Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0370/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0185

Antagna texter
PDF 184kWORD 309k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
Situationen i Nigeria
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

Europaparlamentets resolution av den 30 april 2015 om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nigeria och i synnerhet sin senaste plenardebatt i frågan onsdagen den 14 januari 2015,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, inbegripet uttalandena av den 8 januari, 19 januari, 31 mars samt den 14 och 15 april 2015,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 9 februari 2015,

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 583/2014 av den 28 maj 2014(1), genom vilken Boko Haram fördes upp på förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser,

–  med beaktande av den femte ministerdialogen mellan Nigeria och EU i Abuja den 27 november 2014,

–  med beaktande av de preliminära slutsatserna från EU:s och Europaparlamentets valobservatörsuppdrag,

–  med beaktande av den regionala konferensen om säkerhet den 20 januari 2015 i Niamey,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, om det fortsatta våldet och den försämrade säkerhetssituationen i nordöstra Nigeria,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om möjligheten att anklaga medlemmar av Boko Haram för krigsförbrytelser,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och trosuppfattning,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter från 1981, ratificerad av Nigeria den 22 juni 1983,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som ratificerades av Nigeria den 29 oktober 1993,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Förbundsrepubliken Nigerias författning, som antogs den 29 maj 1999, och särskilt bestämmelserna om i kapitel IV,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt dess fakultativa protokoll,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som fastställer att principen om en konsekvent utvecklingspolitik ska beaktas i alla yttre åtgärder som EU vidtar,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nigeria är Afrikas mest befolkade och etniskt diversifierade land, och kännetecknas av regionala och religiösa klyftor och en skiljelinje mellan nord och syd med enorma ekonomiska och sociala skillnader.

B.  Trots att Nigeria är Afrikas största ekonomi och en viktig handelspartner till EU och trots sina rika naturtillgångar, hör Nigeria till de mest ojämlika länderna i världen. Mer än 70 % av dess befolkning lever på under 1,25 US-dollar per dag medan 10 % av landets befolkning kontrollerar över 90 % av landets tillgångar och resurser.

C.  De attacker som genomfördes av Boko Haram den 3–8 januari 2015 riktade sig mot Baga och sexton omkringliggande städer och byar. Närmare 3 700 byggnader förstördes enligt satellitbilder och tusentals människor dödades.

D.  Boko Haram har intagit och hållit ett antal städer i nordöstra Nigeria och fortsätter att tvångsrekrytera civila till sina led, däribland många barn. Boko Harams våld har lett till mer än 22 000 människors död sedan 2009. Måltavla har urskillningslöst varit kristna, muslimer och vem som helst som inte delar dess dogmatiska och extrema uppfattningar. I mars 2015 svor Boko Haram trohet till gruppen Islamiska staten. Hundratals kroppar hittades den 27 mars 2015 i den nordöstra staden Damasak, uppenbarligen offer för Boko Haram.

E.  Mer än 270 flickor kidnappades i april 2014 från en statlig skola i Chibok (delstaten Borno). Majoriteten saknas fortfarande och löper stor risk för att bli föremål för sexuellt våld, slaveri och tvångsäktenskap. Sedan dess har ytterligare hundratals personer förts bort av Boko Haram. Den 28 april 2015 räddades nästan 300 flickor och kvinnor i Sambisaskogen.

F.  Enligt FN:s uppskattningar har våldet i delstaterna Borno, Yobe och Adamawa drivit 1,5 miljoner människor på flykt, däribland 800 000 barn, samtidigt som över tre miljoner människor har drabbats av upproret.

G.  Fler än 300 000 nigerianer har flytt till nordvästra Kamerun och sydvästra Niger för att undkomma våldet, och hundratals nigerianer riskerar sina liv på migrationsvägarna till EU, i hopp om bättre levnadsförhållanden ur såväl ekonomisk och social som säkerhetsmässig synpunkt.

H.  Boko Haram har som mål att inrätta en fullständig islamisk stat i norra Nigeria, inbegripet shariadomstolar, och att förbjuda västerländsk utbildning.

I.  På grund av den ökande osäkerheten kan jordbrukare inte längre odla sina åkrar eller skörda sina produkter av rädsla för att bli attackerade av Boko Haram, vilket ytterligare försämrar livsmedelsförsörjningen.

J.  Antalet attacker, inbegripet genom att barn används som självmordsbombare, ökar och genomförs över stora områden, även i grannländerna Tchad och Kamerun.

K.  De nigerianska myndigheternas reagerade inledningsvis väldigt svagt vilket har gett upphov till en känsla av misstro hos befolkningen gentemot landets institutioner. Under den förra regeringen ägnade sig nigerianska soldater åt massfängslanden och utomrättsligt dödande och ett stort antal andra brott mot internationell rätt.

L.  Spridningen av Boko Haram-upproret till grannländerna belyser vikten av utökat samarbete och större insatser på regional nivå.

M.  Nigeria spelar en central roll i regional och afrikansk politik, och är en drivande kraft bakom regional integration genom Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).

N.  Oljeintäkterna har stadigt minskat och en ekonomisk kris hotar. Enligt vissa beräkningar stjäls olja i Nigeria till ett värde av mellan tre och åtta miljarder USD årligen. Årtionden av ekonomisk vanskötsel, instabilitet och korruption har hindrat investeringar i Nigerias utbildningssystem och sociala tjänster.

O.  Utbildning, läs- och skrivkunnighet, kvinnors rättigheter, social rättvisa och en rättvis fördelning av statliga inkomster i samhället genom skattesystem, minskning av ojämlikheter samt bekämpning av korruption och skatteflykt är centrala faktorer för att bekämpa fundamentalism, våld och intolerans.

P.  Terrorism utgör ett globalt hot, men världssamfundets insatser för att göra mer för att bekämpa Boko Haram i Nigeria har i viss mån varit avhängigt av ett fullständigt trovärdigt, ansvarsfullt och öppet val.

Q.  Nigeria är fortfarande en ung och sårbar demokrati, och landet drabbades av extrema våldsamheter till följd av resultatet av 2011 års val och anklagelserna om valfusk.

R.  Den oberoende nationella valkommissionen sköt upp valen från den 14 och 28 februari 2015 till den 28 mars och 11 april 2015, för att ge regeringen möjlighet att vidta militära åtgärder mot Boko Haram, och en regional insats inleddes i mars 2015.

S.  Det är främst Tchads armé som tillsammans med Niger och Kamerun strider mot Boko Haram, och dess fulla deltagande i kampen mot Boko Harams terrorister i Gamboru Ngala, Malam Fatori och Kangalam i Nigeria har bekräftats. Det höga pris som denna armé får betala i kriget mot terrorismen erkänns. Parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med de skadade och familjerna till de döda.

T.  Valkampanjen ägde rum i ett spänt klimat, och incidenter av valrelaterat våld rapporterades från alla delar av landet, särskilt i de södra och sydvästra delarna. Boko Haram genomförde attacker för att föröka hindra folk från att rösta, kampanjbestämmelserna kränktes och det förekom röstköp.

U.  Lokala och internationella observatörer noterade systemsvagheter, särskilt vad gäller rösträkningen, de sittande makthavarnas missbruk av sin ställning och användningen av våld. Ingen systematisk manipulation observerades dock.

V.  EU har genomfört ett långvarigt valobservatörsuppdrag på inbjudan av regeringen, i vilket en delegation från Europaparlamentet ingick. Afrikanska unionen, Samväldet och Ecowas genomförde också valobservatörsuppdrag.

W.  General Muhammadu Buhari, presidentkandidat för oppositionspartiet All Progressive Congress (APC), utropades den 31 mars 2015 till segrare i valet, och den sittande presidenten erkände lugnt sitt nederlag. Oppositionen (APC) fick en majoritet av rösterna både för presidentposten samt i senaten och representanthuset i fyra av sex geopolitiska områden.

X.  Färre kvinnor valdes jämfört med 2011, då det redan uppvisades en negativ trend.

Y.  17 procent av flickorna är gifta innan de fyller 15 år och barnäktenskapen utgör hela 76 procent i den nordvästra regionen. Nigeria har det högsta absoluta antalet fall av kvinnlig könsstympning i världen, som uppgår till runt en fjärdedel av de beräknade 115–130 miljoner könsstympade kvinnorna i världen.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det pågående och alltmer oroande våldet, däribland den fortsatta vågen av skott- och bombdåd, självmordsbombningar, sexuellt slaveri och annat sexuellt våld, kidnappningar och andra våldsdåd som terroristsekten Boko Haram begår mot civila, statliga och militära mål i Nigeria, vilket har lett till tusentals dödade och sårade människor och drivit hundratusentals på flykt, och vilket kan utgöra brott mot mänskligheten

2.  Europaparlamentet beklagar djupt massakern på oskyldiga män, kvinnor och barn, och står sida vid sida med det nigerianska folket i dess beslutsamhet att bekämpa alla former av terrorism i sitt land. Parlamentet hyllar alla journalisters och människorättsförsvararnas insatser för att fästa väldens uppmärksamhet vid Boko Harams extremism och de oskyldiga offren för deras våld.

3.  Europaparlamentet påminner om att ett år har gått sedan bortförandet av 276 flickor från en skola utanför Chibok, och enligt människorättsgrupper har minst ytterligare 2 000 flickor och kvinnor tillfångatagits. Parlamentet uppmanar regeringen och det internationella samfundet att göra allt som står i deras makt för att hitta de bortförda personerna och befria dem.

4.  Europaparlamentet uppmanar den nyvalde presidenten att hålla sina vallöften och satsa alla resurser på att få ett slut på Boko Harams våld, återupprätta stabiliteten och säkerheten i hela landet och ta itu med de underliggande orsakerna till denna terrorism. Presidenten uppmanas särskilt att vidta kraftfullare åtgärder i kampen mot den interna korruptionen, vanskötseln och ineffektiviteten inom de statliga institutionerna och armén, som har gjort dessa oförmögna att hantera det gissel som Boko Haram utgör i norra delen av landet samt att vidta åtgärder för att beröva Boko Haram deras olagliga inkomstkällor, genom samarbete med grannländerna, särskilt med avseende på smuggling och olaglig handel.

5.  Europaparlamentet uppmanar Nigerias religiösa auktoriteter och ledare att aktivt samarbeta med det civila samhället och offentliga myndigheter för att bekämpa extremism och radikalisering.

6.  Europaparlamentet uppmanar även de nya nigerianska myndigheterna att anta en färdplan för den sociala och ekonomiska utvecklingen i de nordliga och sydliga staterna för att komma till rätta med problemen med fattigdom och ojämlikhet, utbildningsmöjligheter och tillgång till hälso- och sjukvård och främja en rättvis fördelning av oljeintäkterna i samband med en decentralisering, vilka är en orsak till våldsspiralen. De nigerianska myndigheterna uppmanas också att på allvar vidta åtgärder för att få ett slut på kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och barnarbete. EU bör använda alla sina verktyg för att främja åtgärderna och för att effektivt hindra olagliga finansiella flöden samt skattebedrägerier och skatteflykt, och främja demokratiskt internationellt samarbete i skattefrågor.

7.  Europaparlamentet välkomnar den beslutsamhet som uttrycktes på det regionala toppmötet i Niamey den 20 och 21 januari 2015 av de 13 deltagande länderna, särskilt Tchads militära engagemang för att tillsammans med Kamerun, Niger och Nigeria ta upp kampen mot terroristhoten från Boko Haram. Parlamentet efterlyser ökade regionala insatser, med hjälp av alla tillgängliga verktyg, i full överensstämmelse med folkrätten. Parlamentet uppmanar särskilt Ecowas att fortsätta genomförandet av sin nya strategi för terrorismbekämpning och att ägna särskild uppmärksamhet åt att hindra gränsöverskridande illegala flöden av vapen, stridande och smuggling. Parlamentet vidhåller att våldet utan detta samarbete sannolikt kommer att fortsätta och undergräva freden och stabiliteten i hela regionen. Parlamentet framhåller i detta hänseende att Boko Haram svurit trohet till Islamiska staten och att det är nödvändigt att förhindra att dessa två terroristorganisationer utökar sin samordning och sitt samarbete och att hotet utvidgas.

8.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som tagits av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, och uppmanar Afrikanska unionen att skyndsamt inleda konkreta åtgärder tillsammans med alla berörda länder för att samordna kampen mot terroristgrupper i Sahelregionen. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att stödja utvecklingen av regionala mekanismer för konflikthantering såsom den afrikanska beredskapsstyrkan samt möjligheten att använda den fredsbevarande resursen för Afrika och EU:s krishanteringsverktyg.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen det internationella samfundet att göra mer för att hjälpa den nigerianska regeringen att bekämpa Boko Haram och att ta upp de grundläggande orsakerna till terrorism, eftersom endast ett globalt svar kan säkerställa att våld och fundamentalism upphör för gott.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fullgöra sitt åtagande att tillhandahålla ett brett utbud av politiskt, utvecklingsrelaterat och humanitärt stöd till Nigeria och dess folk i kampen mot hotet från Boko Haram och för att säkerställa landets utveckling. EU måste fortsätta den politiska dialogen med Nigeria i enlighet med artikel 8 i det reviderade Cotonouavtalet, och att i samband därmed ta upp frågor som är kopplade till de grundläggande mänskliga rättigheterna, däribland tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet och förbud av alla former av diskriminering, i enlighet med internationella, regionala och nationella människorättsinstrument.

11.  Europaparlamentet uppmanar även det internationella samfundet att hjälpa de nigerianska flyktingarna i grannländerna. EU:s medlemsstater måste utan dröjsmål upprätta ett trovärdigt och holistiskt europeiskt system för att hantera migrationsvägarna från Afrika söder om Sahara till Mellanöstern och norra Afrika, erbjuda möjligheter till hållbar utveckling till ursprungsländer såsom Nigeria och få ett slut på de mänskliga tragedier som utspelar sig på dessa vägar.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU att undersöka hur Boko Haram finansieras och lyfta frågan om öppenhet i handeln med naturtillgångar, inbegripet olja, för att undvika att företag underblåser konflikter. Parlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna och utländska företag att bidra till stärkandet av styrningen inom utvinningssektorn genom att hålla sig till utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet och offentliggöra hur mycket företag betalar till den nigerianska staten.

13.  Europaparlamentet anser Nigerias regering har rättigheten och ansvaret att försvara sin befolkning mot terrorism, men insisterar på att sådana insatser måste genomföras med respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

14.  Europaparlamentet efterlyser en grundlig utredning av anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna, däribland utomrättsliga avrättningar, tortyr, godtyckliga gripanden och utpressningsrelaterade övergrepp. Parlamentet anser att sådana metoder inte kan försvaras som ett sätt att bekämpa det hot som Boko Haram och andra terrororganisationer utgör. Parlamentet anser att Nigerias rättssystem behöver reformeras omgående för att säkerställa effektiv rättskipning i brottmål i syfte att bekämpa terrorism, och att även Nigerias statliga säkerhetsstyrkor behöver reformeras.

15.  Europaparlamentet kräver att sårade soldater får lämplig behandling och flickor och kvinnor som utsätts för våldtäkt i samband med väpnade konflikter erbjuds alla tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa vid EU-finansierade humanitära inrättningar, i enlighet med Genèvekonventionens artikel 3 som föreskriver att sårade och sjuka ska få all den läkarvård deras situation kräver, utan negativ åtskillnad.

16.  Europaparlamentet gratulerar general Muhammadu Buhari från All Progressives Congress (APC) till att ha vunnit presidentvalet och alla från samtliga partier som har fått en plats i senaten och representanthuset, eller har valts till guvernör eller ledamöter i parlamentet. Parlamentet lovordar de kandidater som lugnt har erkänt sitt nederlag, till att börja med den sittande presidenten och kandidaten Goodluck Jonathan, och välkomnar alla politiska partiers och kandidaters fortsatta åtagande att respektera fredliga val och uppmanar dem till att även i fortsättningen acceptera resultaten utan våldsamheter.

17.  Europaparlamentet gratulerar det nigerianska folket för dess engagemang för demokrati och dess mobilisering under valprocessen och uppmanar de nigerianska myndigheterna att införa god styrning och främja mer ansvarstagande demokratiska institutioner. Ett maktskifte genom allmänna val visar på en förstärkning av demokratin i Nigeria och kan utgöra modell för andra afrikanska länder.

18.  Europaparlamentet välkomnar den beslutsamhet med vilken Nigerias oberoende nationella valkommission har genomfört en trovärdig och så transparent och rättvis valprocess som möjligt trots de inre och yttre problem och påtryckningar som den varit föremål för, och särskilt att personer med funktionsnedsättning har fått delta.

19.  Europaparlamentet uppmanar offren för missförhållanden att framföra sina klagomål via officiella mekanismer för tvistlösning, och uppmanar de nigerianska myndigheterna att för var och en av klagomålen genomföra en trovärdig utredning och rättslig prövning. Parlamentet uppmanar EU att stödja utvecklingen av dessa mekanismer.

20.  Europaparlamentet uppmanar den nigerianska regeringen att främja kvinnors deltagande i samhällslivet och det politiska livet.

21.  Europaparlamentet upprepar att lagen mot homosexualitet och dödsstraffet bör avskaffas.

22.  Europaparlamentet uppmanar de nigerianska myndigheterna att vidta akuta åtgärder i Nigerdeltat, bland annat åtgärder för att få slut på olaglig oljerelaterad verksamhet och att tillhandahålla hjälp för personer som utsatts för förorening. EU och medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla teknisk expertis och resurser för att återställa området. Parlamentet begär att alla företag som är verksamma i området bedriver sin verksamhet enligt högsta internationella standard och avstår från alla åtgärder som kan inverka negativt på miljön och lokalsamhällena.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nigerias regering och parlament samt Afrikanska unionens och Ecowas representanter.

(1) EUT L 160, 29.5.2014, s. 27.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy