Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2952(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0359/2015

Внесени текстове :

B8-0359/2015

Разисквания :

PV 29/04/2015 - 21
CRE 29/04/2015 - 21

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.6
CRE 30/04/2015 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0182

Приети текстове
PDF 517kWORD 138k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г.
P8_TA(2015)0182B8-0359/2015

Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2014 г. (2014/2952(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави членки на ЕС, и от Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 октомври, 17—18 ноември, 15 и 16 декември 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 2014—2015 г.“ от 8 октомври 2014 г. (COM(2014)0700), придружено от работния документ на службите на Комисията SWD(2014)0305, озаглавен „Босна и Херцеговина: Доклад за напредъка за 2014 г.“, както и индикативния стратегически документ относно Босна и Херцеговина (2014—2017 г.), приет на 15 декември 2014 г.,

—  като взе предвид писмената декларация за интеграция с ЕС, приета от президентството на Босна и Херцеговина на 29 януари 2015 г. и одобрена от парламента на Босна и Херцеговина на 23 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид решението на Съвета от 19 януари 2015 г. за назначаването на Ларс-Гунар Вигемарк като специален представител на ЕС и ръководител на делегацията за Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид работата на Кристиан Дан Преда в качеството му на постоянен докладчик относно Босна и Херцеговина за комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС многократно заявява своя категоричен ангажимент към европейската перспектива на Босна и Херцеговина и към нейната териториална цялост, суверенитет и единство;

Б.  като има предвид, че ЕС предложи нова възможност на Босна и Херцеговина, основана на координиран подход, целящ да помогне на страната да възобнови процеса на реформи, за да подобри социалното и икономическото положение, и да направи стъпка напред към Европейския съюз; като има предвид, че също толкова категорични ангажимент и ангажираност се изискват сега и от политическия елит на страната; като има предвид, че присъединяването към ЕС е приобщаващ процес, който принадлежи на цялата страна и всички нейни граждани, и изисква национален консенсус относно програмата за реформи;

В.  като има предвид, че твърде сложната и неефективна институционална структура, липсата на достатъчно сътрудничество и координация между политическите ръководители на Босна и Херцеговина и всички равнища на управление, липсата на обща визия и политическа воля, както и етноцентристките нагласи сериозно възпрепятстват напредъка на страната; като има предвид, че политическите и етническите разногласия оказаха значително отрицателно въздействие върху работата на органите на държавно равнище;

Г.  като има предвид, че продължителната политическа криза представлява сериозна пречка за стабилизацията и развитието на страната и лишава гражданите от сигурно и проспериращо бъдеще; като има предвид, че политическата инерция, безработицата, много високите нива на корупция и недоволство от политическия елит доведоха до граждански вълнения, които се разпространиха от Тузла в цялата страна през февруари 2014 г.;

Д.  като има предвид, че ЕС е заложил принципите на правовата държава в основата на процеса на разширяване; като има предвид, че силната политическа подкрепа е ключът за постигането на напредък в тези области;

Е.  като има предвид, че корупцията е широко разпространена, държавната администрация е фрагментирана, многото различни правни системи са предизвикателство, механизмите за сътрудничество с гражданското общество продължават да са слаби, медийното пространство е поляризирано и не са гарантирани равни права за всички съставни народности и граждани;

Ж.  като има предвид, че над 50% от държавните приходи в Босна и Херцеговина се изразходват за поддържане на администрацията на много равнища; като има предвид, че Босна и Херцеговина е страната в Европа с най-нисък рейтинг според Световната банка по показателите за условия за осъществяване на стопанска дейност и заема едно от последните места според индекса за възприятие на корупцията; като има предвид, че Босна и Херцеговина е с най-висок процент на младежка безработица в Европа (59% от активното население на възраст 15 – 24 години);

1.  Приветства факта, че Съветът откликна на неговия призив за преосмисляне на подхода на ЕС към Босна и Херцеговина; настоятелно призовава новите ръководители на Босна и Херцеговина да се ангажират напълно с провеждането на необходимите институционални, икономически и социални реформи, за да се подобри животът на гражданите на Босна и Херцеговина и да стане възможен напредъкът по пътя към членство в ЕС; отбелязва, че ще бъде необходимо страната да отбележи съществен напредък в изпълнението на програмата за реформи, в това число Пакта за растеж и работни места, за да бъде разгледана нейна молба за членство в ЕС; подчертава факта, че Босна и Херцеговина, подобно на всички други (потенциални) държави кандидатки, следва да бъде оценявана по собствените ѝ заслуги и че скоростта и качеството на необходимите реформи следва да определят графика за нейното присъединяване;

2.  Подчертава, че Комисията следва да обърне специално внимание на прилагането на решението по делото Сейдич-Финци, когато Съветът отправи искане към нея за изготвяне на становище относно молбата за членство в ЕС; приканва Комисията да бъде готова за улесняване на постигането на споразумение относно неговото изпълнение, за да гарантира равни права за всички граждани, и да даде практически принос за изпълнението на целите от програмата на ЕС, включително работеща система на добро управление, демократично развитие и икономически просперитет и зачитане на правата на човека;

3.  Силно подкрепя европейската интеграция на Босна и Херцеговина и счита, че засиленият ангажимент на ЕС следва да се съсредоточи, наред с другото, върху социално-икономическите въпроси, стопанската среда, институционалната рамка, правовата държава и управлението, политиката на правоприлагане, независимата съдебна власт, борбата с корупцията, реформата на публичната администрация, гражданското общество и младежта, като същевременно условията за членство в ЕС се запазят непроменени; призовава заместник-председателя/върховен представител, Комисията и държавите членки да поддържат координирана, последователна и съгласувана позиция на ЕС и да демонстрират, че интеграцията на Босна и Херцеговина в ЕС е приоритет на външната политика на ЕС; подчертава, че ЕС следва да се стреми да обедини всички финансови донори, за да подкрепи ефективното прилагане на обновения подход на ЕС и писмената декларация;

4.  Приветства писмената декларация за интеграция в ЕС, приета от президентството на Босна и Херцеговина, подписана от ръководителите на всички политически партии и подкрепена от парламента на Босна и Херцеговина на 23 февруари 2015 г., относно мерките за установяване на институционална функционалност и ефективност, за стартиране на реформи на всички равнища на управление, за ускоряване на процеса на помирение и за укрепване на административния капацитет; потвърждава, че декларацията е подготвила почвата за постигането на споразумение в рамките на Съвета на 16 март 2015 г. за пристъпването към сключването и влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране; приветства влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране, насрочено за 1 юни 2015 г., което ще позволи на Босна и Херцеговина и на ЕС да работят в по‑тясно сътрудничество помежду си и да задълбочат своите отношения; призовава за пълно сътрудничество на всички политически ръководители за цялостното и ефективно прилагане на декларацията, особено за укрепването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията и организираната престъпност; припомня, че политическият ангажимент и истинската отговорност по отношение на процеса на реформи са от ключово значение; приканва новите ръководители на Босна и Херцеговина да постигнат съгласие с ЕС относно конкретна пътна карта за програма за широки и приобщаващи реформи с цел постигане на напредък в страната по пътя ѝ към ЕС; призовава за прозрачност в процеса на планиране и прилагане на реформи и настоятелно призовава гражданското общество да бъде включено в процеса на реформи;

5.  Изразява своята дълбока загриженост относно декларацията, приета на 25 април 2015 г. от конгреса на Алианса на независимите социалдемократи в Източно Сараево, в която се призовава, наред с другото, за провеждането на референдум относно независимостта на Република Сръбска през 2018 г.; подчертава факта, че по силата на Дейтънското споразумение Република Сръбска няма право на отделяне; припомня, че с приемането на писмената декларация всички политически сили, включително Алиансът на независимите социалдемократи, са поели ангажимент да зачитат „суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Босна и Херцеговина“; настоятелно призовава новите политически ръководители да се въздържат от причиняваща разногласия националистка и сепаратистка реторика, която поляризира обществото, и да се ангажират сериозно с реформи, които ще подобрят живота на гражданите на Босна и Херцеговина, ще създадат демократична, приобщаваща и функционираща държава и ще доближат страната повече до ЕС;

6.  Призовава политическите ръководители да отдадат приоритет на създаването на ефективен механизъм на ЕС за координация чрез ефективно свързване на институциите на всички равнища на управление, за да се гарантира привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС и тяхното правоприлагане в цялата страна в интерес на цялостния просперитет на нейните граждани; подчертава, че без такъв механизъм процесът на присъединяване към ЕС ще продължи да бъде в застой, тъй като настоящата организация на страната е прекалено неефективна и дисфункционална; подчертава, че създаването на подобен механизъм би отворило пътя за Босна и Херцеговина към пълното използване на наличното финансиране; подчертава необходимостта да се предприемат конкретни мерки за реформи и на страната и нейните граждани да се предостави ясна посока;

7.  Подчертава, че разглеждането на социално-икономическите потребности на гражданите трябва да бъде приоритет; въпреки това счита, че също така е от решаващо значение паралелно с това да се продължат политическите реформи и демократизацията на политическата система; подчертава факта, че икономическият просперитет е възможен само ако се основава на демократично и приобщаващо общество и демократична и приобщаваща държава; също така подчертава, че Босна и Херцеговина няма да бъде успешна кандидатка за членство в ЕС, докато не бъдат установени подходящи институционални условия; отбелязва, че конституционната реформа, насочена към консолидирането, оптимизирането и укрепването на институционалната рамка продължава да бъде от ключово значение за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна, приобщаваща и напълно функционираща държава; припомня, че бъдещата конституционна реформа следва също така да вземе предвид принципите на федерализма, децентрализацията, субсидиарността и легитимното представителство, за да осигури ефективната и гладка интеграция на Босна и Херцеговина в ЕС; настоятелно призовава всички политически ръководители да работят за въвеждането на необходимите промени;

8.  Приветства инициативите на Комисията за ускоряването на прилагането на проекти съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и за укрепването на икономическото управление; изразява съжаление, че бездействието може да има последици за разпределянето на средства от ЕС за политическото и социално-икономическото развитие в рамките на ИПП II; настоятелно призовава компетентните органи да постигнат съгласие относно секторни стратегии в рамките на цялата страна, особено в приоритетните области на транспорта, енергетиката, околната среда и селското стопанство като ключови изисквания с цел страната да е в състояние напълно да се възползва от финансирането по ИПП;

9.  Приветства нормалното протичане на изборите през октомври 2014 г.; отбелязва обаче, че за втори пореден път изборният процес се проведе без всички граждани да могат да издигнат своята кандидатура за всеки пост; подчертава изключителната важност на неотложното сформиране на всички нови парламентарни органи и правителства на всички равнища; настоятелно призовава новите ръководители да зачитат принципа на всеобщото, равно и пряко избирателно право, да се вслушат в хората, да откликнат на гражданското общество и по отговорен начин да намерят незабавни решения в отговор на основателните им опасения; призовава компетентните органи да разследват особено сериозните обвинения срещу министър-председателя на Република Сръбска за участие в купуване на гласовете на двама членове на парламента, които не принадлежат към нейната партия, с цел спечелване на мнозинство в Народното събрание на Република Сръбска;

10.  Приветства голямата национална и международна солидарност, включително в рамките на Програмата на ЕС за възстановяване от наводнения, в отговор на природните бедствия през 2014 г.; приветства факта, че ЕС предприе незабавни и значителни мерки за спасяване и облекчаване на положението, по искане на Босна и Херцеговина, и организира конференция на донорите през юли 2014 г., която беше организирана от Комисията съвместно с Франция и Словения; изтъква, че Комисията отправи покана към Босна и Херцеговина да се присъедини към механизма на ЕС за гражданска защита; призовава за ефективни и координирани мерки за превенция на всички равнища с цел справяне с последиците от настоящите бедствия и предотвратяване на подобни бедствия в бъдеще; приветства многото положителни примери за много тясно междуетническо сътрудничество и подкрепа след наводненията като знак за това, че помиряването е възможно; счита, че регионалното сътрудничество и близките отношения със съседните държави са съществени фактори за реакцията при подобни бедствия в бъдеще;

11.  Припомня, че една професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация образува „гръбнака“ на процеса на интеграция за Босна и Херцеговина и за всяка страна, която се стреми да стане държава – членка на ЕС; изразява сериозна загриженост, че публичната администрация, която следва да подпомага Босна и Херцеговина в напредъка ѝ към членство в ЕС и за подобряване на условията на живот за нейните граждани, продължава да бъде фрагментирана, политизирана и дисфункционална; продължава да изпитва загриженост във връзка с нейната финансова устойчивост и с факта, че липсата на политическа воля за реформиране на администрацията може да окаже въздействие върху предоставянето на публични услуги; настоятелно призовава всички компетентни участници да приемат нова стратегия за реформа на публичната администрация и план за действие след 2014 г., за да опростят сложната институционална структура, да рационализират разходите и държавата да стане по-функционираща;

12.  Настоятелно призовава органите да отдадат абсолютен приоритет на борбата с корупцията предвид факта, че тя все още не е довела до удовлетворително подобрение и че корупцията засяга всички сектори, включително здравеопазването и образованието, като експлоатира най-уязвимите лица, предизвиква засилване на песимизма и все повече граждани губят доверие в съответните институции; призовава за ефективни механизми за борба с корупцията, независими последващи съдебни мерки и приобщаващи консултации с всички заинтересовани страни, които следва да гарантират своевременното приемане на обновена стратегическа рамка за периода 2015 – 2019 г.; призовава, по принцип, за ефективно прилагане на мерки за борба с корупцията; приветства приемането на редица закони за борба с корупцията, включително за насърчаването на защитата на лицата, сигнализиращи за наличието на нередности, на държавно равнище и за създаването на органи за превенция на федерално равнище; осъжда опитите за подриване на действащите принципи на правовата държава и изразява загриженост, че новият закон относно конфликтите на интереси отслабва правната рамка и представлява пречка за предотвратяването на конфликти на интереси с това, че той увеличава риска от политическа намеса и не предоставя стимули за спазване от страна на длъжностните лица; призовава за укрепване на парламентарните органи за предотвратяването на конфликтите на интереси; настоятелно призовава компетентните органи да подобрят резултатите във връзка с ефективното разследване, наказателно преследване и издаване на присъди при производства, свързани с корупция на високопоставени лица, особено в рамките на възлагането на обществени поръчки и приватизацията;

13.  Продължава да изпитва дълбока загриженост относно неефективността на съдебната система, риска от политическа намеса в съдебни производства, политизацията на процедурите за назначаване, разпокъсания процес на бюджетиране на съдебната система и на наказателното преследване и риска от конфликти на интереси в съдебната система; настоятелно призовава новите ръководители на страната да проведат структурни и институционални реформи, които да разгледат, наред с другото, хармонизацията на четирите различни правни системи; приканва ги да разгледат препоръките на Комисията, като например институционалната реформа на съдебната власт на държавно равнище, включително относно приемането на закон за съдилищата на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава по време на следващото заседание на Съвета на министрите да бъде приета вече изготвената нова стратегия за реформа на съдебната система; отново заявява своята подкрепа за службата на Омбудсмана; отбелязва, че в Конституцията на Република Сръбска все още съществува мораториум върху смъртното наказание и настоятелно призовава органите на Република Сръбска да премахнат смъртното наказание без допълнително забавяне;

14.  Изразява загриженост, че достъпът до безплатна правна помощ е много ограничен и че правото на предоставянето ѝ все още не е изцяло правно уредено на територията на Босна и Херцеговина, като по този начин се ограничава правото на правосъдие на най-уязвимите; настоятелно призовава компетентните органи да приемат закон за безплатна правна помощ на държавно равнище и ясно да определят ролята на гражданското общество за предоставянето ѝ;

15.  Приветства разширяването на структурния диалог между ЕС и Босна и Херцеговина относно съдебната система с цел включване на допълнителни въпроси относно принципите на правовата държава, особено корупция и дискриминация, както и факта, че той дава положителни резултати в областта на регионалното сътрудничество, разглеждането на военни престъпления, както и професионализма и ефективността на съдебната система; приветства включването на гражданското общество в процеса; отбелязва, че условията в няколко съдилища във федеративните единици са се подобрили, включително относно защитата на свидетели;

16.  Изразява загриженост във връзка с това, че в някои изявления е била поставена под въпрос легитимността на присъдите на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, при което се подкопава Международният наказателен съд в Хага; призовава да бъдат предприети мерки за укрепване на защитата на жертвите и подобряване на работата на прокуратурата на Босна и Херцеговина чрез преразглеждането на обработката на дела за военни престъпления от категория II; приветства напредъка, постигнат във връзка с намаляването на броя на висящите дела за военни престъпления; отбелязва, че се е подобрило наказателното преследване по дела за военни престъпления, включващи сексуално насилие, и изисква този процес да продължи в бъдеще; подчертава необходимостта компетентните органи да приемат отдавна планираната програма на държавно равнище за подобряване на статута на жертвите на подобни военни престъпления, включително тяхното право на обезщетение, да гарантират техния ефективен достъп до правосъдие и да приведат разпоредбите на наказателното право на Босна и Херцеговина относно сексуалното насилие в съответствие с международните стандарти;

17.  Изразява загриженост относно постоянно високия брой липсващи лица и бавния напредък в това отношение; призовава органите да започнат задълбочено сътрудничество между двете федеративни единици и да повишат усилията си за търсене на липсващи лица;

18.  Припомня всички жертви на геноцида в Сребреница от 1995 г. и изразява дълбоки съболезнования на техните семейства и на оцелелите; изразява подкрепа за организациите, като например Сдружението на майките от Сребреница и Анклавите от Жепа предвид основната им роля за подобряването на осведомеността и изграждането на по-широка основа за помиряване между всички граждани на държавата; призовава всички граждани на Босна и Херцеговина да се възползват от 20-ата годишнина от клането в Сребреница като възможност за засилване на помиряването и сътрудничеството, които са ключови предпоставки за всички държави от региона за придвижване напред по пътя към Европа;

19.  Отбелязва със загриженост, че все още има 84 500 вътрешно разселени лица и 6853 бежанци в Босна и Херцеговина; изразява загриженост относно нарушаването на правата на завърналите се лица в Република Сръбска; при все това приветства новите мерки, приети от Федералния парламент, които позволяват на завърналите се лица от Република Сръбска да имат достъп до пенсионни обезщетения и здравеопазване във Федерацията, като посочва, че равният достъп до социални плащания за всички граждани е важен; призовава всички равнища на управление, особено органите на Република Сръбска, да улеснят и ускорят връщането на вътрешно разселените лица и бежанците чрез въвеждане и прилагане на всички необходими законодателни и административни мерки; настоятелно призовава за сътрудничество по този въпрос и за създаване на подходящи условия за тяхната мирна и устойчива реинтеграция; призовава за ефективно прилагане на преразгледаната стратегия относно приложение VII от Дейтънското мирно споразумение; призовава за непрекъснато добро регионално сътрудничество в рамките на процеса за прилагане на Декларацията от Сараево; настоятелно призовава за всеобхватен подход за справяне с оставащите предизвикателства във връзка с разминирането на страната до 2019 г.;

20.  Отново потвърждава своята подкрепа за либерализирането на визовия режим, което е допринесло за видими положителни ефекти за гражданите на Босна и Херцеговина; отново заявява своята ангажираност с гарантирането на правото на безвизово пътуване за гражданите на Западните Балкани; същевременно призовава за мерки на национално равнище, по-специално социално-икономически мерки за по-уязвимите групи, за активни мерки, насочени към засилено сътрудничество и обмен на информация с цел разбиване на мрежите на организираната престъпност, за засилен граничен контрол и за кампании за повишаване на осведомеността; призовава Комисията да приеме мерки за поддържане на неприкосновеността на безвизовата схема и за преодоляване в сътрудничество с държавите членки на потенциалните злоупотреби със системата на ЕС за предоставяне на убежище;

21.  Отбелязва, че борбата с организираната престъпност и корупцията е от основно значение, за да се възпрат опитите за навлизане на престъпни групи в политическата, правната и икономическата система; отбелязва, че е постигнат известен напредък в борбата с организираната престъпност и тероризма; припомня значението на спазването на препоръките на GRECO; изразява загриженост относно сведенията за растяща радикализация сред младите хора в Босна и Херцеговина, от които сравнително голям брой, в сравнение с други държави в региона, се присъединява към бойците терористи на ИДИЛ; настоятелно призовава органите да изменят Наказателния кодекс с цел засилване на инкриминирането на финансирането на тероризма; приветства изменението на Наказателния кодекс, с което се цели налагане на забрана и наказания за членството в чуждестранни паравоенни групировки с цел предотвратяване на религиозна радикализация; подчертава освен това значението на предотвратяването на всички форми на екстремизъм и на насилствената радикализация; също така приветства широкомащабните полицейски операции на цялата територия на Босна и Херцеговина, които доведоха до задържането на лица, заподозрени в организирането, подпомагането и финансирането на терористични дейности, включително чуждестранни бойци; призовава за включването на разпоредба относно престъпленията от омраза в Наказателния кодекс на Федерация Босна и Херцеговина; приветства съответните служби на Босна и Херцеговина за професионализма, демонстриран при техните усилия и тяхната решителност за водене на борба с нарастващите заплахи за сигурността; приканва Комисията да предостави помощ на компетентните органи за потушаване на всички заплахи за сигурността и терористични заплахи;

22.  Строго осъжда терористичната атака, извършена на 27 април 2015 г., в полицейски участък в източнобосненския град Зворник, която отне живота на един полицай и рани други двама; изразява солидарността си с жертвите и техните семейства; осъжда в най-висока степен насилствената екстремистка идеология, стояща в основата на тази атака; призовава компетентните органи, отговорните служби по сигурност и съдебни институции да си сътрудничат за извършването на бързо и пълно разследване и за предотвратяването на бъдещи атаки; изразява надежда, че институциите и гражданите на Босна и Херцеговина ще се обединят в борбата срещу заплахата от тероризъм и екстремистко насилие;

23.  Отбелязва, че Босна и Херцеговина продължава да бъде отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация за трафика на хора; препоръчва органите да предприемат ефективни мерки, включително законодателни мерки, за борба с трафика на наркотици и на хора, и да предоставят защита на жертвите на трафика на хора;

24.  Счита, че е от съществено значение да се засили ролята на гражданското общество, като му се предостави възможност да изразява интересите на гражданите, особено по отношение на младите хора, както стана ясно миналата година по време на „пленумите“; припомня, че гражданското общество може да допълни развитието на едно социално приобщаващо и демократично общество чрез предоставянето на жизненоважни социални услуги; отбелязва, че представителите на гражданското общество следва да играят важна роля за улесняването на процеса на присъединяване; настоятелно призовава Комисията да продължи да прави европейските фондове достъпни за организации на гражданското общество; отбелязва, че институционалните механизми за сътрудничество с гражданското общество продължават да бъдат слаби и да пречат на развитието на една приобщаваща демокрация с по-голямо участие и по-голяма възможност за реагиране в цялата страна; следователно призовава за прозрачни и приобщаващи механизми за провеждане на обществени консултации с участието на всички публични заинтересовани лица за изграждането на рамка за публично разискване на важни законодателни решения и за приемането на национална стратегия за гражданското общество; изразява загриженост относно докладваните случаи на заплашване по време на миналогодишните социални вълнения;

25.  Счита, че е от съществено значение да се популяризира едно приобщаващо и толерантно общество на Босна и Херцеговина, което защитава и насърчава малцинствата и уязвимите групи; припомня, че неуспехът да се наложи изпълнение на решението по делото Сейдич-Финци води до открита дискриминация срещу граждани на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава да бъдат предприети мерки за засилване на ролята на Омбудсмана по правата на човека и за разработване, в сътрудничество с гражданското общество, на стратегия на държавно равнище срещу всички форми на дискриминация; призовава компетентните органи допълнително да хармонизират законодателството на страната с достиженията на правото на ЕС, като обърнат особено внимание на дискриминацията въз основа на увреждане или възраст, както е подчертано в структурния диалог; призовава Министерството по правата на човека и бежанците на Босна и Херцеговина незабавно да създаде работна група за изготвяне на изменения към Закона за борба срещу дискриминацията на Босна и Херцеговина; изразява загриженост във връзка с факта, че езикът на омразата, престъпленията от омраза, заплахите, тормозът и дискриминацията срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица продължават да бъдат широко разпространени; насърчава органите да прилагат действия за повишаване на осведомеността относно правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица в съдебната система, правоприлагащите органи и сред широката общественост; изразява загриженост, че продължава докладването на случаи на дискриминация на религиозен принцип;

26.  Изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващата маргинализация и дискриминация срещу ромите; приветства напредъка, постигнат по отношение на жилищните нужди на ромите, като при все това насърчава предприемането на по-нататъшни мерки за подобряване на условията на живот на ромите чрез подобряване на достъпа им до заетост, здравеопазване и образование;

27.  Отбелязва, че макар да са въведени правни разпоредби, гарантиращи правата на жените и равенството между половете, е постигнат само ограничен напредък във връзка с прилагането на такива разпоредби; призовава компетентните органи активно да полагат усилия за увеличаване на участието на жените в политиката и в работната сила, да се борят с дискриминацията на пазара на труда, свързана с майчинството, да подобрят социалното и икономическото положение на жените, да насърчават, защитават и укрепват правата на жените и, по принцип, да повишават обществената осведоменост и разбирането на хората относно правата на жените; настоятелно призовава органите да приемат стратегия за прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие и да създадат хармонизирана система за наблюдение и събиране на данни за случаи на насилие срещу жени;

28.  Настоятелно призовава Босна и Херцеговина да включи сексуалната ориентация и половата идентичност в закона относно престъпленията от омраза във възможно най-кратък срок и по този начин да направи възможно осъждането на лица, които извършват различни форми на натиск на основание сексуална ориентация или полова идентичност;

29.  Отбелязва, че правните разпоредби относно свободата на изразяване на мнение са налице; при все това изразява загриженост относно политическия и финансовия натиск върху медиите и случаите на заплахи и сплашване на журналисти и издатели, включително в предизборни периоди; осъжда опитите за подкопаване на действащите правила, които биха могли да имат вредни последици за свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, включително онлайн; подчертава, че събития като полицейската акция срещу офисите на Klix.ba в Сараево и наскоро приетия от Народното събрание на Република Сръбска спорен закон за обществения ред и мира повдигат сериозни опасения относно свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите, включително в социалните медии; подчертава, че способността на медиите да функционират без страх е от съществено значение за една здрава демокрация; настоятелно призовава свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите да бъдат напълно зачитани и на журналистите да бъде позволено да получават информация по въпроси от обществен интерес; подчертава, че стабилното и устойчиво финансиране, издателската независимост, радиоразпръскването на всички официални езици и плурализмът са от основно значение за обществените медии; призовава органите да затворят всички законодателни вратички, които системно възпрепятстват пълната прозрачност относно медийната собственост, както и да изготвят нормативна уредба, за да се гарантира липсата на неправомерно политическо влияние; настоятелно призовава компетентните органи да гарантират политическата, институционалната и финансовата независимост на обществените радио- и телевизионни оператори и да хармонизират законодателството във федеративните единици в областта на публичното радиоразпръскване със законодателството на държавно равнище; настоятелно призовава за основано на заслуги назначаване на директора на Съвета на Регулаторната агенция за съобщенията на Босна и Херцеговина;

30.  Продължава да изпитва загриженост относно продължаващата сегрегация на деца в обществените училища въз основа на етническата им принадлежност; отбелязва, че трите различни учебни програми възпрепятстват общо, всеобхватно и обективно проучване на общата история и неотдавнашните исторически събития; настоятелно призовава органите да прилагат ефективно принципите на приобщаващо образование, включително по отношение на децата с увреждания; настоятелно призовава новите ръководители на страната да насърчават приобщаваща и недискриминационна образователна система без по-нататъшно забавяне във федеративните единици и в област Бръчко, да премахнат сегрегацията на различните етнически групи и да постигнат напредък в образователната реформа, насочена към подобряване на образователните стандарти и въвеждане на обща учебна програма; призовава също така да се засили прилагането на плана за действие относно образователните потребности на децата от ромски произход и тяхната интеграция в образователната система;

31.  Припомня, че протестите през февруари 2014 г. показаха ясно народно искане сред гражданите на Босна и Херцеговина за социално-икономически реформи в страната; изразява твърдо убеждение, че прилагането на мерките в шестте ключови области на реформи в Пакта за растеж и работни места ще представлява нов стимул за замразените социално-икономически реформи, включително в областта на растежа и заетостта, както и за реформите в областта на обществените поръчки; призовава новите правителства на държавно равнище, на равнище федеративни единици и на равнище кантони да работят в тясно сътрудничество, за да превърнат икономическото управление и Пакта в ключов приоритет за реформите; подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие и изпълнение на програма за икономически реформи;

32.  Счита, че Босна и Херцеговина е постигнала слаб напредък в посока на превръщането си във функционираща пазарна икономика; подчертава колко е важно справянето с конкурентния натиск и пазарните сили; изразява загриженост, че съществени слабости в стопанската среда продължават да оказват отрицателно въздействие върху развитието на частния сектор и преките чуждестранни инвестиции; настоятелно призовава компетентните органи да се справят със слабото правоприлагане на принципите на правовата държава, големия дял на сивата икономика и високите равнища на корупция, които влошават стопанската среда; настоятелно призовава за хармонизация с Директивата „Платежоспособност II“;

33.  Подчертава необходимостта от реформа и хармонизиране на фрагментираните системи за социална сигурност въз основа на потребностите на гражданите, за да се осигури равно третиране на всички, да се намали бедността и да се разработи мрежа за социална сигурност, която е по-добре насочена към бедните и социално изключените; подчертава факта, че икономическият просперитет и перспективите за заетост, особено за младите хора, са от ключово значение за развитието на страната; призовава правителствата да приложат реформи на пазара на труда с цел да се справят с много високия процент на безработица, като се съсредоточат върху безработицата сред младежите, жените и дългосрочната безработица; отбелязва, че трудовите и синдикалните права са все още ограничени; призовава органите да продължат да засилват и хармонизират съответните закони в цялата страна; подчертава необходимостта от подобряване на образованието и обучението с цел преодоляване на несъответствията в уменията и увеличаване на пригодността за заетост, особено сред младите хора;

34.  Подчертава значението на хармонизирането и подобряването на съществуващите синдикални права и правилата относно условията на работа, които понастоящем не са идентични във всички сектори; отбелязва също, че социалните обезщетения и пенсиите не са равномерно разпределени;

35.  Отбелязва, че е налице слаб напредък в областта на околната среда и изменението на климата и призовава органите да подобрят опазването на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС; призовава Босна и Херцеговина да спази всички свои договорни задължения съгласно Договора за създаване на Енергийна общност и споразумението за стабилизиране и асоцииране и да гарантира подходящо и бързо сближаване с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, включително за предотвратяване на прекомерното замърсяване на въздуха, причинено от петролната рафинерия в Босански Брод; подчертава необходимостта Босна и Херцеговина изцяло да изпълни своите задължения по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.) и Протокола за стратегическа екологична оценка (Киев, 2003 г.), включително по отношение на дейностите в речния басейн Неретва и Требишница;

36.  Приветства конструктивната и активна позиция на Босна и Херцеговина за насърчаване на регионалното сътрудничество; приветства честите съвместни гранични патрули със съседните държави; подчертава изключителното значение на добросъседските отношения; приканва новите ръководители да продължат и да увеличат усилията за разрешаване на неуредени въпроси относно границите и собствеността със съседните държави; насърчава Босна и Херцеговина да завърши процеса на определяне на границите с Черна гора добросъвестно въз основа на споразумението, постигнато през май 2014 г.;

37.  Изразява съжаление, че външната политика на Босна и Херцеговина продължава да поддържа различни позиции, което води до нисък процент на привеждане в съответствие с позициите на ЕС (52%); припомня изключителната важност на единна външна политика за Босна и Херцеговина; изразява загриженост относно последиците от отхвърлянето от страна на Русия на стандартния език на Съвета за прилагане на мирното споразумение относно териториалната цялост на Босна и Херцеговина и нейната отрицателна позиция относно стремежа на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; приветства непрекъснатото присъствие на операцията Althea като част от подновения мандат на ООН с акцент върху изграждането на капацитет и обучението;

38.  Призовава новоизбраните институции на Босна и Херцеговина да се възползват от възможностите във връзка с обновения подход на ЕС с цел сключване на Споразумението за адаптиране на временното споразумение/споразумението за стабилизиране и асоцииране, като се вземе предвид присъединяването на Хърватия към ЕС и поддържането на традиционна търговия;

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, Комисията, президентството на Босна и Херцеговина, Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, парламентарната скупщина на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и на правителствата на десетте области/кантона.

Правна информация - Политика за поверителност