Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2014(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0152/2015

Esitatud tekstid :

A8-0152/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/05/2015 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0192

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 62k
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Euroopa Parlamendi 19. mai 2015. aasta otsus Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2014(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 23. detsembril 2014. aastal Prantsusmaa justiitsminister Pariisi apellatsioonikohtu peaprokuröri nõudmisel ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 15. jaanuaril 2015. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Jérôme Lavrilleux’ ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ning 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0152/2015),

A.  arvestades, et Pariisi apellatsioonikohtu peaprokurör taotles Euroopa Parlamendi liikme Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmist seoses käimasoleva kohtuliku uurimisega võltsimise, võltsitud dokumentide kasutamise, usalduse kuritarvitamise, pettusekatse ja nimetatud süütegudes osalemise ning nende varjamise, valimiskampaania ebaseadusliku rahastamise ja selle varjamise ning selles osalemise suhtes, ja arvestades, et Prantsuse kohtunikud sooviksid sellega seoses rakendada Jérôme Lavrilleux’ suhtes vabaduse võtmise või piiramise meedet;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Prantsusmaa põhiseaduse artikli 26 lõigete 2 ja 3 kohaselt võib parlamendiliiget raske kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada, temalt vabaduse võtta või seda piirata ainult selle parlamendikoja juhatuse nõusolekul, mille koosseisu ta kuulub; arvestades, et selline nõusolek ei ole vajalik raskelt kuriteolt või väärteolt tabamise korral või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse puhul; ja arvestades, et Prantsuse parlament võib taotleda oma liikme kinnipidamise, tema vabaduse võtmise või piiramise või tema vastu algatatud menetluse peatamist;

D.  arvestades, et Jérôme Lavrilleux’d kahtlustatakse osavõtus võltsitud arvete süsteemi kasutamisest kampaaniakulude katteks;

E.  arvestades, et Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse äravõtmise suhtes tuleks kohaldada kodukorra artikli 9 lõikes 6 esitatud tingimusi;

F.  arvestades, et väidetavad süüdistused ei ole seotud Jérôme Lavrilleux’ liikmesusega Euroopa Parlamendis, vaid pärinevad Prantsusmaa viimaste presidendivalimiste ajast, mil ta oli kampaaniajuhi asetäitja;

G.  arvestades, et süüdistus ei puuduta Jérôme Lavrilleux’ poolt Euroopa Parlamendi liikme ametikohustuste täitmisel esitatud arvamusi ega antud hääli Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et menetlus algatati eesmärgiga tekitada parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Jérôme Lavrilleux’ puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Jérôme Lavrilleux’le.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika