Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2520(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0370/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0185

Vastuvõetud tekstid
PDF 183kWORD 79k
Neljapäev, 30. aprill 2015 - Strasbourg
Olukord Nigeerias
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon olukorra kohta Nigeerias (2015/2520(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nigeeria kohta ja eelkõige viimast, 14. jaanuaril 2015 toimunud täiskogu arutelu sellel teemal,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini avaldusi, sealhulgas 8. jaanuaril, 19. jaanuaril, 31. märtsil ning 14. ja 15. aprillil 2015 tehtud avaldusi,

–  võttes arvesse nõukogu 9. veebruari 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni 28. mai 2014. aasta rakendusmäärust (EL) nr 583/2014(1), millega Boko Haram lisati nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelusse, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse,

–  võttes arvesse 27. novembril 2014 Abujas toimunud viiendat ELi ja Nigeeria ministrite tasandil dialoogi,

–  võttes arvesse ELi ja Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonide esialgseid järeldusi,

–  võttes arvesse 20. jaanuaril 2015. aastal Niameys toimunud piirkondlikku julgeolekukonverentsi,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni avaldusi jätkuva vägivalla ja halveneva julgeolekuolukorra kohta Kirde-Nigeerias,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku avaldusi võimaluse kohta, et Boko Harami liikmetele esitatakse süüdistus sõjakuritegudes,

–  võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse 1981. aasta inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat, mille Nigeeria ratifitseeris 22. juunil 1983,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Nigeeria ratifitseeris 29. oktoobril 1993,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 29. mail 1999 vastu võetud Nigeeria Liitvabariigi põhiseadust, eriti selle IV peatüki sätteid,

–  võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja selle fakultatiivprotokolli,

–  võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (Cotonou leping),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208, milles sätestatakse poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte arvessevõtmine kogu ELi välispoliitikas;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Nigeeria on Aafrika suurima rahvaarvu ja kirevaima rahvusliku koosseisuga riik, millele on iseloomulikud piirkondlikud ja usulised lõhed ning suur majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus põhja ja lõuna vahel;

B.  arvestades, et Nigeeria on suurima majandusega riik Aafrika mandril ning ELi tähtis kaubanduspartner, kuid hoolimata tohututest ressurssidest on ebavõrdsus Nigeerias üks suurimaid maailmas, kusjuures üle 70 % elanikkonnast peab ära elama vähema kui 1,25 USA dollariga päevas ning 10 % riigi elanikest kontrollib üle 90 % riigi varadest ja ressurssidest;

C.  arvestades, et Boko Harami poolt 3.–8. jaanuarini 2015 toime pandud rünnakute sihtmärgiks olid Baga ja 16 ümbruskonnas asuvat linna ja küla, kus satelliidipiltide järgi hinnates hävitati ligikaudu 3700 ehitist ning tapeti tuhandeid inimesi;

D.  arvestades, et Boko Haram on vallutanud ja okupeerinud Kirde-Nigeerias mitu linna ning värbab jätkuvalt sunniviisiliselt oma ridadesse tsiviilisikuid, sh palju lapsi; arvestades, et Boko Harami põhjustatud vägivalla tõttu on alates 2009. aastast hukkunud üle 22 000 inimese, kusjuures Boko Haram ründab valimatult kristlasi, moslemeid ja kõiki, kes ei järgi rühmituse dogmaatilisi ja äärmuslikke veendumusi; arvestades, et 2015. aasta märtsis tõotas Boko Haram olla lojaalne rühmitusele Islamiriik; arvestades, et 27. märtsil 2015 leiti riigi kirdeosas asuvast Damasaki linnast sajad surnukehad ning ilmselt on tegemist Boko Harami mässuliste ohvritega;

E.  arvestades, et 2014. aasta aprillis rööviti Borno osariigis Chibokis asuvast riigikoolist üle 270 tütarlapse; arvestades, et neist enamik on endiselt teadmata kadunud ning on tõsine oht, et nende kallal kasutatakse seksuaalset vägivalda, neid orjastatakse ja sunnitakse abielluma; arvestades, et pärast seda on Boko Haram röövinud veel sadu inimesi; arvestades, et 28. aprillil 2015 päästeti Sambisa metsast ligikaudu 300 tütarlast ja naist;

F.  arvestades, et ÜRO hinnangul on vägivald Borno, Yobe ja Adamaoua osariikides sundinud ümber asuma 1,5 miljonit inimest, sh 800 000 last, kusjuures mäss on mõjutanud enam kui kolme miljonit inimest;

G.  arvestades, et üle 300 000 nigeerlase on põgenenud vägivalla eest Loode-Kameruni või Edela-Nigerisse ning sajad nigeerlased riskivad eluga rändeteedel ELi lootuses asuda elama paremates majanduslikes, sotsiaalsetes ja turvatingimustes;

H.  arvestades, et Boko Harami eesmärk on luua Põhja-Nigeerias täielik islamiriik, sh rakendada kriminaalasjades šariaadikohtuid ning keelustada nn lääne haridus;

I.  arvestades, et üha ebaturvalisemaks muutuva olukorra tõttu ei saa põllumehed enam maad harida ega saaki koristada, kuna nad kardavad Boko Harami rünnakuid, mis omakorda süvendab toiduga kindlustamatust;

J.  arvestades, et rünnakute arv ja ka laste kasutamine enesetapuründajatena üha suureneb ning rünnakuid korraldatakse Nigeerias suurtel maa-aladel ja ka naaberriikides Tšaadis ja Kamerunis;

K.  arvestades, et Nigeeria ametivõimude esialgsed vastumeetmed olid äärmiselt ebapiisavad ning see on põhjustanud elanikkonnas usaldamatust riigi institutsioonide suhtes; arvestades, et Nigeeria ametivõimud panid eelmise valitsuse ajal toime massilisi vangistamisi ja kinnipidamisi, samuti kohtuotsuseta hukkamisi ning muid arvukaid rahvusvahelise õiguse rikkumisi;

L.  arvestades, et Boko Harami mässu levimine naaberriikidesse näitab tihedama piirkondliku koostöö ja vastumeetmete tähtsust;

M.  arvestades, et Nigeeria etendab oma piirkonna ja Aafrika poliitikas väga olulist osa ning on Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) kaudu toimuva piirkondliku integratsiooni mootoriks;

N.  arvestades, et naftatulud on pidevalt vähenenud ja on tekkinud majanduskriisi oht ning mõne hinnangu kohaselt varastatakse igal aastal Nigeeria naftat kolme kuni kaheksa miljardi USA dollari väärtuses; arvestades, et aastakümnete pikkune halb majandamine, ebastabiilsus ja korruptsioon on takistanud investeeringute tegemist Nigeeria haridus- ja sotsiaalteenuste süsteemidesse;

O.  arvestades, et haridus, kirjaoskus, naiste õigused, sotsiaalne õiglus ja riigi tulude õiglane jagamine ühiskonnas maksusüsteemide kaudu, ebavõrdsuse vähendamine ja võitlus korruptsiooni ning maksupettuse vastu on fundamentalismi, vägivalla ja sallimatuse vastase võitluse aluseks;

P.  arvestades, et terrorism ohustab kogu maailma, kuid maailma üldsuse katsed tugevdada Nigeerias meetmeid Boko Harami vastu sõltuvad teataval määral sellest, kas Nigeeria valimised on täiesti usaldusväärsed, kontrollitavad ja läbipaistvad;

Q.  arvestades, et Nigeeria demokraatia, mis on veel noor ja nõrk, sai kannatada äärmusliku vägivalla tõttu, mis oli ajendatud 2011. aasta valimiste tulemustest ja häälte võltsimise süüdistustest;

R.  arvestades, et sõltumatu riiklik valimiskomisjon lükkas valimised 14. ja 28. veebruarilt 2015 edasi 28. märtsile ning 11. aprillile 2015, et anda valitsusele võimalus alustada sõjalist tegevust Boko Harami vastu, ning piirkondlikke vastumeetmed alustati märtsis 2015;

S.  arvestades, et peamine Boko Harami vastu võitlev jõud on Tšaadi sõjavägi koos Nigeri ja Kameruniga, ning arvestades, et selle täielikku kaasatust Boko Harami terroristide vastasesse võitlusse Gamboru Ngalas, Malam Fatoris ja Kangalamis Nigeerias tunnustatakse; arvestades, et tunnistatakse kõrget hinda, mida see sõjavägi terrorismivastases sõjas on maksnud; arvestades, et Euroopa Parlament väljendab täielikku solidaarsust haavatutega ja ohvrite perekondadega;

T.  arvestades, et valimiskampaania toimus pingelises õhkkonnas ning riigi kõigist osadest, eriti lõunast ja edelast, tuli teateid valimistega seotud vägivallajuhtumite kohta, millega kaasnesid Boko Harami rünnakud valijate hirmutamiseks, rikuti kampaaniaeeskirju ning esines valijate ahvatlemist;

U.  arvestades, et kohalikud ja rahvusvahelised vaatlejad, sh ELi vaatlejad, on toonud välja süsteemsed puudused, eelkõige häälte kontrollimisel, koos ametiseisundi kuritarvitamise ja vägivalla kasutamisega; arvestades, et süstemaatilist manipuleerimist siiski ei täheldatud;

V.  arvestades, et EL saatis Nigeeria valitsuse kutsel kohale pikaajalise valimisvaatlusmissiooni, millesse kuulus ka Euroopa Parlamendi delegatsioon; arvestades, et sellised missioonid saatsid kohale ka Aafrika Liit, Rahvaste Ühendus ja ECOWAS;

W.  arvestades, et 31. märtsil 2015 kuulutati valimiste võitjaks opositsioonilise Kõigi Edumeelsete Kongressi (All Progressive Congress, APC) presidendikandidaat kindral Muhammadu Buhari ning ametisolev president tunnistas rahumeelselt oma lüüasaamist; arvestades, et opositsioonis olnud APC saavutas nii presidendivalimistel kui ka senati ja esindajatekoja valimistel häälteenamuse neljas geopoliitilises tsoonis kuuest;

X.  arvestades, et valituks osutus vähem naisi kui 2011. aastal, mis juba näitas negatiivset suundumust;

Y.  arvestades, et 17 % tütarlastest abiellub enne 15-aastaseks saamist, kusjuures lapsabielude esinemissagedus on riigi loodepiirkonnas koguni 76 %; arvestades, et Nigeerias elab maailmas absoluutarvult kõige rohkem naiste suguelundite moonutamise ohvreid – umbes veerand hinnanguliselt 115-130 miljonist ohvrist maailmas;

1.  mõistab kindlalt hukka jätkuva ja üha intensiivsema vägivalla, sh jätkuva relva- ja pommirünnakute laine, enesetapurünnakud, seksuaalse orjastamise ja muu seksuaalse vägivalla, inimröövid ja terroristliku sekti Boko Harami poolt tsiviil-, valitsus- ja sõjaliste objektide vastu Nigeerias toime pandud muud vägivallaaktid, mille tõttu on tuhandeid inimesi hukkunud ja vigastada saanud ning sajad tuhanded inimesed on pidanud põgenema ning mida võiks lugeda inimsusevastasteks kuritegudeks;

2.  mõistab hukka süütute meeste, naiste ja laste tapmise ning toetab Nigeeria rahva kindlat tahet võidelda oma riigis terrorismi kõikide vormide vastu; tunnustab kõigi ajakirjanike ning inimõiguste kaitsjate tööd maailma tähelepanu juhtimisel Boko Harami äärmuslusele ja rühmituse vägivallategude süütutele ohvritele;

3.  tuletab meelde, et möödunud on aasta 276 tütarlapse röövimisest Chiboki lähedasest koolist ning inimõiguste rühmade andmeil on röövitud veel vähemalt 2000 tütarlast ja naist; palub valitsusel ja rahvusvahelisel üldsusel teha kõik nendest sõltuv, et röövitud leida ja vabastada;

4.  kutsub vastvalitud presidenti üles jääma kindlaks valimiskampaanias antud lubadustele ning rakendama kõiki vahendeid Boko Harami vägivalla lõpetamiseks, stabiilsuse ja julgeoleku taastamiseks kogu riigis ning sedalaadi terrorismi süvapõhjustega võitlemiseks, eelkõige võtma rangemaid meetmeid, et võidelda sisemise korruptsiooni, halva juhtimise ja saamatuse vastu riigi institutsioonides ja sõjaväes, kuna nende puuduste tõttu on riik osutunud võimetuks Nigeeria põhjaosas Boko Harami nuhtlusest jagu saama, ning võtma meetmeid Boko Harami ebaseaduslike tuluallikate likvideerimiseks ja tegema selleks koostööd naaberriikidega, eriti võitluses ebaseadusliku üle piiri toimetamise ning inimkaubanduse vastu;

5.  palub Nigeeria usujuhtidel ja liidritel teha aktiivset koostööd kodanikühiskonna ja riigiasutustega, et võidelda äärmusluse ja radikaliseerumise vastu;

6.  kutsub Nigeeria uusi ametivõime üles võtma vastu põhja- ja lõunaosariikide sotsiaal- ja majandusarengu tegevuskava, et lahendada vaesuse, ebavõrdsuse, haridusvõimaluste ja tervishoiule juurdepääsu probleemid ning soodustada naftatulude õiglast jaotamist detsentraliseerimise raames, kuna need probleemid põhjustavad vägivalla eskaleerumist; kutsub Nigeeria ametivõime ühtlasi üles võtma tõsiseid meetmeid, et teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele, laste abiellumisele ning laste tööjõu kasutamisele; palub ELil kasutada kõiki vahendeid nende meetmete edendamiseks ning takistada tõhusalt ebaseaduslikke rahavooge, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist ning edendada demokraatlikku rahvusvahelist koostööd maksuküsimustes;

7.  tunnustab 20. ja 21. jaanuaril 2015 Niameys toimunud piirkondlikul tippkohtumisel osalenud 13 riigi väljendatud otsusekindlust võidelda Boko Harami terroriohu vastu ning eelkõige Tšaadi, Kameruni, Nigeri ja Nigeeria võetud sellekohast sõjalist kohustust; soovitab seda piirkondlikku vastumeedet kõiki olemasolevaid vahendeid kasutades tugevdada, tehes seda täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega; kutsub ECOWASi eelkõige üles jätkama oma uue terrorismivastase strateegia kasutuselevõtmist, pöörates erilist tähelepanu piiriüleste ebaseaduslike relva-, võitlejate ja salakaubavoogude piiramisele; rõhutab veel, et kui sellist koostööd ei tehta, siis vägivald tõenäoliselt jätkub ja õõnestab kogu piirkonna rahu ja stabiilsust; juhib sellega seoses tähelepanu tõsiasjale, et Boko Haram on tõotanud olla lojaalne rühmitusele Islamiriik, ning rõhutab vajadust takistada nende kahe terroriorganisatsiooni igasugust edasist koordineeritud tegevust või koostööd ja selle ohu laienemist;

8.  kiidab heaks Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu algatused ning kutsub Aafrika Liitu üles võtma koos kõigi asjaomaste riikidega kiiresti konkreetseid meetmeid, et koordineerida võitlust terrorirühmituste vastu Saheli piirkonnas; nõuab, et Euroopa Liit toetaks piirkondlike konfliktihaldusmehhanismide, nt Aafrika valmisolekuvägede edasiarendamist ning võimalust rakendada Aafrika rahutagamisrahastut ja ELi kriisiohjamise vahendeid;

9.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles andma Nigeeria valitsusele rohkem abi võitluseks Boko Harami vastu ning tegelemiseks terrorismi algpõhjustega, sest ainult ülemaailmsete vastumeetmete abil on võimalik tagada, et vägivallale ja fundamentalismile tehakse jäädavalt lõpp;

10.  kutsub ELi ja selle liikmesriike üles täitma endale võetud kohustust anda Nigeeriale ja selle elanikele Boko Harami ohu tõrjumiseks ja riigi arengu tagamiseks igakülgset poliitilist tuge ning arengu- ja humanitaarabi; nõuab tungivalt, et EL jätkaks poliitilist dialoogi Nigeeriaga vastavalt muudetud Cotonou lepingu artiklile 8 ning pööraks sellega seoses tähelepanu küsimustele seoses üldiste inimõigustega, sh mõtte-, südametunnistuse-, usu- ja veendumusvabaduse ja mittediskrimineerimisega mis tahes alusel, nagu on sätestatud rahvusvahelistes, piirkondlikes ja riiklikes inimõigusi käsitlevates õigusaktides;

11.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles abistama ka Nigeeria pagulasi naaberriikides; kutsub ELi liikmesriike üles looma viivitamatult usaldusväärse ja tervikliku Euroopa süsteemi Sahara-tagusest Aafrikast Lähis-Itta ja Põhja-Aafrikasse suunduvate rändeteede haldamiseks, pakkuma jätkusuutlikke arenguvõimalusi rände lähteriikidele, sh Nigeeriale, ning tegema lõpu neil rändeteedel toimuvatele inimlikele tragöödiatele;

12.  nõuab tungivalt, et EL uuriks Boko Harami rahastamist ning käsitleks läbipaistvust kauplemisel kõigi loodusvaradega, sh naftaga, et hoida ära konfliktide õhutamine äriühingute poolt; kutsub Nigeeria ametivõime ja välisettevõtjaid üles aitama tugevdada juhtimist mäetööstuses, järgides mäetööstuse läbipaistvuse algatust ning avalikustades, millised äriühingud maksavad Nigeeria valitsusele;

13.  on veendunud, et Nigeeria valitsusel on õigus ja kohustus oma rahvast terrorismi eest kaitsta, kuid rõhutab, et sellises tegevuses tuleb järgida inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet;

14.  nõuab, et inimõiguste väidetavaid rikkumisi, sh kohtuväliseid hukkamisi, piinamisi, meelevaldseid vahistamisi ja väljapressimisega seotud rikkumisi uuritaks põhjalikult, ning on veendunud, et selliseid tegusid ei saa põhjendada Boko Harami või muude terroriorganisatsioonide põhjustatud ohu vastu võitlemisega; on veendunud, et Nigeeria kohtusüsteemi tuleb viivitamatult reformida, et luua terrorismi vastu võitlemiseks tulemuslik kriminaalõigussüsteem, ka tuleb kiiresti reformida Nigeeria riiklikud julgeolekujõud;

15.  nõuab tungivalt, et haavatud sõdurid saaksid asjakohast ravi ning relvakonfliktis vägistamise ohvriks langenud tütarlastele ja naistele pakutaks ELi rahastatud humanitaarrajatistes kõiki seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenuseid kooskõlas Genfi konventsioonide ühise artikliga 3, millega tagatakse haavatute ja haigete seisundist tulenevalt kogu vajalik arstiabi, ilma mis tahes vaenuliku vahetegemiseta;

16.  õnnitleb kindral Muhammadu Buharit, valimistel võitnud Kõigi Edumeelsete Kongressi (APC) presidendikandidaati, ning kõigi erakondade esindajaid, kes said kohad senatis ja esindajatekojas või kes said valimistulemuste põhjal kubernerideks ja osariikide seadusandike kogude liikmeteks; avaldab tunnustust kandidaatidele, kes tunnistasid soliidselt oma lüüasaamist, eelkõige uuesti presidendiks kandideerinud senisele presidendile Goodluck Jonathanile, ning hindab kõigi erakondade ja kandidaatide püsivat toetust rahumeelsetele valimistele ja kutsub neid üles tulemusi jätkuvalt ja vägivallatult aktsepteerima;

17.  avaldab Nigeeria rahvale tunnustust valimisprotsessi käigus üles näidatud demokraatliku entusiasmi ja aktiivsuse eest ning kutsub Nigeeria ametivõime üles tugevdama head valitsemistava ja soodustama vastutusvõimelisemate demokraatlike institutsioonide kujunemist; on veendunud, et võimu üleminek valimiste kaudu näitab demokraatia süvenemist Nigeerias, mis võiks olla eeskujuks teistele Aafrika riikidele;

18.  tunnustab Nigeeria sõltumatu riikliku valimiskomisjoni otsusekindlust korraldada võimalikult usaldusväärne, läbipaistev ja õiglane valimisprotsess, hoolimata sisemistest ja välistest takistustest ning survest, mida komisjon sealjuures koges, ja eelkõige puuetega inimeste kaasamist;

19.  kutsub kannatanuid üles kasutama oma kaebuste lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise ametlikke mehhanisme ning nõuab, et Nigeeria ametivõimud reageeriksid igale kaebusele täiemahulise ja usaldusväärse uurimise ning seadusekohase heastamisega; palub ELil nende mehhanismide väljakujundamist toetada;

20.  kutsub Nigeeria valitsust üles soodustama naiste osalemist avalikus ja poliitilises elus;

21.  kordab oma nõuet tühistada homoseksuaalsuse vastane seadus ja kaotada surmanuhtlus;

22.  kutsub Nigeeria ametivõime üles võtma Nigeri jõe deltas erakorralisi meetmeid, sh meetmeid naftaga seotud ebaseadusliku tegevuse peatamiseks, ning aitama saastega kokku puutunud inimesi; palub ELil ja selle liikmesriikidel anda tehnilist oskusteavet ja vahendeid, et aidata piirkonda taastada; nõuab, et kõik piirkonnas tegutsevad äriühingud täidaksid kõige kõrgemaid rahvusvahelisi nõudeid ja hoiduksid mis tahes tegevusest, mis võib mõjutada kahjulikult keskkonda ja kohalikke kogukondi;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nigeeria valitsusele ja parlamendile ning Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse ja Aafrika Liidu esindajatele.

(1) ELT L 160, 29.5.2014, lk 27.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika