Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0361(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2015

Ingivna texter :

A8-0071/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0190

Antagna texter
PDF 240kWORD 294k
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång ***
P8_TA(2015)0190A8-0071/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 maj 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07597/1/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG av den 20 november 1998 om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(1),

–  med beaktande av den europeiska konventionen av den 24 januari 2001 om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(2),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/243/EU av den 14 april 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång(3),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0286/2014),

–  med beaktande av domstolens dom av den 22 oktober 2013(4),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0071/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Europarådet.

(1) EGT L 320, 28.11.1998, s. 54.
(2) EUT L 336, 20.12.2011, s. 2.
(3) EUT L 128, 30.4.2014, s. 61.
(4) Domstolens dom av den 22 oktober 2013 i mål C-137/12, Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd, ECLI:EU:C:2013:675.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy