Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0360/2015

Předložené texty :

B8-0360/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Hlasování :

PV 30/04/2015 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0184

Přijaté texty
PDF 385kWORD 122k
Čtvrtek, 30. dubna 2015 - Štrasburk
Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu – energie pro život
P8_TA(2015)0184B8-0360/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 2015 o výstavě Expo 2015 v Miláně: „Potrava pro planetu, energie pro život“ (2015/2574(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na rozhodnutí Úřadu pro mezinárodní výstavy uspořádat v Miláně ve dnech od 1. května do 30. října 2015 světovou výstavu na téma „Potrava pro planetu, energie pro život“,

—  s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2013 o účasti Komise na světové výstavě Expo 2015 v Miláně (C(2013)2507),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Účast EU na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně ‚Potrava pro planetu: energie pro život‘“ ze dne 3. května 2013 (COM(2013)0255),

—  s ohledem na práci vědeckého řídícího výboru Evropské unie podporovanou Komisí a Parlamentem a zahájenou dne 21. března 2014 s cílem poskytnout odborné poradenství s ohledem na výzvy související se zajištěním potravin a výživy a s cílem udělit pokyny pro plánování akcí v rámci výstavy Expo 2015,

—  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí přijaté Organizací spojených národů v září roku 2000 a na navrhované cíle udržitelného rozvoje, které mají být přijaty na příštím Valném shromáždění OSN v září 2015,

—  s ohledem na publikaci Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) nazvanou „Vývoj světového zemědělství do roku 2030/2050: revize z roku 2012“,

—  s ohledem na to, že rok 2014 vyhlásila organizace FAO Mezinárodním rokem rodinných zemědělských podniků,

—  s ohledem na to, že rok 2015 vyhlásila organizace FAO Mezinárodním rokem půdy,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2011 o uznání zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2012 o zastavení plýtvání potravinami: strategiích pro zlepšení účinnosti potravinového řetězce v EU(2),

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na článek 25 této deklarace, v němž se právo na výživu uznává za součást práva na přiměřenou životní úroveň,

—  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně výstavy Expo 2015 v Miláně věnované tématu „Potrava pro planetu, energie pro život“ (O-000016/2015 – B8-0109/2015),

—  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

—  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je „Potrava pro planetu, energie pro život“ a že tato akce by mohla výrazně povzbudit diskusi o zlepšení produkce potravin a jejich distribuce, řešení problému plýtvání potravinami, prosazování a rozvíjení již existujících pozitivních způsobů řešení problému nedostatečného zabezpečení dodávek potravin, podvýživy a nesprávné výživy a dosažení rovnováhy mezi poptávkou a spotřebou;

B.  vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde podle údajů Organizace OSN pro výživu a zemědělství na jedné straně 898 milionů lidí trpí podvýživou a hladoví a na straně druhé trpí 1,4 miliardy obyvatel nadváhou, včetně 500 milionů obézních osob, což je situace, která způsobuje sociální a hospodářské škody a v některých případech má i dramatické dopady na lidské zdraví;

C.  vzhledem k tomu, že výstava Expo 2015 v Miláně proběhne v závěrečném roce plnění rozvojových cílů tisíciletí a zároveň OSN vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy, a vzhledem k tomu, že by tato akce měla být inspirací pro debatu o nových cílech udržitelného rozvoje, jejichž konečný návrh se nachází ve fázi projednávání, přičemž jádrem tohoto projednávání jsou zemědělství a zabezpečení potravin a výživy;

D.  vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou potravin, potravinové soběstačnosti a udržitelnosti souvisí;

E.  vzhledem k tomu, že na milánském Expu 2015 má být vypracována tzv. Milánská charta, dokument, který bude předložen generálnímu tajemníkovi OSN jakožto odkaz Expa 2015 a příspěvek k mezinárodní diskusi o rozvojových cílech tisíciletí;

F.  vzhledem k tomu, že témata Expa 2015 se týkají v prvé řadě zemědělství, které zůstává základním kamenem hospodářství Unie, neboť vývoz zemědělských produktů představuje dvě třetiny jejího celkového vnějšího obchodu, Unie je i nadále největším vývozcem zemědělských produktů na světě a potravinářské odvětví EU produkuje ročně obrat ve výši téměř jednoho bilionu EUR a zaměstnává více než 4 miliony lidí;

G.  vzhledem k tomu, že rybolov je stejně jako zemědělství klíčovým prvkem hospodářství, jednak z hlediska dovozu, neboť EU je největším světovým dovozcem produktů rybolovu a akvakultury a objem vývozu dosahuje 4,1 miliardy EUR ročně, a jednak proto, že v odvětví rybolovu je zaměstnáno 116 094 osob, v odvětví akvakultury 85 000 osob a v odvětví zpracování produktů rybolovu 115 651 osob;

H.  vzhledem k tomu, že „Potrava pro planetu, energie pro život“ je globální téma, které zahrnuje všechny hospodářské a produktivní činnosti, jež přispívají k zajištění obživy a udržitelnosti;

I.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu musí být zapojeno do diskuse o tom, jak zajistit potravu pro planetu, pokud jde o potraviny z mořských zdrojů, a jak dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a spotřebou zdrojů;

J.  vzhledem k tomu, že vědecký řídící výbor pro Expo 2015 se domnívá, že bude třeba rozvíjet nové poznatky v některých specifických oblastech a podporovat informovanost veřejnosti o potravinách a produkci potravin v odvětví zemědělství, modré ekonomiky a rybolovu prostřednictvím vzdělávání a informačních kampaní tak, aby si lidé byli vědomi toho, že rozhodují-li se jako jednotlivci při výběru potravin, mají jejich rozhodnutí celosvětový dopad;

K.  vzhledem k tomu, že zkušenosti občanské společnosti a její přispění k diskusi nad tématy Expa 2015 mají zásadní význam a že je třeba její zkušenosti a iniciativy podpořit v zájmu rozvíjení skutečné mezinárodní diskuse a pokynů zaměřených na zmírňování globálních krizí týkajících se potravin a výživy;

L.  vzhledem k tomu, že zdravá půda není pouze nezbytným předpokladem produkce potravin, paliv, vláken a léčiv, ale je také zásadní pro naše ekosystémy, neboť hraje důležitou roli v uhlíkovém cyklu a rovněž zachycuje a filtruje vodu a napomáhá v boji proti záplavám i suchu;

M.  vzhledem k tomu, že naše oceány, moře a vnitrozemské vodní cesty jsou cenné z hlediska zdravé výživy, a vzhledem k tomu, že jejich ochrana je nezbytnou podmínkou našeho přežití; vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura zajišťují živobytí 10–12 % světové populace;

N.  vzhledem k tomu, že kvůli zajištění plné transparentnosti Expa 2015 zveřejňuje platforma „Otevřené Expo“ otevřeně veškeré informace týkající se řízení, organizace a průběhu akce, čímž představuje nepochybně dobrý příklad transparentnosti;

O.  vzhledem k tomu, že organizace FAO odhaduje, že nárůst světové populace ze 7 na 9,1 miliard bude do roku 2050 vyžadovat 70% zvýšení dodávek potravin, přičemž tytéž prognózy naznačují, že samotné zvýšení produkce nebude stačit k zabezpečení dodávek potravin pro všechny;

P.  vzhledem k tomu, že podle údajů FAO činil počet hladovějících lidí v roce 2010 kolem 925 milionů, kdy více než třetinu úmrtí dětí ve věku do pěti let lze přičíst podvýživě;

Q.  vzhledem k tomu, že podle odhadů FAO dosáhne nárůst využívané orné půdy do roku 2050 pouhých 4,3 %;

R.  vzhledem k tomu, že růst příjmu na obyvatele v rozvíjejících se zemích s sebou nese přeorientování stravovacích návyků na produkty s vyšším obsahem bílkovin, včetně bílkovin živočišného původu, a na zpracované potraviny, což prohlubuje konvergenční proces ve stravování na celém světě, který byl zaznamenán u bohatších populací;

S.  vzhledem k tomu, že produkce zdrojů bílkovin je jednou z klíčových výzev zajišťování potravin, a vzhledem k tomu, že rybolov hraje v tomto směru zásadní úlohu, stejně jako modrá ekonomika obecně, zejména pokud jde o výzkum řas;

T.  vzhledem k tomu, že ryba je klíčovým zdrojem bílkovin a mikroživin ve výživě pro chudé skupiny obyvatelstva, jež nemusí mít snadný přístup k jiným zdrojům obživy; vzhledem k tomu, že v mnohých částech světa si lidé živobytí obstarávají lokálně a nutričně prospěšné látky získávají z místních mořských zdrojů v rámci společenství rybařících v pobřežních a vnitrozemských vodách v blízkosti svých domovů;

U.  vzhledem k tomu, že strava obsahující vysoký podíl živočišných produktů vyžaduje výrazně vyšší spotřebu zdrojů než strava, která obsahuje vysoký podíl produktů rostlinného původu;

V.  vzhledem k tomu, že zemědělství poskytuje práci a živobytí pro více než 70 % pracovní síly v rozvojových zemích, a to zejména ženám; vzhledem k tomu, že podle odhadů Světové banky je růst v odvětví zemědělství dvakrát účinnější při omezování chudoby, než je tomu v jiných odvětvích;

W.  vzhledem k tomu, že podle údajů FAO bylo v roce 2012 činných v odvětví primárního rybolovu a akvakultury přibližně 58,3 milionu osob; vzhledem k tomu, že více než 15 % osob, které byly v roce 2012 přímo zapojeny do odvětví primárního rybolovu, tvořily ženy; vzhledem k tomu, že rybolov a akvakultura zajišťují celkově živobytí 10–12 % světové populace;

X.  vzhledem k tomu, že nedostatek potravin postihuje i EU, kde 79 milionů lidí žije stále pod hranicí chudoby, zatímco 124,2 milionu lidí, tj. 24,8 %, je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, ve srovnání s 24,3 % v roce 2011;

Y.  vzhledem k tomu, že pouhá polovina všech rozvojových zemí (62 ze 118) pravděpodobně splní rozvojový cíl tisíciletí;

Z.  vzhledem k tomu, že pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí je zcela zásadní všeobecné právo na potraviny a dobrou výživu; vzhledem k tomu, že výživa má vztah k většině, ne-li ke všem rozvojovým cílům tisíciletí, které jsou samy o sobě úzce propojeny;

AA.  vzhledem k tomu, že různé mezinárodní právní nástroje spojují právo na výživu s jinými lidskými právy, mimo jiné s právem lidí na život, živobytí, zdraví, majetek, vzdělání a vodu;

AB.  vzhledem k tomu, že podíl oficiální rozvojové pomoci (ODA) přidělovaný v mezinárodním měřítku na zemědělství se během posledních třech desetiletí výrazně snížil;

AC.  vzhledem k tomu, že koncept potravinového a výživového zajištění neznamená pouze dostupnost dodávek potravin, ale zahrnuje také právo na potraviny, přesné informace o tom, co jíme, a všeobecný, udržitelný přístup ke zdravé výživě, kam patří i další faktory, jako jsou hygienická zařízení, hygiena, očkování a odčervení;

AD.  vzhledem k tomu, že hlad a podvýživa jsou hlavními příčinami úmrtnosti ve světě a jsou největšími hrozbami pro světový mír a bezpečnost;

AE.  vzhledem k tomu, že nestabilní ceny potravin mají negativní vliv na zabezpečení dodávek potravin a na potravinový dodavatelský řetězec;

AF.  vzhledem k tomu, že světový hospodářský propad a vzestup cen potravin a paliv přinesly zhoršení potravinové situace v mnoha rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, čímž byl částečně anulován pokrok v oblasti zmírňování chudoby, jehož bylo dosaženo v posledním desetiletí;

AG.  vzhledem k tomu, že kvůli nestabilním trhům se zemědělskými produkty a s produkty rybolovu v rozvojových zemích jsou dodávky potravin nadměrně ohroženy přírodními katastrofami, konflikty a krizemi v oblasti veřejného zdraví;

AH.  vzhledem k tomu, že potravinový systém se podílí na změně klimatu a je touto změnou zároveň ovlivňován, což má dopad na dostupnost přírodních zdrojů a podmínky zemědělské, rybolovné a průmyslové produkce;

AI.  vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy způsobené změnou klimatu mají závažný dopad v členských státech EU i v zámoří, což ohrožuje zabezpečení dodávek potravin a potravinovou soběstačnost zejména tam, kde je již nyní obtížná situace;

AJ.  vzhledem k tomu, že podle odhadů Komise se ročně na celém světě ztratí nebo vyplýtvá 30 % potravin, a že pokud nebudou učiněna preventivní opatření, stoupne do roku 2020 množství potravinového odpadu, které nyní v Evropské unii dosahuje ročně přibližné výše 89 milionů tun (179 kg na obyvatele), přibližně na 126 milionů tun, tedy o 40 %;

AK.  vzhledem k tomu, že pokud by bylo odvětví potravinářství lépe řízeno, dosáhlo by se efektivnějšího využití půdy a lepšího řízení vodních zdrojů a mělo by to přínos pro zemědělský, a rybolovný sektor na celém světě a pro další boj proti podvýživě a špatné stravě v rozvojových oblastech;

AL.  vzhledem k tomu, že výměty ryb jsou zbytečným odpadem cenných živých zdrojů a významnou měrou přispívají k vyčerpávání mořských populací; vzhledem k tomu, že výměty mohou mít řadu negativních ekologických dopadů na mořské ekosystémy kvůli změnám celkové struktury trofických řetězců a stanovišť, které by naopak mohly ohrožovat udržitelnost současného rybolovu;

AM.  vzhledem k tomu, že hlad, špatná strava a podvýživa jsou jevy, které se paradoxně vyskytují současně s obezitou a onemocněními spojovanými s nevyváženou stravou, a že mají sociální a hospodářské důsledky, které mohou mít v některých případech dramatický dopad na lidské zdraví;

AN.  vzhledem k tomu, že investiční obchodní dohody by mohly mít negativní vliv na zabezpečení dodávek potravin a podvýživu, pokud pronájem nebo prodej orné půdy soukromým investorům povede k tomu, že zamezí místnímu obyvatelstvu v přístupu k výrobním zdrojům nezbytným k zajištění jejich živobytí nebo že značná část potravin bude vyvážena nebo prodávána na mezinárodních trzích, takže se zvýší závislost hostitelského státu na fluktuaci komoditních cen na mezinárodních trzích a jeho zranitelnost v tomto ohledu;

AO.  vzhledem k tomu, že vymýcení hladu nelze dosáhnout pouhým dodáváním dostatečného množství potravin všem; vzhledem k tomu, že jej lze dosáhnout jedině tak, že bude drobným zemědělcům a rybářům umožněno vlastnit půdu a vodní plochu a hospodařit na ní, že budou zachovány systémy spravedlivého obchodování a že budou sdíleny znalosti, inovace a udržitelné postupy;

AP.  vzhledem k tomu, že je vhodné uznat zásadní roli zemědělců a rybářů, zejména rodinných zemědělských a rybářských podniků, při zajišťování celosvětového zabezpečení dodávek potravin;

AQ.  vzhledem k tomu, že je obzvláště důležité uznat klíčovou úlohu rybářů a chovatelů v oblasti akvakultury v našich evropských pobřežních územích a na ostrovech;

AR.  vzhledem k tomu, že je vhodné uznat četné funkce plněné zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem, jež mají kromě produkce potravin klíčový význam pro dobré životní podmínky obyvatelstva, pokud jde o kvalitu krajiny, biologickou rozmanitost, stabilitu klimatu, kvalitu oceánů a zmírňování přírodních katastrof, jako jsou povodně, sucha a požáry;

1.  zdůrazňuje, že pro vyřešení problému zajištění potravin jsou klíčové následující faktory: silné a udržitelné odvětví zemědělství a rybolovu v celé EU, kvetoucí a diverzifikované hospodářství venkova, čisté životní prostředí a rodinné zemědělské podniky, podporované silnou, spravedlivější, mezinárodně udržitelnou a odpovídajícím způsobem financovanou společnou zemědělskou politikou;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že je rovněž důležité provádět udržitelnou a náležitě financovanou společnou rybářskou politiku a zaručit soudržnost mezi obchodními a rybářskými politikami EU;

3.  domnívá se, že ekologická udržitelnost, jakož i snahy zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jí, uspějí pouze tehdy, budou-li zemědělské podniky ekonomicky udržitelné a zemědělci budou mít přístup k půdě, úvěrům a odborné přípravě;

4.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby využily tématu milánského Expa 2015 „Potrava pro planetu, energie pro život“ ke stanovení závazků týkajících se dodržení práva na přiměřenou, zdravou, udržitelnou a informovanou spotřebu potravin;

5.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že „pavilón EU“ na Expu 2015 bude zvyšovat povědomí o potřebě řešit naléhavé problémy v celém řetězci dodávek potravin, včetně dlouhodobé udržitelnosti produkce, distribuce a spotřeby potravin, s cílem bojovat proti plýtvání potravinami a problému podvýživy, nesprávné výživy a obezity;

6.  zdůrazňuje, že právo na potraviny je základním lidským právem, které je možné naplnit pouze tehdy, pokud budou mít všichni lidé přístup k přiměřenému množství bezpečných a výživných potravin, které uspokojí jejich stravovací potřeby a umožní jim vést aktivní a zdravý život;

7.  zdůrazňuje skutečnost, že přístup k potravinám je nezbytným předpokladem zmírňování chudoby a nerovnosti a dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

8.  zdůrazňuje, že boj proti podvýživě a zajištění všeobecného přístupu k přiměřenému množství výživných potravin by měly zůstat jedněmi z nejdůležitějších cílů agendy po roce 2015 v rámci boje za skoncování s hladem, přičemž konkrétním cílem je vymýtit všechny formy podvýživy do roku 2030;

9.  domnívá se, že větší volatilita na trzích s potravinami vede k problémům týkajícím se udržitelnosti a vyžaduje posílení opatření na větší zabezpečení dodávek potravin a environmentální udržitelnost jejich produkce, a to prostřednictvím boje proti nedostatku přírodních zdrojů a podpory výzkumu a inovací v zemědělství a rybolovu;

10.  je přesvědčen, že vhodné institucionální a regulační rámce a rámce pro monitorování mohou podporovat prostředí pro rozvoj spolehlivých, udržitelných, spravedlivých, cenově dostupných a rozmanitých tržních systémů v odvětví zemědělství a rybolovu;

11.  trvá na tom, aby Komise zajistila soulad politických rozhodnutí svých generálních ředitelství pro obchod, zemědělství a rybolov s cílem zaručit reciprocitu norem v oblasti hygieny a udržitelnosti;

12.  je toho názoru, že drobné zemědělství a ekologické zemědělství, zemědělství s vysokou přírodní hodnotou či zemědělství využívající stromy by měla být podporována jakožto modely, jež jsou obzvláště účinné při zajišťování udržitelnosti celosvětové produkce potravin;

13.  vyzývá Komisi, aby podněcovala k účinnějším agronomickým postupům, jako jsou agroekologické a diverzifikační přístupy a udržitelnější řízení zemědělských zdrojů, s cílem snížit vstupní náklady zemědělské produkce a omezit plýtvání živinami, posílit přenos znalostí a inovací, podpořit účinné využívání zdrojů a zvýšit rozmanitost plodin a udržitelnost v rámci zemědělských systémů;

14.  vyzývá Komisi, aby podporovala výzkum v oblastech kvality pobřežních vod, obhospodařování půdy a udržitelné intenzifikace podporou účinnějšího využívání živin, vody a energie, věnováním větší pozornosti ochraně vodních a půdních zdrojů, další úpravou biologických opatření pro boj proti škůdcům (integrovaná ochrana rostlin) a podporou výzkumu za účelem zlepšení výnosů při současném zmírnění dopadu na životní prostředí;

15.  je znepokojen vznikem problému zabírání půdy a jeho dopady na zajišťování potravin v rozvojových zemích a budoucnost zemědělství a zemědělců;

16.  je znepokojen celosvětově narůstajícím výskytem nezákonného rybolovu, který má vysoce škodlivé účinky na životní prostředí, biologickou rozmanitost a hospodářství;

17.  vyzývá Komisi, aby v členských státech zvyšovala povědomí o využívání půdy jakožto „zdroje“ a vybízela je k tomu, aby k půdě takto přistupovaly, a to s ohledem na udržitelnost, která je nezbytná k zajištění potravin a řádné výživy, s cílem zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobit se jí a obecně dosáhnout udržitelného rozvoje;

18.  podtrhuje, že je důležité zabývat se degradací půdy, která dále zhoršuje problém chudoby a nedostatku potravin;

19.  vyzývá Komisi, aby se zasazovala o to, že investoři i cílové země na celém světě budou dodržovat dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu, které vypracovala Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO);

20.  vyzývá italskou vládu, aby navrhla a rozvíjela projekty na udržitelné opětovné využití areálu Expa 2015;

21.  vyzývá Komisi, aby na celosvětové úrovni pomáhala dosáhnout cílů organizace FAO s cílem podpořit rozvoj zemědělských, environmentálních a sociálních politik napomáhajících udržitelným rodinným zemědělským podnikům;

22.  zdůrazňuje, že stávající nerovnováha v potravinovém dodavatelském řetězci ohrožuje udržitelnost produkce potravin, a vyzývá k větší transparentnosti a spravedlnosti v rámci tohoto řetězce a k odstranění nekalých obchodních praktik a dalších způsobů narušování trhu s cílem zajistit spravedlivé výnosy pro zemědělce, spravedlivé zisky a ceny v rámci potravinového dodavatelského řetězce a rentabilní zemědělské odvětví, které bude řádně plnit úkol zajišťování potravin; vyzývá proto Komisi, aby přijala všechna nezbytná opatření, jež zajistí, že tyto cíle budou splněny co nejdříve;

23.  zastává názor, že by Komise a členské státy měly prosazovat politiky zaměřené na boj proti nekalým praktikám, jejichž existenci potvrdilo fórum Komise na vysoké úrovni, s cílem zajistit lepší fungování potravinového dodavatelského řetězce;

24.  zdůrazňuje, že pro zajištění dodávek potravin je nezbytné energicky bojovat proti ztrátám půdy a opouštění okrajových zemědělských oblastí;

25.  zdůrazňuje, že má-li být splněn úkol zajištění potravin, je nutné důrazně bojovat proti nezákonnému rybolovu;

26.  vyzdvihuje zásadní roli rozvoje venkova pro hospodářský a sociální růst určitého území a vyzývá k podpoře mladých zemědělců;

27.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na mezinárodní jednání 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži v roce 2015 pracovala na uzavření ambiciózní mezinárodní dohody, která bude v rámci snah o zmírnění změny klimatu zohledňovat problematiku potravin;

28.  vyzývá Radu, aby uznala úlohu celého zemědělského odvětví jak při zmírňování změny klimatu, tak při přizpůsobování se této změně;

29.  vyzývá Komisi, aby proti plýtvání potravinami bojovala na základě ambiciózních, jasně vymezených a závazných cílů, kterými bude členské státy podněcovat k přijímání opatření proti plýtvání potravinami na všech úrovních potravinového dodavatelského řetězce „od pole až po vidličku“;

30.  vybízí členské státy, aby vzdělávaly své občany, prosazovaly a šířily osvědčené postupy, prováděly analýzy a iniciovaly sociální a vzdělávací kampaně ve školách na téma plýtvání potravinami a důležitosti zdravé a vyvážené stravy při upřednostnění místní zemědělské produkce a aby rok 2016 vyhlásily Evropským rokem boje proti plýtvání potravinami;

31.  domnívá se, že je důležité zahájit dialog se zúčastněnými stranami s cílem zajistit, aby byly neprodané a bezpečně poživatelné potraviny systematicky dávány k dispozici charitativním organizacím;

32.  naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby i dále prosazovaly téma zdravých potravin, racionální výživy a norem kvality a udržitelnosti ve výživě v oblasti výzkumu a vzdělávání, přičemž začnou ve školách u dětí nejranějšího věku a budou podněcovat k odpovědnému a zdravému životnímu stylu, a aby dále rozvíjely politiku zaměřenou na vymýcení podvýživy a špatné stravy a na prevenci obezity;

33.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat vzdělávání v oblasti zdravé a vyvážené výživy a zvyšovat povědomí o místních produktech a tradiční stravě a propagovat je;

34.  důrazně doporučuje, aby celý potravinový systém, jehož součástí je i zemědělství, fungoval společně s politikami v oblasti obchodu, zdravotní péče, vzdělávání, klimatu a energetiky na základě přístupu založeného na lidských právech, v jehož čele by Unie měla stát;

35.  vyzývá proto k tomu, aby všechny politiky zaměřené na boj proti nedostatku potravin zohledňovaly hledisko rovnosti žen a mužů a podporovaly posílení postavení žen;

36.  připomíná, že je důležité podporovat zemědělství a rybolov v rozvojových zemích a poskytovat přiměřenou část zámořské rozvojové pomoci EU zemědělskému odvětví; považuje za politováníhodné, že od osmdesátých let minulého století dramaticky poklesla výše rozvojové pomoci určené na zemědělství, a vítá, že byla uznána nutnost tento trend zvrátit;

37.  domnívá se, že je důležité zlepšit podmínky žen v zemědělství, zejména v afrických, karibských a tichomořských zemích (AKT), neboť se ukazuje, že posílení postavení žen na venkově a investice do nich vedou k významnému zvýšení produktivity a ke zmírnění hladu a podvýživy;

38.  vyzývá Komisi a členské státy, aby upřednostňovaly programy spolupráce založené na mikroúvěrech s cílem podporovat malé a ekologicky udržitelné zemědělské podniky při zajišťování výživy místních obyvatel;

39.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě a komisařům z účastnících se členských států odpovědným za výstavu Expo 2015 v Miláně.

(1) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 8.
(2) Úř. věst. C 227 E, 6.8.2013, s. 25.

Právní upozornění - Ochrana soukromí