Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0359/2015

Pateikti tekstai :

B8-0359/2015

Debatai :

PV 29/04/2015 - 21
CRE 29/04/2015 - 21

Balsavimas :

PV 30/04/2015 - 10.6
CRE 30/04/2015 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0182

Priimti tekstai
PDF 297kWORD 130k
Ketvirtadienis, 2015 m. balandžio 30 d. - Strasbūras
2014 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita
P8_TA(2015)0182B8-0359/2015

2015 m. balandžio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2014 m. pažangos ataskaitos (2014/2952(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. ir ratifikuotą visų ES valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Vakarų Balkanų ir išvadų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms. Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. lapkričio 17–18 d., gruodžio 15–16 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą „2014–2015 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2014)0700), prie kurio pridėtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2014)0305 „Bosnija ir Hercegovina. 2014 m. pažangos ataskaita“, taip pat 2014 m. gruodžio 15 d. priimtą orientacinį strateginį dokumentą dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2014–2017 m.),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 29 d. Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo priimtą ir 2015 m. vasario 23 d. Bosnijos ir Hercegovinos parlamentinės asamblėjos patvirtintą įsipareigojimą siekti integracijos į ES,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 19 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Lars-Gunnar Wigemark skiriamas ES specialiuoju įgaliotiniu ir Delegacijos Bosnijai ir Hercegovinai vadovu,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl šalies,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Bosnijos ir Hercegovinos klausimu Cristian Dan Pred darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES pakartotinai pareiškė savo tvirtą įsipareigojimą siekti Bosnijos ir Hercegovinos europinės perspektyvos bei jos teritorinio vientisumo, suverenumo ir vieningumo;

B.  kadangi ES pasiūlė Bosnijai ir Hercegovinai naują galimybę, grindžiamą koordinuotu požiūriu, pagal kurį siekiama padėti šaliai atnaujinti savo reformų procesą, pagerinti socialinę ir ekonominę padėtį ir priartėti prie Europos Sąjungos; kadangi dabar iš šalies politinio elito prašoma tokio pat tvirto įsipareigojimo ir dalyvavimo; kadangi stojimas į ES yra visos šalies ir visų piliečių iniciatyva vykstantis įtraukus procesas, kuriam reikia nacionalinio sutarimo dėl reformų darbotvarkės;

C.  kadangi per sudėtinga ir neefektyvi institucinė struktūra, nepakankamas Bosnijos ir Hercegovinos politinių lyderių bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas su visais valdymo lygmenimis, bendros vizijos ir politinės valios neturėjimas, taip pat etnocentriniai požiūriai gerokai sustabdė pažangą šalyje; kadangi politiniai ir etniniai nesutarimai turėjo didelį neigiamą poveikį valstybės lygmeniu atliekamam asamblėjų darbui;

D.  kadangi užsitęsusi politinė aklavietė yra didelė kliūtis šalies stabilizacijai ir vystymuisi, tai pat atima iš piliečių saugios ir klestinčios ateities galimybes; kadangi politinis inertiškumas, nedarbas, labai aukštas korupcijos lygis ir nepasitenkinimas politiniu elitu sukėlė pilietinius neramumus, kurie 2014 m. vasario mėn. prasidėjo Tuzloje ir išplito po visą šalį;

E.  kadangi ES teisinės valstybės principui savo plėtros procese suteikė didžiausią svarbą; kadangi stipri politinė parama yra būtina norinti pasiekti pažangos šiose srityse;

F.  kadangi plačiai paplitusi korupcija, suskaidytas viešasis administravimas, kyla problemų dėl daugybės skirtingų teisinių sistemų, tebėra silpni bendradarbiavimo su pilietine visuomene mechanizmai, žiniasklaida poliarizuota, ne visoms pagrindinėms tautoms ir ne visiems piliečiams užtikrinamos lygios teisės;

G.  kadangi apytikriai 50 proc. Bosnijos ir Hercegovinos valstybės pajamų leidžiama administracijos išlaikymui įvairiais lygmenimis; kadangi Bosnija ir Hercegovina yra prasčiausiai vertinama šalis pagal Pasaulio banko verslo sąlygų palankumo rodiklius ir viena iš prasčiausiai vertinamų šalių pagal korupcijos suvokimo indeksą; kadangi Bosnijoje ir Hercegovinoje didžiausias jaunimo nedarbo lygis Europoje (nedirba 59 proc. 15–24 metų darbingų gyventojų);

1.  džiaugiasi, kad Taryba atsižvelgė į jo raginimą persvarstyti ES požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną; primygtinai ragina naujus Bosnijos ir Hercegovinos vadovus visapusiškai įsipareigoti įgyvendinti reikalingas institucines, ekonomines ir politines reformas, kad būtų pagerintas Bosnijos ir Hercegovinos piliečių gyvenimas ir būtų įmanoma pažanga einant narystės ES keliu; pabrėžia, kad norint, jog būtų svarstomas prašymas dėl narystės, reikės padaryti reikšmingą pažangą įgyvendinant reformų darbotvarkę, įskaitant Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina, kaip kiekviena (galima) šalis kandidatė, turėtų būti vertinama pagal savo pačios nuopelnus, o prisijungimo tvarkaraštį turėtų lemti reikiamų reformų įgyvendinimo sparta ir kokybė;

2.  pabrėžia, kad Komisija turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į sprendimo D. Sejdić ir J. Finci byloje vykdymą, kai Taryba paprašys parengti nuomonę dėl narystės ES paraiškos; ragina Komisiją pasirengti sudaryti geresnes sąlygas susitarimui dėl sprendimo D. Sejdić ir J. Finci byloje vykdymo, siekiant užtikrinti vienodas visų piliečių teises ir padėti įgyvendinti ES darbotvarkėje numatytus uždavinius, įskaitant funkcinę gero valdymo sistemą, demokratijos plėtrą, ekonominę gerovę ir pagarbą žmogaus teisėms;

3.  tvirtai remia Bosnijos ir Hercegovinos integraciją į Europą ir yra įsitikinęs, kad ES prisiimant daugiau įsipareigojimų dėmesys turėtų būti skiriamas, be kita ko, socialinėms ir ekonominėms problemoms, verslo aplinkai, institucinei struktūrai, teisinei valstybei ir valdymui, stipresnėms ir nepriklausomoms teisminėms institucijoms, kovai su korupcija, viešojo administravimo reformai, pilietinei visuomenei, jaunimui, drauge išlaikant nepakeistas stojimo į ES sąlygas; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją, Europos Komisiją ir ES valstybes nares išlaikyti koordinuojamą, nuoseklią ir darnią ES poziciją ir parodyti, kad Bosnijos ir Hercegovinos integracija yra ES užsienio politikos prioritetas; pabrėžia, kad ES turėtų stengtis suvienyti visus finansinės paramos teikėjus, siekiant paremti efektyvų atnaujinto ES požiūrio taikymą bei rašytinės deklaracijos įgyvendinimą;

4.  palankiai vertina rašytinį Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo priimtą, visų politinių partijų lyderių pasirašytą ir 2015 m. vasario 23 d. Bosnijos ir Hercegovinos parlamento patvirtintą įsipareigojimą siekti integracijos į ES dėl priemonių siekiant institucijų veiksmingumo ir efektyvumo, pradėti reformas visais valdymo lygmenimis, paspartinti susitaikymo procesą ir didinti administracinius gebėjimus; pripažįsta, kad Komisija parengė kelią 2015 m. kovo 16 d. susitarimui Taryboje sudaryti Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir užtikrinti jo įsigaliojimą; palankiai vertina tai, kad 2015 m. birželio 1 d. įsigalios Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, kuris suteiks Bosnijai ir Hercegovinai bei ES galimybę glaudžiau bendradarbiauti ir stiprinti tarpusavio santykius; ragina visus politinius lyderius visapusiškai bendradarbiauti kruopščiai ir efektyviai įgyvendinant šį įsipareigojimą, ypač stiprinant įstatymų viršenybę ir kovą su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu; primena, kad svarbiausia yra politinis įsipareigojimas ir tikra atsakomybė už reformų procesą; ragina naujuosius Bosnijos ir Hercegovinos vadovus susitarti su ES dėl konkrečių plačios ir įtraukios reformų darbotvarkės gairių, kad šalis darytų pažangą siekiant narystės ES; ragina skaidriai planuoti ir įgyvendinti reformas ir primygtinai ragina į reformų procesą įtraukti pilietinę visuomenę;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl deklaracijos, kurią 2015 m. balandžio 25 d. suvažiavime Rytų Sarajeve priėmė Nepriklausomų Socialdemokratų aljansas (SNSD) ir kurioje, be kita ko, raginama 2018 m. surengti Serbų Respublikos nepriklausomybės referendumą; pabrėžia, kad pagal Deitono susitarimą Serbų Respublika neturi teisės atsiskirti; primena, kad priėmus rašytinį įsipareigojimą visos politinės jėgos, įskaitant SNSD, įsipareigojo gerbti Bosnijos ir Hercegovinos suverenitetą, teritorinį vientisumą ir politinę nepriklausomybę; primygtinai ragina naujuosius politinius vadovus susilaikyti nuo nesantaiką kurstančios nacionalistinės ir separatistinės retorikos, kuri skaldo visuomenę, ir rimtai imtis įgyvendinti reformas, kurios padės pagerinti Bosnijos ir Hercegovinos piliečių gyvenimą, sukurti demokratinę, įtraukią ir veikiančią valstybę ir priartinti šalį prie ES;

6.  ragina politinius vadovus teikti prioritetą veiksmingo ES klausimų koordinavimo mechanizmo sukūrimui, efektyviai susiejant institucijas visuose valdymo lygmenyse, siekiant užtikrinti suderinimą su ES acquis ir jo taikymą visoje šalyje bendrai jos piliečių gerovei; pabrėžia, kad be tokio mechanizmo stojimo į ES procesas ir toliau liks aklavietėje, nes dabartinė šalies struktūra pernelyg neefektyvi ir disfunkcinė; pabrėžia, kad sukūrus tokį mechanizmą Bosnijai ir Hercegovinai atsivertų galimybė visapusiškai pasinaudoti prieinamu finansavimu; pabrėžia, kad reikia imtis konkrečių reformavimo veiksmų ir nustatyti aiškią kryptį šaliai ir piliečiams;

7.  pabrėžia, kad socialinių ir ekonominių piliečių poreikių tenkinimas turi būti prioritetas; mano, kad taip pat labai svarbu lygiagrečiai toliau įgyvendinti politines reformas, demokratizuoti politinę sistemą; pabrėžia, kad ekonominė gerovė įmanoma tik tuo atveju, jeigu ji grindžiama demokratine ir įtraukia visuomene ir valstybe; pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos tinkamos institucinės sąlygos; pastebi, kad konstitucinė reforma, kuria siekiama įtvirtinti, supaprastinti ir sustiprinti institucinę struktūrą, yra būtina norint Bosniją ir Hercegoviną paversti veiksminga, įtraukia ir visapusiškai funkcionuojančia valstybe; primena, kad įgyvendinant būsimą konstitucinę reformą taip pat reikėtų atsižvelgti į federalizmo, decentralizacijos, subsidiarumo ir teisėto atstovavimo principus siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų Bosnijos ir Hercegovinos integracijos į ES procesą; primygtinai ragina visus politinius vadovus dirbti įgyvendinant reikiamus pokyčius;

8.  palankiai vertina Komisijos iniciatyvas paspartinti projektų pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) įgyvendinimą ir sustiprinti ekonomikos valdymą; apgailestauja, kad neveiklumas gali turėti įtakos, kai pagal PNPP-II skirstomos ES lėšos politiniam ir socialiniam bei ekonominiam vystymuisi; primygtinai ragina kompetentingas institucijas susitarti dėl šalies masto sektorinių strategijų, ypač prioritetinėse transporto, energetikos, aplinkos ir žemės ūkio srityse, kaip pagrindinių reikalavimų, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti PNPP finansavimu;

9.  reiškia pagyrimą dėl tinkamai surengtų 2014 m. spalio mėn. rinkimų; tačiau pažymi, kad antrą kartą iš eilės rinkimų procesas vyko nesant nė vieno piliečio, kuris galėtų kandidatuoti į bet kurį postą; pabrėžia, kad nepaprastai svarbu nedelsiant sudaryti visus parlamentinius organus ir vyriausybę visais lygmenimis; primygtinai ragina naujuosius vadovus laikytis visuotinės, vienodos ir tiesioginės rinkimų teisės principo, ieškoti kontakto su žmonėmis, užmegzti ryšius su pilietine visuomene ir nedelsiant atsakingai atsakyti į teisėtus jų rūpesčius; ragina kompetentingas institucijas ištirti labai rimtus pareiškimus dėl Serbų Respublikos (SR) ministrės pirmininkės dalyvavimo perkant jos partijai nepriklausančių dviejų parlamento narių balsus siekiant laimėti daugumą SR Nacionalinėje Asamblėjoje;

10.  džiaugiasi didžiuliu nacionaliniu ir tarptautiniu solidarumu reaguojant į 2014 m. gaivalines nelaimes pagal ES atkūrimo po potvynių programą; džiaugiasi, kad, Bosnijai ir Hercegovinai paprašius, ES nedelsdama suteikė didelę pagalbą, ėmėsi gelbėjimo veiksmų ir 2014 m. liepos mėn. surengė paramos teikėjų konferenciją, kuriai vadovavo Komisija ir kurią kartu organizavo Prancūzija ir Slovėnija; pabrėžia, kad Komisija paragino Bosniją ir Hercegoviną prisijungti prie ES civilinės saugos mechanizmo; ragina imtis veiksmingų ir koordinuotų prevencijos priemonių visais lygmenimis siekiant šalinti dabartinių nelaimių padarinius ir išvengti tokių nelaimių ateityje; džiaugiasi daugybe teigiamų po potvynių vykusio labai glaudaus tarpetninio bendradarbiavimo ir suteiktos paramos pavyzdžių, kaip ženklu, kad susitaikymas įmanomas; mano, kad regioninis bendradarbiavimas ir glaudūs ryšiai su kaimyninėmis šalimis yra esminiai faktoriai reaguojant į tokias katastrofas ateityje;

11.  primena, kad Bosnijai ir Hercegovinai arba bet kuriai šaliai, siekiančiai tapti ES valstybe nare, profesionalus, veiksmingas ir rezultatais grindžiamas viešasis administravimas yra integracijos proceso pagrindas; yra rimtai susirūpinęs dėl tebesitęsiančio viešojo administravimo institucijų, kurios turėtų daryti teigiamą poveikį Bosnijos ir Hercegovinos galimybei daryti pažangą siekiant narystės ES ir pagerinti savo piliečių gyvenimo sąlygas, susiskaidymo, politizavimo ir disfunkcijos; išlieka susirūpinęs dėl finansinio jų tvarumo ir dėl to, kad nesant politinės valios jas reformuoti gali būti paveiktas viešųjų paslaugų teikimas; primygtinai ragina visus kompetentingus veikėjus patvirtinti naują viešojo administravimo reformų strategiją ir veiksmų planą laikotarpiui po 2014 m., siekiant supaprastinti sudėtingą institucinę struktūrą, racionalizuoti išlaidas ir valstybę padaryti funkcionalesne;

12.  primygtinai ragina valdžios institucijas teikti kovai su korupcija besąlygišką pirmenybę, nes šioje srityje dar nebuvo pasiekta patenkinamos pažangos, korupcija daro poveikį visiems sektoriams, įskaitant sveikatos ir švietimo sektorius, ir dėl jos išnaudojami pažeidžiamiausi asmenys, taip pat didėja pesimizmas ir vis daugiau ir daugiau piliečių praranda pasitikėjimą savo institucijomis; ragina taikyti veiksmingus kovos su korupcija mechanizmus ir vykdyti tolesnius nepriklausomų teisminių institucijų veiksmus, taip pat įtraukias konsultacijas su visais suinteresuotaisiais subjektais, kas turėtų užtikrinti, jog atnaujinta 2015–2019 m. strateginė programa būtų priimta laiku; apskritai ragina efektyviai įgyvendinti kovos su korupcija priemones; džiaugiasi dėl priimto kovos su korupcija įstatymų rinkinio, įskaitant įstatymą dėl informatorių apsaugos skatinimo valstybiniu lygiu ir prevencijos organų sukūrimą federacijos lygiu; smerkia mėginimus pakenkti esamiems įstatymų viršenybės principams ir reiškia susirūpinimą, kad dėl naujojo interesų konfliktų įstatymo silpnėja teisinė sistema ir kad jis yra žingsnis atgal siekiant interesų konflikto prevencijos, nes didėja politinio kišimosi rizika ir trūksta paskatų, kad pareigūnai laikytųsi įstatymų; ragina sustiprinti parlamento organus siekiant interesų konfliktų prevencijos; primygtinai ragina kompetentingas institucijas siekti geresnių aukšto lygio korupcijos bylų, ypač viešojo pirkimo ir privatizacijos srityse, veiksmingo tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir bausmės paskyrimo rezultatų;

13.  ir toliau yra rimtai susirūpinęs dėl teismų sistemos neveiksmingumo, politinio kišimosi į teismo procesus, skyrimo į postus procedūrų politizavimo, suskaidyto teisminėms ir baudžiamojo persekiojimo institucijoms skirto biudžeto sudarymo proceso ir interesų konflikto rizikos teisminėse institucijose; primygtinai ragina naujuosius šalies vadovus imtis struktūrinių ir institucinių reformų, kuriomis, be kita ko, būtų siekiama suderinti keturias skirtingas teisines sistemas; ragina juos atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas, pvz., dėl institucinių valstybės lygmens teisminių institucijų reformų, įskaitant įstatymo dėl Bosnijos ir Hercegovinos teismų priėmimą; primygtinai ragina pareigas perimančią ministrų tarybą priimti jau parengtą naują teisingumo sistemos reformos strategiją; dar kartą išreiškia savo paramą ombudsmeno biurui; pažymi, kad pagal Serbų Respublikos konstituciją joje tebetaikomas mirties bausmės moratoriumas, ir primygtinai ragina Serbų Respublikos valdžios institucijas nedelsiant panaikinti mirties bausmę;

14.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad galimybė naudotis nemokama teisine pagalba yra labai ribota ir kad teisė ją teikti vis dar nėra visapusiškai teisiškai reglamentuojama visoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, todėl ribojama pažeidžiamiausių asmenų teisė į teisingumą; primygtinai ragina kompetentingas institucijas priimti įstatymą dėl nemokamos teisinės pagalbos valstybės lygmeniu ir aiškiai apibrėžti pilietinės visuomenės vaidmenį ją teikiant;

15.  palankiai vertina tai, kad buvo išplėstas ES ir Bosnijos ir Hercegovinos struktūrinis dialogas teisingumo klausimu siekiant įtraukti papildomus su teisine valstybe susijusius klausimus, ypač korupcijos ir diskriminacijos, ir kad jis duoda tam tikrų teigiamų rezultatų regioninio bendradarbiavimo, su karo nusikaltimais susijusių teismo procesų, teisminių institucijų profesionalumo ir efektyvumo srityse; palankiai vertina pilietinės visuomenės įtraukimą į procesą; pažymi, kad sąlygos keletoje administracinių vienetų teismų pagerėjo, įskaitant liudytojų apsaugą;

16.  yra susirūpinęs dėl to, kad kai kuriuose pareiškimuose abejojama Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai apkaltinamaisiais nuosprendžiais, taip kenkiant Hagos teismui; ragina gerinti Bosnijos ir Hercegovinos prokuratūros darbą persvarstant II kategorijos karo nusikaltimų bylas ir stiprinant aukų apsaugą; atkreipia dėmesį į tai, kad daroma pažanga mažinant neišnagrinėtų karo nusikaltimų bylų skaičių; pažymi, kad pagerėjo baudžiamasis persekiojimas dėl karo nusikaltimų, kuriuose panaudotas seksualinis smurtas, ir prašo šį procesą tęsti ateityje; primygtinai ragina kompetentingas institucijas priimti ilgai laukiamas valstybės lygmens programas, kuriomis siekiama pagerinti tokių karo nusikaltimų aukų statusą, įskaitant jų teisę kreiptis gauti kompensaciją, užtikrinti veiksmingas galimybes kreiptis į teismą, taip pat suderinti su seksualiniu smurtu susijusias Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamosios teisės nuostatas su tarptautiniais standartais;

17.  yra susirūpinęs dėl vis dar didelio dingusių asmenų skaičiaus ir lėtos pažangos šiuo klausimu; ragina valdžios institucijas pradėti intensyvų dviejų administracinių vienetų bendradarbiavimą ir didinti pastangas ieškant dingusių asmenų;

18.  prisimena visas 1995 m. Srebrenicoje vykdyto genocido aukas ir reiškia gilią užuojautą šeimoms ir išlikusiems gyviems asmenims; reiškia paramą tokioms organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija už jų labai svarbų vaidmenį didinant informuotumą ir klojant platesnį pagrindą visų šalies piliečių susitaikymui; ragina visus Bosnijos ir Hercegovinos piliečius pasinaudoti 20-osiomis žudynių Srebrenicoje metinėmis kaip proga stiprinti susitaikymą ir bendradarbiavimą, nes tai yra pagrindinės būtinos sąlygos, kad visi šalies regionai galėtų siekti pažangos kelyje į Europą;

19.  susirūpinęs pažymi, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar yra 84 500 šalies viduje perkeltų asmenų ir 6 853 pabėgėliai; yra susirūpinęs dėl grįžtančių asmenų teisių pažeidimų Serbų Respublikoje (SR); vis dėlto palankiai vertina naujas priemones, kurias patvirtino federalinis parlamentas, pagal kurias iš Serbų Respublikos (SR) grįžę asmenys turi teisę gauti pensijų išmokas ir sveikatos priežiūros paslaugas Federacijoje, kartu teigia, kad svarbu užtikrinti vienodą visų piliečių galimybę gauti socialinės paramos išmokas; ragina visų lygmenų vyriausybę, pirmiausia Serbų Respublikos valdžią, palengvinti ir paspartinti perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių grąžinimą nustatant ir įgyvendinant visas būtinas teisėkūros ir administracines priemones; primygtinai ragina bendradarbiauti šiuo klausimu ir nustatyti tinkamas sąlygas, kurios yra reikalingos taikiai ir tvariai reintegracijai; ragina veiksmingai įgyvendinti persvarstytą strategiją, susijusią su Bendrojo pamatinio susitarimo dėl taikos Bosnijoje ir Hercegovinoje VII priedu; ragina tęsti gerą regioninį bendradarbiavimą vykstant Sarajevo deklaracijos procesui; primygtinai ragina taikyti išsamų metodą siekiant spręsti išliekančias problemas, susijusias su šalies išvalymu nuo minų iki 2019 m.;

20.  dar kartą patvirtina, kad remia vizų režimo liberalizavimą, kuris padėjo pasiekti matomų teigiamų rezultatų Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams; pakartoja, kad yra įsipareigojęs Vakarų Balkanų piliečiams užtikrinti teisę keliauti be vizų; kartu ragina įgyvendinti priemones nacionaliniu lygmeniu, ypač pažeidžiamų asmenų grupėms skirtas socialines ir ekonomines priemones, taip pat aktyvias tvirtesnio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priemones siekiant pažaboti organizuoto nusikalstamumo tinklus, stiprinti kontrolę kertant sieną ir informuotumo skatinimo kampanijas; ragina Komisiją patvirtinti priemones, kuriomis būtų siekiama išlaikyti bevizio režimo vientisumą ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis spręsti galimo piktnaudžiavimo ES prieglobsčio sistema klausimą;

21.  pažymi, kad kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija yra itin svarbi užkertant kelią nusikaltėlių skverbimuisi į politikos, teisės ir ekonomikos sistemas; pažymi, kad buvo padaryta tam tikros pažangos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu; primena, kad svarbu laikytis Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijų; yra susirūpinęs dėl vis dažnėjančių pranešimų apie jaunimo radikalėjimą Bosnijoje ir Hercegovinoje, iš kurių ganėtinai daug (palyginus su kitomis regiono šalimis) prisijungia prie grupuotės „Islamo valstybės“ teroristų kovotojų gretų; primygtinai ragina valdžios institucijas pakeisti baudžiamąjį kodeksą siekiant sugriežtinti terorizmo finansavimo kriminalizavimą; palankiai vertina baudžiamojo kodekso pakeitimą siekiant uždrausti narystę užsienio sukarintose grupuotėse ir bausti už tai, siekiant religinės radikalizacijos prevencijos; be to, pabrėžia, kad svarbu užkirsti kelią visų formų ekstremizmui ir smurtinei radikalizacijai; taip pat palankiai vertina didelio masto policijos operacijas Bosnijoje ir Hercegovinoje, kurias vykdant buvo areštuoti asmenys, įtariami organizavę, rėmę ir finansavę teroristinę veiklą, įskaitant užsienio kovotojus; ragina į Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos baudžiamąjį kodeksą įtraukti nuostatą dėl neapykantos nusikaltimų; gerai vertina atitinkamų Bosnijos ir Hercegovinos agentūrų profesionalius veiksmus, kuriuos jos parodė dėdamos ryžtingas pastangas kovoje su augančiomis grėsmėmis saugumui; ragina Komisiją kompetentingoms institucijoms suteikti paramą jų kovoje su bet kokios rūšies grėsmėmis saugumui ir terorizmo keliamomis grėsmėmis;

22.  griežtai smerkia 2015 m. balandžio 27 d. prieš policijos įstaigą Rytų Bosnijos mieste Zvornike įvykdytą teroristinį išpuolį, kuris pareikalavo vieno policininko gyvybės, o kiti du buvo sužeisti; išreiškia solidarumą su aukomis ir jų šeimomis; griežčiausiai smerkia smurtinę ekstremistų ideologiją, kuria paremtas šis išpuolis; ragina kompetentingas institucijas, atsakingas saugumo įstaigas ir teismines institucijas bendradarbiauti atliekant sklandų ir išsamų tyrimą bei užkertant kelią būsimiems išpuoliams; išreiškia viltį, kad Bosnijos ir Hercegovinos institucijos ir piliečiai susitelks kovai prieš terorizmo grėsmę ir ekstremistų smurtą;

23.  pažymi, kad Bosnija ir Hercegovina išlieka prekybos žmonėmis kilmės, tranzito ir paskirties šalimi; rekomenduoja valdžios institucijoms imtis veiksmingų kovos su narkotikų prekyba, prekyba žmonėmis ir organizuotu nusikalstamumu priemonių, įkaitant teisėkūros priemones ir suteikti apsaugą prekybos žmonėmis aukoms;

24.  mano, kad, kaip paaiškėjo praėjusiais metais per vadinamuosius plenumus, būtina didinti pilietinės visuomenės vaidmenį suteikiant jai galimybių išreikšti piliečių, o ypač jaunimo, interesus; be to, primena, kad pilietinė visuomenė gali papildyti socialiai darnios ir demokratinės visuomenės plėtrą teikdama gyvybiškai svarbias socialines paslaugas; pažymi, kad pilietinės visuomenės atstovai turėtų atlikti svarbų vaidmenį ES integracijos procese; primygtinai ragina Komisiją padaryti Europos fondus labiau prieinamus pilietinės visuomenės organizacijoms; pažymi, kad instituciniai bendradarbiavimo su pilietine visuomene mechanizmai išlieka silpni ir trukdo plėtoti labiau dalyvaujamąją, įtraukią ir atsakomąją demokratiją šalyje; todėl ragina kurti skaidrius ir įtraukius piliečių konsultavimo mechanizmus, įtraukiančius visas visuomenines suinteresuotąsias šalis, siekiant sukurti viešųjų diskusijų svarbiais teisėkūros sprendimais pagrindą ir patvirtinti nacionalinę pilietinės visuomenės strategiją; reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie bauginimo per praėjusiais metais vykusius socialinius neramumus atvejus;

25.  mano, kad itin svarbu stiprinti įtraukią ir tolerantišką Bosnijos ir Hercegovinos visuomenę, saugojant ir stiprinant mažumų ir pažeidžiamų asmenų grupių teises; primena, kad nevykdant sprendimo D. Sejdić ir J. Finci byloje Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai atvirai diskriminuojami; primygtinai ragina didinti žmogaus teisių ombudsmeno vaidmenį ir parengti valstybės lygmens kovos su visų formų diskriminacija strategiją, bendradarbiaujant su pilietine visuomene; ragina kompetentingas valdžios institucijas ir toliau derinti šalies įstatymus su acquis, ypatingą dėmesį kreipiant į diskriminaciją dėl neįgalumo ir amžiaus, kaip tai nurodyta struktūriniame dialoge; ragina Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių ir pabėgėlių ministeriją įsteigti darbo grupę, kuri nedelsiant parengtų Bosnijos ir Hercegovinos kovos su diskriminacija įstatymo pakeitimų projektus; yra susirūpinęs, kad neapykantą kurstančios kalbos, neapykantos nusikaltimai, grasinimai, priekabiavimas ir LGBTI diskriminacija ir toliau plačiai paplitę; ragina valdžios institucijas įgyvendinti informuotumo apie LGBTI teises didinimo kampanijas, skirtas teisminėms institucijoms, teisėsaugos institucijoms ir visai visuomenei; yra susirūpinęs dėl to, kad ir toliau pranešama apie diskriminacijos dėl religijos atvejus;

26.  labai apgailestauja dėl užsitęsusios romų atskirties ir diskriminacijos; džiaugiasi padaryta pažanga tenkinant romų aprūpinimo būstu poreikius, vis dėlto skatina imtis tolesnių veiksmų siekiant pagerinti romų gyvenimo sąlygas suteikiant jiems geresnes galimybes įsidarbinti, naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis ir siekti išsilavinimo;

27.  pažymi, kad teisės nuostatos, kuriomis užtikrinamos moterų teisės ir lyčių lygybė, yra patvirtintos, tačiau padaryta nedidelė pažanga tokias nuostatas įgyvendinant; ragina kompetentingas institucijas aktyviai dėti pastangas skatinant moterų dalyvavimą politikoje ir darbo rinkoje, kovoti diskriminacija dėl motinystės darbo rinkoje, pagerinti moterų socialinę ir ekonominę padėtį, propaguoti, ginti ir stiprinti moterų teises, bendrai didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie moterų teises; primygtinai ragina valdžios institucijas patvirtinti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo įgyvendinimo strategiją ir sukurti suderintą stebėsenos ir duomenų apie smurto prieš moteris atvejus rinkimo sistemą;

28.  primygtinai ragina Bosniją ir Hercegoviną kuo skubiau įtraukti seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę į įstatymą dėl neapykantos nusikaltimų ir taip užtikrinti, kad būtų įmanoma nuteisti asmenis, įsitraukiančius į įvairių formų engimą dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės;

29.  pažymi, kad esama teisinių išraiškos laisvės nuostatų; vis dėlto, yra susirūpinęs dėl politinio ir finansinio spaudimo žiniasklaidai, taip pat dėl grasinimo žurnalistams ir leidėjams ir jų bauginimo atvejų, taip pat per priešrinkiminį laikotarpį; smerkia mėginimus pažeisti dabartines taisykles, kas padarytų žalos saviraiškos ir žiniasklaidos laisvei, įskaitant ir reiškiamai internetu; pabrėžia, kad dėl tokių įvykių, kaip policijos reidai žinių portalo Klix.ba biuruose Sarajeve ar neseniai Serbų Respublikos Nacionalinės Asamblėjos priimtas prieštaringai vertinamas viešosios ramybės ir tvarkos įstatymas, kyla didelis susirūpinimas dėl saviraiškos ir žiniasklaidos laisvių šalyje, įskaitant ir socialinius tinklus; pabrėžia, kad žiniasklaidos gebėjimas dirbti be baimės yra esminis dalykas siekiant klestinčios demokratijos; primygtinai ragina visapusiškai gerbti saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos laisvę ir sudaryti sąlygas žurnalistams gauti informacijos apie dalykus, susijusius su visuomenės interesais; pabrėžia, kad stabilus ir tvarus finansavimas, redakcijų nepriklausomybė, transliacijos visomis oficialiosiomis kalbomis ir pliuralizmas yra būtini visuomeninei žiniasklaidai; ragina valdžios institucijas panaikinti visas įstatymų spragas, kurios sistemingai trukdo užtikrinti visapusišką skaidrumą žiniasklaidos priemonių nuosavybės srityje, ir parengti normas, skirtas užtikrinti, kad nebūtų daroma jokios netinkamos politinės įtakos; primygtinai ragina kompetentingas institucijas užtikrinti visuomeninių transliuotojų politinę, institucinę ir finansinę nepriklausomybę ir suderinti administracinių vienetų įstatymus dėl visuomeninės transliacijos su valstybės lygmens teisės aktais; primygtinai ragina skirti Bosnijos ir Hercegovinos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos direktorių atsižvelgiant į nuopelnus;

30.  išlieka susirūpinęs dėl valstybinėse mokyklose etniniu pagrindu tebevykdomos vaikų segregacijos atkreipia dėmesį į tai, kad trys skirtingos mokymo programos trukdo bendram, įtraukiam ir objektyviam bendros istorijos ir naujausių istorinių įvykių studijavimui; ragina valdžios institucijas veiksmingai įgyvendinti įtraukaus švietimo principus, be kita ko, vaikų su negalia atžvilgiu; primygtinai ragina naujuosius šalies vadovus nedelsiant skatinti įtraukią ir nediskriminacinę švietimo sistemą abiejuose administraciniuose vienetuose ir Brčko apygardoje, panaikinti skirtingų etninių grupių segregaciją ir daryti pažangą įgyvendinant švietimo reformą, kuria siekiama patobulinti švietimo standartus ir nustatyti bendrą mokymo programą; taip pat ragina paspartinti romų vaikų mokymosi poreikių tenkinimo ir jų integracijos į švietimo sistemą veiksmų plano įgyvendinimą;

31.  primena 2014 m. vasario mėn. protestus kaip aiškų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių nepasitenkinimo socialine ir ekonomine padėtimi šalyje ženklą; tvirtai tiki, kad įgyvendinant priemones Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo nurodytose šešiose pagrindinėse reformų srityse vėl bus paskatintos stagnuojančios socialinės ir ekonominės reformos, įskaitant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bei viešojo pirkimo reformas; ragina naujas valstybės, administracinių vienetų ir kantonų vyriausybes vykdant reformas glaudžiai bendradarbiauti, pagrindinę pirmenybę teikiant ekonomikos valdymui ir minėtajam susitarimui; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti ir įgyvendinti ekonominių reformų programą;

32.  mano, kad Bosnija ir Hercegovina padarė menką pažangą siekdama tapti veikiančios rinkos ekonomikos šalimi; pabrėžia, kad svarbu susitvarkyti su konkurenciniu spaudimu ir rinkos jėgomis; yra susirūpinęs, kad daug su verslo aplinka susijusių trūkumų ir toliau neigiamai veikia privačiojo sektoriaus vystymąsi ir tiesiogines užsienio investicijas; primygtinai ragina kompetentingas institucijas imtis prastai įgyvendinamo teisinės valstybės principo, didelio neformaliojo sektoriaus ir aukšto lygio korupcijos klausimų, dėl kurių daroma žala verslo aplinkai; primygtinai ragina atlikti suderinimą su direktyva „Mokumas II“;

33.  pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visus piliečius, sumažinti skurdą ir sukurti minimalios socialinės apsaugos sistemą, labiau orientuotą į skurdžiai gyvenančius ir socialinę atskirtį patiriančius gyventojus, reikia reformuoti ir derinti suskaidytas socialinės apsaugos sistemas, kurios turi būti grindžiamos piliečių poreikiais; pabrėžia, kad siekiant šalies vystymosi labai svarbu užtikrinti ekonominę gerovę ir galimybes susirasti darbą, ypač jaunimui; ragina vyriausybes vykdyti darbo rinkos reformas siekiant spręsti itin didelio nedarbo lygio klausimą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo, moterų ir ilgalaikiam nedarbui; pažymi, kad darbuotojų ir profesinių sąjungų teisės vis dar yra ribotos; ragina valdžios institucijas visoje šalyje atitinkamus įstatymus toliau stiprinti ir derinti; pabrėžia, kad reikia tobulinti švietimą ir mokymą siekiant panaikinti gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktį ir didinti įsidarbinimo galimybes, ypač jaunimo;

34.  pabrėžia, kad svarbu suderinti ir tobulinti dabartines profesinių sąjungų teises ir darbo sąlygoms taikomas taisykles, kurios šiuo metu nėra visiškai vienodos visuose sektoriuose; taip pat pažymi, kad socialinės paramos išmokos ir pensijos nėra vienodai paskirstytos;

35.  pažymi, kad aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse padaryta menka pažanga, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti didesnę aplinkos apsaugą pagal ES standartus; ragina Bosniją ir Hercegoviną gerbti savo sutartinius įsipareigojimus, prisiimtus Energijos bendrijos sutartimi bei Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, ir užtikrinti pakankamą ir greitą artėjimą link ES aplinkos apsaugos aquis, įskaitant naftos perdirbimo įmonės Bosanski Brode keliamos per didelės oro taršos prevenciją; pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina turi pradėti visapusiškai vykdyti įsipareigojimus pagal Konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo, 1991 m.) ir Strateginio aplinkos vertinimo protokolą (Kijevas, 2003 m.), įskaitant susijusius su veikla Neretvos ir Trebišnjicos upių baseinuose;

36.  džiaugiasi konstruktyvia ir aktyvia Bosnijos ir Hercegovinos pozicija skatinant regioninį bendradarbiavimą; reiškia pagyrimą dėl dažno bendro patruliavimo pasienyje su kitomis šalimis; pabrėžia labai didelę gerų kaimyninių santykių svarbą; ragina naujuosius vadovus tęsti ir stiprinti pastangas spręsti neišspręstas sienų ir nuosavybės problemas su kaimyninėmis šalimis; ragina Bosniją ir Hercegoviną baigti sienos su Juodkalnija demarkacijos procesą gera valia, remiantis 2014 m. gegužės mėn. pasiektu susitarimu;

37.  apgailestauja, kad Bosnijos ir Hercegovinos užsienio politika ir toliau priklauso nuo skirtingų pozicijų, dėl to ji mažai suderinta su ES pozicijomis (52 proc.); primena apie didelę Bosnijos ir Hercegovinos bendros užsienio politikos svarbą; yra susirūpinęs dėl to, kad Rusija atmetė Taikos įtvirtinimo tarybos standartinę kalbą apie Bosnijos ir Hercegovinos teritorinį vientisumą, ir dėl neigiamų jos pareiškimų dėl Bosnijos ir Hercegovinos siekių, susijusių su ES; palankiai vertina, kad tęsiama operacija ALTHEA, kaip atnaujintų JT įgaliojimų dalis, kurią vykdant dėmesys skiriamas pajėgumų stiprinimui ir mokymui;

38.  ragina naujai išrinktas Bosnijos ir Hercegovinos institucijas pasinaudoti naujo ES požiūrio proga, siekiant sudaryti sutartį dėl Laikinojo susitarimo ir Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pakeitimo, atsižvelgiant į Kroatijos įstojimą į ES ir išlaikant tradicinę prekybą;

39.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją vyriausiajai įgaliotinei ir pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos, Serbų Respublikos ir dešimties apskričių / kantonų vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika