Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2014(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0192

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 410kWORD 69k
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση άρσεως της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux, που διαβίβασε στις 23 Δεκεμβρίου 2014 η Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα του Εφετείου του Παρισιού, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 15 Ιανουαρίου 2015,

–  αφού άκουσε τον Jérôme Lavrilleux σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0152/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική έρευνα για τις κατηγορίες της νόθευσης εγγράφου, της απιστίας, της απόπειρας απάτης, της συμμετοχής στις πράξεις αυτές και της παρασιώπησης των αδικημάτων αυτών καθώς και της παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας, της συμμετοχής στην πράξη αυτή και της παρασιώπησης του αδικήματος αυτού· και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάλλοι δικαστές θα επιθυμούσαν, στο πλαίσιο αυτό, να λάβουν ένα στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας μέτρο κατά του Jérôme Lavrilleux·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφοι 2 και 3 του Γαλλικού Συντάγματος ορίζει ότι ουδέν μέλος του Κοινοβουλίου συλλαμβάνεται για κακούργημα ή πλημμέλημα ούτε υπόκειται σε μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του χωρίς την άδεια του Προεδρείου της Συνέλευσης της οποίας είναι μέλος· ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή τελεσίδικης καταδίκης· και ότι η Συνέλευση μπορεί να ζητήσει την αναστολή κράτησης, στερητικού ή περιοριστικού της ελευθερίας μέτρου ή δικαστικής διαδικασίας κατά ενός εκ των μελών της.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jérôme Lavrilleux είναι ύποπτος συμμετοχής σε έκδοση εικονικών τιμολογίων για δαπάνες προεκλογικής εκστρατείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άρση της ασυλίας του Jérôme Lavrilleux θα πρέπει να υπόκειται στους όρους που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποδιδόμενες στον Jérôme Lavrilleux κατηγορίες δεν σχετίζονται με τη θέση του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά έχουν προκύψει από την προηγούμενη θέση του ως αναπληρωτή διευθυντή προεκλογικής εκστρατείας κατά την τελευταία προεδρική εκλογή στη Γαλλία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμες ή ψήφους δοθείσες από τον Jérôme Lavrilleux ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρακωλύσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Jérôme Lavrilleux·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jérôme Lavrilleux.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565)· απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch/Parliament (Συλλογή 2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου