Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0406/2015

Keskustelut :

PV 30/04/2015 - 16.1
CRE 30/04/2015 - 16.1

Äänestykset :

PV 30/04/2015 - 17.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0186

Hyväksytyt tekstit
PDF 247kWORD 67k
Torstai 30. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Nadija Savtšenkon tapaus
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. huhtikuuta 2015 Nadija Savtšenkon tapauksesta (2015/2663(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta ja erityisesti 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä(1) sekä 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(2),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 4. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Nadija Savtšenkon pidätyksen jatkumisesta,

–  ottaa huomioon Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Minskissä 12. helmikuuta 2015 ja joka kokonaisuudessaan hyväksyttiin 17. helmikuuta 2015 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2202 (2015),

–  ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2015 annetun EU:n julkilausuman Ukrainan kansalaisten kaappaamisesta ja laittomasta pidättämisestä Venäjän federaation toimesta,

–  ottaa huomioon kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräykset ja erityisesti 12. elokuuta 1949 hyväksytyn Geneven sopimuksen sotavankien kohtelusta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan 17. huippukokouksen johdosta annetun Ukrainan presidentin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan yhteisen julkilausuman, jossa kehotetaan pikaisesti vapauttamaan kaikki panttivangit ja laittomasti pidätetyt henkilöt, mukaan luettuna Nadija Savtšenko,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Itä-Ukrainan alueella sijaitsevan niin sanotun Luhanskin kansantasavallan venäläismieliset taistelijat laittomasti kaappasivat sotilaslentäjän ja Ukrainan armeijan entisen aktiiviupseerin, luutnantti Nadija Savtšenkon Ukrainan alueella 18. kesäkuuta 2014, pidättivät hänet ja siirsivät sitten laittomasti Venäjän federaatioon;

B.  ottaa huomioon, että vuonna 1981 syntyneellä Savtšenkolla on takanaan menestyksekäs sotilasura, jonka aikana hän ollut ainoa naissotilas Ukrainan rauhanturvajoukoissa Irakissa ja ensimmäinen Ukrainan ilmavoimien sotilasakatemiassa opiskellut nainen ja että hän osallistui Aidar-pataljoonan vapaaehtoisena taisteluun Itä-Ukrainassa, jossa hänet kaapattiin;

C.  ottaa huomioon, että 24. huhtikuuta 2015 venäläinen tutkintakomitea esitti lopulliset syytteet Nadija Savtšenkoa vastaan (avunanto kahden tai useamman henkilön murhaan, avunanto yritykseen kahden tai useamman henkilön henkeä vastaan ja luvaton Venäjän federaation rajan ylittäminen);

D.  ottaa huomioon, että Nadija Savtšenko on Verhovna Radan jäsen ja Ukrainan valtuuskunnan jäsen Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa; ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen työjärjestysasioita, koskemattomuutta ja institutionaalisia asioita käsittelevä valiokunta on vahvistanut hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio kiistää Nadija Savtšenkolle myönnetyn diplomaattisen koskemattomuuden Verhovna Radan jäsenenä; ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on toteuttanut Savtšenkon vapauttamiseksi useita toimenpiteitä, joiden joukossa on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma 2034 (2015), jossa pyydetään hänen välitöntä vapauttamistaan ja hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa kunnioittamista Ukrainan valtuuskunnan jäsenenä Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on sopinut kaikkien poliittisten panttivankien ja laittomasti pidätettyjen henkilöiden vaihtamisesta Minskin sopimusten mukaisesti ja lukumäärästä riippumatta, ja että tämän oletettiin tapahtuvan viimeistään viidentenä päivänä raskaiden aseiden poisvetämisen jälkeen; ottaa huomioon, että Nadija Savtšenkolle on useaan kertaan tarjottu armahdusta sillä ehdolla, että hän myöntää syyllisyytensä;

F.  ottaa huomioon, että Nadija Savtšenko on ollut nälkälakossa yli kolme kuukautta protestina laitonta pidättämistään vastaan; ottaa huomioon, että hänet on pakotettu psykiatrisiin tutkimuksiin ja hoitoihin; ottaa huomioon, että Moskovassa olevat tuomioistuimet ovat hylänneet Nadija Savtšenkon vetoomukset tutkintavankeuttaan vastaan; ottaa huomioon, että samaan aikaan hänen terveydentilansa on heikentynyt; ottaa huomioon, että EU ja useat jäsenvaltiot ovat ilmaisseet tätä koskevan aidon humanitaarisen huolensa; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle ja Kansainväliselle punaiselle ristille on esitetty useita vetoomuksia Nadija Savtšenko vapauttamiseksi;

1.  vaatii vapauttamaan Nadija Savtšenkon välittömästi ja ehdoitta; tuomitsee Venäjän federaation Nadija Savtšenkon laittomasta kaappaamisesta, pitämisestä vankilassa lähes vuoden ajan ja hänen tutkinnastaan; kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan Minskin sopimuksen mukaista sitoumustaan ja erityisesti sovittua Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa pakettia; katsoo, että Venäjällä ei ole oikeudellisia perusteita eikä tuomiovaltaa minkäänlaisten toimien, kuten pidättämisen, tutkinnan tai syyttämisen, toteuttamiseen Nadija Savtšenkoa vastaan;

2.  katsoo, että Nadija Savtšenkon pitäminen sotavankina Venäjällä sijaitsevassa vankilassa on Geneven sopimuksen vastaista; korostaa, että hänen laittomasta vangittuna pitämisestään Venäjällä vastuussa olevat voivat joutua toimistaan kansainvälisten pakotteiden tai oikeudellisten menettelyjen kohteiksi;

3.  muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että Savtšenkon terveydentila on yhä erittäin heikko ja että kyseiset viranomaiset ovat suoraan vastuussa hänen turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan; kehottaa Venäjän viranomaisia sallimaan puolueettomille kansainvälisille lääkäreille pääsyn Savtšenkon luo ja takaamaan, että lääketieteellisiä ja psykologisia tutkimuksia toteutetaan ainoastaan Savtšenkon suostumuksella ja ottaen huomioon hänen pitkän nälkälakkonsa vaikutukset; kehottaa Venäjää sallimaan kansainvälisille humanitaarisille järjestöille pysyvän päästyn Savtšenkon luo;

4.  kehottaa välittömästi vapauttamaan kaikki muut Ukrainan kansalaiset, mukaan lukien ukrainalaisen elokuvaohjaajan Oleg Sentsovin ja Khaizer Dzhemilevin, joita pidetään laittomasti vangittuina Venäjällä;

5.  kehottaa Ranskan presidenttiä ja Saksan liittokansleria sekä asiaankuuluvia ulkoministereitä ottamaan Nadija Savtšenkon vapauttamista koskevan kysymyksen esille Minskin sopimuksen täytäntöönpanoa käsittelevän kontaktiryhmän seuraavissa kokouksissa Normandian menettelytavan mukaisesti; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) jatkamaan Nadija Savtšenkon tapauksen tarkkaa seuraamista ja ottamaan sen esille eri muodoissa ja kokouksissa Venäjän viranomaisten kanssa sekä tiedottamaan Euroopan parlamentille toimien tuloksista;

6.  painottaa, että Nadija Savtšenkon vapauttaminen on välttämätöntä askel paitsi kohti Ukrainan ja Venäjän välisiä parempia suhteita myös osoitus siitä, että Venäjän viranomaiset kunnioittavat perusihmisoikeuksia;

7.  muistuttaa, että Nadija Savtšenko valittiin Ukrainan parlamentin jäseneksi lokakuussa 2014 pidetyissä Ukrainan parlamenttivaaleissa ja on Ukrainan valtuuskunnan jäsen Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa ja että siinä ominaisuudessa hänelle on myönnetty kansainvälinen koskemattomuus; muistuttaa Venäjää sen kansainvälisestä velvoitteesta kunnioittaa Savtšenkon koskemattomuutta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehelle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0074.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö