Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2156(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2015

Внесени текстове :

A8-0057/2015

Разисквания :

PV 30/04/2015 - 3
CRE 30/04/2015 - 3

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.7
CRE 30/04/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0183

Приети текстове
PDF 627kWORD 162k
Четвъртък, 30 април 2015 г. - Страсбург
Годишен доклад за 2013 г. на Европейската инвестиционна банка
P8_TA(2015)0183A8-0057/2015

Резолюция на Европейския парламент от 30 април 2015 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г. (2014/2156(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.,

—  като взе предвид годишния финансов доклад на групата на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.,

—  като взе предвид членове 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 към него за Устава на ЕИБ,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.(3),

—  като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“,

—  като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2012 г. относно привлекателността на инвестициите в Европа(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно дългосрочното финансиране на европейската икономика (COM(2014)0168) от 27 март 2014 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г., в които по-специално се предлага увеличаване на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г., в които се призовава за създаването на нов инвестиционен план за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и за стимулиране на финансирането на икономиката,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г., в които се формулира целта за мобилизиране на всички политики на ЕС в подкрепа на конкурентоспособността, заетостта и растежа,

—  като взе предвид съобщенията на Комисията относно иновативните финансови инструменти: „Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти“ (COM(2011)0662) и „Пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ (COM(2011)0660),

—  като взе предвид увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и по-специално във връзка с въпроса за отношенията между ЕИБ и ЕБВР,

—  като взе предвид решението за разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Средиземноморския район(6),

—  като взе предвид новия меморандум за разбирателство между ЕИБ и ЕБВР, подписан на 29 ноември 2012 г.,

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.(7) относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 – 2013 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен контрол и комисията по заетост и социални въпроси (A8-0057/2015),

A.  като има предвид, че всички възможни ресурси от държавите членки и ЕС, включително тези на ЕИБ, трябва без забавяне да бъдат ефикасно мобилизирани с оглед насърчаване и увеличаване на публичните и частните инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, възстановяване на устойчивия и приобщаващ растеж и насърчаване на създаването на качествени работни места и инфраструктури в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и като има предвид, че ЕИБ е инструмент, предназначен да подпомага социалното сближаване, който е в състояние да предоставя ценна помощ на държавите членки, изправени пред трудности в критичната социално-икономическа ситуация, с която се сблъскваме в момента;

Б.  като има предвид, че икономическата и финансова криза, в съчетание с политиките за икономии, засегна сериозно икономическия растеж в много държави членки, което доведе до бързо влошаване на социалните условия, непрекъснато нарастващо неравенство и дисбаланси между европейските региони и провал при постигането на целта за социално сближаване и реална конвергенция, като по този начин се дестабилизираха европейската интеграция и демокрацията;

В.  като има предвид, че ЕИБ не е търговска банка и следва да продължи да изпълнява изключително важната роля на катализатор за финансиране на устойчиви публични и частни дългосрочни инвестиции, като същевременно продължава да прилага най-добрите пруденциални банкови практики, за да запази своята изключително силна капиталова позиция, с последващо положително въздействие върху условията за кредитиране;

Г.  като има предвид, че следва да се положат особени усилия за разширяване на съвместните операции (съчетаване на гаранции от ЕИФ или други инструменти за предоставяне на гаранция) за финансиране на МСП или материални и нематериални устойчиви инфраструктури, като отчита, че една от причините за спада в инвестициите и кредитирането е загубата на конкурентоспособност на икономиките на държавите членки;

Д.  като има предвид, че ЕИБ следва да продължи да изпълнява мандата си за финансиране на проекти, които са част от външната дейност на ЕС, като същевременно спазва високи социални и екологични стандарти;

Е.  като има предвид, че подборът на проекти, в които да инвестира ЕИБ, следва да се извършва независимо и въз основа на тяхната жизнеспособност, добавена стойност и въздействие върху икономическото възстановяване;

Ж.  като има предвид, че ЕИБ следва да се развива към модел на банка за развитие в рамките на една по-голяма макроикономическа координация с държавите членки;

З.  като има предвид, че ЕИБ следва да бъде банка на знания и добри практики, а не само финансова институция;

И.  като има предвид, че относително малкият и силно концентриран пазар на секюритизации в Европейския съюз, който предоставя ограничени секюризации за кредитите на МСП, се е свил още повече в резултат на кризата;

Инвестиции

1.  Отбелязва годишния доклад на ЕИБ за 2013 г., увеличаването на финансиращите дейности на групата с 37% до 75,1 милиарда евро и прилагането на увеличаването на капитала на ЕИБ, което беше осъществено през 2013 г.; изразява загриженост относно икономическия застой, в който се намира понастоящем ЕС, и по-специално значителния спад в публичните и частните инвестиции (около 18% под нивата от 2007 г.), както и от драматичния спад в кредитирането на МСП в размер на 35% между 2008 и 2013 г.; подчертава, че този спад представлява огромна пречка за устойчивото възстановяване, както и за реалния напредък към постигане на целите на „Европа 2020“;

2.  Изтъква в тази връзка, че националните прогнози сочат, че почти половината от държавите членки няма да постигнат своите национални цели по отношение на образователните програми и намаляването на емисиите на парникови газове до 2020 г. и че тенденциите в областта на заетостта и намаляването на бедността са дори по-лоши;

3.  Заключава, че подобряването на инструментите за финансиране на ЕИБ не замества националната икономическа политика и структурните реформи, ориентирани към устойчив растеж и създаване на работни места;

4.  Отбелязва съобщението на Комисията, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903), което включва съществуващите фондове и има за цел да набере чрез ефекта на ливъридж частен капитал в съотношение 1:15; отбелязва целта за съживяване на икономиката на ЕС чрез мобилизирането на 315 милиарда евро през следващите три години в рамките на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции; обръща внимание върху факта, че за изпълнението на Плана за инвестиции на ЕИБ ще ѝ бъдат необходими допълнителни човешки ресурси, за да изпълни мандата си;

5.  Отбелязва в този контекст създаването на специална работна група, водена от Комисията и Европейската инвестиционна банка, и отбелязва законодателните предложения, които ще бъдат приети по реда на обикновената законодателна процедура с цел създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава, че в тези законодателни предложения е необходимо да се определи качествена процедура за управление и подбор, както и рамка за демократичен отчетен контрол и оценка, които да бъдат основа на фонда и които следва да установят по възможно най-прозрачен начин критериите, които ще използва фондът при определянето на проектите, считани за подходящи за включване в набора от проекти;

6.  Очаква инвестиционният план на Комисията да насърчи и улесни достъпа до финансиране в държавите членки и в регионите; припомня, че е важно ЕИБ да си сътрудничи с европейските фондове по-специално в тези държави членки и региони, за да могат да се осъществят продуктивни публични инвестиции и основни инфраструктурни проекти;

7.  Счита, че проектите с европейска добавена стойност и положителен анализ на разходите и ползите следва да се считат за приоритетни; подчертава, че е важно да се изпълняват проекти, които биха могли да имат максимално въздействие по отношение на създаването на работни места; изтъква, че е необходимо фокусиране върху по-високорискови проекти, които трудно отговарят на изискванията за финансиране от банки; предупреждава, че работната група може да бъде изложена на политически натиск да подкрепя проекти, поддържани от определени заинтересовани групи, което да доведе до неправилно разпределение на средства към неизгодни инвестиции, които не са от обществен интерес;

8.  Изтъква, че по отношение на гаранциите, които Комисията предвижда за ЕФСИ, не става въпрос за нови парични суми, а за преразпределени средства; подчертава, че е от първостепенно значение да се идентифицират алтернативните разходи при подобно преразпределение и следователно да се установи ясно до каква степен се очаква общата възвръщаемост от предвидените допълнителни инвестиции, съфинансирани от ЕФСИ, да надхвърля тази, която би се получила, ако преразпределените ресурси бяха разпределени съгласно първоначално предвиденото;

9.  Посочва, че процедурата за подбор на проекти следва да има за цел предотвратяването на ефектите на изместване и прегрупиране и поради това следва да се фокусира върху проекти с европейска добавена стойност с висок потенциал, основан на иновации, които отговарят на критерия за допълняемост; подчертава, че е необходимо да се вземе под внимание потенциалът в областта на заетостта на избраните проекти в онези държави от ЕС, които са засегнати от масова безработица;

10.  Във връзка с това призовава Комисията да оцени внимателно в своето предстоящо законодателно предложение частите от бюджетната рамка на ЕС, които се очаква да предоставят гаранции за ЕФСИ, с оглед да се сведат до минимум алтернативните разходи, свързани с пренасочването на тези ресурси; призовава също така Съвета, Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да направят надлежна оценка на ефектите от преразпределението, произтичащи от инвестиционния план, а именно възможното увеличаване на печалбите на инвеститорите за сметка на потребителите, които трябва да плащат за използването на новата инфраструктура, за да се гарантира адекватна възвръщаемост на инвестицията; призовава ЕИБ и Комисията да направят допълнителна оценка на недостига на инвестиции в ЕС по отношение на неговия състав, а именно дали липсват частни или публични инвестиции, както и да определят вида на инвестициите — частни или публични, — които е планирано да бъдат подкрепяни, и очаквания размер на благоприятните ефекти от инвестициите;

11.  Отбелязва, че Европейската централна банка е изразила своята готовност да закупи на вторичния пазар облигации, издадени от ЕФСИ, ако той издаде такива облигации самостоятелно или ако ЕИБ направи това от негово име;

12.  Изтъква, че е необходимо да се постигне нов баланс между по-добро оценяване и възможно най-добрите инвестиции и да се насочи икономиката по пътя на устойчивия растеж и възстановяването, съпроводено от създаване на работни места;

13.  Припомня значението на стратегията „Европа 2020“; подчертава, че бъдещият „пакет“ от инвестиции следва да отчете по-добре общите цели на политиката на сближаване, устойчивостта и енергийната ефективност; призовава Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да подобрят в тази връзка своите показатели за резултатите за качествените инвестиции;

14.  Подчертава, че ЕИБ е призована да играе определяща роля при финансирането на Плана за инвестиции за Европа, като ангажира 5 милиарда евро за създаването на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции; следователно призовава Съвета, Комисията и Съвета на гуверньорите на ЕИБ да извършат надлежна оценка на съгласуваността между новите задачи, възложени на ЕИБ в рамките на този план, и ресурсите на ЕИБ;

15.  Счита, че в това отношение адекватното участие на ЕИБ в Плана за инвестиции ще наложи съществено увеличаване на таваните на ЕИБ за отпускане и вземане на заеми в рамките на следващите пет години с оглед на значително увеличаване на нейното балансово число; счита, че прекомерният ливъридж ще засегне неблагоприятно постигането на целите на инвестиционния план;

16.  Счита, че укрепването на институционалната рамка за функционирането на единния капиталов пазар ще се отрази положително върху по-бързото изпълнение на инвестиционния план;

17.  При все това изтъква, че сегашният оперативен план на ЕИБ предвижда намаление на кредитните потоци на 67 милиарда евро през 2014 и 2015 г., а средата на целевия диапазон за 2016 г. се очаква да бъде в размер на 58,5 милиарда евро;

18.  Подчертава, че допълнителният капацитет за кредитиране, получен в резултат от неотдавнашното увеличение от 10 милиарда евро на капитала на ЕИБ, не е използван в пълна степен; настоятелно призовава заинтересованите страни да насърчат, доколкото е възможно, действия с цел увеличаване на кредитирането от ЕИБ;

19.  Призовава Комисията да насърчава многостранното сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки, за да се подкрепят полезни взаимодействия, да се споделят рискове и разходи и да се гарантира адекватно кредитиране на проекти на ЕС с положително въздействие върху производителността, създаването на работни места, опазването на околната среда и качеството на живота;

20.  Призовава Комисията и ЕИБ да поощряват включването в обхвата на своята дейност на инвестициите, които носят неоспорими социални ползи, в това число по-високи равнища на заетост, да стимулират чрез кредитиране дейности, предназначени да намалят безработицата, с особен фокус върху създаването на възможности за заетост за младите хора, и да подкрепят публичните и продуктивните инвестиции и належащите инфраструктурни проекти, по-специално в държавите членки с високи нива на безработица и БВП под средното равнище;

21.  Отново изразява своята предпазлива подкрепа за развитието на публично-частни партньорства (ПЧП), които, ако са добре замислени, могат да играят важна роля при дългосрочните инвестиции, в цифровата икономика, научните изследвания и иновациите, човешкия капитал, както и в европейските транспортни, енергийни и телекомуникационни мрежи; изразява съжаление поради факта, че неуспешните ПЧП са се превърнали в скъпа система за публично финансиране на частния сектор, генерираща публичен дълг; освен това счита, че подобни операции често се изправят пред проблеми с прозрачността, както и с асиметричната информация при клаузите за изпълнение между публичните и частните агенти, обикновено в полза на частния сектор;

22.  Предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи, както и работата си в областта на макроикономическия анализ;

Инструменти за споделяне на риска и облигации за финансиране на проекти

23.  Посочва, че използването на инструментите за споделяне на риска, които в крайна сметка включват предоставянето на публични субсидии, следва да се предвижда единствено в случаите на неефективност на пазара, която генерира външни разходи, или за изпълнението на задачи от общ интерес, като например предоставянето на обществени блага и услуги от общ икономически интерес, като се има предвид, че подобно използване винаги крие риск от социализация на загубите и приватизация на печалбите; отбелязва, че в случай на провал публичният сектор ще бъде принуден да покрие загубите;

24.  Отбелязва, че всяко използване на публични ресурси в инструменти за споделяне на риска и по-конкретно в тези траншове на инвестиционните механизми, които първи понасят загуби, следва да бъде изрично свързано с намаляването на измерими външни отрицателни разходи, генерирането на измерими положителни външни разходи или изпълнението на задълженията за предоставяне на обществени услуги и услуги от общ икономически интерес; посочва, че член 14 от ДФЕС предоставя правно основание за установяването на подобна връзка посредством актове, приети по реда на обикновената законодателна процедура;

МСП

25.  Подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и като такива следва да бъдат основна цел, към която да се насочват инвестициите; изразява загриженост във връзка с факта, че достъпът до финансиране остава един от най-острите проблеми, пред които се изправят МСП в Европа; подчертава необходимостта от по-ефективно разпределение на финансирането за МСП, с широк кръг от частни инвеститори за предоставяне на такова финансиране;

26.  Настоятелно призовава ЕИБ да направи пълен анализ на спада във финансирането за МСП и да предложи всеобхватен план, за да гарантира, че МСП в цяла Европа се насърчават да кандидатстват за финансиране под егидата на ЕИБ, където това е възможно; призовава Комисията и ЕИБ да направят оценка на последиците от икономическата криза за банковата система и крайните получатели на финансиране от ЕИБ, по-специално по отношение на МСП, сектора на социалната икономика и публичните дружества; призовава ЕИБ да направи оценка и да докладва в детайли относно въздействието от нейната подкрепа за МСП в Европа върху реалната икономика и резултатите в периода 2010—2014 г.;

27.  Обръща внимание на високия дял на микропредприятията в европейската икономика и приветства стъпките, предприети от ЕИБ, за микрокредитиране в Европа; призовава за по-нататъшни инвестиции в този сектор с оглед на голямото значение на микропредприятията за създаването на работни места;

28.  Подчертава по-специално реалните ползи от използването на механизма за поделяне на риска за насърчаване на финансирането за МСП и иновациите в Европа;

29.  Отбелязва засилената подкрепа за МСП в Европейския съюз, възлизаща на 21,9 милиарда евро, като по този начин се предоставя достъп до финансиране на повече от 230 000 МСП;

30.  Призовава ЕИБ да увеличи допълнително своя капацитет за кредитиране на МСП и иновативни новосъздадени дружества; подчертава, че е важно да се укрепят други инструменти на ЕИБ като Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“;

31.  Приветства изпълнението и разработването на нови дейности в областта на търговското финансиране в държавите, които са засегнати от икономическата криза, особено чрез механизма за търговско финансиране на МСП или специализираните финансови решения, като например посветения на финансовото приобщаване европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“; насърчава ЕИБ да предприеме действия, така че и нови бенефициенти на европейско равнище да се възползват от тези нови инструменти;

32.  Настоява оценката, извършена от Комисията през декември 2014 г., да вземе предвид отрицателните и положителните въздействия на проектите в пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти; счита, че е жалко, че ЕИБ е подкрепила някои инфраструктурни проекти, които са се оказали нежизнеспособни и неустойчиви; счита, че ЕИБ следва да инвестира в проекти, които носят осезаеми икономически ползи, които са благоприятни за климата и които отговарят на нуждите и интересите на населението, в чиято полза е предвидено да се осъществяват;

33.  Изразява съжаление във връзка с ролята, която са изиграли ЕИБ и Комисията в проекта „Кастор“ (Castor), финансиран в рамките на инициативата за облигации за проекти и за който е направена оценка на риска, която не е взела предвид риска от увеличаване на сеизмичната активност, свързан с инжектирането на газ, въпреки наличието на изследвания, ясно предупреждаващи за потенциалните опасности(8); настоятелно призовава Комисията и ЕИБ да предприемат действия, така че да не се наложи испанските граждани да платят, чрез по-голям публичен дефицит или чрез увеличаване на разходите за електроенергия, компенсация в размер на 1300 милиона евро за проект, чиято оценка е направена по ужасен начин; изисква от Комисията да се съобрази с препоръките на Европейския омбудсман и да проучи дали решенията на испанското правителство относно „Кастор“ биха могли да се считат за непозволена държавна помощ;

34.  Изразява съжаление поради факта, че ЕИБ е финансирала обходния магистрален участък „Пасанте ди Местре“, след като италианските органи публично оповестиха задържането на изпълнителния директор на най-големия подизпълнител заради данъчни измами; в светлината на все още неприключилите разследвания на италианските органи по корупционния скандал, свързан със строителството и управлението на „Пасанте ди Местре“, призовава ЕИБ да не финансира проекта чрез инициативата за облигации за проекти или чрез други финансови инструменти и да гарантира, че прилага политиката на нулева толерантност към измамите, когато разглежда използването на облигации за проекти;

35.  Призовава ЕИБ да увеличи своя капацитет за поемане на риск, като увеличава кредитирането на онези сектори от икономиката, които имат потенциал да генерират растеж и работни места, но срещат трудности при получаването на финансиране без съответни гаранции;

36.  Поради това призовава за всеобхватна оценка на пилотните проекти въз основа на приобщаващ и открит процес на консултации, включващ обществени, национални и местни органи; подчертава също така необходимостта от извършване на оценка на финансираните проекти от гледна точка на добавената стойност, околната среда, производителността и работните места; посочва, че инициативата за облигации за проекти се намира все още само в пилотна фаза; също така призовава Комисията да представи чрез обикновената законодателна процедура законодателно предложение, което да уреди по-добре бъдещата стратегия за облигациите за финансиране на проекти, в това число подобряване на уредбата на показателите за резултати на ЕИБ от гледна точка на качествените инвестиции, така че да се установяват и измерват възможно най-всеобхватно както въздействието на финансираните проекти по отношение на външните разходи, така и тяхната възвращаемост в социално и екологично отношение;

37.  Изразява загриженост поради възможното по-широко разпространение на инициативите за облигации за проекти като средство за намаляване на разходите за частни инвестиции или чрез по-ниски лихвени проценти, или чрез социализация на загубите, вместо по-ограничената възможност за предоставяне на подкрепа за инвестиции от обществен интерес, където частните инвестиции доказано осигуряват необходимия експертен опит или знания, каквито не са налице в обществения сектор;

Енергетика и климат

38.  Призовава ЕИБ да гарантира правилното прилагане на новите си критерии за отпускане на заеми за енергетиката и периодично да докладва на обществеността за тяхното прилагане;

39.  Призовава ЕИБ да увеличи своите инвестиционни усилия с цел да намали в значителна степен своите емисии на въглероден двуокис, както и да работи по изготвянето на политики, които да помогнат на Съюза да постигне своите цели за опазване на климата; приветства факта, че ЕИБ ще направи оценка и преглед от гледна точка на климата на всички свои дейности през 2015 г. и ще поиска публикуването на оценката и на прегледа, което може да доведе до обновена политика в областта на опазването на климата; изразява надежда, че политиката на ЕИБ в областта на енергетиката ще бъде действително подкрепяна от нейния стандарт за вредните емисии (EPS), който трябва да се прилага за всички проекти, свързани с генерирането на енергия от изкопаеми горива, за да не се допускат инвестиции за проекти с въглеродни емисии, надвишаващи определено прагово равнище; призовава ЕИБ да следи за спазването на стандарта за вредните емисии и да прилага по-строги задължения в бъдеще;

40.  Приветства всички стъпки на ЕИБ в посока пренасочване към енергията от възобновяеми източници; призовава да се коригират регионалните дисбаланси в кредитирането в областта на енергията от възобновяеми източници, по-специално с оглед на подкрепата за проекти в държавите членки, които зависят в голяма степен от невъзобновяеми енергийни източници, и като се вземат предвид разликите в икономите на държавите членки, както и да се обърне по-голямо внимание в бъдеще на по-малки по мащаб, децентрализирани проекти за енергия от възобновяеми източници, които са извън електропреносната мрежа и в които участват гражданите и общностите; счита, че тези енергийни източници биха намалили голямата външна енергийна зависимост на Европа, биха подобрили сигурността на доставките и насърчили екологосъобразен растеж и заетост; подчертава значението на финансирането за енергийна ефективност, енергийни мрежи и свързаните с тях научни изследвания и иновации;

41.  Призовава ЕИБ да увеличи обема на своето кредитиране за проекти за енергийна ефективност във всички сектори, особено когато са свързани с оптимизацията на процесите, МСП, сградите и градската среда; призовава ЕИБ да отдаде по-голям приоритет на районите с най-сериозни проблеми в съответствие с политиката на сближаване;

42.  Настоятелно призовава ЕИБ да представи оценка на възможността за постепенно преустановяване на отпусканите от нея кредити за проекти, свързани с енергия от невъзобновяеми източници;

Инфраструктура

43.  Подчертава, че инвестициите в устойчиви инфраструктурни проекти са от ключово значение за подобряването на конкурентоспособността и възстановяването на растежа и работните места в Европа; поради това призовава за насочване на финансиране от ЕИБ към районите, които са засегнати в най-голяма степен от висока безработица; посочва, че финансирането от ЕИБ следва да се съсредоточава предимно в онези държави, които изостават по отношение на качеството на инфраструктурата и развитието;

44.  Насърчава отделянето на по-голямо внимание на социалната устойчивост в инвестиционните дейности на ЕИБ в градските райони; отчита подобряването на финансирането от ЕИБ за социално жилищно настаняване, но подчертава необходимостта от разработване на допълнителни изследвания и дейности във връзка със социалната устойчивост в контекста на устойчивото обновяване на градските райони;

Научни изследвания и иновации

45.  Приветства започването на операциите на първата инициатива за финансиране на растежа и подчертава голямото значение на адекватното финансиране за проекти в областта на научните изследвания и иновациите и за иновативни новосъздадени дружества;

Заетост и социални въпроси

46.  Отбелязва стартирането на инициативата „Умения и работни места – инвестиции за младите хора“ и призовава ЕИБ да ускори изпълнението на тази инициатива и да обмисли възможността за нейното разширяване;

Управление, прозрачност и отчетност

47.  Призовава ЕИБ да следи по-отблизо изпълнението на проекти в сътрудничество с държавите членки, с цел да се гарантира по-голяма ефикасност и добро управление на отпуснатите средства;

48.  Посочва, че географското разпределение на финансирането, предоставяно от ЕИБ, разкрива значителни несъответствия в кредитирането за различните държави членки; поради това призовава ЕИБ да направи оценка на причините за тези несъответствия и да гарантира, че финансовите институции във всички държави членки са напълно способни да управляват и изпълняват програмите на ЕИБ; освен това призовава да бъдат проведени специални информационни кампании във всички държави членки с цел повишаване на осведомеността за конкретните програми на ЕИБ; призовава още и за засилено сътрудничество между ЕИБ и националните органи с цел преодоляване на затрудненията, които спъват подписването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕИБ;

49.  Припомня, че Съветът и Парламентът се споразумяха, че е назрял моментът да се проучи рационализирането на системата на европейските публични финансови институции(9);

50.  Настоятелно призовава ЕИБ да подобри независимостта и ефективността на своята служба за разглеждане на жалби; призовава Управителния комитет на ЕИБ да вземе под внимание препоръките на тази служба; призовава ЕИБ да предприема действия във връзка със становищата на Европейския омбудсман и да осигури по-голямо сътрудничество, за да се избегнат ситуации като разследването във връзка с жалба 178/2014/AN срещу Европейската инвестиционна банка(10);

51.  Счита, че съществуват все още значителни възможности за действие с цел подобряване на прозрачността и оценяване на икономическото и социалното въздействие на заемите и ефективността при извършването на надлежна оценка; отново отправя своето искане към ЕИБ да представи подробна информация относно подхода си за ускоряване на мерките, предприемани във връзка с тези въпроси, и изисква от ЕИБ съвместно с Комисията да създаде и публикува списък със строги критерии за подбор на финансовите посредници;

52.  Изразява съжаление във връзка с резултатите от прегледа на политиката на ЕИБ по отношение на прозрачността; новата политика по отношение на прозрачността е по-слаба, отколкото първоначалната политика, и не води до пълно преодоляване на разпространената в миналото култура на секретност в ЕИБ; настоятелно призовава ЕИБ да действа въз основа на „презумпция за оповестяване“, а не на „презумпция за поверителност“; обръща внимание на факта, че ЕИБ трябва да гарантира, че нейната политика по отношение на прозрачността е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията; изразява съжаление във връзка с факта, че индексът за 2013 г. за прозрачността на помощта(11) показва лоши резултати на ЕИБ по отношение на прозрачността и отчетността;

53.  Призовава ЕИБ да се въздържа от сътрудничество с финансови посредници, които в предходни периоди са постигнали отрицателни резултати по отношение на прозрачността, данъчните измами или практиките на агресивно данъчно планиране, използват други вредни данъчни практики като данъчни режими и трансферно ценообразуване с цел злоупотреба, измами, корупция или въздействие върху околната среда и социални последици или нямат значително местно участие; както и да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; подчертава необходимостта от по-голяма степен на прозрачност по отношение на глобалните заеми, за да се гарантира строг контрол на въздействието на този вид косвено кредитиране; насърчава ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни от значение за данъчното облагане по отделни държави по смисъла на разпоредбата на ДКИ ІV за кредитните институции, както и оповестяването на информация относно действителните собственици; за целта призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като през 2015 г. започне с преглед на своята политика относно несътрудничещите юрисдикции (политика NCJ);

54.  Настоятелно призовава ЕИБ да не си сътрудничи с дружества, които осъществяват дейност от юрисдикция, в която се пази тайна и „която не налага или налага само номинални данъци, липса на ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, както и липса на прозрачност в законодателни, правни или административни разпоредби, или чуждестранна несътрудничеща юрисдикция съгласно определението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Специалната група за финансови действия“(12);

55.  Настоятелно призовава ЕИБ да поеме водеща роля и да бъде пример по въпросите, свързани с данъчната прозрачност и отговорност; призовава по-специално ЕИБ да събира точни данни относно плащането на данъци, произтичащи от нейните операции, свързани с инвестиции и отпускане на заеми, особено по отношение на данъчното облагане на корпоративните печалби и по-специално в развиващите се държави, и да анализира и публикува тези данни ежегодно;

56.  Приветства създаването на публичен регистър на документи през 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006;

57.  Изразява съжаление във връзка с факта, че в контекста на един неотдавнашен случай („Мопани“/„Гленкор“) ЕИБ отказва да публикува констатациите от вътрешното си разследване; отбелязва с внимание препоръките към ЕИБ, отправени от Европейския омбудсман в жалба 349/2014/OV(13) , да преразгледа отказа си за предоставяне на достъп до своя доклад от разследването относно твърденията за данъчна измама на „Гленкор“ във връзка с финансирането на медната мина „Мопани“ в Замбия; призовава ЕИБ да се съобрази с препоръките на Европейския омбудсман;

58.  Изразява съжаление поради недостатъчно разнообразния състав на Управителния комитет, Съвета на гуверньорите и Съвета на директорите на ЕИБ, по-специално по отношение на равенството между половете; призовава ЕИБ да приложи духа на Директивата за капиталовите изисквания, която задължава банките в член 88, параграф 2 да вземат „решения за определянето на целево ниво във връзка с представителността на по-слабо представения пол в ръководния орган“ и да разработят „политика за увеличаване броя на представителите на по-слабо представения пол в ръководния орган за постигане на посочената по-горе цел. Целта, политиката и нейното изпълнение се правят публично достояние“;

59.  Припомня, че беше постигнато съгласие, че гуверньорът на ЕБВР за Съюза ще докладва ежегодно на Парламента относно използването на капитала, мерките за гарантиране на прозрачност по отношение на начина, по който ЕБВР допринася за целите на Съюза, поемането на риск и сътрудничеството между ЕИБ и ЕБВР извън Съюза; изразява съжаление, че гуверньорът и Комисията не са действали активно по отношение на изпълнението на тази правна разпоредба(14);

60.  Приветства факта, че ЕИБ подписа инициативата за прозрачност на международната помощ (IATI) и започна да оповестява информация в съответствие с тази рамка за своето кредитиране извън Европейския съюз;

Външни политики

61.  Припомня, че външната политика на ЕИБ, и по-специално регионалните технически оперативни насоки, следва да бъдат съобразени с целите на външната дейност на ЕС, определени в член 21 от ДЕС; призовава за пълно спазване на законодателството на страните бенефициенти;

62.  Приветства установяването на рамката за измерване на резултатите (РИР) за дейности извън ЕС и докладите за прилагането ѝ;

63.  Призовава ЕИБ да оцени възможността за увеличаване на външното финансиране към източните и южните средиземноморски съседи на ЕС в рамките на текущия мандат;

64.  Приветства факта, че новият мандат за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г. изисква ЕИБ да публикува докладите за завършване на проектите; очаква ЕИБ да изпълни това изискване още през 2015 г.;

65.  Отново отправя искане към Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален доклад относно резултатите от и съответствието с политиките на ЕС на дейността на ЕИБ по външно кредитиране преди средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ, както и да сравни тяхната добавена стойност спрямо използваните от ЕИБ собствени ресурси; изисква освен това от Европейската сметна палата да направи разграничение в своя анализ между гаранциите, предоставяни от бюджета на ЕС, инвестиционния инструмент, финансиран от Европейския фонд за развитие, различните форми на смесено финансиране, използвани в инфраструктурния доверителен фонд ЕС – Африка, инвестиционния фонд за Карибския басейн и инвестиционния инструмент за Тихоокеанския басейн и използването на обратни потоци за тези инвестиции; също така призовава Европейската сметна палата да включи в своя анализ управлението от страна на ЕИБ на фондове от бюджета на ЕС в контекста на инвестиционния инструмент посредством Европейския фонд за развитие и чрез различните форми на смесено финансиране посредством инструментите за смесено финансиране на ЕС и използването на обратни потоци за тези инвестиции;

Допълнителни препоръки

66.  Призовава ЕИБ и Парламента да изготвят платформа за диалог между ЕИБ и съответните комисии на Парламента; призовава на тази основа ЕИБ да се явява на всяко тримесечие в Парламента за доклад и обсъждане на напредъка и дейностите на ЕИБ; предлага да се установи редовен структуриран диалог между председателя на ЕИБ и Парламента, подобен на провеждания веднъж на три месеца диалог по въпросите на паричната политика между ЕЦБ и Парламента, за да се осигури по-голям парламентарен контрол върху дейностите на ЕИБ и да се улесни засиленото сътрудничество и координация между двете институции;

67.  Отбелязва, че особено малките предприятия продължават да се оплакват от липсата на достъп до финансирането, произтичащо от капацитета на ЕИБ за външно кредитиране, и до финансирането с подкрепата на ЕИФ; ето защо изисква да се извършва годишно проучване относно броя на МСП, и по-специално микропредприятията, които са се възползвали от тези инструменти, и предприетите от ЕИБ мерки по отношение на политиките на посредниците, използвани от ЕИБ с цел подобряване на действителния достъп на МСП до финансиране;

68.  Призовава за изготвянето на подробна оценка и доклад относно рисковете и системите за контрол, свързани със смесеното финансиране, заедно с Европейската комисия, като се има предвид въздействието на дейностите за смесено финансиране не само от гледна точка на контрола, но също така и от гледна точка на вариантите за управление;

69.  Приветства високото качество на активите на ЕИБ, при което обезценените заеми в общия кредитен портфейл клонят към нулата (0,2%); счита, че е изключително важно да се гарантира, че ЕИБ ще съхрани своя кредитен рейтинг ААА, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за финансиране, с последващо положително въздействие върху жизнения цикъл на проектите и заинтересованите страни и стопанския модел на ЕИБ;

70.  Отбелязва, че тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на методите за контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки, трябва да бъде подновено през 2015 г.; призовава ЕИБ да актуализира компетентностите на Европейската сметна палата в това отношение, като включи всички нови инструменти на ЕИБ, които използват публични средства от ЕС или Европейския фонд за развитие;

71.  Приветства одобряването от Съвета на ЕИБ на актуализирана политика за борба с измамите през 2013 г., което потвърждава подхода за нулева толерантност на банката.

72.  Призовава за по-голяма ефективност, по-малко регулиране и повече гъвкавост при предоставянето на средства от ЕИБ;

73.  Призовава ЕИБ да започне структуриран процес на комуникация с парламентите, правителствата и социалните партньори, за да се идентифицират редовно инициативите за създаване на работни места, които биха могли да допринесат за постигането на устойчиво повишаване на конкурентоспособността на Европа;

74.  Приветства подкрепата, която се предоставя на МСП в районите, където младежката безработица надхвърля 25%;

75.  Приветства съсредоточаването на вниманието върху дружествата със средна пазарна капитализация (които имат между 250 и 3000 служители) посредством инициативата за дружествата със средна капитализация и инициативата за финансиране на растежа, които стимулират заеми, по-специално за иновационни дружества със средна капитализация;

76.  Приветства новата инициатива на ЕИБ „Умения и работни места — инвестиции за младите хора“, която поставя акцент върху механизмите за финансиране за професионално обучение и мобилност на студентите/чираците с цел на младите хора да се предоставят трайни възможности за заетост, и призовава за още по-силно съсредоточаване на вниманието върху професионалното обучение и повече инвестиции в тази програма за отпускане на кредити през следващите години; счита обаче, че тази програма не следва да отклонява средства от настоящата система за отпускане на стипендии, и по-специално що се отнася до програмата „Еразъм +“; подчертава, че мобилността трябва да се разглежда като възможност и да остава доброволна, а не да се превръща в инструмент, който допринася за обезлюдяването и маргинализацията на районите, засегнати от безработица; призовава да се обърне внимание на проектите, които ще дадат възможност за създаването на качествени работни места, като се акцентира специално върху проектите, свързани със създаването на работни места за млади хора, повишаването на дела на жените на пазара на труда, намаляването на дългосрочната безработица и подобряването на възможностите за намиране на сигурни работни места за групите в неравностойно положение;

77.  Приветства богатия опит на ЕИБ във финансирането на образованието и обучението посредством операции по отпускане на студентски заеми в Европа, особено с оглед на въвеждането от групата на ЕИБ на гаранциите за заемите за мобилни студенти във връзка със степента магистър по програмата „Еразъм“ през 2015 г.; подчертава значението на благоприятните правила за погасяване, за да се гарантира пълен и лесен достъп до заеми за студентите, независимо от тяхното икономическо положение;

78.  Призовава ЕИБ да отдели специално внимание на критерия от първия стълб относно приноса за растежа и заетостта, и по-специално заетостта на младите хора, при подбора на проекти в съответствие с метода за оценка на трите стълба; подчертава значението на заетостта, обучението и чиракуването за младите хора като част от прехода към устойчив и създаващ работни места модел;

79.  Припомня ангажимента на заместник-председателя Катайнен за увеличаване на потенциала на ЕИБ във връзка не само с инфраструктурата, но и със заетостта и образованието на младите хора, и призовава ЕИБ да докладва относно напредъка в тази област в следващия си годишен доклад; счита, че вече предприетите мерки в областта на заетостта на младите хора следва да се изпълняват по-бързо и постепенно да се разширяват;

80.  Счита, че ЕИБ следва да инвестира значително в мерки, които създават устойчиви работни места за по-младите поколения, в допълнение към вече стартираните мерки в рамките на инициативата за младежка заетост;

o
o   o

81.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на ЕИБ и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 51.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0057.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0201.
(4) OВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 27.
(5) Приети текстове, P7_TA(2014)0161.
(6) ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 1.
(7) OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.
(8) Вж.: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Реф.: GAD/13/05) -‘Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 - Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor’; and Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): ‘The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?’, Geophysical Journal International, 198, 941–953.
(9) Съображение 8 от Решение № 1219/2011/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно записването от Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вследствие решението за увеличаване на този капитал (ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 1).
(10) Решение на Европейския омбудсман за приключване на разглеждането на жалба 178/2014/AN срещу Европейската инвестиционна банка -http://www.ombudsman.europa.eu/bg/cases/decision.faces
(11) http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
(12) Съображение 13 от Решение № 1219/2011/EC.
(13) http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html.bookmark
(14) Член 3 от Решение № 1219/2011/EC.

Правна информация - Политика за поверителност