Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0373/2015

Forhandlinger :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Afstemninger :

PV 30/04/2015 - 17.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0187

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 69k
Torsdag den 30. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i flygtningelejren Yarmouk i Syrien
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 30. april 2015 om situationen i Yarmoukflygtningelejren i Syrien (2015/2664(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den humanitære folkeret,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

–  der henviser til erklæringen af 10. april 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring om situationen i Yarmouk i Syrien,

–  der henviser til erklæringen af 18. april 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af Den Europæiske Union om situationen i Yarmoukflygtningelejren i Syrien,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2139(2014), 2165(2014) og 2191(2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5 og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at IS/Daesh den 1. april 2015 angreb den palæstinensiske flygtningelejr i Yarmouk; der henviser til, at Assadregimet fortsatte granatbeskydningerne og luftangrebene på lejren som svar på IS' angreb, og at der i hele lejren var intensive gadekampe mellem på den ene side bevæbnede anti-Assadoppositionsgrupper, Aknaf Bait al-Makdis og på den anden side IS/Daesh og Jabhat al-Nusra; der henviser til, at palæstinensiske militære enheder med hjælp fra syriske oprørere den 16. april 2015 tvang IS/Daesh-krigerne til at fortrække fra lejren; der henviser til, at IS/Daesh' tilbagetrækning giver den affilierede al-Qaede gruppe Jabhat al-Nusra langt den største kontrol over lejren;

B.  der henviser til, at Yarmouk, der er den største palæstinensiske flygtningelejr i Syrien, og som blev oprettet i 1957 for at huse mennesker på flugt fra den arabiske-israelske konflikt, har været underlagt kampe mellem den syriske regering og væbnede grupper såsom Jabhat al-Nusra og Den Frie Syriske Hær; der henviser til, at der før den syriske konflikt boede 160 000 civile i lejren, mens der i dag kun er 18 000 tilbage;

C.  der henviser til, at de 480 000 palæstinensiske flygtninge er en særlig sårbar gruppe under krisen i Syrien; der henviser til, at de bor spredt over 60 lejre i regionen; der henviser til, at 95 % af de palæstinensiske flygtninge for tiden beror på hjælp fra De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) for at få opfyldt deres daglige behov for føde, vand og sundhedspleje;

D.  der henviser til, at den civile befolkning i Yarmouklejren har været under belejring siden december 2012 og udsat for vilkårlige bombninger af Assadregimet og fortsat er fanget i lejren; der henviser til, at 18 000 civile palæstinensere og syrere i Yarmouk, herunder 3 500 børn, ifølge UNRWA mangler den mest grundlæggende humanitære bistand;

E.  der henviser til, at der er en permanent sundhedskrise i lejren, at der var en tyfusepidemi og en hepatitis A-epidemi i 2014, at vandrelaterede sygdomme er endemiske, og at der er en udbredt fejlernæring med alle de kendte følger heraf;

F.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd har opfordret alle parterne i den syriske borgerkrig til at tillade humanitær adgang til Yarmouklejren og til uden nogen form for obstruktion at tillade humanitær hjælp at nå frem til den;

G.  der henviser til, at Kommissionen har frigivet en øjeblikkelig nødfinansiering på 2,5 mio. EUR i form af likvide midler og nødhjælpsforsyninger til UNRWA's operationer for at yde livsvigtig bistand til palæstinensiske flygtninge i Syrien;

H.  der henviser til, at derudover og som led i EU’s humanitære støtte til Syrien i 2015 vil støtten lette en hurtig humanitær indsats for at imødekomme behovene hos sårbare familier; der henviser til, at denne støtte omfatter alle dele af Syrien, som er berørt af konflikten, med særlig fokus på den seneste vold i Yarmouk, Idlib, Dara'a og Aleppo;

I.  der henviser til, at det syriske regimes og andre krigsførende styrkers fortsatte afvisning af humanitær bistand til de flygtninge, der lever i Yarmouklejren, er en overtrædelse af den humanitære folkeret; der henviser til, at UNRWA's kapacitet til at gennemføre livsreddende katastrofeindsatser som reaktion på pludselige begivenheder, såsom de, der overgår Yarmouk, i høj grad er undermineret af en kronisk underfinansiering af humanitære interventioner i Syrien;

1.  udtrykker sin dybeste bekymring over den fortsatte forværring af den sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Syrien og navnlig i den palæstinensiske flygtningelejer i Yarmouk og i andre palæstinensiske lejre; gentager sit store vilje til at støtte ofrene for den syriske konflikt;

2.  fordømmer overtagelsen af Yarmouklejren og de terrorhandlinger, som IS/Daesh og Jabhat al-Nusra har begået, samt Assadregimets belejring af Yarmouk og bombardering af lejren, herunder med tøndebomber, der pådrager den berørte befolkning forfærdelige lidelser; kræver en øjeblikkelig ophævelse af belejringen og et stop for alle angreb på civilbefolkningen;

3.  udtrykker sin dybe bekymring med hensyn til de menneskerettighedsforkæmpere, der er tilbageholdt i Yarmouklejren og de, der er tilbageholdt af de syriske sikkerhedsstyrker; opfordrer alle bevæbnede grupper i Yarmouklejren til at indstille deres angreb mod menneskerettighedsforkæmpere;

4.  opfordrer indtrængende til, at der skabes en neutral status for Yarmouk, og at civilbefolkningen i lejren, navnlig børn og kvinder, beskyttes, og at der sikres lægefaciliteter, skoler og tilflugtssteder;

5.  understreger, at den igangværende krig i Syrien og den trussel, som IS/Daesh udgør, skaber en alvorlig fare for befolkningen i Syrien og for det bredere Mellemøsten; opfordrer EU til at bidrage til den fælles indsats for at mildne den humanitære krise og spille en rolle med hensyn til at hjælpe nabolandene med at give husly til de flygtninge, der flygter fra konflikten i Syrien, hvoraf mange mister livet på både i Middelhavet;

6.  tilskynder til gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2139(2014), 2165(2014) og 2191(2014) i hele Syrien; opfordrer alle involverede parter i konflikten til at give UNRWA, ICRC og andre internationale hjælpeorganisationer uhindret adgang til Yarmoukflygtningelejren og sikre en umiddelbar og ubetinget humanitær adgang, mulighed for at evakuere civile og til at skabe en sikker passage for alle civile, der ønsker at forlade lejren; opfordrer til, at der skabes humanitære korridorer, der hverken kontrolleres af det syriske regime eller af IS/Daesh eller Jabhat al-Nusra i lyset af de store og fortsatte krænkelser af den humanitære folkeret;

7.  glæder sig over, at Kommissionen har frigivet en øjeblikkelig nødfinansiering på 2,5 mio. EUR til UNRWA's operationer for at yde livsvigtig bistand til palæstinensiske flygtninge i Syrien; roser INRWA for det vigtige arbejde, det udfører, og udtrykker sin stærke vilje til fortsat at samarbejde med UNRWA's generalkommissær Pierre Krähenbühl og alle andre parter for at lindre lidelserne for dem, der i den største nød; betoner, at det er nødvendigt, at EU og dens medlemsstater øger deres støtte til UNRWA's nødhjælpsindsats for civile i Yarmouk og andre dele i Syrien og sikrer, at alle palæstinensiske flygtninge, værtssamfund og andre modtager den bistand, de behøver; tilskynder EU til at deltage i finansieringen af UNRWA's appel om katastrofehjælp på 30 mio. dollars og støtte UNRWA både diplomatisk og politisk;

8.  fordømmer på det kraftigste misbrug af børn, massakrer, tortur, drab og seksuel vold, som befolkningen i Syrien er offer for; understreger, hvor vigtigt det er at træffe passende foranstaltninger til at sikre sikkerheden for uskyldige civile, herunder kvinder og børn; erkender, at kvinder og piger er hyppige ofre for krigsvoldtægter i den syriske konflikt, herunder i regimets fængsler; understreger, at den fælles artikel 3 i Genèvekonventionen garanter at alle sårede og syge kan få den lægelige hjælp, som deres tilstand kræver, og uden negativ forskelsbehandling; opfordrer yderne af humanitær hjælp til at yde alle former for sundhedsydelser i de EU-finansierede humanitære faciliteter;

9.  udtrykker sin fulde støtte til den indsats, som FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, yder for at tilvejebringe lokale våbenhviler og humanitære pauser fra alle sider for at yde humanitær hjælp; gentager sin opfordring til EU til at tage diplomatiske initiativer med dette formål for øje;

10.  gentager sin opfordring til, at der findes en varig løsning på den syriske konflikt gennem en omfattende og syriskledet inklusiv politisk proces på grundlag af Genèvekommunikéet af juni 2012, der kan føre til et reelt politisk skifte i Syrien, der kan opfylde det syriske folks berettigede forventninger og give dem mulighed for at bestemme deres egen fremtid på en uafhængig og demokratisk måde; glæder sig over bekendtgørelsen af, at der vil blive holdt nye Genèvesamtaler i maj mellem Assadregimet, oppositionen, medlemmer af FN's Sikkerhedsråd samt regionale magter, herunder Iran;

11.  er fortsat overbevist om, at der ikke kan opnås vedvarende fred i Syrien, hvis ikke gerningsmændene til de begåede forbrydelser, herunder i forbindelse med Yarmouklejren, stilles til ansvar; gentager sit krav om, at situationen i Syrien henvises til Den Internationale Straffedomstol; opfordrer EU og dens medlemsstater til alvorligt at overveje de seneste henstillinger fra FN's undersøgelseskommission om oprettelse af en særdomstol for de i Syrien begåede forbrydelser;

12.  er af den opfattelse, at Parlamentet bør foretage et ad hoc-besøg til Yarmouklejren for uafhængigt at vurdere den humanitære situation, så snart sikkerhedsbetingelserne gør dette muligt, i samordning med FN og uafhængigt af Assadregimet og alle andre parter i konflikten;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og alle parter involveret i konflikten i Syrien.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik