Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0145/2015

Внесени текстове :

A8-0145/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/05/2015 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0189

Приети текстове
PDF 469kWORD 64k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург
Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I
P8_TA(2015)0189A8-0145/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 май 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) (COM(2014)0305 – C8-0009/2014 – 2014/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0305),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0009/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0145/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 май 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2014)0158

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/1145.)

Правна информация - Политика за поверителност