Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2015

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 3
CRE 30/04/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.7
CRE 30/04/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0183

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 569kWORD 174k
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2013
P8_TA(2015)0183A8-0057/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ετήσια έκθεση για το 2013 (2014/2156(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2013,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Επενδύσεων 2013,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια Έκθεση 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168) της 27ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και της 29ης Ιουνίου 2012 που προτείνουν κυρίως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕπ ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013, που ζητούσαν τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού προγράμματος για τη στήριξη των ΜΜΕ και την προώθηση της χρηματοδότησης της οικονομίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 που έθεταν το στόχο της κινητοποίησης όλων των πολιτικών της ΕΕ για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα: «Ένα πλαίσιο για την επόμενη γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων» (COM(2011)0662) και «Πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0660),

–  έχοντας υπόψη την αύξηση κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), κυρίως σε σχέση με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΕΤΑΑ στην περιοχή της Μεσογείου(6),

–  έχοντας υπόψη το νέο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ που υπεγράφη στις 29 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011(7) σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903) της 26ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α8-0057/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κινητοποιηθούν αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση όλοι οι δυνατοί πόροι από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της ΕΤΕπ, για την ενίσχυση και τη διατήρηση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την αποκατάσταση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και την προώθηση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και υποδομών, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι ένα εργαλείο προσανατολισμένο στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, και είναι σε θέση να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κρίσιμη κοινωνικοοικονομική συγκυρία που διανύουμε·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, σε συνδυασμό με τις πολιτικές λιτότητας, έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη πολλών κρατών μελών και έχουν επιδεινώσει ραγδαία τις κοινωνικές συνθήκες, έχοντας ως αποτέλεσμα, οι ανισότητες και οι ανισορροπίες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να διογκώνονται συνεχώς, ο στόχος της κοινωνικής συνοχής και της πραγματικής σύγκλισης να μην επιτυγχάνεται οδηγώντας σε αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεν είναι μια εμπορική τράπεζα και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει τον βασικό ρόλο του καταλύτη για τη χρηματοδότηση υγιών, βιώσιμων, μακροπρόθεσμων επενδύσεων, συνεχίζοντας παράλληλα να υλοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές συνετής τραπεζικής δραστηριότητας για να διατηρεί την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση της, γεγονός που θα έχει κατ’ ακολουθία θετικό αντίκτυπο στους όρους δανειοδότησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την επέκταση κοινών παρεμβάσεων (συνδυασμός με ΕΤΕ ή άλλα εργαλεία εγγύησης) για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ ή ενσώματων και άυλων βιώσιμων υποδομών, αναγνωρίζοντας πως ένας από τους λόγους της πτωτικής τάσης των επενδύσεων και της πίστωσης είναι η απώλεια της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της για τη χρηματοδότηση έργων τα οποία αποτελούν μέρος των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, τηρώντας υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή των επενδύσεων από την ΕΤΕπ πρέπει να πραγματοποιείται ανεξάρτητα και βάσει της βιωσιμότητας, της προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπού τους στην οικονομική ανάκαμψη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ πρέπει να κινηθεί προς ένα μοντέλο αναπτυξιακής τράπεζας, σε συνδυασμό με έναν μεγαλύτερο μακροοικονομικό συντονισμό με τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ πρέπει να αποτελεί τράπεζα γνώσεων και ορθών πρακτικών και όχι απλώς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά τιτλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά μικρή και ιδιαίτερα συγκεντρωμένη με περιορισμένη τιτλοποίηση των δανειοδοτήσεων των ΜΜΕ και έχει συρρικνωθεί λόγω της κρίσης·

Επενδύσεις

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το 2013, την αύξηση κατά 37% των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του Ομίλου που άγγιξαν τα 75,1 δισεκατομμύρια EUR και την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ που έλαβε χώρα το 2013· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής στασιμότητας στην ΕΕ, και ιδίως τη σημαντική μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων περίπου κατά 18% από τα επίπεδα του 2007 - και από την ραγδαία κατά 35% συρρίκνωση του δανεισμού των ΜΜΕ, μεταξύ 2008 και 2013· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια μείωση συνιστά τεράστιο εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάκαμψη, καθώς και για την επίτευξη πραγματικής προόδου και την υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης για το 2020·

2.  επισημαίνει ότι, σε αυτή την προοπτική, οι εθνικές προβλέψεις δείχνουν ότι σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των κρατών μελών δεν θα επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και ότι οι τάσεις όσον αφορά την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας είναι ακόμη χειρότερες·

3.  συμπεραίνει ότι η ενίσχυση των μηχανισμών χρηματοδότησης μέσω της ΕΤΕπ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικές οικονομικές πολιτικές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι προσανατολισμένες στην βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (COM(2014)0903) το οποίο περιλαμβάνει υπάρχοντα κεφάλαια και φιλοδοξεί να οδηγήσει σε μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων 1 προς 15· σημειώνει τον στόχο για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ μέσω της κινητοποίησης 315 δισεκατομμυρίων EUR για τα επόμενα τρία χρόνια στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή της, η ΕΤΕπ θα χρειαστεί επιπλέον ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου·

5.  σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ομάδας εργασίας, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και λαμβάνει υπόψη του τις νομοθετικές προτάσεις που πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατυπωθεί στις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις μια διαδικασία διακυβέρνησης και επιλογής υψηλής ποιότητας καθώς και ένα πλαίσιο δημοκρατικά υπεύθυνης παρακολούθησης και αξιολόγησης προς υποστήριξη του ταμείου, που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων που θα χρησιμοποιήσει για να αποφασίσει ποια έργα θα κριθούν κατάλληλα να συμπεριληφθούν στον αγωγό·

6.  αναμένει ότι το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής θα τονώσει και θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε κράτη μέλη και περιφέρειες· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία της ΕΤΕπ με τα ευρωπαϊκά Ταμεία, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε να υλοποιηθούν δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις και απαραίτητα έργα υποδομών·

7.  πιστεύει ότι τα έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θετική ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης έργων τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μέγιστο αντίκτυπο από απόψεως δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης σε έργα υψηλότερου κινδύνου που δεν λαμβάνουν εύκολα χρηματοδότηση από τράπεζες· προειδοποιεί ότι η ομάδα εργασίας ενδέχεται να δεχθεί πολιτικές πιέσεις για να ενθαρρύνει έργα υπέρ των οποίων τάσσονται ειδικές ομάδες συμφερόντων, κάτι που θα είχε αποτέλεσμα κακή κατανομή των πόρων σε μη αποδοτικές επενδύσεις που δεν είναι δημοσίου συμφέροντος·

8.  τονίζει ότι οι εγγυήσεις που προβλέπει η Επιτροπή για το ΕΤΣΕ δεν αντιστοιχούν σε νέα χρηματικά ποσά, αλλά σε ανακατανεμηθέντες πόρους· υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης σημασίας να προσδιοριστεί το κόστος ευκαιρίας της εν λόγω ανακατανομής και, συνεπώς, να καθοριστεί ρητώς σε ποιον βαθμό οι συνολικές αποδόσεις των προβλεπόμενων συμπληρωματικών επενδύσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΣΕ αναμένεται να υπερβούν τις αποδόσεις που θα προέκυπταν εάν οι ανακατανεμηθέντες πόροι είχαν κατανεμηθεί σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη·

9.  επισημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής έργων πρέπει να αποσκοπεί στην αποφυγή αποτελεσμάτων παραγκωνισμού και ανακατανομής και, συνεπώς, πρέπει να εστιάζει σε έργα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με υψηλό δυναμικό καινοτομίας που πληρούν το κριτήριο της προσθετικότητας· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες απασχόλησης των επιλεγμένων έργων στις χώρες της ΕΕ που πλήττονται από μαζική ανεργία·

10.  ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά στην επικείμενη νομοθετική της πρόταση τα μέρη του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσα από τα οποία αναμένεται να παρασχεθούν εγγυήσεις στο ΕΤΣΕ ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος ευκαιρίας που σχετίζεται με την ανακατανομή των εν λόγω πόρων· καλεί επίσης το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ να αξιολογήσουν δεόντως τα αποτελέσματα της ανακατανομής που συνεπάγεται το επενδυτικό σχέδιο, ήτοι την πιθανή αύξηση των κερδών των επενδυτών εις βάρος των πελατών οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν για τη χρήση της νέας υποδομής, προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη απόδοση της επένδυσης· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να αξιολογήσουν περαιτέρω το επενδυτικό κενό στην ΕΕ ως προς τη σύνθεσή του, ήτοι εάν παρουσιάζεται έλλειψη σε δημόσιες ή σε ιδιωτικές επενδύσεις, και να προσδιορίσει τι είδους επενδύσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο στήριξης, και ποιας έκτασης παραγωγικά αποτελέσματα των επενδύσεων αναμένονται·

11.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε την ετοιμότητά της να αγοράσει, στη δευτερογενή αγορά, ομόλογα που έχουν εκδοθεί από το ΕΤΣΕ, εάν το ίδιο το Ταμείο εκδώσει τέτοια ομόλογα ή εάν η ΕΤΕπ τα εκδώσει εξ ονόματός του·

12.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην καλύτερη αξιολόγηση και την μέγιστη δυνατή επένδυση, αφενός, και στην κατεύθυνση της οικονομίας σε βιώσιμη ανάπτυξη και σε ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας·

13.  υπενθυμίζει τη σημασία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει ότι η μελλοντική δέσμη μέτρων για τις επενδύσεις πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τους γενικούς στόχους της πολιτικής συνοχής, της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ να ενισχύσουν τους δείκτες επιδόσεων για ποιοτικές επενδύσεις στην κατεύθυνση αυτή·

14.  υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, δεσμεύοντας 5 δισεκατομμύρια EUR για τη συγκρότηση του νεοπαγούς Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ να εκτιμήσουν δεόντως τη συνοχή μεταξύ των νέων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδίου, και των πόρων του ομίλου της ΕΤΕπ·

15.  είναι της γνώμης ότι, στο πλαίσιο αυτό, η δέουσα συμμετοχή της ΕΤΕπ στο Επενδυτικό Σχέδιο θα απαιτήσει σημαντική αύξηση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών ανώτατων ορίων της ΕΤΕπ στα επόμενα πέντε χρόνια, με σκοπό να αυξηθεί σημαντικά το μέγεθος του ισολογισμού της· πιστεύει ότι η υπερβολική μόχλευση θα υπονομεύσει τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου·

16.  πιστεύει ότι η προώθηση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων θα συμβάλει θετικά στην ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου·

17.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημερινό επιχειρησιακό εταιρικό σχέδιο της ΕΤΕπ προβλέπει μείωση της ροής δανεισμού στα 67 δισεκατομμύρια EUR το 2014 και το 2015, ενώ η μέση τιμή του επιθυμητού εύρους για το 2016 αναμένεται να είναι 58,5 δισεκατομμύρια EUR·

18.  τονίζει ότι η επιπλέον ικανότητα δανεισμού που προκύπτει από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕπ κατά 10 δισεκατομμύρια EUR, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς· παροτρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο δράσεις για τη διεύρυνση του δανεισμού από την ΕΤΕπ·

19.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την πολυμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και των εθνικών τραπεζών στήριξης προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργίες, να επιμεριστούν οι κίνδυνοι και το κόστος, και να εξασφαλιστεί κατάλληλη δανειοδότηση υπέρ των έργων της ΕΕ με θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής·

20.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να προωθήσουν την ένταξη των επενδύσεων με σαφές κοινωνικό όφελος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επιπέδων απασχόλησης, στο πεδίο εφαρμογής της δράσης, προκειμένου να τονωθούν, με τον δανεισμό, δραστηριότητες σχεδιασμένες για τη μείωση της ανεργίας, με ιδιαίτερη εστίαση στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους, και προκειμένου να δοθεί στήριξη σε δημόσιες και παραγωγικές επενδύσεις και σε απαραίτητα έργα υποδομής, στα κράτη μέλη με υψηλό δείκτη ανεργίας και ΑΕΠ κάτω του μέσου όρου·

21.  επαναλαμβάνει την προσεκτική υποστήριξή του υπέρ της δημιουργίας συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες, εφόσον σχεδιαστούν σωστά, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στην ψηφιακή οικονομία, στην έρευνα και την καινοτομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι προβληματικές ΣΔΙΤ έχουν μετατραπεί σε ένα δαπανηρό σύστημα δημόσιας χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα και παράγουν δημόσιο χρέος· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα αδιαφάνειας καθώς και ασύμμετρης πληροφόρησης στις ρήτρες εκτέλεσης μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, συνήθως υπέρ του ιδιωτικού τομέα·

22.  συνιστά στην ΕΤΕπ να ενισχύσει τις αναλυτικές ικανότητές της σε τομεακό επίπεδο καθώς και το έργο της όσον αφορά τη μακροοικονομική ανάλυση·

Μέσα επιμερισμού κινδύνου και ομόλογα έργου

23.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν μέσα επιμερισμού του κινδύνου που τελικά θα προβλέπουν την παροχή δημόσιων επιδοτήσεων μόνο όπου υπάρχουν αστοχίες της αγοράς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εξωτερικού κόστους ή για την εκτέλεση αποστολών γενικού συμφέροντος, όπως η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, έχοντας κατά νου ότι μια τέτοιου είδους ενέργεια ενέχει πάντοτε κίνδυνο κοινωνικοποίησης των ζημιών και ιδιωτικοποίησης των αποδόσεων· παρατηρεί ότι σε περιπτώσεις αποτυχίας αυτό θα οδηγήσει τον δημόσιο τομέα στην ανάγκη να καλύψει τις απώλειες·

24.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συμμετοχή των δημόσιων πόρων σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα τμήματα ζημίας των επενδυτικών οχημάτων, θα πρέπει είτε να συνδέεται ρητώς με τη μείωση του μετρήσιμου εξωτερικού αρνητικού κόστους, τη δημιουργία μετρήσιμου θετικού εξωτερικού κόστους ή την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος· επισημαίνει ότι το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ παρέχει νομική βάση για τη δημιουργία ενός τέτοιου δεσμού με βάση συνήθη νομοθετική πρόταση·

ΜΜΕ

25.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και για τον λόγο αυτόν πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο επενδύσεων· εκφράζει την ανησυχία του ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιεστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την ανάγκη πιο αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίων για τις ΜΜΕ, διευκολύνοντας, παράλληλα, τις τράπεζες να μοιράζονται μέρος του κινδύνου χρηματοδότησης των ΜΜΕ με ιδιώτες επενδυτές ευρέως φάσματος·

26.  προτρέπει την ΕΤΕπ να αναλύσει πλήρως την πτωτική τάση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ ανά την Ευρώπη ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση υπό την αιγίδα της ΕΤΕπ, οποτεδήποτε είναι δυνατό· καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα και τους τελικούς αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, με έμφαση στις ΜΜΕ, τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και τις δημόσιες εταιρείες· ζητεί από την ΕΤΕπ να αξιολογήσει και να υποβάλει σχετική λεπτομερή έκθεση για τον αντίκτυπο που είχε η στήριξή της προς τις ΜΜΕ στην Ευρώπη στην πραγματική οικονομία και τα αποτελέσματα που απέφερε κατά την περίοδο 2010-2014·

27.  εφιστά την προσοχή στο υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ΕΤΕπ ως προς τη χορήγηση δανείων υπό μορφή μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την περαιτέρω επένδυση στον εν λόγω τομέα λόγω της σημασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

28.  δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα πραγματικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου στην προώθηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και της καινοτομίας στην Ευρώπη·

29.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξημένη στήριξη των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανήλθε σε 21,9 δισεκατομμύρια EUR, παρέχοντας έτσι πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε περισσότερες από 230 000 ΜΜΕ·

30.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει περαιτέρω τις δυνατότητες δανεισμού της προς ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης άλλων μηχανισμών της ΕΤΕπ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress·

31.  χαιρετίζει την εφαρμογή και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοδότησης του εμπορίου στις χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, κυρίως μέσω της διευκόλυνσης για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που απευθύνεται στις ΜΜΕ ή μέσω εξατομικευμένων χρηματοδοτικών λύσεων, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress που έχει ως στόχο την οικονομική ένταξη· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να επεκτείνει τα οφέλη των νέων αυτών χρηματοδοτικών μέσων σε νέους δικαιούχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

32.  επιμένει ότι η αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014, πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές επιπτώσεις των έργων στην πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων (PBI)· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΕΤΕπ έχει στηρίξει μερικά έργα υποδομής που αποδείχτηκαν μη βιώσιμα και μη αειφόρα· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να επενδύει σε έργα που αποφέρουν απτά οικονομικά οφέλη, που είναι φιλικά προς το κλίμα και καλύπτουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα του πληθυσμού τον οποίο προορίζονται να εξυπηρετούν·

33.  εκφράζει τη λύπη του για τον ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΤΕπ και η Επιτροπή στο έργο Castor, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ΡΒΙ, που περιέλαβε αξιολόγηση κινδύνων που δεν έλαβε υπόψη τον κίνδυνο της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την έγχυση αερίου, παρά την ύπαρξη μελετών που προειδοποιούν σαφώς για τους πιθανούς κινδύνους(8)· προτρέπει την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να αναλάβουν δράση προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση όπου οι Ισπανοί πολίτες θα χρειαστεί να πληρώσουν, μέσω αύξησης του δημόσιου ελλείμματος ή αύξησης του ενεργειακού κόστους, 1 300 εκατ. EUR σε αποζημιώσεις για έργο που έχει αξιολογηθεί ως καταστροφικό· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και να διερευνήσει κατά πόσον οι αποφάσεις της ισπανικής κυβέρνησης για το έργο Castor θα μπορούσαν να θεωρηθούν απαγορευμένη κρατική ενίσχυση·

34.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ χρηματοδότησε τον παρακαμπτήριο αυτοκινητόδρομο «Passante di Mestre» ενώ προηγουμένως οι ιταλικές αρχές είχαν αναγγείλει δημοσίως τη σύλληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου του βασικού υπεργολάβου για φορολογική απάτη· υπό το πρίσμα των εν εξελίξει ερευνών των ιταλικών αρχών σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά την κατασκευή και διαχείριση του έργου Passante di Mestre, καλεί την ΕΤΕπ να μην χρηματοδοτήσει το έργο Passante di Mestre μέσω της PBI ή βάσει οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, και να φροντίσει να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στην απάτη κατά την εξέταση του ενδεχομένου χρήσης ομολόγων έργου·

35.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει την ικανότητά της στην ανάληψη κινδύνων προωθώντας τον δανεισμό προς εκείνους τους τομείς της οικονομίας που διαθέτουν δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αλλά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση χωρίς κατάλληλες εγγυήσεις·

36.  ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιλοτικών έργων με βάση ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία διαβούλευσης όπου θα συμμετάσχουν δημόσιοι, εθνικοί και τοπικοί φορείς· επισημαίνει επίσης την ανάγκη η αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων να γίνεται με όρους προστιθέμενης αξίας, περιβάλλοντος, παραγωγικότητας και θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η PBI είναι ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, νομοθετική πρόταση που θα πλαισιώσει καλύτερα τη μελλοντική στρατηγική των ομολόγων έργου, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης του πλαισίου των δεικτών απόδοσης της ΕΤΕπ για τις επενδύσεις ποιότητας, έτσι ώστε να προσδιοριστεί και να μετρηθεί τόσο ο αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων έργων από απόψεως εξωτερικού κόστους όσο και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις τους σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή γενίκευση των PBI ως μέσου μείωσης του κόστους των ιδιωτικών επενδύσεων, είτε μέσω χαμηλότερων επιτοκίων είτε μέσω κοινωνικοποίησης των ζημιών, αντί ενός πιο περιορισμένου πεδίου παροχής στήριξης σε επενδύσεις δημοσίου συμφέροντος όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις αποδεδειγμένα παρέχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη ή τεχνογνωσία η οποία δεν διατίθεται στον δημόσιο τομέα·

Ενέργεια και κλίμα

38.  καλεί την ΕΤΕπ να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των κριτηρίων δανεισμού ενέργειας και να υποβάλλει περιοδικά δημόσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους·

39.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της για επενδύσεις με σκοπό τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και να εργαστεί για τη χάραξη πολιτικών που θα βοηθήσουν την Ένωση να επιτύχει τους στόχους για το κλίμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ θα διενεργήσει και θα ζητήσει τη διάθεση στο κοινό μια αξιολόγηση για το κλίμα και ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων της το 2015, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική για την προστασία του κλίματος· ευελπιστεί ότι η ενεργειακή πολιτική της ΕΤΕπ θα ενισχυθεί πραγματικά από το πρότυπο επιδόσεων εκπομπών, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, ούτως ώστε να αποκλείονται επενδύσεις με προβλεπόμενες εκπομπές άνθρακα που θα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο· ζητεί από την ΕΤΕπ να θέσει το πρότυπο επιδόσεων εκπομπών υπό διαρκή αξιολόγηση και να αναλάβει αυστηρότερες δεσμεύσεις·

40.  χαιρετίζει όλα τα βήματα της ΕΤΕπ για μια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί τη διόρθωση των περιφερειακών ανισορροπιών όσον αφορά τον δανεισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως για την υποστήριξη έργων σε κράτη μέλη που εξαρτώνται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις οικονομίες των κρατών μελών, και για τη μεγαλύτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στο μέλλον σε μικρότερης κλίμακας, εκτός δικτύου, αποκεντρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αφορούν τους πολίτες και τις κοινότητες· θεωρεί ότι αυτές οι πηγές ενέργειας θα μείωναν το υψηλό επίπεδο εξωτερικής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης, θα βελτίωνε την ασφάλεια εφοδιασμού και θα τόνωνε τη δημιουργία φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, των ενεργειακών δικτύων καθώς και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης·

41.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις δανειοδοτήσεις της σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς, ιδίως στις περιπτώσεις που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, τις ΜΜΕ, τα κτίρια και το αστικό περιβάλλον· καλεί την ΕΤΕπ να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πολύ υποβαθμισμένες περιοχές, σύμφωνα με την πολιτική συνοχής·

42.  προτρέπει την ΕΤΕπ να παρουσιάσει αξιολόγηση της δυνατότητας σταδιακής κατάργησης της δανειοδότησής της προς έργα μη ανανεώσιμης ενέργειας·

Υποδομές

43.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε αειφόρα έργα υποδομών είναι καίριες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΤΕπ να κατευθύνει τη χρηματοδότηση στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από υψηλά ποσοστά ανεργίας· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα πρέπει να εστιάζει πρωτίστως στις χώρες που υστερούν από άποψη ποιότητας υποδομών και ανάπτυξης·

44.  ενθαρρύνει την μεγαλύτερη επικέντρωση των αστικών επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην κοινωνική βιωσιμότητα· διαπιστώνει τη βελτίωση που σημειώθηκε όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για την κοινωνική στέγαση, ωστόσο υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνες και δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης·

Έρευνα και καινοτομία

45.  επικροτεί την έναρξη των δράσεων της πρώτης πρωτοβουλίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (GFI) και τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για έργα έρευνας και καινοτομίας και για τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις·

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

46.  σημειώνει τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επενδύοντας για τη νεολαία» και παροτρύνει την ΕΤΕπ να επιταχύνει την εφαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας και να εξετάσει τη διεύρυνσή της·

Διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία

47.  καλεί την ΕΤΕπ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χρηστή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων·

48.  επισημαίνει ότι η γεωγραφική κατανομή της χρηματοδότησης που παρέχεται από την ΕΤΕπ αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη δανειοδότηση προς διάφορα κράτη μέλη· ζητεί, συνεπώς, από την ΕΤΕπ να αξιολογήσει τους λόγους στους οποίους οφείλονται οι εν λόγω διαφορές και να διασφαλίσει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα κράτη μέλη είναι πλήρως σε θέση να διαχειρίζονται και να υλοποιούν προγράμματα της ΕΤΕπ· ζητεί επίσης τη διενέργεια ειδικών εκστρατειών ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά συγκεκριμένα προγράμματα της ΕΤΕπ· ζητεί ακόμη ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και των εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση των εμποδίων που παρακωλύουν την υπογραφή και υλοποίηση έργων της ΕΤΕπ·

49.  υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να μελετήσουν τον εξορθολογισμό του συστήματος των ευρωπαϊκών δημόσιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών(9)·

50.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να βελτιώσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών· καλεί την Επιτροπή Διαχείρισης της ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τις συστάσεις της εν λόγω υπηρεσίας· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να επιδείξει μεγαλύτερη συνεργασία, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις όπως η έρευνα για την καταγγελία 178/2014/AN κατά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(10)·

51.  πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ελιγμών για τη βελτίωση της διαφάνειας, την αξιολόγηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των δανείων και της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τράπεζα να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την επίσπευση των μέτρων αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, και ζητεί να καταρτιστεί από την ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, και να δημοσιοποιηθεί κατάλογος αυστηρών κριτηρίων επιλογής των χρηματοδοτικών ενδιάμεσων φορέων·

52.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα της αναθεώρησης της πολιτικής για τη διαφάνεια της ΕΤΕπ· η νέα πολιτική για τη διαφάνεια είναι ασθενέστερη από την αρχική πολιτική και δεν ξεπερνά πλήρως την προηγούμενη κουλτούρα μυστικότητας της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να λειτουργεί στη βάση του «τεκμηρίου της αποκάλυψης» και όχι του «τεκμηρίου της εμπιστευτικότητας»· υπενθυμίζει την υποχρέωση που ανέλαβε η ΕΤΕπ να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της πολιτικής της στον τομέα της διαφάνειας με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ο δείκτης διαφάνειας της βοήθειας για το 2013(11) δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΤΕπ σχετικά με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ήταν ανεπαρκείς·

53.  καλεί την ΕΤΕπ να απόσχει από τη συνεργασία με διαμεσολαβητικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, τη φοροδιαφυγή ή επιθετικές πρακτικές φοροαποφυγής, ή τη χρήση άλλων επιζήμιων φορολογικών πρακτικών όπως η φορολογική συμφωνία τύπου «tax ruling» και η καταχρηστική μεταβιβαστική τιμολόγηση, η απάτη, η διαφθορά ή περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ή χωρίς ουσιαστική τοπική ιδιοκτησία καθώς και να επικαιροποιήσει τις πολιτικές της όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη για καθιέρωση πιο ολοκληρωμένης διαφάνειας όσον αφορά τα συνολικά δάνεια, ώστε να διασφαλιστεί ο αυστηρός έλεγχος των επιπτώσεων αυτού του είδους του έμμεσου δανεισμού· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να εξαρτήσει τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω μεσαζόντων από την κοινοποίηση φορολογικών δεδομένων ανά χώρα σύμφωνα με τη διάταξη για τα πιστωτικά ιδρύματα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV), καθώς και από την κοινοποίηση πληροφοριών πραγματικών δικαιούχων· καλεί προς τούτο την ΕΤΕπ να καταρτίσει το 2015 μια νέα πολιτική υπεύθυνης φορολόγησης, ξεκινώντας από την επανεξέταση της πολιτικής της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

54.  ζητεί από την ΕΤΕπ να μην συνεργάζεται με φορείς που δραστηριοποιούνται από μυστικές περιοχές δικαιοδοσίας «οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από μηδενικούς ή ελάχιστους φόρους, έλλειψη ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές φορολογικές αρχές και έλλειψη διαφάνειας σε νομοθετικές, νομικές ή διοικητικές διατάξεις, ή για τους οποίους έχουν καταγραφεί παρόμοια φαινόμενα από τον ΟΟΣΑ ή την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης»(12)·

55.  καλεί την ΕΤΕπ να αναλάβει ηγετικό και υποδειγματικό ρόλο σε ζητήματα φορολογικής διαφάνειας και ευθύνης· καλεί συγκεκριμένα την ΕΤΕπ να συλλέγει ακριβή δεδομένα σχετικά με περιπτώσεις καταβολής φόρων που προκύπτουν από επενδύσεις και δανειοδοτικές πράξεις της, ειδικά όσον αφορά τη φορολόγηση εταιρικών κερδών και ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και να αναλύει και να δημοσιοποιεί τα δεδομένα αυτά σε ετήσια βάση·

56.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός δημόσιου μητρώου εγγράφων το 2014, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006·

57.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο μιας πρόσφατης υπόθεσης (Mopani/Glencore), η ΕΤΕπ αρνείται να δημοσιεύσει τα πορίσματα της εσωτερικής έρευνας που διενέργησε· σημειώνει με προσοχή τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, στην καταγγελία 349/2014/OV(13), να επανεξετάσει η ΕΤΕπ την άρνησή της να χορηγήσει πρόσβαση στην έκθεση έρευνάς της για εικαζόμενη φοροδιαφυγή της Glencore σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ορυχείου χαλκού Mopani στη Ζάμπια· καλεί την ΕΤΕπ να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

58.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πολυμορφίας στην Επιτροπή Διαχείρισης, στο Συμβούλιο των Διοικητών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, ιδίως όσον αφορά το φύλο· καλεί την ΕΤΕπ να κινηθεί με βάση το πνεύμα της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η οποία υποχρεώνει τις τράπεζες – στο άρθρο 88 παράγραφος 2 – να αποφασίζουν «τον καθορισμό στόχου για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό όργανο» και να ετοιμάζουν «πολιτική για το πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό όργανο προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός· ο στόχος, η πολιτική και η εφαρμογή τους δημοσιοποιούνται»·

59.  υπενθυμίζει ότι συμφωνήθηκε ο Διοικητής του ΕΤΑΑ για την Ένωση να εξασφαλίσει την υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων, σχετικά με μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας για τους τρόπους συμβολής του ΕΤΑΑ στους στόχους της Ένωσης, σχετικά με την ανάληψη κινδύνων και σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΑ εκτός της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του που ο Διοικητής και η Επιτροπή δεν ενήργησαν προδραστικά όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω νομικής διάταξης(14)·

60.  επικροτεί την υπογραφή εκ μέρους της ΕΤΕπ της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (ΠΔΔΒ) και την έναρξη της κοινοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο αυτό σχετικά με τις δανειοδοτικές της πράξεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Εξωτερικές πολιτικές

61.  υπενθυμίζει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΤΕπ, και ιδίως οι περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· ζητεί να υπάρξει πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας των δικαιούχων χωρών·

62.  χαιρετίζει τη δημιουργία του πλαισίου για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (REM) για δραστηριότητες εκτός της ΕΕ και των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του·

63.  καλεί την ΕΤΕπ να αξιολογήσει το ενδεχόμενο αύξησης της εξωτερικής χρηματοδότησης προς τις χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας της ΕΕ εντός της τρέχουσας εντολής·

64.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η νέα εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020 απαιτεί από την ΕΤΕπ να δημοσιεύει εκθέσεις με την ολοκλήρωση του έργου· αναμένει από την ΕΤΕπ να υλοποιήσει την απαίτηση αυτή ήδη από το 2015·

65.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να εκπονήσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, και να συγκρίνει την προστιθέμενη αξία τους αναφορικά με τους ιδίους πόρους που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ· ζητεί επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διαφοροποιήσει την ανάλυσή του ως προς τις εγγυήσεις που παρέχει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, την επενδυτική διευκόλυνση που εγγυάται το ΕΤΑ, τις διάφορες μορφές μεικτής χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται στο διαρθρωτικό καταπιστευματικό ταμείο ΕΕ-Αφρικής, το ταμείο επενδύσεων της Καραϊβικής και την επενδυτική διευκόλυνση για τον Ειρηνικό και τη χρήση επανεισροών για τις εν λόγω επενδύσεις· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει στην ανάλυσή του τη διαχείριση από την ΕΤΕπ των πόρων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών συνδυασμού μέσω των μηχανισμών συνδυασμού πόρων της ΕΕ, και να συμπεριλάβει επίσης την αξιοποίηση των επανεισροών για τις εν λόγω επενδύσεις·

Περαιτέρω συστάσεις

66.  καλεί την ΕΤΕπ και το Κοινοβούλιο να συγκροτήσουν μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της ΕΤΕπ και των αρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου· ζητεί επί τη βάσει αυτή να προσέρχεται η ΕΤΕπ στο Κοινοβούλιο για να υποβάλλει εκθέσεις και να συζητά την πρόοδο και τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε τριμηνιαία βάση· προτείνει να καθιερωθεί τακτικός διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυξημένη κοινοβουλευτική εποπτεία των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και να διευκολύνεται η ενισχυμένη συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

67.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διαρκείς καταγγελίες, ιδίως από μικρές επιχειρήσεις, σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση προερχόμενη από τις ικανότητες εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ και σε χρηματοδότηση υποστηριζόμενη από το ΕΤΕ· ζητεί, συνεπώς, να εκπονηθεί ετήσια επισκόπηση σχετικά με τον αριθμό των ΜΜΕ, και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν επωφεληθεί από αυτές τις διευκολύνσεις, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΤΕπ, όσον αφορά τις πολιτικές των ενδιάμεσων οργανισμών της, για να βελτιώσει την αποτελεσματική πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση·

68.  ζητεί την ενδελεχή αξιολόγηση και την κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα ελέγχου που συνδέονται με τη μεικτή χρηματοδότηση με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των συνδυαστικών δραστηριοτήτων όχι μόνο όσον αφορά την εποπτεία αλλά και σε σχέση με τις επιλογές διακυβέρνησης·

69.  εκφράζει ικανοποίηση για την υψηλή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού της ΕΤΕπ, καθώς το ποσοστό των απομειωμένων δανείων επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου είναι σχεδόν μηδενικό (0,2%)· κρίνει σημαντικό να ληφθεί μέριμνα για να διατηρηθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕπ, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό τους βέλτιστους όρους χρηματοδότησης, γεγονός που θα έχει κατ’ ακολουθία θετικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής των έργων, καθώς και για τους ενδιαφερόμενους φορείς και το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΤΕπ·

70.  επισημαίνει ότι το 2015 θα υποβληθεί προς ανανέωση η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΤΕπ, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διενέργειας των ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών· ζητεί από την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν ενδεχόμενες νέες διευκολύνσεις της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

71.  επιδοκιμάζει την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ μιας επικαιροποιημένης πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης, το 2013, που επιβεβαιώνει την προσέγγιση μηδενικής ανοχής την οποία εφαρμόζει η τράπεζα·

72.  απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λιγότερη ρύθμιση και περισσότερη ευελιξία στη χορήγηση πόρων από την ΕΤΕπ·

73.  καλεί την ΕΤΕπ να προχωρήσει σε δομημένη διαδικασία επικοινωνίας με κοινοβούλια, κυβερνήσεις και κοινωνικούς εταίρους ώστε να προσδιορίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρωτοβουλίες δημιουργίας θέσεων εργασίας, με τις οποίες η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μπορεί να αυξάνεται με βιώσιμο τρόπο·

74.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που έλαβαν οι ΜΜΕ στις περιοχές στις οποίες η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25%·

75.  επικροτεί την έμφαση στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (που αριθμούν από 250 έως 3 000 εργαζομένους), μέσω της πρωτοβουλίας για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και της πρωτοβουλίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, οι οποίες ενθαρρύνουν τη χορήγηση δανείων, ιδίως σε καινοτόμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

76.  χαιρετίζει τη νέα πρωτοβουλία «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επενδύοντας για τη νεολαία» της ΕΤΕπ, η οποία εστιάζεται στη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων για επαγγελματική κατάρτιση και κινητικότητα σπουδαστών/μαθητευόμενων ώστε να παρέχονται στους νέους ευκαιρίες για διαρκή απασχόληση, και ζητεί ακόμα πιο μεγάλη προσοχή στις διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και αυξημένες επενδύσεις κατά τα επόμενα χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα δανειοδότησης· πιστεύει, ωστόσο, ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν πρέπει να εκτρέψει τη χρηματοδότηση από το σύστημα των υποτροφιών, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· τονίζει ότι αυτή η κινητικότητα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία, να παραμείνει εθελοντική και να μην συμβάλει στην ερήμωση και την περιθωριοποίηση των περιοχών που πλήττονται από την ανεργία· ζητεί να δίδεται έμφαση στα έργα που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, και ιδίως στα έργα που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και την παροχή περισσότερων ευκαιριών για εύρεση εργασίας στις μειονεκτούσες ομάδες·

77.  χαιρετίζει την πλούσια εμπειρία της ΕΤΕπ σε σχέση με τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω των προγραμμάτων χορήγησης σπουδαστικών δανείων που υπάρχουν στην Ευρώπη, και ιδίως ενόψει του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τον όμιλο της ΕΤΕπ το 2015· τονίζει ότι είναι σημαντικοί οι ευνοϊκοί κανόνες αποπληρωμής ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσβαση των φοιτητών στα δάνεια, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης·

78.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο κριτήριο του πρώτου πυλώνα σε σχέση με τη συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση, και ιδίως την απασχόληση των νέων, όταν επιλέγει έργα βάσει της μεθόδου αξιολόγησης τριών πυλώνων· υπογραμμίζει τη σημασία της απασχόλησης, της κατάρτισης και της μαθητείας των νέων για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο που ευνοεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

79.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του αντιπροέδρου Katainen για αύξηση του δυναμικού της ΕΤΕπ σε σχέση όχι μόνο με τις υποδομές αλλά και με την απασχόληση και εκπαίδευση των νέων, και καλεί την ΕΤΕπ να αναφέρει, στην επόμενη ετήσια έκθεσή της, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτόν· θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να εφαρμόζονται με ταχύτερο ρυθμό καθώς και να επεκτείνονται σταδιακά·

80.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα σε μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά, και επιπρόσθετα στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την απασχόληση των νέων·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 72 E της 11.3.2014, σ. 51.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0057.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0201.
(4) ΕΕ C 349 Ε της 29.11.13, σ. 27.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0161.
(6) ΕΕ L 177 της 7.7.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ.1.
(8) Βλ: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.: GAD/13/05) -‘Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 - Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor’· και Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): ‘The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?’, Geophysical Journal International, 198, 941–953.
(9) Αιτιολογική σκέψη 8 της απόφασης αριθ. 1219/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εγγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) μετά την απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου της (ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 1).
(10) Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που ολοκληρώνει την έρευνα επί της καταγγελίας 178/2014 / AN κατά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/58171/html.bookmark
(11) http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
(12) Αιτιολογική σκέψη 13 της απόφασης αριθ. 1219/2011/ΕΕ.
(13) http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html.bookmark
(14) Άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 1219/2011/ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου