Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0360/2015

Predkladané texty :

B8-0360/2015

Rozpravy :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 30/04/2015 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0184

Prijaté texty
PDF 297kWORD 113k
Štvrtok, 30. apríla 2015 - Štrasburg
EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život
P8_TA(2015)0184B8-0360/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodného úradu pre výstavníctvo zorganizovať v Miláne svetovú výstavu v období od 1. mája do 30. októbra 2015 na tému Živiť planétu: energia pre život,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 3. mája 2013 o účasti Komisie na svetovej výstave Expo 2015 v Miláne (C(2013)2507),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 3. mája 2013 s názvom Účasť EÚ na Svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne s hlavnou témou „Živiť planétu: energia pre život“ (COM(2013)0255),

–  so zreteľom na činnosť vedeckého riadiaceho výboru Európskej únie, ktorú podporili Európska komisia a Európsky parlament a ktorá sa začala 21. marca 2014 s cieľom poskytnúť odborné poradenstvo v súvislosti s výzvami spojenými s potravinovou a výživovou bezpečnosťou, ako aj usmernenia k programu podujatí v rámci Expo 2015,

–  so zreteľom na miléniové rozvojové ciele, ktoré prijala OSN v septembri 2000, a na návrh cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré má prijať nadchádzajúce Valné zhromaždenie OSN v septembri 2015,

–  so zreteľom na publikáciu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) nazvanú Svetové poľnohospodárstvo s výhľadom na obdobie 2030/2050: revízia z roku 2012,

–  so zreteľom na Medzinárodný rok rodinných fariem 2014 FAO,

–  so zreteľom na Medzinárodný rok pôdy 2015 FAO,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2011 o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou(1),

–  so zreteľom sa svoje uznesenie z 19. januára 2012 o téme Ako predchádzať plytvaniu potravinami: stratégie pre efektívnejší potravinový reťazec v EÚ(2),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä jej článok 25, v ktorom sa uvádza, že právo na výživu je súčasťou práva na primeranú životnú úroveň,

–  so zreteľom na otázku pre Komisiu o svetovej výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život (O-000016/2015 – B8-0109/2015),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže téma výstavy Expo 2015 v Miláne Živiť planétu, energia pre život i samotné podujatie by mohli byť vážnym impulzom na diskusiu o zlepšení produkcie a distribúcie potravín, o boji proti plytvaniu potravinami, o podpore a rozvoji už existujúcich pozitívnych prístupov k riešeniu problému nedostatku potravín, podvýživy a zlého stravovania a o dosiahnutí rovnováhy medzi ponukou a spotrebou;

B.  keďže téma výstavy Expo 2015 v Miláne nám dáva príležitosť posúdiť a prediskutovať rôzne prístupy k riešeniu paradoxov globalizovaného sveta, v ktorom podľa údajov FAO na jednej strane 898 miliónov ľudí trpí podvýživou a hladom, zatiaľ čo na druhej strane 1,4 miliardy ľudí má nadváhu z čoho 500 miliónov je obéznych, a táto situácia spôsobuje sociálne a ekonomické škody a v niektorých prípadoch má dramatický dosah na ľudské zdravie;

C.  keďže výstava Expo 2015 v Miláne pripadá na posledný rok miléniových rozvojových cieľov a na Medzinárodný rok pôdy OSN a mala by slúžiť ako inšpirácia na diskusiu o nových cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, o ktorých konečnom návrhu sa rokuje, pričom ústrednou témou tohto procesu je poľnohospodárstvo, potraviny a výživa;

D.  keďže témy výstavy Miláno Expo 2015, ktoré sa týkajú najmä potravín, zahŕňajú aj rybárstvo, ktoré podobne ako poľnohospodárstvo súvisí s otázkou potravín, potravinovou sebestačnosťou a udržateľnosťou;

E.  keďže v rámci výstavy Expo 2015 sa vypracúva „milánska charta“, t. j. dokument, ktorý sa predloží generálnemu tajomníkovi OSN ako posolstvo z výstavy Expo 2015 a príspevok do medzinárodnej diskusie o miléniových rozvojových cieľoch;

F.  keďže témy výstavy Expo 2015 patria v prvom rade do odvetvia poľnohospodárstva, ktoré zostáva kľúčovou súčasťou hospodárstva EÚ vzhľadom na to, že poľnohospodársky vývoz predstavuje dve tretiny jej celkového zahraničného obchodu, že EÚ je naďalej na čele vývozu poľnohospodárskych produktov na svete, že potravinárske odvetvie EÚ vyprodukuje ročný obrat vo výške takmer 1 trilión EUR a zamestnáva viac ako 4 milióny ľudí;

G.  keďže rybárstvo je podobne ako poľnohospodárstvo kľúčovým prvkom ekonomiky, predovšetkým pokiaľ ide o dovoz, vzhľadom na to, že EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov z oblasti rybárstva a akvakultúry a že hodnota vývozu EÚ je 4,1 miliardy EUR ročne, a po druhé preto, že 116 094 ľudí pracuje v odvetví rybolovu, 85 000 v odvetví akvakultúry a 115 651 v sektore spracovania rýb;

H.  keďže téma Živiť planétu, energia pre život je globálnou témou a zahŕňa všetky ekonomické a výrobné činnosti, ktoré prispievajú k zabezpečeniu výživy a udržateľnosti;

I.  keďže do diskusie o tom, ako uživiť planétu, je potrebné zapojiť odvetvie rybárstva, pretože zabezpečuje plody mora a dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a spotrebou zdrojov;

J.  keďže vedecký riadiaci výbor EÚ pre Expo 2015 predpokladá, že bude nutné sledovať nové poznatky v niektorých konkrétnych oblastiach a podporovať prostredníctvom vzdelávania a komunikačných prostriedkov lepšie chápanie potravín a ich výroby v rámci poľnohospodárskeho sektora, modrej ekonomiky a rybárstva verejnosťou tak, aby ľudia pochopili globálny dosah ich individuálneho výberu potravín;

K.  keďže skúsenosti občianskej spoločnosti a jej zapojenie sa do diskusie o otázkach súvisiacich s výstavou Expo 2015 sú veľmi dôležité a keďže treba podporovať jej skúsenosti a iniciatívy s cieľom rozvinúť zásadnú medzinárodnú diskusiu a usmernenia zamerané na zmiernenie celosvetovej krízy v oblasti potravín a výživy;

L.  keďže zdravá pôda je nielen základnou podmienkou výroby potravín, palív, vlákien a liekov, ale má aj zásadný význam pre naše ekosystémy, pretože zohráva dôležitú úlohu v kolobehu uhlíka, ukladá a filtruje vodu a pomáha v boji proti záplavám a suchu;

M.  keďže naše oceány, moria a vnútrozemské vodné cesty sú cenné, pokiaľ ide o zdravú výživu, a keďže ich ochrana je dôležitá pre život ľudí; keďže rybárstvo a akvakultúra zabezpečujú živobytie 10 – 12 % svetovej populácie;

N.  keďže v záujme zaistenia úplnej transparentnosti pre Expo 2015 platforma Open Expo otvorene zverejňuje všetky informácie týkajúce sa riadenia, organizácie a priebehu podujatia, a možno ju preto považovať za dobrý príklad transparentnosti;

O.  keďže podľa odhadov FAO si bude nárast počtu obyvateľov na svete zo 7 na 9,1 miliardy vyžadovať do roku 2050 až 70 % zvýšenie zásobovania potravinami, hoci tie isté odhady uvádzajú, že samotné zvyšovanie výroby nepostačí na zaistenie potravinovej bezpečnosti pre všetkých;

P.  keďže počet ľudí trpiacich hladom sa podľa organizácie FAO zvýšil v roku 2010 na 925 miliónov a viac ako tretinu úmrtí detí mladších ako 5 rokov možno pripísať podvýžive;

Q.  keďže podľa odhadov organizácie FAO dosiahne nárast využívania ornej pôdy do roku 2050 len 4,3 %;

R.  keďže rast príjmov na obyvateľa v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou vedie k zmene stravovacích návykov smerom k výrobkom s vyšším obsahom bielkovín vrátane bielkovín živočíšneho pôvodu a k polotovarom, čo podporuje zmeny stravovania na celom svete podľa modelu bohatších populácií;

S.  keďže produkcia bielkovín je jednou z hlavných výziev potravinovej bezpečnosti a keďže rybárstvo má preto v tejto súvislosti kľúčovú úlohu, ako aj modrá ekonomika ako celok, najmä pokiaľ ide o výskum rias;

T.  keďže ryby sú významným zdrojom bielkovín a mikroživín v strave najchudobnejších spoločenstiev, ktoré možno nemajú prístup k iným zdrojom výživy; keďže v mnohých častiach sveta živobytie a možnosť využívania potravy z morských zdrojov majú miestny charakter, v rámci spoločenstiev, ktoré lovia v pobrežných a vnútrozemských vodách v blízkosti svojich domovov;

U.  keďže v prípade stravy s vysokým obsahom živočíšnych produktov sa spotrebuje oveľa viac zdrojov než v prípade stravy obsahujúcej vysoký podiel rastlinných produktov;

V.  keďže poľnohospodárstvo zabezpečuje v rozvojových krajinách prácu a živobytie pre viac než 70 % ekonomicky činného obyvateľstva, najmä žien; keďže podľa odhadov Svetovej banky je pri znižovaní chudoby rast v poľnohospodárskom sektore dvakrát účinnejší než rast v ostatných sektoroch;

W.  keďže podľa FAO pracovalo v roku 2012 v primárnom sektore rybolovu a akvakultúry približne 58,3 milióna ľudí; keďže v roku 2012 predstavovali ženy viac než 15 % všetkých ľudí priamo zapojených do primárneho sektora rybolovu; keďže celkovo rybárstvo a akvakultúra zabezpečujú živobytie pre 10 – 12 % svetovej populácie;

X.  keďže v EÚ existujú oblasti potravinovej neistoty a 79 miliónov ľudí v EÚ žije naďalej pod hranicou chudoby, pričom 124,2 milióna ľudí, t. j. 24,8 % je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v porovnaní s 24,3 % v roku 2011;

Y.  keďže len polovica všetkých rozvojových krajín (62 zo 118) je na dobrej ceste k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov;

Z.  keďže všeobecné právo na potravu a dobrú výživu má pre dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov veľký význam; keďže výživa sa spája s väčšinou, ak nie so všetkými miléniovými rozvojovými cieľmi, ktoré sú medzi sebou úzko prepojené;

AA.  keďže rôzne medzinárodné právne nástroje spájajú právo na výživu s inými ľudskými právami vrátane práva ľudí na život, živobytie, zdravie, vlastníctvo, vzdelanie a vodu;

AB.  keďže podiel oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vyčlenenej na poľnohospodárstvo na medzinárodnej úrovni za posledné tri desaťročia prudko klesol;

AC.  keďže pojem potravinová a výživová bezpečnosť znamená nielen dostupnosť dodávok potravín, ale zahŕňa aj právo na potraviny, presné informácie o tom, čo jeme, a univerzálny, udržateľný prístup k zdravej výžive, ktorý zahŕňa aj ďalšie faktory, ako je sanitácia, hygiena, očkovanie a detoxikácia;

AD.  keďže hlad a podvýživa sú hlavnými príčinami úmrtnosti ľudí a najväčšími hrozbami pre svetový mier a bezpečnosť;

AE.  keďže kolísavé ceny potravín majú negatívne dôsledky na potravinovú bezpečnosť a potravinový dodávateľský reťazec;

AF.  keďže globálny hospodársky pokles a rastúce ceny potravín a palív zhoršili potravinovú situáciu v mnohých rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách, čím sa čiastočne zabrzdil pokrok, ktorý sa dosiahol v poslednom desaťročí v oblasti znižovania chudoby;

AG.  keďže v dôsledku nestabilných poľnohospodárskych trhov a trhov s produktmi rybárstva v rozvojových krajinách je zásobovanie potravinami nadmerne ohrozené prírodnými katastrofami, konfliktami alebo krízami verejného zdravia;

AH.  keďže potravinový systém prispieva k zmene klímy a je ňou zároveň ovplyvňovaný, čo má zasa dôsledky na dostupnosť prírodných zdrojov a podmienky poľnohospodárskej, rybárskej a priemyselnej výroby;

AI.  keďže prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy majú vážny dosah na členské krajiny EÚ a zámorské územia, pričom ohrozujú potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť, najmä v už aj tak citlivých situáciách;

AJ.  keďže Európska komisia odhaduje, že na celom svete sa stratí alebo vyhodí až 30 % potravín, a ak sa neprijmú preventívne opatrenia, vzrastie ročná produkcia potravinového odpadu v Európskej únii, ktorá predstavuje približne 89 miliónov ton (179 kg na osobu), do roku 2020 na približne 126 miliónov ton, teda o 40 %;

AK.  keďže lepšie riadenie potravinárskeho odvetvia by znamenalo efektívnejšie využívanie pôdy, lepšie hospodárenie s vodnými zdrojmi a pozitívne by sa celkovo prejavilo na svetovom poľnohospodárskom a rybárskom odvetví, pričom by sa pokročilo aj v boji proti podvýžive a nesprávnemu stravovaniu v rozvojovom svete;

AL.  keďže odhadzovanie rýb predstavuje nezmyselné plytvanie cennými zdrojmi živobytia a zohráva významnú úlohu v znižovaní stavov morských populácií; keďže odhadzovanie úlovkov môže mať viacero nepriaznivých ekologických vplyvov na morské ekosystémy v dôsledku zmien v celkovej štruktúre trofických reťazcov a biotopov, čo by na druhej strane mohlo ohroziť udržateľnosť súčasného rybárstva;

AM.  keďže hlad, zlé stravovanie a podvýživa sa vyskytujú súčasne s paradoxnou mierou obezity a chorobami, ktorých príčinou je nevyvážená strava, čo má sociálne a hospodárske dôsledky, niekedy s vážnym vplyvom na ľudské zdravie;

AN.  keďže investičné obchodné dohody by mohli mať škodlivý vplyv na potravinovú bezpečnosť a prispieť k podvýžive, ak prenájom alebo odpredaj ornej pôdy súkromným investorom povedie k tomu, že miestni obyvatelia prídu o prístup k výrobným zdrojom, ktoré sú nevyhnutné pre ich živobytie, alebo že sa veľký podiel potravín bude vyvážať a predávať na medzinárodných trhoch, čím sa hostiteľský štát stane závislejším od výkyvov cien komodít na medzinárodných trhoch a zraniteľnejším voči nim;

AO.  keďže hlad nemožno natrvalo odstrániť jednoduchým dodávaním dostatku potravín pre všetkých, ale treba umožniť drobným poľnohospodárom a rybárom, aby vlastnili a obrábali pôdu, a obhospodarovali vodné zdroje, pričom sa dodržiavajú systémy spravodlivého obchodu, vymieňajú sa poznatky, inovácie a udržateľné postupy;

AP.  keďže je vhodné uznať kľúčovú úlohu poľnohospodárov a rybárov, najmä rodinných poľnohospodárskych a rybárskych podnikov, pri zaisťovaní celosvetovej potravinovej bezpečnosti;

AQ.  keďže je zvlášť dôležité uznávať kľúčovú úlohu rybárov a chovateľov rýb na našich európskych pobrežných územiach a ostrovoch;

AR.  keďže je vhodné uznať multifunkčný aspekt poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, ktoré majú okrem výroby potravín kľúčový význam pre verejné blaho, pokiaľ ide o kvalitu krajiny, biodiverzitu, stabilitu klímy, kvalitu morí a zmierňovanie prírodných katastrof, ako sú povodne, suchá a požiare;

1.  zdôrazňuje, že na riešenie problému potravinovej bezpečnosti sú nevyhnutné: silné a udržateľné poľnohospodárske a rybárske odvetvia v celej EÚ, prosperujúca a diverzifikovaná ekonomika vidieka, čisté životné prostredie a rodinné poľnohospodárske podniky, podporované silnou, spravodlivejšou, medzinárodne udržateľnou a primerane financovanou spoločnou poľnohospodárskou politikou;

2.  zdôrazňuje, že je takisto dôležité, aby sa zaviedlo udržateľné a primerané financovanie spoločnej rybárskej politiky (SRP) a zaručila súdržnosť medzi obchodnou a rybárskou politikou EÚ;

3.  domnieva sa, že environmentálna udržateľnosť bude možná a snahy o prispôsobenie sa zmene klímy budú úspešné len vtedy, keď budú poľnohospodárske podniky ekonomicky životaschopné a poľnohospodári budú mať prístup k pôde, úverom a odbornej príprave;

4.  žiada Komisiu a členské štáty, aby využili tému výstavy Expo 2015 v Miláne – Živiť planétu, energia pre život – na vytýčenie cieľov v záujme naplnenia práva na dostatočnú, zdravú, udržateľnú a uvedomelú spotrebu potravín;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pavilón EÚ na EXPO 2015 zvýši povedomie o potrebe riešiť naliehavé problémy v celom potravinovom reťazci vrátane dlhodobej udržateľnosti výroby potravín, distribúcie a spotreby, s cieľom riešiť problém plytvania potravín a bojovať proti podvýžive, zlému stravovaniu a obezite;

6.  zdôrazňuje, že právo na potraviny je základným ľudským právom a zabezpečí sa len vtedy, keď budú mať všetci ľudia prístup k vhodnej, bezpečnej a výživnej strave, ktorá splní ich výživové potreby pre aktívny a zdravý život;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že prístup k potravinám je predpokladom zníženia chudoby a nerovnosti a dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov;

8.  zdôrazňuje, že v programe na obdobie po roku 2015 by v rámci cieľa skoncovať s hladom mal mať jednu z najdôležitejších úloh aj naďalej boj proti podvýžive a zabezpečenie všeobecného prístupu k postačujúcej výživnej potrave, spolu s osobitnou výzvou odstrániť všetky formy podvýživy do roku 2030;

9.  domnieva sa, že zvýšená volatilita na potravinovom trhu predstavuje problém pre udržateľnosť a vyžaduje si, aby sme posilnili opatrenia na podporu bezpečnosti dodávok potravín a environmentálnu udržateľnosť produkcie potravín riešením nedostatku prírodných zdrojov a podporou výskumu a inovácií v poľnohospodárstve a rybárstve;

10.  je presvedčený, že vhodný inštitucionálny, regulačný a monitorovací rámec dokáže podporiť prostredie na rozvíjanie silných, udržateľných, spravodlivých, dostupných a diverzifikovaných systémov poľnohospodárskeho a rybárskeho trhu;

11.  trvá na tom, aby Komisia zabezpečila súlad medzi politickými rozhodnutiami svojich generálnych riaditeľstiev pre obchod, poľnohospodárstvo a rybárstvo s cieľom zabezpečiť reciprocitu, pokiaľ ide o normy v oblasti hygieny a udržateľnosti;

12.  zastáva názor, že by sa malo podporovať drobné poľnohospodárstvo, organické poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou alebo poľnohospodárstvo na báze využívania stromov, pretože predstavujú modely, ktoré sú mimoriadne účinné z hľadiska udržateľnosti svetovej produkcie potravín;

13.  vyzýva Komisiu, aby nabádala k účinnejším agronomickým postupom, napríklad k agroekologickému a diverzifikačnému prístupu, a k lepšiemu riadeniu udržateľných poľnohospodárskych zdrojov s cieľom: znížiť vstupné náklady poľnohospodárskej výroby a plytvanie potravinami, zvýšiť prenášanie poznatkov a inovácií, podporovať efektívnosť zdrojov a zvyšovať rozmanitosť plodín a udržateľnosť poľnohospodárskych systémov;

14.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum v oblasti kvality pobrežných vôd a obhospodarovania pôdy a udržateľnú intenzifikáciu tým, že podporí efektívnejšie využívanie živín, vody a energie, väčšmi sa zameria na ochranu vodných a pôdnych zdrojov; naďalej bude prispôsobovať biologické opatrenia na boj proti škodcom (integrovaná ochrana proti škodcom – IPM) a bude podporovať výskum v záujme zvyšovania výnosov pri súčasnom znižovaní vplyvu na životné prostredie;

15.  je znepokojený zaberaním pôdy a vplyvom tohto javu na potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách, ako aj na budúcnosť poľnohospodárstva a poľnohospodárov;

16.  je znepokojený nárastom nezákonného rybolovu na celom svete, ktorý má veľmi škodlivé účinky na životné prostredie, biodiverzitu a ekonomiku;

17.  vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi šírila osvetu a nabádala ich, aby pôdu ako zdroj využívali s ohľadom na udržateľnosť, čo je nevyhnutné v záujme dosiahnutia potravinovej bezpečnosti a riadnej výživy, prispôsobenia sa zmene klímy a zmierňovania jej dôsledkov, ako aj v záujme udržateľného rozvoja vo všeobecnosti;

18.  zdôrazňuje, že je dôležité riešiť problematiku degradácie pôdy, ktorá ďalej zhoršuje chudobu a potravinovú bezpečnosť;

19.  vyzýva Komisiu, aby nabádala na celosvetové plnenie dobrovoľných usmernení OSN-FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárstva a lesov tak zo strany investorov, ako aj cieľových krajín;

20.  vyzýva taliansku vládu, aby navrhla a rozvíjala projekty pre udržateľné opätovné využitie priestorov výstavy Expo 2015;

21.  vyzýva Komisiu, aby na celosvetovej úrovni pomohla dosiahnuť ciele FAO v záujme podpory rozvoja poľnohospodárskych, environmentálnych a sociálnych politík, ktoré nabádajú na udržateľné rodinné poľnohospodárstvo;

22.  zdôrazňuje, že súčasná nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci ohrozuje udržateľnosť výroby potravín, požaduje väčšiu transparentnosť a spravodlivosť reťazca a odstránenie nekalých obchodných praktík a iných narušení trhu s cieľom zabezpečiť spravodlivé zárobky pre poľnohospodárov, spravodlivý zisk a stanovovanie cien v celom potravinovom reťazci a životaschopný poľnohospodársky sektor, ktorý zaručí potravinovú bezpečnosť; vyzýva preto Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho dosiahnutia týchto cieľov;

23.  zastáva názor, že Komisia a členské štáty by mali presadzovať politiky zamerané na boj proti nečestným praktikám, ktorých existenciu uznáva fórum Komisie na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca;

24.  zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia potravinovej bezpečnosti je potrebné rázne bojovať proti strate pôdy a nevyužívaniu okrajových poľnohospodárskych oblastí;

25.  zdôrazňuje, že v záujme zaistenia potravinovej bezpečnosti je potrebné dôrazne bojovať proti nezákonnému rybolovu;

26.  vyzdvihuje kľúčovú úlohu rozvoja vidieka z hľadiska hospodárskeho a sociálneho rastu území a žiada o podporu pre mladých poľnohospodárov;

27.  vyzýva Európsku komisiu, aby pracovala na ambicióznej medzinárodnej dohode o zmiernení klimatickej zmeny, ktorá bude zahŕňať aj otázku potravín, a to s ohľadom na medzinárodné rozhovory v rámci 21. zasadnutia konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktoré sa uskutoční v roku 2015 v Paríži;

28.  vyzýva Radu, aby uznala úlohu celého poľnohospodárskeho odvetvia pri zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa jej;

29.  vyzýva Komisiu, aby bojovala proti plytvaniu potravinami prostredníctvom ambicióznych, jasne vymedzených a záväzných cieľov a aby členské štáty podnecovala do prijímania opatrení proti plytvaniu potravinami na každej úrovni potravinového dodávateľského reťazca – od poľa až k tanieru;

30.  nabáda členské štáty, aby vychovávali občanov, podporovali a šírili najlepšie postupy, vykonávali analýzy a podnecovali sociálne a vzdelávacie kampane v školách o plytvaní potravinami a o význame zdravého, vyváženého stravovania, v rámci ktorého sa uprednostňuje miestna poľnohospodárska produkcia, a aby bol rok 2016 vyhlásený za Európsky rok boja proti plytvaniu potravinami;

31.  považuje za dôležité začať dialóg so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby sa nepredané a bezpečné jedlé potraviny systematicky dávali k dispozícii charitatívnym organizáciám;

32.  naliehavo vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby vo výskume a vzdelávaní podporovali zdravé potraviny, rozumnú výživu a kvalitné a udržateľné výživové normy – pričom začnú v školách od najútlejšieho veku a budú nabádať na zodpovedný a zdravý životný štýl – a aby ďalej rozvíjali politiku zameranú na odstránenie podvýživy, zlého stravovania a na prevenciu obezity;

33.  zdôrazňuje, že je dôležité podporovať osvetu týkajúcu sa zdravého, vyváženého stravovania, zvyšovať informovanosť o miestnych produktoch a tradičných stravovacích návykoch a propagovať ich;

34.  rozhodne odporúča, aby sa celý potravinový systém, ktorý okrem poľnohospodárstva tvoria politiky v oblasti obchodu, zdravotníctva, vzdelávania, klímy a energetiky, opieral o prístup založený na ľudských právach, za ktorý by sa mala EÚ zasadzovať;

35.  žiada preto, aby sa problematika rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien zahrnuli do všetkých politík zameraných na boj proti potravinovej neistote;

36.  pripomína, že je dôležité podporovať poľnohospodárstvo a rybárstvo v rozvojom svete a takisto prideľovať primeraný podiel zahraničnej rozvojovej pomoci (ODA) EÚ poľnohospodárskemu sektoru; považuje za poľutovaniahodné, že od osemdesiatych rokov došlo k dramatickému zníženiu úrovne rozvojovej pomoci vyčlenenej na poľnohospodárstvo, a víta uznanie potreby zvrátenia tohto trendu;

37.  domnieva sa, že je dôležité zlepšiť podmienky žien v poľnohospodárstve, najmä v afrických, karibských a tichomorských štátoch (AKT), keďže sa preukázalo, že vďaka posilňovaniu postavenia žien na vidieku a súvisiacim investíciám sa výrazne zvyšuje produktivita a znižuje sa hlad a podvýživa;

38.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostňovali programy spolupráce založené na mikroúveroch s cieľom podporovať malé, environmentálne udržateľné poľnohospodárske podniky pri zabezpečovaní obživy pre miestne obyvateľstvo;

39.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a komisárom zúčastnených členských štátov zodpovedných za výstavu Expo 2015 v Miláne.

(1) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 227 E, 6.8.2013, s. 25.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia