Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0359/2015

Indgivne tekster :

B8-0359/2015

Forhandlinger :

PV 29/04/2015 - 21
CRE 29/04/2015 - 21

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 10.6
CRE 30/04/2015 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0182

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 98k
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina
P8_TA(2015)0182B8-0359/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 30. april 2015 om statusrapport 2014 for Bosnien-Hercegovina (2014/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina (BiH) på den anden side, der blev undertegnet den 16. juni 2008 og ratificeret af alle EU-medlemsstater og Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 om Vestbalkan og bilaget hertil "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. oktober, 17.-18. november og 15.-16. december 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. oktober 2014 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2014-2015" (COM(2014)0700) med det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om statusrapport 2014 for Bosnien-Hercegovina ((SWD(2014)0305) samt det vejledende strategidokument for Bosnien-Hercegovina (2014-2017), som blev vedtaget den 15. december 2014,

–  der henviser til det skriftlige tilsagn, som blev vedtaget af det bosnisk-hercegovinske formandskab den 29. januar 2015 og det bosnisk-hercegovinske parlament den 23. februar 2015,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 19. januar 2015 om at udnævne Lars-Gunnar Wigemark til EU's særlige repræsentant og delegationschef i Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

–  der henviser til det arbejde, Cristian Dan Preda har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører om Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU gentagne gange har erklæret sin utvetydige opbakning til perspektivet om en europæisk fremtid for Bosnien-Hercegovina og til dets territoriale integritet, suverænitet og enhed;

B.  der henviser til, at EU på grundlag af en samordnet tilgang har givet Bosnien-Hercegovina en ny mulighed, der skal hjælpe landet med at genoptage sin reformproces for at forbedre sin sociale og økonomiske situation og komme tættere på Den Europæiske Union; der henviser til, at det nu er påkrævet med utvetydige tilsagn og forpligtelser fra landets politiske elite; der henviser til, at tiltrædelse af EU er en inklusiv proces, som tilhører hele landet og alle dets borgere, og at det kræver en national konsensus om dagsordenen for reformer;

C.  der henviser til, at en uforholdsmæssig kompleks og ineffektiv institutionel opbygning, manglen på tilstrækkeligt samarbejde og koordination mellem de politiske ledere i Bosnien-Hercegovina og alle ledelsesniveauer, fravær af en fælles vision og politisk vilje og etnocentriske holdninger i alvorlig grad har sat hindringer for fremskridt i landet; der henviser til, at de politiske og etniske skel har haft en stor skadevirkning på forsamlingernes arbejde på nationalt plan;

D.  der henviser til, at en fortsat politisk fastlåst situation udgør en alvorlig hindring for landets stabilitet og udvikling og fratager borgerne udsigterne til en sikker fremtid med velstand; der henviser til, at politisk passivitet, arbejdsløshed og et meget højt niveau af korruption og utilfredshed med den politiske elite har ført til civile optøjer, der i februar 2014 spredte sig fra Tuzla til hele landet;

E.  der henviser til, at EU har gjort retsstatsprincippet til et centralt spørgsmål i sin udvidelsesproces; der henviser til, at stærk politisk opbakning er nøgleelementet i opnåelsen af fremskridt på disse områder;

F.  der henviser til, at der hersker en omfattende korruption, at den offentlige forvaltning er fragmenteret, at de mange forskellige retssystemer udgør en udfordring, at samarbejdsmekanismerne med civilsamfundet fortsat er svage, at medielandskabet er polariseret, og at ikke alle befolkningsgrupper og borgere har de samme rettigheder;

G.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina bruger mere end 50 % af statsindtægterne på forvaltning på forskellige niveauer; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina ifølge Verdensbankens indikatorer er det land i Europa, hvor det er sværest at drive forretning, og er et af de dårligst placerede på korruptionsranglisten; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina har det højeste niveau af ungdomsarbejdsløshed i Europa (59 % af den erhvervsaktive befolkning i gruppen 15-24 år);

1.  glæder sig over, at Rådet har reageret positivt på Parlamentets opfordring om at tage EU's tilgang til Bosnien-Hercegovina op til fornyet overvejelse; opfordrer de nye ledere i Bosnien-Hercegovina til fuldt ud at gennemføre de nødvendige institutionelle, økonomiske og sociale reformer for at forbedre tilværelsen for borgerne i Bosnien-Hercegovina og gøre fremskridt hen imod medlemskab af EU; påpeger, at det er nødvendigt at gøre relevante fremskridt ved gennemførelsen af reformdagsordenen, herunder med vækst- og beskæftigelsespagten, for at EU kan tage en ansøgning om medlemskab i betragtning; fremhæver det forhold, at Bosnien-Hercegovina som alle andre (potentielle) kandidatlande bør bedømmes på egne meritter, og at hastigheden og kvaliteten af de nødvendige reformer bør bestemme tidsplanen for landets tiltrædelse;

2.  understreger, at Kommissionen bør lægge særlig vægt på, om afgørelsen i Sejdić-Finci-sagen er blevet efterlevet, når Rådet beder Kommissionen om at udarbejde en udtalelse om ansøgningen; opfordrer Kommissionen til at være parat til at fremme en aftale om gennemførelsen af denne afgørelse for at garantere ens rettigheder for alle borgere og til at bidrage til, at målene for EU-dagsordenen, herunder et funktionelt system for god regeringsførelse, demokratisk udvikling og økonomisk fremgang samt respekt for menneskerettighederne, kan gennemføres;

3.  støtter stærkt en europæisk integration af Bosnien-Hercegovina og mener, at EU's øgede engagement bl.a. bør fokusere på samfundsøkonomiske spørgsmål, erhvervsklimaet, de institutionelle rammer, retsstatsprincippet og god regeringsførelse, retshåndhævelsespolitik, et uafhængigt retssystem, bekæmpelse af korruption, reform af den offentlige administration, civilsamfundet samt ungdommen uden at ændre på EU's betingelser for tiltrædelse; opfordrer NF/HR, Kommissionen og EU-medlemsstaterne til at fastholde en koordineret, konsekvent og sammenhængende EU-holdning og vise, at Bosnien-Hercegovinas integrationsproces er en udenrigspolitisk prioritet for EU; betoner, at EU bør bestræbe sig på at samle alle økonomiske donorer med henblik på at støtte en effektiv gennemførelse af EU's fornyede tilgang og det skriftlige tilsagn;

4.  glæder sig over det skriftlige tilsagn, som med henblik på EU-integration blev vedtaget af Bosnien-Hercegovinas præsidentskab og undertegnet af alle politiske partiers ledere og godkendt af det bosnisk-hercegovinske parlament den 23. februar 2015, om at etablere institutionel funktionalitet og effektivitet og iværksætte reformer på alle forvaltningsniveauer samt tiltag for at fremskynde forsoningsprocessen og styrke den administrative kapacitet; anerkender, at tilsagnet banede vej for aftalen i Rådet den 16. marts 2015 om at gå videre med indgåelsen og ikrafttrædelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen; glæder sig over den planlagte ikrafttrædelse af stabiliserings- og associeringsaftalen den 1. juni 2015, da den vil give Bosnien-Hercegovina og EU mulighed for at arbejde tættere sammen og uddybe deres forbindelser; opfordrer alle politiske ledere til at samarbejde fuldt ud om en grundig og effektiv gennemførelse af tilsagnet, navnlig vedrørende styrkelse af retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet; minder om, at det er centralt, at der udvises politisk opbakning til og et reelt engagement i reformprocessen; opfordrer de nye ledere i Bosnien-Hercegovina til at nå til enighed med EU om en konkret køreplan for en bred og inklusiv reformdagsorden, der kan bringe landet fremad mod EU; tilskynder til åbenhed i planlægningen og gennemførelsen af reformer og anmoder indtrængende om, at civilsamfundet inddrages i processen;

5.  udtrykker sin dybeste bekymring med hensyn til den erklæring, der blev vedtaget den 25. april 2015 af alliancen af uafhængige socialdemokrater (SNSD) i det østlige Sarajevo, hvori der bl.a. kræves en folkeafstemning om Republika Srpskas uafhængighed i 2018; understreger, at Republika Srpska i henhold til Daytonaftalen ikke har ret til at løsrive sig; minder om, at alle politiske kræfter, herunder SNSD, med vedtagelsen af det skriftlige tilsagn har forpligtet sig til at respektere "Bosnien-Hercegovinas suverænitet, territoriale integritet og politiske uafhængighed"; tilskynder de nye politiske ledere til at afstå fra en nationalistisk og separatistisk retorik, der fremmer splittelsen i samfundet, og til seriøst at påbegynde reformer, der kan forbedre tilværelsen for borgerne i Bosnien-Hercegovina og skabe en demokratisk, inklusiv og velfungerende stat og bringe landet tættere på EU;

6.  opfordrer de politiske ledere til at prioritere etableringen af en effektiv EU-koordineringsmekanisme, der på effektiv vis sammenknytter institutioner på alle forvaltningsniveauer, for derved at sikre tilpasning til og håndhævelse af EU-retten i hele landet, hvilket vil gavne den samlede velstand for landets borgere; understreger, at EU-tiltrædelsesprocessen uden en sådan mekanisme fortsat vil være fastlåst, eftersom landets nuværende organisation er for ineffektiv og dysfunktionel; understreger, at etableringen af en sådan mekanisme vil åbne op for, at Bosnien-Hercegovina fuldt ud kan drage nytte af finansieringsmulighederne; understreger, at der er behov for at tage konkrete skridt og udstikke en klar retning for landet og dets borgere;

7.  understreger, at prioriteten må være at gøre en indsats for befolkningens socioøkonomiske behov; mener, at det samtidig hermed dog også er centralt at gennemføre politiske reformer og en demokratisering af det politiske system, fremhæver, at økonomisk velstand kun er mulig, hvis den baserer sig på et samfund og en stat, der er demokratisk og inkluderende; fremhæver også, at Bosnien-Hercegovina ikke vil blive medlem af EU, før der er indført passende institutionelle betingelser; noterer sig, at institutionelle reformer med henblik på at konsolidere, strømline og styrke de institutionelle rammer fortsat er af central betydning for at gøre Bosnien-Hercegovina til en effektiv, inkluderende og fuld funktionsdygtig stat; minder om, at den fremtidige institutionelle reform også bør tage hensyn til principperne for føderalisme, decentralisering, subsidiaritet og legitim repræsentation for at sikre en effektiv og gnidningsløs integration af Bosnien-Hercegovina i EU; tilskynder alle politiske ledere til at arbejde for de nødvendige ændringer;

8.  glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at fremskynde gennemførelsen af projekter inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og styrke den økonomiske styring; beklager, at passivitet kan få konsekvenser for fordelingen af EU-midler til politisk og samfundsøkonomisk udvikling i forbindelse med IPA-II; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at nå til enighed om landsdækkende sektorstrategier, særlig inden for prioriterede områder som transport, energi, miljø og landbrug, som en afgørende forudsætning for at få fuldstændig adgang til IPA-finansiering;

9.  noterer med tilfredshed den vellykkede afvikling af valget i oktober 2014; bemærker imidlertid, at valghandlingen for anden gang i træk fandt sted, uden at hver eneste borger kunne stille op til hver eneste post; understreger, at det er af stor betydning, at samtlige nye parlamentariske organer og myndigheder på alle niveauer snarest muligt bliver etableret; opfordrer indtrængende de nye ledere til at respektere princippet om direkte, lige og almindelige valg og komme befolkningen i møde, gå i dialog med civilsamfundet og finde ansvarlige og omgående svar på borgernes legitime bekymringer; opfordrer de kompetente myndigheder til at efterforske de ganske alvorlige anklager mod premierministeren i Republika Srpska om køb af stemmer fra to parlamentsmedlemmer, der ikke hører til hendes parti, for at opnå flertallet i nationalforsamlingen i Republika Srpska;

10.  glæder sig over, at der blev udvist en overvældende national og international solidaritet, herunder inden for EU's program om genopbygning efter oversvømmelser, som reaktion på naturkatastroferne i 2014; glæder sig over, at EU ydede en umiddelbar og betydelig rednings- og nødhjælpsindsats efter anmodning fra Bosnien-Hercegovina og organiserede en donorkonference i juli 2014, hvor Kommissionen var vært, og som var tilrettelagt sammen med Frankrig og Slovenien; fremhæver, at Kommissionen har opfordret Bosnien-Hercegovina til at deltage i EU 's civilbeskyttelsesordning; slår til lyd for, at der gennemføres effektive og koordinerede forebyggende foranstaltninger på alle niveauer for at imødegå konsekvenserne af de foreliggende katastrofer og for at undgå tilsvarende katastrofer fremover; glæder sig over de mange positive eksempler på tæt mellemetnisk samarbejde og støtte efter oversvømmelserne, hvilket er et tegn på, at forsoning er mulig; mener, at regionalt samarbejde og tætte forbindelser til nabolandene er væsentlige faktorer i reaktionen på sådanne katastrofer i fremtiden;

11.  erindrer om, at tilstedeværelsen af en professionel, effektiv og meritbaseret offentlig forvaltning er fundamentet for integrationsprocessen for ethvert land, der stræber efter at opnå EU-medlemskab; er dybt foruroliget over, at den offentlige forvaltning, der burde hjælpe Bosnien-Hercegovina med at gå fremad mod medlemsskab af EU og forbedre levevilkårene for dets borgere, stadig er fragmenteret, politiseret og dysfunktionel; er fortsat betænkelig med hensyn til forvaltningens finansielle bæredygtighed og det forhold, at den manglende politiske vilje til at foretage en forvaltningsreform kan få negative konsekvenser for levering af offentlige tjenesteydelser; tilskynder alle kompetente aktører til at følge en reformstrategi for en ny offentlig forvaltning og en handlingsplan til for tiden efter 2014 med henblik på at forenkle den komplekse institutionelle struktur, rationalisere omkostningerne og gøre staten mere funktionel;

12.  opfordrer indtrængende myndighederne til at gøre bekæmpelsen af korruption til en absolut prioritet, da der endnu ikke er opnået tilfredsstillende forbedringer, og da der er korruption i alle sektorer, herunder på sundheds- og uddannelsesområdet, hvilket er et overgreb mod de mest sårbare grupper og fører til stigende pessimisme og til, at flere og flere borgere mister tilliden til deres institutioner; går ind for effektive antikorruptionsmekanismer og en uafhængig retslig opfølgning samt inklusive drøftelser med alle interessenter, hvilket bør garantere en rettidig vedtagelse af en fornyet strategisk ramme for 2015-2019; opfordrer generelt til en effektiv indførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption; glæder sig over, at der er vedtaget et sæt love til bekæmpelse af korruption, herunder om beskyttelse af whistleblowere på statsniveau, og oprettelsen af forebyggende organer på føderalt niveau; fordømmer forsøgene på at underminere de eksisterende bestemmelser om retsstatsprincippet og frygter, at den nye lov om interessekonflikter vil svække lovgrundlaget og er et tilbageskridt med hensyn til forebyggelse af interessekonflikter, fordi der er større risiko for politisk indblanding, og der er ingen incitamenter til at få embedsmændene til at håndhæve loven; tilskynder til en styrkelse af de parlamentariske organer til forebyggelse af interessekonflikter; opfordrer de kompetente myndigheder til at forbedre deres resultater, hvad angår effektiv efterforskning, forfølgelse og domsafsigelse i højprofilerede sager, navnlig i forbindelse med sager om offentlige indkøb og privatiseringer;

13.  er fortsat dybt foruroliget over retsvæsenets ineffektivitet, risikoen for politisk indblanding i retssager, politisering af udnævnelsesprocedurer, en fragmenteret budgetprocedure for retsvæsenet og anklagemyndigheden og risikoen for interessekonflikter hos dommerstanden; opfordrer indtrængende landets nye ledere til at gennemføre strukturelle og institutionelle reformer, hvor der bl.a. satses på at harmonisere de fire forskellige retssystemer; opfordrer dem til at behandle Kommissionens henstillinger om bl.a. institutionelle reformer af domstolene på statsligt plan, heriblandt vedtagelse af en domstolslov for Bosnien-Hercegovina; opfordrer indtrængende det nye ministerråd til at vedtage den allerede forberedte nye strategi for en domstolsreform; gentager sin støtte til ombudsmandsinstitutionen; noterer sig, at der stadig gælder et moratorium for dødsstraf i Republika Srpska's forfatning, og opfordrer indtrængende myndighederne i Republika Srpska til uden yderligere tøven at afskaffe dødsstraffen;

14.  er foruroliget over, at adgangen til gratis retshjælp er meget begrænset, og at bestemmelserne herom stadig ikke er helt igennem juridisk reguleret i Bosnien-Hercegovina, hvorved de mest sårbares ret til domstolsprøvelse begrænses; opfordrer de kompetente myndigheder til at vedtage love om gratis retshjælp på statsniveau og til tydeligt at fastlægge civilsamfundets rolle i denne forbindelse;

15.  glæder sig over, at den strukturerede EU-Bosnien-Hercegovina-dialog om retsvæsenet er blevet udvidet til at omfatte supplerende spørgsmål om retsstatsprincippet, navnlig korruption og diskrimination, og at denne dialog giver positive resultater med hensyn til regionalt samarbejde, behandling af krigsforbrydelser, professionalisering og domstolenes effektivitet; glæder sig over inddragelsen af civilsamfundet i denne proces; bemærker, at forholdene ved adskillige domstole i entiteterne er blevet forbedret, bl.a. hvad angår vidnebeskyttelse;

16.  er foruroliget over, at der i flere tilfælde er blevet sat spørgsmålstegn ved, om de afgørelser, der er truffet af Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), er legitime, hvilket undergraver retsinstansen i Haag; går ind for, at der træffes foranstaltninger for at give ofrene bedre beskyttelse og at anklagemyndighedens kontor i Bosnien-Hercegovina forbedrer sit arbejde ved at tage behandlingen af kategori II-krigsforbrydelser op til revision; glæder sig over, at der er gjort fremskridt med at reducere puklen af sager om krigsforbrydelser; noterer sig, at forfølgelsen af krigsforbrydelser, hvori indgår seksuel vold, er forbedret og ser meget gerne, at denne proces fortsætter i fremtiden; fremhæver, at der er behov for, at de kompetente myndigheder vedtager det længe påkrævede program på statsniveau til at forbedre status for ofrene for sådanne forbrydelser, herunder deres ret til kompensation, for at sikre, at de har en reel adgang til retsvæsenet, og således at Bosnien-Hercegovinas straffelov om seksuel vold bringes på linje med internationale standarder;

17.  er foruroliget over det stadigt høje antal af forsvundne personer og de langsomme fremskridt i denne henseende; tilskynder myndighederne til at påbegynde et intensivt samarbejde mellem de to entiteter og til at intensivere søgningen efter forsvundne personer;

18.  mindes alle ofrene for massakren i Srebenica i 1995 og udtrykker den dybeste medfølelse med familier og overlevende; udtrykker sin støtte til organisationer som foreningen af mødre fra Srebenica og Žepa-enklaverne, da de har en central rolle med hensyn til at øge bevidstheden herom og bygge et bredere grundlag for forsoning mellem alle landets borgere; opfordrer alle borgere i Bosnien-Hercegovina til at bruge 20-årsdagen for massakren i Srebenica til at styrke forsoningen og samarbejdet, hvilket er nødvendige forudsætninger for alle lande i regionen, hvis de skal videre ad den europæiske vej;

19.  bemærker med bekymring, at der stadig er 84 500 internt fordrevne personer og 6 853 flygtninge i Bosnien-Hercegovina; er foruroliget over krænkelserne af rettigheder for de personer, der vender tilbage til Republika Srpska; glæder sig dog over de nye foranstaltninger, som er blevet vedtaget af føderationens parlament for at give hjemvendte fra Republika Srpska adgang til pensionsydelser og sundhedsydelser i føderationens regi, og bemærker, at det er vigtigt, at alle borgere har lige adgang til sociale ydelser; tilskynder alle regeringsniveauer, navnlig myndighederne i Republika Srpska, til at lette og fremskynde en tilbagevenden af internt fordrevne og flygtninge ved at vedtage og gennemføre alle de nødvendige lovgivningsmæssige og administrative bestemmelser til dette; tilskynder til samarbejde om disse forhold og til, at der skabes passende betingelser for en fredelig og bæredygtig integration af disse; går ind for en effektiv gennemførelse af den reviderede strategi om bilag VII i Dayton-fredsaftalen; slår til lyd for et fortsat godt regionalt samarbejde som led i den proces, der blev iværksat ved Sarajevo-erklæringen; opfordrer indtrængende til, at der bliver gjort en gennemgribende indsats for at løse de udestående problemer med at rydde landet for miner senest i 2019;

20.  gentager sin støtte til den visumliberalisering, der har haft synlige positive virkninger for borgerne i Bosnien-Hercegovina; gentager sit tilsagn om at sikre retten til visumfri rejse for borgerne på Vestbalkan; tilskynder på samme tid til foranstaltninger på nationalt plan, især socioøkonomiske foranstaltninger rettet mod de mest sårbare, til aktive foranstaltninger for at styrke samarbejde og informationsudveksling med henblik på at bekæmpe organiserede kriminelle netværk samt til styrket grænsekontrol og oplysningskampagner; opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger til at opretholde helheden i den visumfri ordning og til at tage mulige problemer angående misbrug af EU's asylsystem op i samarbejde med medlemsstaterne;

21.  noterer sig, at bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og korruption er grundlæggende i kampen for at undgå en kriminel infiltration af det politiske liv, retssystemet og den økonomiske sfære; noterer sig, at der er gjort flere fremskridt med at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme; minder om vigtigheden af at følge henstillingerne fra Greco; er foruroliget over meldinger om stigende radikalisering blandt unge mennesker i Bosnien-Herzegovina, hvoraf et relativt højt antal sammenlignet med andre lande i regionen slutter sig til ISILS's terrorkrigere; opfordrer indtrængende myndighederne til at ændre straffeloven for at skærpe kriminaliseringen af finansiering af terrorisme; glæder sig over, at der er foretaget en ændring i straffeloven for at forbyde og straffe medlemsskab af udenlandske paramilitære grupper for at forebygge en religiøs radikalisering; betoner desuden betydningen af at forebygge alle former for ekstremisme og voldelig radikalisering; glæder sig ligeledes over de storstilede politiaktioner overalt i Bosnien-Hercegovina, der har ført til anholdelse af personer, der mistænkes for at have tilrettelagt, støttet og finansieret terrorvirksomhed; tilskynder til, at der i straffeloven i Føderationen Bosnien-Hercegovina indføres bestemmelser om hadforbrydelser; værdsætter de bestræbelser og den engagerede indsats for at bekæmpe voksende sikkerhedstrusler på en professionel måde, som relevante agenturer i Bosnien-Hercegovina har gjort; opfordrer Kommissionen til at give de kompetente myndigheder støtte til at udrydde alle sikkerheds- og terrortrusler;

22.  fordømmer kraftigt terroristangrebet den 27. april 2015 mod en politistation i den østbosniske by Zvornik, som kostede en politibetjent livet og sårede to andre; giver udtryk for sin solidaritet med ofrene og deres familier; fordømmer på det kraftigste den voldelige ekstremistiske ideologi, der ligger bag dette angreb; opfordrer de kompetente myndigheder, ansvarlige sikkerhedsorganer og retslige institutioner til at samarbejde i gennemførelsen af en hurtig og tilbundsgående efterforskning og i forebyggelsen af fremtidige angreb; giver udtryk for håb om, at institutioner og borgere i Bosnien og Herzegovina sammen vil bekæmpe truslen om terrorisme og ekstremistisk vold;

23.  noterer sig, at Bosnien-Hercegovina fortsat er et oprindelses-, transit og bestemmelsesland for menneskehandel; anbefaler, at myndighederne træffer effektive foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige, for at bekæmpe handlen med narkotika og mennesker og beskytte ofrene for menneskehandel;

24.  mener, at det er væsentligt at styrke civilsamfundets rolle ved at give det mulighed for at udtrykke borgernes interesse, navnlig de unges, som det blev klart på de seneste 'plenarforsamlinger'; minder om, at civilsamfundet kan supplere udviklingen af et socialt sammenhængende og demokratisk samfund ved at varetage vitale sociale tjenester; bemærker, at repræsentanter fra civilsamfundet kan og bør spille en vigtig rolle med hensyn til at lette tiltrædelsesprocessen; opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at stille europæiske midler til rådighed for civilsamfundsorganisationer; noterer sig, at de institutionelle mekanismer til samarbejde med civilsamfundet stadig er svage og stiller sig i vejen for udvikling af et mere participatorisk, inklusivt og lydhørt demokrati overalt i landet; tilskynder derfor til åbne og inklusive mekanismer til offentlige høringer, der inddrager alle offentlige interessenter, oprettelse af rammer for offentlige diskussioner om vigtige lovgivningsmæssige forslag og vedtagelse af en national strategi for civilsamfundet; er foruroliget over de rapporterede tilfælde af intimidering under sidste års sociale optøjer;

25.  er af den opfattelse, at skabelse af et inkluderende og tolerant samfund i Bosnien-Hercegovina og beskyttelse af mindretal og sårbare grupper er af væsentlig betydning; minder om, at en manglende implementering af afgørelsen i Sejdić-Finci-sagen vil resultere i åben diskrimination af borgere i Bosnien-Hercegovina; anmoder indtrængende om, at menneskerettighedsombudsmandsinstitutionen styrkes, og at der i samarbejde med civilsamfundet udvikles en strategi på statsligt niveau til bekæmpelse af alle former for diskrimination; opfordrer de kompetente myndigheder til yderligere at harmonisere landets love med EU-retten og være særlig opmærksom på forskelsbehandling på grund af handicap og alder, som det blev fremhævet i den strukturerede dialog; opfordrer ministeren for menneskerettigheder og flygtninge i Bosnien-Hercegovina til straks at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til ændringer af antidiskriminationslovgivningen i Bosnien-Hercegovina; er foruroliget over, at hadefuld tale, hadforbrydelser, trusler, chikane og diskrimination mod lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og intetkønnede fortsat er udbredt; tilskynder myndighederne til at gennemføre oplysningskampagner i retsvæsenet, blandt de retshåndhævende myndigheder og over for offentligheden om de rettigheder, som lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og intetkønnede har; er foruroliget over, at der fortsat bliver rapporteret om tilfælde af diskrimination på grund af religion;

26.  beklager dybt den fortsatte marginalisering og diskrimination af romaer; værdsætter de fremskridt, der er gjort med hensyn til romaernes behov for boliger, men tilskynder til yderligere foranstaltninger til forbedring af deres levevilkår ved at lette deres adgang til beskæftigelse, sundhed og uddannelse;

27.  noterer sig, at mens der er bestemmelser, der skal sikre kvindernes rettigheder og ligestilling mellem kønnene, er der kun gjort små fremskridt med hensyn til at gennemføre sådanne bestemmelser; opfordrer de kompetente myndigheder til proaktivt at fortsætte deres bestræbelser på at øge kvindernes deltagelse i politik og aktivitet på arbejdsmarkedet, bekæmpe graviditetsrelaterede arbejdsmarkedsdiskrimination, styrke kvindernes sociale og økonomiske situation, fremme, beskytte og styrke kvinders rettigheder generelt, og at øge offentlighedens og borgernes forståelse for kvinders rettigheder; tilskynder myndighederne til at indføre en strategi til gennemførelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og at indføre et harmoniseret system til overvågning og indsamling af data om tilfælde af vold mod kvinder;

28.  tilskynder Bosnien-Hercegovina til så hurtigt som muligt at lade seksuel orientering og kønsidentitet indgå i lovgivningen om hadforbrydelser og således gøre det muligt at straffe personer, der på forskellig vis undertrykker andre på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet;

29.  noterer sig, at der findes lovbestemmelser om ytringsfrihed; er dog foruroliget over, at der lægges politisk og økonomisk pres på medierne, og at journalister og redaktører udsættes for trusler og intimidering, herunder i perioderne op til valg; fordømmer forsøgene på at underminere de eksisterende bestemmelser, der kunne have haft skadelige følger for udtryksfriheden og mediefriheden, herunder online; understreger, at begivenheder såsom politiets storm på Klix.ba 's kontorer i Sarajevo og Republika Srpska' nationalforsamlings nylige vedtagelse af en kontroversiel lov om offentlig orden og fred giver anledning til alvorlige bekymringer vedrørende ytringsfriheden og mediefriheden, herunder på sociale medier; understreger, at det er en afgørende forudsætning for et sundt demokrati, at medierne har mulighed for at arbejde uden frygt; opfordrer til, at udtryksfriheden og mediefriheden respekteres fuldt ud, og at journalister får lov til at få oplysninger om spørgsmål af interesse for offentligheden; understreger, at en stabil og bæredygtig finansiering af fjernsyn på alle officielle sprog, hvor der hersker pluralisme og redaktionel frihed er væsentlige for public-service-medier; tilskynder myndighederne til at lukke alle lovgivningsmæssige huller, der systematisk hindrer fuld åbenhed om ejerskab af medierne og til at forberede et lovgivningsmæssigt tiltag til at sikre, at der ikke udøves upassende politisk pression; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at sikre public service radio- og tv-virksomheder politisk, institutionel og økonomisk uafhængighed og til at harmonisere entiteternes lovgivning om offentlig radio- og tv-virksomhed via statslig lovgivning; mener helt klart, at direktøren for Bosnien-Hercegovinas kommunikationsreguleringsagentur bør vælges ud fra kvalifikationer;

30.  er fortsat bekymret over den fortsatte segregation af børn i offentlige skoler på grundlag af etnicitet; noterer sig, at tre forskellige læseplaner forhindrer en fælles, inkluderende og objektiv fordybelse i den fælles historie og de nylige historiske begivenheder; tilskynder indtrængende myndighederne til at foretage en effektiv gennemførelse af principperne for inkluderende undervisning, herunder over for handicappede børn; opfordrer lederne i det nye land til straks at fremme et inklusivt og ikkediskriminatorisk undervisningssystem i begge entiteter og Brčkodistriktet, ophæve segregationen af forskellige etniske grupper og til at fremskynde en undervisningsreform, der sigter mod at forbedre uddannelsesstandarderne og indføre fælles læseplaner; opfordrer til gennemførelse af handlingsplanen om romabørns undervisningsmæssige behov, og til at deres integration i undervisningssystemet optrappes;

31.  minder om, at protesterne i februar 2014 viste en klar folkelig opbakning blandt borgerne i Bosnien-Hercegovina til socioøkonomiske reformer i landet; er fast overbevist om, at gennemførelsen af foranstaltninger inden for de seks centrale reformområder i vækst- og beskæftigelsespagten atter vil sætte gang i forsinkede samfundsøkonomiske reformer, herunder vækst og beskæftigelse og offentlige indkøb; opfordrer de nye regeringer på statsligt plan, i entiteterne og på lokalt niveau til at arbejde tæt sammen for at gøre økonomisk styring og pagten til en central prioritet i reformpolitikken; understreger, at der er behov for yderligere at udarbejde og gennemføre et økonomisk reformprogram;

32.  er af den opfattelse, at Bosnien-Hercegovina har gjort ringe fremskridt henimod skabelsen af en velfungerende markedsøkonomi: fremhæver betydningen af at kunne stå imod over for et konkurrencemæssigt pres og markedskræfterne; er foruroliget over, at erhvervslivet fortsat er kendetegnet ved væsentlige svagheder, som har negative konsekvenser for udviklingen af den private sektor og for de direkte udenlandske investeringer; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at modarbejde den mangelfulde håndhævelse af retsstatsprincippet, den store uformelle sektor og det høje korruptionsniveau, som skader erhvervslivet; opfordrer indtrængende til en harmonisering med Solvens II-direktivet;

33.  fremhæver, at det er nødvendigt at reformere og harmonisere de fragmenterede sociale sikringssystemer med udgangspunkt i borgernes behov med henblik på at behandle alle ens, dæmme op for fattigdommen og udvikle et socialt sikkerhedsnet, der er bedre målrettet de fattige og de socialt udstødte; fremhæver, at økonomisk velstand og udsigter til beskæftigelse, navnlig for unge, er væsentlige for udviklingen af landet; opfordrer indtrængende regeringerne til at gennemføre arbejdsmarkedsreformer for at imødegå den meget høje arbejdsløshed med fokus på ungdoms- og langtidsledighed; noterer sig, at arbejds- og fagforeningsrettighederne stadig er begrænsede; opfordrer myndighederne til yderligere at styrke og harmonisere den relevante lovgivning i hele landet; understreger, at der er behov for at forbedre uddannelserne og erhvervsuddannelserne for at tage fat på kvalifikationsmisforholdet og øge beskæftigelsesegnetheden, navnlig blandt unge;

34.  understreger betydningen af at harmonisere og forbedre de eksisterende fagforeningsrettigheder og bestemmelserne om arbejdsforhold, der for tiden ikke er ens i alle sektorer; noterer sig, at sociale ydelser og pensioner ikke er jævnt fordelt;

35.  bemærker, at der er gjort få fremskridt på miljøområdet og med hensyn til klimaforandringerne og opfordrer myndighederne til at styrke miljøbeskyttelsen på linje med EU's standarder; tilskynder Bosnien-Hercegovina til at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser i henhold til energifællesskabstraktaten og stabiliserings- og associeringsaftalen og sikre en hurtig tilnærmelse til EU's miljøret, herunder vedrørende forebyggelse af uforholdsmæssigt stor luftforurening fra olieraffinaderiet i Bosanski Brod; betoner, at det er nødvendigt, at Bosnien-Hercegovina fuldt ud lever op til sine forpligtelser i henhold til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo, 1991) og protokollen hertil om strategisk miljøvurdering (Kiev, 2003), herunder angående aktiviteterne i vandområderne Neretva og Trebišnjica;

36.  glæder sig over Bosnien-Hercegovinas konstruktive og proaktive indstilling til at fremme det regionale samarbejde; anbefaler, at der gennemføres hyppige fælles grænsekontroller med nabolande; understreger, hvor vigtigt det er med gode naboskabsforbindelser; opfordrer de nye ledere til at fortsætte og optrappe bestræbelserne på at løse udestående spørgsmål om grænsedragning og ejendomsforhold med nabolandene; tilskynder Bosnien-Hercegovina til i en positiv ånd at afslutte grænsedragningsprocessen med Montenegro på grundlag af aftalen, der blev indgået i maj 2014;

37.  beklager, at Bosnien-Hercegovinas udenrigspolitik har været underlagt divergerende opfattelser, således at landet kun i beskedent omfang har været på linje med EU's holdninger (52 %); fremhæver betydningen af en fælles udenrigspolitik for Bosnien-Hercegovina; er foruroliget over konsekvenserne af Ruslands forkastelse af Fredsimplementeringsrådets standardsprogbrug om Bosnien-Hercegovinas territoriale integritet og Ruslands negative gengivelse af Bosnien-Hercegovinas EU-ambitioner; glæder sig over, at Operation Althea fortsat er til stede som led i et forlænget FN-mandat med fokus på kapacitetsopbygning og uddannelse;

38.  opfordrer de nyvalgte institutioner i Bosnien-Hercegovina til at gribe den mulighed, som EU's fornyede tilgang frembyder for at indgå aftalen vedrørende tilpasningen af interimsaftalen/stabiliserings- og associeringsaftalen under hensyntagen til Kroatiens tiltrædelse af EU og opretholdelse af traditionel handel;

39.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til NF/HR, Rådet, Kommissionen, Bosnien-Hercegovinas præsidentskab, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlament og regeringerne og parlamenterne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og Republika Srpska og regeringerne i de 10 regioner/kantoner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik