Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2665(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0418/2015

Debates :

PV 30/04/2015 - 16.3
CRE 30/04/2015 - 16.3

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 17.3
CRE 30/04/2015 - 17.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0188

Pieņemtie teksti
PDF 334kWORD 88k
Ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā
P8_TA(2015)0188RC-B8-0418/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 30. aprīļa rezolūcija par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (2015/2665(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Alžīriju, jo īpaši 2005. gada 9. jūnija rezolūciju par preses brīvību Alžīrijā(1) un 2002. gada 10. oktobra rezolūciju par asociācijas līguma noslēgšanu ar Alžīriju(2),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūciju par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā(3) un 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politiku, virzību uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem(4),

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. gada 13. maija paziņojumu pēc ES un Alžīrijas Asociācijas padomes astotās sanāksmes,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2012. gada 15. maija kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Īstenojot jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku” (JOIN(2012)0014),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada marta informatīvo paziņojumu par Eiropas Kaimiņattiecību politiku (EKP) 2013. gadā attiecībā uz Alžīriju,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada jūnija deklarāciju par dienvidu kaimiņvalstīm,

–  ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres paziņojumu vizītes laikā Alžīrijā 2012. gada septembrī par Navi Pillay,

–  ņemot vērā ES un Alžīrijas asociācijas nolīgumu, kas stājās spēkā 2005. gada 1. septembrī,

–  ņemot vērā minētā asociācijas nolīguma 2. pantu, kurā noteikts, ka demokrātijas principu un cilvēka pamattiesību ievērošana ir jāņem vērā pušu iekšpolitikā un ārpolitikā un tas ir nolīguma būtisks elements,

–  ņemot vērā Alžīrijas konstitūciju, ko pieņēma referendumā 1996. gada 28. novembrī, un jo īpaši tās 34.–36., 39., 41. un 43. pantu,

–  ņemot vērā uz Alžīrijas parlamenta vēlēšanām nosūtītās ES vēlēšanu novērošanas misijas 2012. gada 5. augusta galīgo ziņojumu,

–  ņemot vērā ES vadlīnijas par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, kuriem pievienojusies arī Alžīrija,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1948. gada Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību un SDO 1949. gada Konvenciju Nr. 98 par tiesībām apvienoties un slēgt darba koplīgumus,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Alžīrijā nesen notika protesti pret bezdarbu; tā kā Alžīrijas varasiestādes atzīst, ka demonstrantu prasības ir likumīgas; tā kā tomēr pēdējos četros gados un kopš 2015. gada sākuma vēl intensīvāk cilvēktiesību aizstāvji, tostarp darba tiesību aktīvisti, it īpaši Alžīrijas dienvidu reģionos tiek iebaidīti, mutiski apvainoti, pakļauti varmācībai un tiesiskai vajāšanai, bet vienlaikus pieaug ekonomiskie, sociālie un vides protesti;

B.  tā kā darba tiesību aktīvists Mohamed Rag no Bezdarbnieku tiesību aizsardzības nacionālās komitejas (Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, CNDDC) 2015. gada 22. janvārī Laguatas pilsētā tika arestēts un viņam piesprieda 18 mēnešu cietumsodu un naudassodu DZD 20 000 apmērā "par uzbrukumu drošības spēku darbiniekam pienākumu izpildes laikā" un tā kā šis spriedums apelācijas izskatīšanā 2015. gada 18. martā tika atstāts spēkā;

C.  tā kā 2015. gada 28. janvārī Laguatas pilsētā astoņi darba tiesību aktīvisti — CNDDC locekļi Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar un Djaballah Abdelkader — tika arestēti, kad ieradās pilsētas tiesas priekšā prasīt Mohamed Rag atbrīvošanu; tā kā šiem astoņiem aktīvistiem martā tika piespriests viena gada cietumsods ar 6 mēnešus ilgu nosacītu sodu un naudassods DZD 5 000 apmērā "par neatļautu/prettiesisku pulcēšanos" un "par spiediena izdarīšanu uz tiesnešu lēmumiem";

D.  tā kā Laguatā iepriekšminēto CNDDC aktīvistu tiesas sēdes laikā 2015. gada 11. martā tika izvietots neparasti daudz policistu, tādējādi liedzot sabiedrībai un aizstāvības lieciniekiem iekļūt tiesas zālē, un tā kā ārpus tiesas zāles policija apcietināja un vēlāk atbrīvoja gandrīz 50 mierīgos demonstrantus, kas pauda solidaritāti šiem deviņiem ieslodzītajiem;

E.  tā kā, lai gan 2011. gada februārī ārkārtas stāvoklis tika atcelts, reaģējot uz demokrātijas aizstāvju masveida protestu vilni, tomēr miermīlīgas pulcēšanās ierobežojumi tiesību aktos un praksē ir palikuši spēkā, jo īpaši 2001. gada 18. jūnija dekrēts, kas joprojām liedz publiskas demonstrācijas Alžīras pilsētā, un 1991. gada 2. decembra Likums Nr. 91-19 par publisku pulcēšanos un demonstrācijām, kas attiecībā uz visiem sabiedriskiem pasākumiem paredz saņemt iepriekšēju atļauju; tā kā Iekšlietu ministrija reti atļauj publisku pulcēšanos;

F.  tā kā jebkuram neatļautu demonstrāciju dalībniekam saskaņā ar Alžīrijas kriminālkodeksa 99. un 100. pantu var piespriest cietumsodu uz laiku no diviem mēnešiem līdz pieciem gadiem; tā kā 2014. gada janvārī — jaunu apvienību reģistrācijas beigu datumā — visas apvienības, kas netika apstiprinātas, tika padarītas par nelikumīgām; tā kā miermīlīgos protestus policija izdzenā, kas dažkārt tiek darīts vardarbīgi, un miermīlīgos demonstrantus var arestēt pirms demonstrācijas, lai tā nevarētu notikt;

G.  tā kā 2014. gadā Alžīrijas valdība ieviesa demokrātiju atbalstošas konstitucionālas izmaiņas un solīja veikt turpmākas reformas, lai aizsargātu cilvēktiesības un pamatbrīvības; tā kā šo reformu īstenošana līdz šim ir bijusi neapmierinoša;

H.  tā kā 2015. gada martā četri citi darba tiesību aktīvisti — CNDDC locekļi Rachid Aouine, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi un Ferhat Missa — El Vādas pilsētā tika arestēti un viņiem tika izvirzītas apsūdzības par kūdīšanu uz pulcēšanos; tā kā divi no viņiem tika attaisnoti, bet Rachid Aouine tika notiesāts un Youssef Sultani ir brīvībā līdz lietas izskatīšanai tiesā;

I.  tā kā 2012. gada janvārī stājās spēkā jauns likums par apvienībām (12-06), uzliekot nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības grupām ierobežojumus attiecībā uz apvienību izveidi, darbību, reģistrāciju un piekļuvi ārvalstu finansējumam; tā kā tas paredz arī kriminālsodus nereģistrētu, apturētu un likvidētu apvienību locekļiem, kam var piemērot brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem un lielu naudassodu, tādējādi ierobežojot biedrošanās brīvību;

J.  tā kā, lai gan 1990. gada 2. jūnija Likums Nr. 90-14 par arodbiedrību tiesību īstenošanu, paredz, ka darba ņēmēji drīkst veidot arodbiedrības, saņemot no iestādēm rakstisku atļauju, tomēr vairākos gadījumos iestādes atteicās izsniegt šādu atļauju, un līdz ar to arodbiedrība nevar likumīgi pārstāvēt darba ņēmējus;

K.  tā kā Alžīrijā, kurā notiek pārbaudes saistībā ar tās 2014. gada jūnija pieteikumu pievienoties SDO 87. konvencijai, SDO eksperti vairākos ziņojumos ir norādījuši, ka tiek pārkāptas darba ņēmēju tiesības streikot un veidot arodbiedrības pēc viņu pašu izvēles;

L.  tā kā 2012. gadā sākās sarunas par ES un Alžīrijas rīcības plānu saistībā ar EKP; tā kā, atzīstot abu pušu intereses nostiprināt dialogu un sadarbību par drošību un reģionāliem jautājumiem, Komisija 2014. gada martā tomēr pauda bažas par tiesiskās neatkarības trūkumu un situācijas pasliktināšanos attiecībā uz biedrošanās, pulcēšanās un vārda brīvību Alžīrijā;

M.  tā kā Alžīrija ir ANO Cilvēktiesību padomes locekle kopš 2014. gada janvāra,

1.  pauž bažas par miermīlīgo aktīvistu Rachid Aouine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar, Djaballah Abdelkader arestu un ieslodzīšanu, jo viņi ir apcietināti, neraugoties uz to, ka viņu darbības ir saskaņā ar Alžīrijas likumiem un atbilst starptautisko cilvēktiesību instrumentiem, kurus Alžīrija ir ratificējusi; prasa viņus atbrīvot un atsaukt visas izvirzītās apsūdzības;

2.  atgādina. ka Alžīrijai ir saistošs Asociācijas nolīguma 2. pants, ar ko nosaka, ka būtisks tā elements ir tādu principu un instrumentu ievērošana kā demokrātija un cilvēka pamattiesības, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību harta un ka Alžīrijai līdz ar to ir jāievēro vispārējās cilvēktiesības, tostarp pulcēšanās un biedrošanās brīvība;

3.  uzskata, ka darba tiesību aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju vajāšana un iebiedēšana, tostarp tiesu iestāžu līmenī, ir pretrunā ANO Deklarācijas par cilvēktiesību aizstāvjiem noteikumiem;

4.  uzskata, ka tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesību uz aizstāvību minimuma nodrošināšana visiem ieslodzītajiem, tostarp darba tiesību aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem atbilst Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 14. panta 3. punktam, ko Alžīrija ir ratificējusi;

5.  aicina arī Alžīrijas iestādes nodrošināt un garantēt tiesības uz vārda brīvību, biedrošanos un miermīlīgu pulcēšanos un veikt atbilstīgus pasākumus, ar kuriem nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju drošību un aizsardzību, kā arī garantēt viņiem tiesības īstenot savas leģitīmās un miermīlīgās darbības;

6.  atgādina par ANO īpašā referenta vārda brīvības veicināšanas un aizsardzības jautājumos ieteikumu Alžīrijas valdībai atcelt 2001. gada 18. jūnija dekrētu, ar ko aizliedz miermīlīgus protestus un jebkādas publiskas demonstrācijas Alžīrā, un attiecībā uz publiskām demonstrācijām aicina ieviest vienkāršas paziņošanas sistēmu, nevis iepriekšējas atļaujas saņemšanu;

7.  aicina Alžīrijas iestādes atcelt Likumu Nr. 12-06 par asociācijām un iesaistīties īstenā dialogā ar pilsonisko sabiedrību, lai izstrādātu jaunu likumu, kas atbilst starptautisko cilvēktiesību standartiem un Alžīrijas konstitūcijai;

8.  atzinīgi vērtē to, ka kopš 2012. gada 12 arodbiedrībām ir izsniegtas licences; atgādina par to, ka administratīvos pasākumus nedrīkst veikt tādēļ, lai atsauktu juridisko statusu neatkarīgām apvienībām, kas cenšas darboties ārpus tagadējās arodbiedrību organizācijas; aicina Alžīrijas iestādes atļaut likumīgi reģistrēties jaunā arodbiedrībām un ievērot SDO īstenotās konvencijas, kuras Alžīrija ir ratificējusi, jo īpaši Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību un Konvenciju Nr. 98 par tiesībām apvienoties un slēgt darba koplīgumus;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Alžīrija ir ratificējusi gandrīz visus starptautiskos cilvēktiesību līgumus; mudina palielināt Alžīrijas iesaistīšanos ANO darbā un uzlabot sadarbību ar to, jo īpaši attiecībā uz Starptautisko Darba organizāciju un Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroju; aicina Alžīrijas iestādes izmantot ANO īpašās procedūras, tostarp uzaicinot īpašos referentus apmeklēt valsti, kā arī aicina ņemt vērā viņu ieteikumus; turklāt aicina Alžīriju izvērst aktīvu sadarbību ar Āfrikas Savienības cilvēktiesību instrumentiem, jo īpaši ar īpašu referentu par cilvēktiesību aizstāvju jautājumiem;

10.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un ES dalībvalstis nodrošināt, ka ES vis-à-vis Alžīriju ir skaidra un principāla politika, kas ietver cilvēktiesību dialogu atbilstīgi ES stratēģiskajam satvaram par cilvēktiesībām un demokrātiju; aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi un dalībvalstis nodrošināt, ka politikas, drošības un cilvēktiesību dialogā ar Alžīriju principiāla uzmanība tiek veltīta visām trim dimensijām un tāpēc aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) noteikt skaidrus kritērijus un rādītājus, ar kuriem uzraudzīt ES mērķus un izvērtēt progresu tādās jomās kā cilvēktiesības, nesodāmība, pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvība, tiesiskums un cilvēktiesību aizstāvju situācija Alžīrijā;

11.  mudina Alžīrijas iestādes, Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi un EĀDD nākamajā ES un Alžīrijas rīcības plānā iekļaut principiālu sadaļu par cilvēktiesībām, kurā paustu stingru politisko apņēmību kopīgi panākt, ka cilvēktiesības tiktu atzītas un aizsargātas de jure un de facto saskaņā ar Alžīrijas konstitūciju, starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem un Āfrikas reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem, kuriem Alžīrija ir līgumslēdzēja puse; uzskata, ka ES un Alžīrijas rīcības plānā ir jāietver īpaši cilvēktiesību mērķi, kam papildus noteiktu Alžīrijā veicamo reformu grafiku, konstruktīvi iesaistot neatkarīgu pilsonisko sabiedrību; prasa Alžīrijā par vienu no mērķiem izvirzīt regulāru cilvēktiesību situācijas novērtēšanu;

12.  aicina EĀDD un dalībvalstis cieši uzraudzīt visus tiesāšanas un tiesvedības procesus pret cilvēktiesību aizstāvjiem un darba tiesību aktīvistiem, nodrošinot ES delegācijas un Alžīrijā esošo dalībvalstu vēstniecību pārstāvju klātbūtni, un aicina par šiem jautājumiem ziņot Parlamentam;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES delegācijai Alžīrijā, Alžīrijas valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1) OV C 124 E, 25.5.2006., 567. lpp.
(2) OV C 279 E, 20.11.2003., 115. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0076.
(4) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0446.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika