Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0373/2015

Debatter :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 17.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0187

Antagna texter
PDF 168kWORD 299k
Torsdagen den 30 april 2015 - Strasbourg
Situationen i flyktinglägret Yarmouk i Syrien
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

Europaparlamentets resolution av den 30 april 2015 om situationen i flyktinglägret i Yarmuk i Syrien (2015/2664(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av uttalandet av den 10 april 2015 om situationen i Yarmuk i Syrien från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionsledamoten med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 april 2015 från vice ordföranden/den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om situationen i det palestinska flyktinglägret i Yarmuk i Syrien,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) och 2191 (2014),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 april 2015 attackerade IS/Daish det palestinska flyktinglägret i Yarmuk. Assadregimen fortsatte att utsätta lägret för artillerianfall och flygbombningar som svar på IS-attacken, och intensiva gatustrider utspelade sig i hela lägret mellan å ena sidan Assadfientliga väpnade oppositionsgrupper och Aknaf Bait al-Makdis och å andra sidan IS/Daish och Jabhat al‑Nusra. Den 16 april 2015 tvingade palestinska militära enheter, understödda av syriska rebeller, IS/Daishs stridande att retirera från lägret. I och med IS/Daishs reträtt står lägret mer eller mindre under al-Qaida-anknutna Jabhat al-Nusras kontroll.

B.  Yarmuk, det största palestinska flyktinglägret i Syrien, som upprättades 1957 för att ta emot människor på flykt undan den arabisk-israeliska konflikten, har dragits in i strider mellan den syriska regeringen och väpnade grupper som Jabhat al-Nusra och Fria syriska armén. Före den syriska konflikten bodde mer än 160 000 civila i lägret, i dag återstår endast 18 000.

C.  De 480 000 palestinska flyktingarna utgör fortsatt en särskilt känslig grupp i krisen i Syrien. De är utspridda i mer än 60 läger över hela regionen. 95 % av de palestinska flyktingarna är för närvarande beroende av Förenta nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) för att kunna tillgodose sina dagliga behov i fråga om livsmedel, vatten och vård.

D.  Civilbefolkningen i Yarmuklägret har varit under belägring sedan december 2012 och har utsatts för urskillningslösa bombningar och artillerianfall av Assadregimen; de sitter alltjämt fast inuti lägret. Enligt UNRWA är 18 000 palestinska och syriska civila i Yarmuk, däribland 3 500 barn, i behov av de allra mest grundläggande formerna av humanitärt bistånd.

E.  En permanent hälsokris råder i lägret; en tyfoidepidemi bröt ut 2014, och hepatit A och vattenrelaterade sjukdomar är endemiska, liksom undernäring, med alla konsekvenser detta innebär.

F.  FN:s säkerhetsråd har uppmanat alla parter i det syriska inbördeskriget att bevilja humanitärt tillträde till Yarmuklägret och att tillåta att humanitärt bistånd obehindrat når dit.

G.  Kommissionen har frigjort ett omedelbart katastrofbistånd på 2,5 miljoner euro som ska bidra till UNRWA:s insatser för att ge livräddande bistånd till palestinska flyktingar i Syrien i form av kontanter och katastrofhjälp.

H.  Dessutom, och som en del av EU:s humanitära bistånd till Syrien under 2015, kommer man med hjälp av stöd att främja snabba humanitära insatser som är inriktade på att tillgodose utsatta familjers behov. Biståndet omfattar alla de delar av Syrien som har påverkats av konflikten, med särskilt fokus på den senaste tidens våldshandlingar i Yarmuk, Idlib, Dara och Aleppo.

I.  Det faktum att den syriska regimen och andra stridande parter konsekvent vägrar låta humanitära insatser nå fram till flyktingarna i Yarmuklägret strider mot internationell humanitär rätt. UNRWA:s kapacitet att hålla igång livräddande katastrofinsatser som svar på akuta utvecklingsförlopp, som det i Yarmuk, undergrävs allvarligt av den kroniska underfinansieringen av humanitära insatser inuti Syrien.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den fortsatt försämrade säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Syrien, särskilt i det palestinska flyktinglägret i Yarmuk och i andra palestinska läger. Parlamentet upprepar sitt starka engagemang till stöd för offren i den syriska konflikten.

2.  Europaparlamentet fördömer IS/Daishs och Jabhat al-Nusras övertagande av Yarmuklägret och de terrorhandlingar de utfört, liksom Assadregimens belägring av Yarmuk och bombningen av lägret, bland annat genom tunnbomber, som utsätter den drabbade befolkningen för ett fasansfullt lidande. Parlamentet begär att belägringen omedelbart ska upphävas och att alla attacker mot civilbefolkningen ska upphöra.

3.  Europaparlamentet uttrycker oro över alla människorättsförsvarare som är frihetsberövade i Yarmuklägret och dem som för närvarande hålls i förvar av de syriska säkerhetsstyrkorna. Parlamentet uppmanar alla väpnade grupper i Yarmuklägret att sluta upp att använda människorättsförsvarare som måltavla.

4.  Europaparlamentet begär att Yarmuks neutrala status ska respekteras och att civilbefolkningen i lägret ska skyddas, särskilt kvinnor och barn, samt att sjukvårdsanläggningar, skolor och tillflyktsorter ska säkras.

5.  Europaparlamentet betonar att det krig som pågår i Syrien, tillsammans med hotet från IS/Daish, utgör en allvarlig fara för folket i Syrien och i Mellanöstern överlag. Parlamentet uppmanar EU att bidra till gemensamma insatser för att lindra den humanitära krisen samt att medverka till att hjälpa grannländerna att ge skydd åt flyktingar från konflikten i Syrien, av vilka många mister livet på båtar i Medelhavet.

6.  Europaparlamentet begär att FN:s säkerhets resolutioner 2139 (2014), 2165 (2014) och 2191 (2014) ska genomföras över hela Syriens territorium. Parlamentet uppmanar med kraft alla konfliktparter att bevilja UNRWA, Internationella rödakorskommittén och andra internationella biståndsorganisationer obehindrat tillträde till flyktinglägret i Yarmuk, möjliggöra omedelbart och villkorslöst humanitärt tillträde, evakuera sårade civilpersoner och garantera säker passage för alla civila som vill lämna lägret. Parlamentet vill att det upprättas humanitära korridorer som varken kontrolleras av den syriska regimen eller av IS/Daish och Jabhat al-Nusra, med tanke på deras grova och kontinuerliga kränkningar av internationell humanitär rätt.

7.  Europaparlamentet gläds åt att kommissionen frigjort ett omedelbart katastrofbistånd på 2,5 miljoner euro som ska bidra till UNRWA:s insatser för att ge livräddande bistånd till palestinska flyktingar i Syrien. Parlamentet lovordar UNRWA för dess viktiga arbete och uttrycker sitt starka engagemang för fortsatt samarbete med UNRWA:s generalsekreterare Pierre Krähenbühl och alla andra partner för att hjälpa till att lindra lidandet för dem som är i störst behov. Parlamentet framhåller att EU och dess medlemsstater måste öka sitt stöd till UNRWA:s katastrofhjälpsinsatser för civila i Yarmuk och andra delar av Syrien, och se till att alla palestinska flyktingar, värdsamhällen och andra får det bistånd de behöver. Parlamentet uppmanar med kraft EU att delta i finansieringen av det katastrofbistånd på 30 miljoner US-dollar som UNRWA vädjat om och att förse UNRWA med diplomatiskt och politiskt stöd.

8.  Europaparlamentet fördömer starkt de övergrepp mot barn, de massakrer, den tortyr, det dödande och det sexuella våld som den syriska befolkningen utsätts för. Parlamentet framhåller vikten av att vidta lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för oskyldiga civila, däribland kvinnor och barn. Parlamentet inser att kvinnor och flickor ofta utsätts för krigsvåldtäkter i den syriska konflikten, även i regimens fängelser. Parlamentet framhåller den gemensamma artikel 3 i Genèvekonventionerna, vilken garanterar sårade och sjuka all nödvändig medicinsk vård deras tillstånd kräver, utan negativ åtskillnad. Parlamentet uppmanar med kraft humanitära biståndsgivare att tillhandahålla ett fullständigt utbud av hälso- och sjukvårdstjänster vid EU-finansierade humanitära inrättningar.

9.  Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för de insatser som FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Misura, gör för att förmå alla parter till lokala vapenvilor och humanitära pauser för att möjliggöra leveranser av humanitärt bistånd. Parlamentet uppmanar på nytt EU att ta initiativ till diplomatiska insatser för detta ändamål.

10.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en hållbar lösning på den syriska konflikten genom en inkluderande och syriskledd politisk process på grundval av Genèvekommunikén från juni 2012, som kan leda till en verklig politisk övergång som uppfyller det syriska folkets rättmätiga förhoppningar och gör det möjligt för syrierna att själva bestämma över sin framtid på ett oberoende och demokratiskt sätt. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet att förnyade Genèvesamtal kommer att äga rum i maj mellan Assadregimen, oppositionen och medlemmar av FN:s säkerhetsråd samt regionala makter, däribland Iran.

11.  Europaparlamentet är alltjämt övertygat om att det inte kan bli någon hållbar fred i Syrien utan att ansvar utkrävs för de brott som begåtts av alla parter under konflikten, även för sådana som rör Yarmuklägret. Parlamentet kräver återigen att frågan om situationen i Syrien hänskjuts till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att noga överväga den nyligen utfärdade rekommendationen från FN:s undersökningskommission om att undersöka möjligheten att tillsätta en särskild domstol för de brott som begåtts i Syrien.

12.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att det avlägger ett ad hoc-besök i flyktinglägret i Yarmuk för att oberoende utvärdera den humanitära situationen, så snart säkerhetsläget medger detta, genom nära samordning med FN och oberoende av Assadregimen och alla andra konfliktparter.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda sändebud för Syrien, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet och alla parter som är inblandade i konflikten i Syrien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy