Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2951(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0358/2015

Ingivna texter :

B8-0358/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 20
CRE 29/04/2015 - 20

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0181

Antagna texter
PDF 262kWORD 85k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
2014 års lägesrapport om Albanien
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

Europaparlamentets resolution av den 30 april 2015 om 2014 års framstegsrapport om Albanien (2014/2951(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 26–27 juni 2014 och slutsatserna från rådets (allmänna frågor) möte den 16 december 2014,

–  med beaktande av kommissionens yttrande av den 9 november 2010 om Albaniens ansökan om EU-medlemskap och kommissionens rapport av den 4 juni 2014 Albaniens framsteg i kampen mot korruption och organiserad brottslighet och när det gäller reformen av rättsväsendet (COM(2014)0331),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 oktober 2014 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2014–2015 (COM(2014)700), åtföljt av kommissionens arbetsdokument SWD(2014)0304 om 2014 års framstegsrapport om Albanien samt det vägledande strategidokumentet om Albanien (2014–2020), som antogs den 18 augusti 2014,

–  med beaktande av det albanska parlamentets resolution av den 24 december 2014 om den politiska överenskommelsen mellan den regerande majoriteten och oppositionen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Albanien,

–  med beaktande av det arbete som Knut Fleckenstein uträttat som utrikesutskottets ständige föredragande för Albanien,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Albanien har under de senaste åren gjort imponerande framsteg på sin väg mot EU-anslutning och beviljades därför status som kandidatland i juni 2014. Det finns dock fortfarande utmaningar som kräver snabb och effektiv behandling för att man ska kunna göra ytterligare framsteg på vägen mot ett EU-medlemskap.

B.  Genom att samstämmiga reformer antagits och genomförts på ett verkningsfullt sätt på de fem viktigaste områdena har Albaniens demokratisering främjats och vägen mot förhandlingar om EU-anslutning har öppnats. Processen för EU-anslutning har blivit en drivkraft för EU-relaterade reformer i Albanien, och tidsplanen för processen kommer att bestämmas av hastigheten och kvaliteten för sådana reformer. Inledande av anslutningsförhandlingar skulle bli ett incitament och främja ytterligare reformer genom att erbjuda ett påtagligt och trovärdigt EU-perspektiv.

C.  EU-anslutningen är en process som inkluderar alla och tillhör hela landet och alla dess medborgare. En konstruktiv och hållbar politisk dialog om EU-relaterade reformer, som utförs i en anda av samarbete och kompromiss mellan de viktigaste politiska aktörerna är avgörande för ytterligare framsteg i anslutningsprocessen. Det finns politisk enighet om och ett brett allmänt stöd för EU-integrationsprocessen. Reformagendans framgång är starkt beroende av att det finns en demokratisk politisk miljö.

D.  Europaparlamentet har spelat en viktig roll i ansträngningarna för att införa ett sunt politiskt klimat i landet.

E.  EU har satt rättsstaten i centrum för sin utvidgningsprocess. Påtagliga framsteg rörande rättsväsendets oberoende ställning och kampen mot korruption och organiserad brottslighet är väsentliga för att främja EU-integrationsprocessen. Framsteg på dessa områden kräver ett starkt politiskt stöd.

F.  Betydande framsteg måste göras när det gäller att förbättra och genomföra reformer av rättssystemet. Trots de framsteg som gjorts är kampen mot korruption och organiserad brottslighet fortfarande stora utmaningar. Yttrandefriheten och mediernas oberoende behöver fortfarande garanteras.

G.  En offentlig förvaltning som består av professionella tjänstemän och är effektiv och grundad på meriter är mycket viktig för varje land som strävar efter att bli EU-medlem.

H.  Albanien har konstruktiva förbindelser med sina grannländer och anpassar sig efter EU:s utrikespolitik på ett föredömligt sätt.

1.  Europaparlamentet berömmer Albanien för att det uppnått status som kandidatland, men betonar att detta ska ses som en uppmuntran att intensifiera reformarbetet ytterligare. Parlamentet uttalar sitt fortlöpande stöd för EU-integrationsprocessen i Albanien. Det kommer att krävas konkreta åtgärder och ett oavbrutet politiskt engagemang för att genomföra dessa åtgärder för att ta itu med de utmaningar som det innebär att med framgång konsolidera demokratiseringen och genomföra EU-relaterade reformer. Parlamentet uppmuntrar Albanien att åstadkomma hållbara resultat med avseende på EU-relaterade reformer.

2.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att upprätthålla och stödja ett verkligt politiskt samarbete mellan samtliga politiska partier, vilket inbegriper rättvis tillgång till bättre politiska idéer och koncept, och att arbeta för en demokratisk politisk kultur som baseras på insikten att demokratiska politiska processer bygger på dialog och förmågan att söka och acceptera kompromisser. Detta kommer med all säkerhet att öka medborgarnas förtroende för de offentliga institutionerna. Parlamentet uppmanar den styrande koalitionen att underlätta utövandet av oppositionens rätt till demokratisk granskning, och oppositionen att till fullo utöva denna rättighet på ett ansvarsfullt sätt.

3.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av gemensamma arbetsgrupper inom ramen för högnivådialogen om de centrala prioriteringarna i syfte att bygga en heltäckande plattform för ett smidigt genomförande av reformer och övervaka framstegen i fråga om de fem prioriterade frågorna, det vill säga reformen av den offentliga förvaltningen, stärkandet av rättsväsendet, bekämpning av korruption och organiserad brottslighet samt stärkandet av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmuntrar myndigheterna att intensifiera sitt arbete med dessa prioriterade frågor och börja åstadkomma resultat när det gäller deras genomförande.

4.  Europaparlamentet begär att det snabbt upprättas ett nationellt råd för europeisk integration som omfattar alla parter, bland annat företrädare för det civila samhället och oberoende institutioner, i syfte att säkra bred nationell samsyn i fråga om EU-relaterade reformer och EU-anslutningsprocessen. Parlamentet uppmanar de relevanta organen att informera de berörda parterna och allmänheten fullständigt och i god tid om framstegen rörande EU-integrationsprocessen.

5.  Europaparlamentet understryker parlamentets roll som central demokratisk institution och efterlyser därför ett stärkande av dess övervakande roll och en mer institutionaliserad samrådsprocess för lagstiftningsförslag. I detta hänseende välkomnas antagandet den 5 mars 2015 av den reviderade lagen om parlamentets roll i Albaniens europeiska integrationsprocess och den parlamentariska uppgörelsen i godo av den 24 december 2014, i vilken man kom överens om att oppositionen ska återgå till det parlamentariska arbetet medan den styrande majoriteten ska försöka nå samförstånd med oppositionen om viktiga reformer, att de beslut som fattas av författningsdomstolen ska respekteras och att frågan om personer med ett brottsligt förflutet som innehar eller ställer upp som kandidater till officiella ämbeten ska diskuteras. Parlamentet begär att uppgörelsen genomförs på ett lämpligt, snabbt och konstruktivt sätt. Samtliga politiska partier uppmanas att förbättra uppbyggandet av demokratiskt samförstånd, som utgör nyckelfaktorn för att komma framåt i anslutningsprocessen. Parlamentet anser att det albanska civila samhället, medierna och medborgarna måste utkräva ansvar av sina ledare beträffande specifika politiska resultat.

6.  Europaparlamentet är oroat över att det i Albanien pågår en kontinuerlig politisk polarisering som riskerar att äventyra de fortsatta ansträngningarna för integration i EU. Parlamentet påminner den regerande koalitionen och oppositionen om att de har ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna för en varaktig, konstruktiv och inkluderande politisk dialog som möjliggör antagandet och genomförandet av de viktigaste reformerna. Parlamentet uppmanar den styrande majoriteten och oppositionen att fortsätta med ytterligare ansträngningar för att skapa en verklig politisk dialog och samarbeta på ett konstruktivt sätt.

7.  Europaparlamentet understryker att en professionell offentlig förvaltning är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av alla andra reformer. Därför gläds parlamentet åt att lagen om offentlig anställning har börjat genomföras, och efterlyser ett korrekt genomförande i syfte att stärka den administrativa kapaciteten, avpolitisera den offentliga förvaltningen och bekämpa korruption inom den, stärka meritbaserade tillsättningar, befordringar och uppsägningar, öka effektiviteten, öppenheten, ansvarsskyldigheten, professionalismen och den ekonomiska hållbarheten inom den offentliga förvaltningen samt stärka goda styrelseformer på alla nivåer. Parlamentet efterlyser en förstärkning av personalförvaltningen, utvärderingssystemet för tjänstemän och den oberoende översynen av tillämpningen av lagstiftningen om offentlig anställning. Parlamentet uppmuntrar till ett slutförande av en omfattande reformstrategi inom den offentliga förvaltningen och att man fortsätter att främja en minskad polarisering och ökade kunskaper om EU:s lagstiftning och beslutsprocesser. Parlamentet betonar att det behövs stärkt offentlig integritet, bättre offentliga tjänster och effektivare förvaltning av offentliga resurser. Parlamentet begär att allmänhetens tillgång till tjänster och information ska förbättras och välkomnar i detta hänseende den nya lagen om tillgång till information. Parlamentet begär att ombudsmannen ska stärkas som institution genom att dess slutsatser och rekommendationer följs upp på tillbörligt sätt.

8.  Europaparlamentet betonar att man behöver ta itu med det fragmenterade systemet med lokalt självstyre och skapa ett funktionellt lokalt styre som kan möta medborgarnas behov genom effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster. Parlamentet efterlyser en förstärkning av de lokala styrelseenheternas administrativa kapacitet, så att de kan utöva sina befogenheter och tillämpa lagstiftningen på ett ekonomiskt hållbart sätt. Parlamentet efterlyser också öppenhet, effektivitet och inkluderande i det lokala styret. Parlamentet noterar författningsdomstolens avgörande om den rättsliga invändningen mot reformen av den administrativa och territoriella indelningen av landet.

9.  Europaparlamentet framhåller vikten av de stundande lokalvalen och uppmanar de behöriga myndigheterna att genomföra rekommendationerna från ODIHR och den centrala valkommissionen. Parlamentet begär att man stärker valorganens oberoende och kapacitet.

10.  Europaparlamentet betonar att rättsstaten måste stärkas och rättsväsendet reformeras för att se till att medborgarna och näringslivet har förtroende för rättssystemet. Parlamentet välkomnar Albaniens åtagande om rättsliga reformer, men beklagar också djupt att det finns kvarstående brister i rättssystemets funktion, såsom politisering och begränsad ansvarsskyldighet, omfattande korruption, otillräckliga resurser och eftersläpningar. Parlamentet upprepar behovet att göra ytterligare ansträngningar för att trygga rättsväsendets oberoende, effektivitet och ansvarsskyldighet samt förbättra utnämning, befordran och det disciplinära systemetet för domare, åklagare och advokater. Myndigheterna uppmanas att fortsätta reformarbetet i konstruktivt samarbete med samtliga berörda parter, inbegripet relevanta organisationer i det civila samhället och med hjälp av Venedigkommissionen, genom att utarbeta och genomföra en långsiktig rättslig reformstrategi.

11.  Europaparlamentet påminner om det albanska parlamentets resolution från november 2013 om Albaniens europeiska integration, som innehöll rekommendationer om ett antal viktiga åtgärder, i huvudsak rörande rättsstaten. Parlamentet understryker vikten av en stark respekt för rättsstaten och oberoende och öppna rättsliga institutioner, såsom det högsta rättsrådet. Författningsdomstolens beslut i detta hänseende måste följas. De behöriga myndigheterna uppmanas att främja integriteten och oberoendet för centrala demokratiinstitutioner samt avpolitiseringen av rättsväsendet. De behöriga myndigheterna uppmanas också att utan onödigt dröjsmål ge upprättelse för offren för händelserna den 21 januari 2011.

12.  Europaparlamentet påpekar den otillfredsställande situationen avseende ungdomsrättsvården, och uppmanar de ansvariga myndigheterna att lägga fram planer för att förbättra situationen.

13.  Europaparlamentet är oroat över att korruptionen fortfarande är ett stort problem, även inom rättssystemet. Parlamentet uppmanar Albanien att intensifiera arbetet betydligt för att bekämpa korruption på alla nivåer och förbättra den rättsliga ramen, den institutionella kapaciteten och det interinstitutionella informationsutbytet och samarbetet. Parlamentet välkomnar utnämningen av den nationella samordnaren mot korruption, som ska samordna arbetet och övervaka genomförandet på central nivå, och efterlyser en omfattande och kraftfull strategi för korruptionsbekämpning samt åtgärdsplaner för perioden 2014–2020. Parlamentet upprepar behovet av att utarbeta en kraftfullare ram för bekämpning av korruption i vilken ett stort antal institutioner bör ingå. Det har tagits positiva steg i riktning mot ökad transparens, bland annat genom offentliggörandet av högt uppsatta tjänstemäns tillgångsdeklarationer och inrättandet av kontaktpunkter mot korruption vid samtliga fackministerier.

14.  Europaparlamentet upprepar att det behövs goda resultat i fråga om utredningar, åtal och fällande domar på alla nivåer, inbegripet korruptionsmål på hög nivå. Det är av avgörande betydelse att man ökar utredningarnas effektivitet och tillhandahåller tillräckliga resurser och tillräcklig utbildning samt specialiserad personal för att bekämpa korruption, särskilt på områdena offentlig upphandling, hälso- och sjukvård, skatter, utbildning, polis, tull och lokal förvaltning. Organisationerna i det civila samhället uppmuntras att delta och inta en övervakande roll i kampen mot korruption. Parlamentet efterlyser systematisk användning av förverkanden av brottslingars tillgångar, fällande domar för penningtvätt och ekonomiska utredningar. De behöriga myndigheterna uppmanas att stärka den befintliga lagstiftningen om skydd för visselblåsare.

15.  Europaparlamentet ser positiva tendenser i kampen mot organiserad brottslighet, och i synnerhet kampen mot människohandel och narkotikatillverkning, men oroas över att denna kamp trots allt är långt ifrån över. Parlamentet uppmärksammar de framgångsrika polisinsatser som gjorts på senare tid, men uppmanar Albanien att utveckla en heltäckande strategi och att vidta åtgärder för att avlägsna hinder för utredningarnas effektivitet i syfte att åstadkomma goda resultat genom sina utredningar, åtal och fällande domar på alla områden och nivåer. De olika organen bör samordnas, även på lokal nivå och även när det gäller regionalt och internationellt polissamarbete och rättsligt samarbete. Parlamentet rekommenderar ett stärkt samarbete i kampen mot narkotikahandel med partnerorgan på västra Balkan och organen i EU:s medlemsstater.

16.  Europaparlamentet lovordar ansträngningarna för att bekämpa människohandel, som fortsätter att vara ett allvarligt problem. De behöriga myndigheterna uppmanas att utveckla en omfattande strategi som är inriktad på offren, förbättra det interinstitutionella samarbetet och utöka åklagarnas, domarnas och polisens kapacitet. Parlamentet framhåller återigen behovet av kontinuerlig gemensam specialutbildning för åklagare, domare och poliser. Parlamentet välkomnar den albanska polisens och åklagarmyndighetens samarbete med EU-medlemsstaterna, vilket har gett goda resultat.

17.  Europaparlamentet lovordar ombudsmannen för hans arbete med att främja mänskliga rättigheter, för hans öppenhet gentemot utsatta personer och för hans samarbete med det civila samhällets organisationer. Parlamentet beklagar att ombudsmannens årsrapporter och särskilda rapporter inte har debatterats i parlamentet, och att de därför inte kan offentliggöras och inte är officiellt erkända. Parlamentet uppmanar regeringen och parlamentet att stärka oberoendet, effektiviteten och ändamålsenligheten hos institutioner för mänskliga rättigheter och att förbättra samarbetet med ombudsmannens kansli och ge det ytterligare stöd, både politiskt och ekonomiskt.

18.  Europaparlamentet understryker säkerhetsproblemen i samband med att utländska stridande återvänder. Parlamentet välkomnar åtgärder för att förebygga radikalisering och ta itu med företeelsen med utländska stridande. Parlamentet framhåller behovet av att genomföra strategin och handlingsplanen för kampen mot terrorismen. Parlamentet välkomnar utökningen av antalet anställda vid polisens terrorismbekämpningsenhet och uppmuntrar till en intensifiering av det regionala samarbetet i kampen mot terrorism. Parlamentet välkomnar det nya operativa avtalet som undertecknades med Europol och kräver att det tillämpas effektivt.

19.  Europaparlamentet betonar behovet av att utöka medborgarnas deltagande i det offentliga livet, den politiska planeringen och det politiska beslutsfattandet liksom i den europeiska integrationsprocessen, för att främja bred nationell konsensus om reformer och om anslutningsprocessen till EU. Parlamentet rekommenderar att man vidareutvecklar mekanismerna för samråd med (och mellan) det civila samhället och lokalsamhällen. Parlamentet är oroat över att politiseringen av organisationerna i det civila samhället kan minska deras möjligheter att stärka den demokratiska kulturen.

20.  Europaparlamentet lovordar den religiösa harmoni och det klimat av religiös tolerans och generellt sett goda relationer mellan etniska grupper som råder i landet. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att fortsätta att förbättra klimatet för integration och tolerans för landets alla minoriteter och understryker att samtliga minoriteter måste skyddas. Parlamentet uppmanar regeringen att efter ett brett samråd anta en vittomspännande lag om minoriteter för att åtgärda de befintliga rättsliga bristerna i enlighet med rekommendationerna från Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, att på ett effektivt sätt tillämpa lagen om skydd mot diskriminering samt att införa en solid rättspraxis mot diskriminering. Parlamentet lovordar den insats som kommissionären för skydd mot diskriminering gjort i kampen mot diskriminering, bl.a. könsdiskriminering, särskilt på arbetsmarknaden och vad gäller utbildning och tillgång till sociala tjänster. Parlamentet rekommenderar att ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra levnadsförhållandena för den romska befolkningen genom att förbättra deras tillgång till registrering, boende, utbildning, arbetsmarknad samt sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Parlamentet betonar att romernas levnadsförhållanden behöver förbättras genom bättre samordning mellan centrala och lokala myndigheter och samarbete mellan ministerier.

21.  Europaparlamentet välkomnar upprättandet av det nationella rådet om jämställdhet och utnämningen av jämställdhetssamordnare inom samtliga fackministerier. Det behövs ytterligare åtgärder för att motverka våld i hemmet, kvinnors otillräckliga tillgång till rättvis prövning och könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Parlamentet välkomnar inkluderandet av hbti-personer i strategin för social delaktighet 2015–2020, inrättandet av en arbetsgrupp för hbti-personers rättigheter inom ministeriet för sociala frågor och öppnandet av det första härbärget för hbti-personer. Parlamentet lovordar de ändringar av strafflagen som innebär att hatbrott och hatpropaganda på grund av sexuell läggning och könsidentitet straffbeläggs.

22.  Europaparlamentet uppmanar dessutom regeringen att utarbeta ett lagförslag om erkännande av könstillhörighet och se till att villkoren för erkännande av könstillhörighet uppfyller de krav som anges i Europarådets ministerkommittés rekommendation CM/Rec(2010) till medlemsstaterna om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Parlamentet anser att det är mer troligt att hbti-personers grundläggande rättigheter skyddas om de får tillgång till sådana rättsinstitut som sammanboende, registrerat partnerskap eller äktenskap och uppmanar de albanska myndigheterna att överväga dessa alternativ.

23.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att följa FN:s uppmaning och ombudsmannens rekommendationer om att skapa en homogen och tillförlitlig databas, aktivera det samordningsråd för kampen mot blodsfejder som inrättades 2005 och utarbeta en handlingsplan med inriktning på rättsstatliga aspekter i kampen mot blodsfejder.

24.  Europaparlamentet betonar att professionella, oberoende och pluralistiska public service-medier och privata medier är en hörnsten i en demokrati. Parlamentet oroas över den bristfälliga transparensen vad gäller mediernas ägande och finansiering. Parlamentet uppmanar Albanien att garantera fria arbetsförhållanden för journalister. Parlamentet betonar att ytterligare insatser krävs för att garantera medietillsynsmyndighetens och det statliga tv-bolagets oberoende. Den bristfälliga transparensen vad gäller mediernas ägande, finansiering, polarisering och självcensur är oroväckande. Parlamentet efterlyser bättre yrkesmässiga och etiska normer för journalister, och begär med kraft att man tillämpar förtalslagstiftningen på ett korrekt sätt. Parlamentet noterar att utnämningen av den nya ordföranden och de nya styrelseledamöterna till myndigheten för audiovisuella medier har ifrågasatts av oppositionen. Parlamentet uppmanar regeringen att garantera dess oberoende och stöd, så att myndigheten kan utföra sina uppgifter till fullo, bland annat när det gäller att underlätta den digitala övergången och att genomföra den audiovisuella medielagen.

25.  Europaparlamentet välkomnar att företagsklimatet och strävan efter en fungerande marknadsekonomi har förbättrats men begär att regeringen fortsatt tar itu med de brister som råder i fråga om verkställighet av avtal och rättsstatsprincipen och även vidtar åtgärder mot den omfattande informella ekonomin. Parlamentet efterlyser ytterligare reformer, så att man klarar sig i konkurrensen på den gemensamma europeiska marknaden. Regeringen uppmanas att stärka egendomsrätten och påskynda utformningen av en hållbar och sammanhängande politik för egendomslagstiftningen, återlämnande och kompensation. Parlamentet framhåller vikten av att skapa gynnsamma villkor för den privata sektorns utveckling och utländska direktinvesteringar.

26.  Europaparlamentet framhåller behovet av bättre utbildningar för att åtgärda kompetensglapp och öka anställbarheten, särskilt för ungdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med den albanska regeringen ta itu med de bristfälliga arbetsmarknadsvillkoren, bland annat den ökande arbetslösheten, och att erbjuda lösningar i linje med Europa 2020-strategin. Parlamentet välkomnar det vägledande strategidokumentet om Albanien (2014–2020) där det konstateras att utbildnings-, sysselsättnings- och socialpolitik måste stödjas genom föranslutningsinstrumentet.

27.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att utarbeta en nationell energistrategi med särskild tonvikt på förnybara energikällor och energitrygghet, inbegripet diversifiering av energikällor. Parlamentet anser att Albanien borde investera mer i projekt för förnybar energi och tillhörande infrastruktur. Parlamentet uppmanar Albanien att beakta vattenkraftsprojekts ekologiska konsekvenser för det nationella naturarvet. Parlamentet efterlyser efterlevnad av EU:s ramdirektiv om vatten för att se till att alla naturliga ytvatten har en god ekologisk och kemisk status.

28.  Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att utveckla heltäckande förvaltningsplaner för befintliga nationalparker med avseende på kvalitets- och förvaltningsriktlinjerna för skyddade områden av kategori II från Internationella naturvårdsunionens världskommission för skyddade områden. Parlamentet uppmanar myndigheterna att överge alla utvecklingsplaner som försämrar landets nätverk av skyddade områden, i synnerhet alla planer på att uppföra små- och storskaliga vattenkraftverk i nationalparker. Parlamentet kräver särskilt att myndigheterna omprövar planerna på att uppföra vattenkraftverk längs floden Vjosa och dess bifloder, eftersom dessa projekt skulle skada en av Europas sista omfattande, intakta och nästan naturliga flodekosystem.

29.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens fortsatt konstruktiva och proaktiva hållning i det regionala och bilaterala samarbetet. Parlamentet framhåller att detta är av avgörande betydelse för stärkandet av regional stabilitet, och lovordar den politiska viljan att förbättra förbindelserna med Serbien. Parlamentet uppmanar Albanien och Serbien till fortsatta handlingar och uttalanden som kan främja stabiliteten och samarbetet i regionen samt goda grannförbindelser. Parlamentet är upprört över uttalandena av Albaniens premiärminister i vilka han spekulerade kring enandet av albaner från Albanien och Kosovo. Parlamentet uppmuntrar Albanien att behålla sin konstruktiva hållning i regionen och att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som man har fått under EU-anslutningsprocessen till de andra länderna i västra Balkan i syfte att intensifiera samarbetet och ytterligare stabilisera regionen. Parlamentet välkomnar att Albanien till fullo har anpassat sig till EU:s hållning i utrikespolitiska frågor, inbegripet EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland och landets deltagande i krishanteringsinsatser inom ramen för GSFP. Parlamentet uppmärksammar landets ambitioner som nuvarande tjänstgörande ordförande i den sydösteuropeiska samarbetsprocessen för att ytterligare främja dialogen mellan de deltagande länderna. Parlamentet uppmanar Albanien att delta aktivt i genomförandet av EU:s strategi för Adriatiska och Joniska havet.

30.  Europaparlamentet begär att det interparlamentariska samarbetet mellan EU och Albanien stärks, och rekommenderar att man i fortsättningen, i den mån det går, harmoniserar sammanträdeskalendern för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien och sammanträdeskalendern för högnivådialogen om de centrala prioriteringarna, för att stärka den parlamentariska granskningen av EU-anslutningsprocessen.

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Albaniens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy