sociálne politiky si vyžadujú podporu prostredníctvom nástroja IPA;

27.  vyzýva príslušné orgány, aby vypracovali národnú energetickú stratégiu s osobitným dôrazom na energiu z obnoviteľných zdrojov a energetickú bezpečnosť vrátane diverzifikácie energetických zdrojov; zastáva názor, že Albánsko by malo viac investovať do projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a do súvisiacej infraštruktúry; vyzýva Albánsko, aby sa zamyslelo nad ekologickým vplyvom hydroenergetických projektov na národné prírodné dedičstvo; žiada dodržiavanie rámcovej smernice EÚ o vode zameranej na dosiahnutie dobrého ekologického a chemického stavu všetkých prírodných povrchových vôd;

28.  naliehavo žiada albánske orgány, aby vypracovali komplexný plán riadenia pre existujúce národné parky v súlade s usmerneniami pre kvalitu a riadenie chránených území kategórie II Svetovej komisie Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) pre chránené územia; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby ustúpili od všetkých plánov rozvoja, ktoré poškodzujú vnútroštátnu sieť chránených oblastí, a žiada o upustenie od plánov výstavby malých a veľkých vodných elektrární, a to predovšetkým vo všetkých národných parkoch; žiada predovšetkým prehodnotenie plánov na vybudovanie vodných elektrární pozdĺž rieky Vjosa a jej prítokov, pretože tieto projekty by poškodili jeden z posledných rozsiahlych, nedotknutých a takmer prirodzených riečnych ekosystémov Európy;

29.  víta pretrvávajúci konštruktívny a proaktívny prístup Albánska k regionálnej a bilaterálnej spolupráci; zdôrazňuje jeho kľúčovú úlohu pri posilňovaní regionálnej stability; vyzdvihuje politickú vôľu zlepšiť vzťahy so Srbskom; nabáda Albánsko a Srbsko, aby uskutočnili ďalšie kroky a vyhlásenia na podporu regionálnej stability a spolupráce, ako aj dobrých susedských vzťahov; vyjadruje znepokojenie nad vyhláseniami albánskeho premiéra, v ktorých vyslovil úvahy o zjednotení Albáncov z Albánska a Kosova; nabáda Albánsko na zachovanie svojej konštruktívnej pozície v regióne a na výmenu poznatkov a skúseností s inými krajinami západného Balkánu, ktoré tieto krajiny získali počas vlastného procesu pristúpenia k EÚ, a to s cieľom zintenzívniť spoluprácu a ešte viac stabilizovať tento región; víta skutočnosť, že Albánsko sa plne pripája k pozíciám EÚ v zahraničnej politike vrátane reštriktívnych opatrení EÚ vo vzťahu k Rusku a že sa zúčastňuje na operáciách krízového riadenia SBOP; berie na vedomie snahy Albánska, ktoré v súčasnosti predsedá procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe, ďalej podporovať dialóg medzi zúčastnenými krajinami; vyzýva Albánsko na aktívnu účasť na vykonávaní jadransko-iónskej stratégie Európskej únie;

30.  vyzýva na posilnenie medziparlamentnej spolupráce medzi EP a Albánskom; odporúča v čo najvyššej miere zharmonizovať budúci kalendár schôdzí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko s harmonogramom dialógov na vysokej úrovni o kľúčových prioritách s cieľom posilniť parlamentný dohľad nad procesom pristúpenia k EÚ;

31.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Albánska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia