Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2664(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0373/2015

Debaty :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Głosowanie :

PV 30/04/2015 - 17.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0187

Teksty przyjęte
PDF 337kWORD 84k
Czwartek, 30 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Jarmuk w Syrii (2015/2664(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając międzynarodowe prawo humanitarne,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Syrii,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 10 kwietnia 2015 r. wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz komisarza do spraw pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego w sprawie sytuacji w Jarmuk w Syrii,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 18 kwietnia 2015 r. wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w imieniu Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców palestyńskich w Jarmuk w Syrii,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2139 (2014), 2165 (2014) i 2191 (2014),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że organizacja Państwo Islamskie/Daisz zaatakowała obóz dla uchodźców w Jarmuk dnia 1 kwietnia 2015 r.; mając na uwadze, że reżim prezydenta Assada kontynuował ostrzał i bombardowania obozu w odpowiedzi na atak Państwa Islamskiego oraz że w obozie doszło do intensywnych walk ulicznych między zbrojnymi grupami opozycyjnymi działającymi przeciwko prezydentowi Assadowi, Aknaf Bait al-Makdis, z jednej strony, a Państwem Islamskim/Daisz i Jabhat al-Nusra z drugiej strony; mając na uwadze, że dnia 16 kwietnia 2015 r. palestyńskie oddziały wojskowe wspomagane przez syryjskich rebeliantów zmusiły bojowników Państwa Islamskiego/Daisz do wycofania się z obozu; mając na uwadze, że w wyniku wycofania się Państwa Islamskiego/Daisz znaczną kontrolę nad obozem przejęło stowarzyszone z al-Kaidą ugrupowanie Jabhat al-Nusra ;

B.  mając na uwadze, że Jarmuk, największy obóz dla uchodźców palestyńskich w Syrii, utworzony w 1957 r. i przyjmujący ludzi uciekających z terenu konfliktu arabsko-izraelskiego, został wciągnięty w walki między syryjskim rządem a grupami zbrojnymi, takimi jak Jabhat al-Nusra i Wolna Armia Syrii; mając na uwadze, że przed wybuchem konfliktu w Syrii ponad 160 000 cywilów opuściło obóz, a dzisiaj pozostaje w nim jedynie 18 000 osób;

C.  mając na uwadze, że podczas kryzysu w Syrii 480 000 uchodźców palestyńskich pozostaje szczególnie narażoną grupą; mając na uwadze, że są oni rozproszeni w ponad 60 obozach w całym regionie; mając na uwadze, że 95% uchodźców palestyńskich polega obecnie na Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) w celu zaspokojenia codziennych potrzeb w zakresie żywności, wody i opieki zdrowotnej;

D.  mając na uwadze, że ludność cywilna w obozie Jarmuk jest oblegana od grudnia 2012 r., poddawana masowym bombardowaniom i ostrzałowi przez reżim prezydenta Asada i wciąż uwięziona wewnątrz obozu; mając na uwadze, że – zgodnie z informacjami UNRWA – 18 000 palestyńskich i syryjskich cywilów w Jarmuk, w tym 3 500 dzieci, potrzebuje najbardziej podstawowej pomocy humanitarnej;

E.  mając na uwadze, że w obozie stałe panuje kryzys zdrowotny, gdyż w 2014 r. wystąpiła epidemia tyfusu, a zapalenie wątroby typu A i choroby związane z wodą są endemiczne, podobnie jak i niedożywienie ze wszystkimi znanymi skutkami;

F.  mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała wszystkie strony wojny domowej w Syrii do umożliwienia dostępu pracowników organizacji humanitarnych do obozu w Jarmuk i do zezwolenia na dostarczanie bez przeszkód pomocy humanitarnej;

G.  mając na uwadze, że Komisja Europejska pilnie udostępniła środki finansowe w wysokości 2,5 mln EUR z przeznaczeniem na operacje ratunkowe UNRWA dla uchodźców palestyńskich w Syrii w formie pomocy finansowej i pomocy doraźnej;

H.  mając ponadto na uwadze, że – jako element unijnej pomocy humanitarnej dla Syrii w 2015 r. – wsparcie to pomoże szybko reagować na potrzeby humanitarne rodzin w najtrudniejszej sytuacji; mając na uwadze, że środki te są przeznaczone dla wszystkich stron dotkniętych konfliktem w Syrii, a szczególnie niedawnymi aktami przemocy w Jarmuk, Idlib, Darze i Aleppo;

I.  mając na uwadze, że trwająca odmowa przekazania pomocy humanitarnej uchodźcom przebywającym w obozie Jarmuk przez syryjski reżim i inne walczące strony jest sprzeczna z międzynarodowym prawem humanitarnym; mając na uwadze, że zdolność UNRWA do dalszego prowadzenia pilnych interwencji ratujących życie w odpowiedzi na pilne wydarzenia dotykające Jarmuk jest poważnie zagrożona chronicznym niedofinansowaniem działań humanitarnych wewnątrz Syrii;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie dalszym pogarszaniem się poziomu bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej w Syrii, w szczególności w obozie dla uchodźców palestyńskich w Jarmuk i w innych palestyńskich obozach; potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz wspierania ofiar konfliktu syryjskiego;

2.  potępia przejęcie obozu w Jarmuk i akty terrorystyczne przeprowadzane przez Państwo Islamskie/Daisz i Jabhat al-Nusra, a także oblężenie Jarmuk przez siły związane z reżimem prezydenta Assada i bombardowanie obozu, w tym z użyciem bomb beczkowych, co powoduje przerażające cierpienie dotkniętej konfliktem ludności; wzywa do natychmiastowego zaprzestania oblężenia i zakończenia wszystkich ataków na ludność cywilną;

3.  wyraża zaniepokojenie losem wszystkich obrońców praw człowieka przetrzymywanych w obozie w Jarmuk oraz tych, którzy są obecnie przetrzymywani w areszcie przez syryjskie siły bezpieczeństwa; wzywa wszystkie grupy zbrojne w obozie w Jarmuk do zaprzestania obierania za cel obrońców praw człowieka;

4.  wzywa do poszanowania neutralnego statusu Jarmuk i ochrony ludności cywilnej w obozie, w szczególności kobiet i dzieci, a także do ochrony punktów medycznych, szkół i miejsc schronienia;

5.  podkreśla, że tocząca się w Syrii wojna i zagrożenie, jakie od niedawna stanowi Państwo Islamskie/Daisz, narażają na poważne niebezpieczeństwo ludność Syrii oraz szerzej pojmowany Bliski Wschód; wzywa UE do przyczynienia się do wspólnych działań na rzecz złagodzenia kryzysu humanitarnego i do odegrania roli w niesieniu pomocy sąsiednim krajom w zapewnianiu schronienia uchodźcom uciekającym przed konfliktem w Syrii, z których wielu traci życie na łodziach na Morzu Śródziemnym;

6.  wzywa do wprowadzenia w życie na całym terytorium Syrii rezolucji 2139 (2014), 2165 (2014) i 2191 (2014) Rady Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do wszystkich stron zaangażowanych w konflikt o zezwolenie UNRWA, Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża i innym międzynarodowym organizacjom niosącym pomoc na swobodny dostęp do obozu dla uchodźców w Jarmuk w celu umożliwienia natychmiastowego i bezwarunkowego niesienia pomocy humanitarnej, ewakuacji rannych cywilów i zapewnienia bezpiecznego przejścia dla wszystkich cywilów, którzy chcą opuścić obóz; wzywa do utworzenia korytarzy humanitarnych, które nie będą kontrolowane ani przez reżim syryjski, ani przez Państwo Islamskie/Daisz i Jabhat al-Nusra w świetle poważnych i ciągłych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, jakich się dopuszczają;

7.  z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie przez Komisję natychmiastowej pomocy finansowej w sytuacjach kryzysowych do kwoty 2,5 mln EUR przeznaczonej na operacje UNRWA w zakresie dostarczania pomocy ratującej życie palestyńskim uchodźcom w Syrii; pochwala UNRWA za ważną pracę, jaką wykonuje, i wyraża zdecydowane zaangażowanie w dalszą współpracę z komisarzem generalnym UNRWA Pierrem Krähenbühlem i wszystkimi innymi partnerami, aby pomóc złagodzić cierpienia osób najbardziej potrzebujących; podkreśla konieczność zwiększenia przez UE i jej państwa członkowskie poparcia dla akcji niesienia pomocy humanitarnej przez UNRWA ludności cywilnej w Jarmuk i innych częściach Syrii, zapewniając, że wszyscy uchodźcy palestyńscy, przyjmujące ich społeczności i inne podmioty otrzymają potrzebną im pomoc; wzywa UE do udziału w finansowaniu pilnej pomocy niesionej przez UNRWA, na którą potrzeba 30 mln USD, oraz do okazania UNRWA wsparcia dyplomatycznego i politycznego;

8.  zdecydowanie potępia niegodziwe traktowanie dzieci, rzezi, tortury, zabójstwa i przemoc seksualną, których ofiarą pada ludność syryjska; podkreśla znaczenie podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa niewinnej ludności cywilnej, w tym kobietom i dzieciom; przyznaje, że kobiety i dziewczęta są często ofiarami gwałtów wojennych w konflikcie syryjskim, w tym w więzieniach reżimu; podkreśla wspólny artykuł 3 konwencji genewskich gwarantujący rannym i chorym wszelką niezbędną opiekę medyczną, jakiej wymaga ich stan, bez względu na przynależność do strony konfliktu; wzywa niosących pomoc humanitarną, aby zapewniali pełny zakres usług zdrowotnych w placówkach humanitarnych finansowanych ze środków UE;

9.  wyraża swoje pełne poparcie dla wysiłków podejmowanych przez specjalnego wysłannika ONZ do Syrii Staffana de Misturę mających na celu osiągnięcie zawieszenia broni na szczeblu lokalnym i wprowadzanie humanitarnych przerw w walkach honorowanych przez wszystkie strony, tak by można było nieść pomoc humanitarną; apeluje do UE o podjęcie inicjatywy na rzecz działań dyplomatycznych w tym kierunku;

10.  ponawia wezwanie do trwałego rozwiązania konfliktu syryjskiego przez pluralistyczny i prowadzony przez Syrię proces polityczny na podstawie komunikatu genewskiego z czerwca 2012 r., co doprowadzi do prawdziwej transformacji politycznej spełniającej uzasadnione aspiracje narodu syryjskiego i pozwalającej mu na niezależne i demokratyczne określenie własnej przyszłości; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź ponownego podjęcia rozmów genewskich, do którego dojdzie w maju, z udziałem przedstawicieli reżimu prezydenta Assada, opozycji i członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także mocarstw z regionu, w tym Iranu;

11.  jest przekonany, że jeżeli sprawcy przestępstw popełnionych w czasie konfliktu przez wszystkie jego strony, w tym w odniesieniu do obozu w Jarmuk, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, osiągnięcie trwałego pokoju w Syrii nie będzie możliwe; ponawia apel o przekazanie sprawy dotyczącej sytuacji w Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego; wzywa UE i jej państwa członkowskie do poważnego rozważenia niedawnego zalecenia komisji śledczej ONZ dotyczącego możliwości powołania specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych w Syrii;

12.  uważa, że Parlament musi przeprowadzić wizytę ad hoc w obozie dla uchodźców w Jarmuk w celu dokonania niezależnej oceny sytuacji humanitarnej, gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, w koordynacji z ONZ i niezależnie od reżimu prezydenta Assada czy innej strony konfliktu;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, specjalnemu wysłannikowi ONZ i Ligi Państw Arabskich do Syrii, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt syryjski.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności