Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2014(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0152/2015

Teksty złożone :

A8-0152/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/05/2015 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0192

Teksty przyjęte
PDF 325kWORD 68k
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleux
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jérôme’a Lavrilleux (2015/2014(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Jérôme’a Lavrilleux przekazany w dniu 23 grudnia 2014 r. przez francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek Prokuratora Generalnego przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 stycznia 2015 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Jérôme’a Lavrilleux zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. i 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0152/2015),

A.  mając na uwadze, że Prokurator Generalny przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu zwrócił się z wnioskiem o uchylenie immunitetu Jérôme’a Lavrilleux, posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z trwającym postępowaniem sądowym w sprawie zarzutów fałszowania dokumentów, posługiwania się nimi, nadużycia zaufania, próby wyłudzenia i współudziału oraz zatajenia tych czynów karalnych, nielegalnego finansowania kampanii wyborczej oraz jego zatajenia i współudziału w tym czynie karalnym; a także mając na uwadze, że francuscy sędziowie chcieliby w tym kontekście zastosować wobec Jérômeʼa Lavrilleux środek pozbawienia lub ograniczenia wolności;

B.  mając na uwadze, że art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej przewiduje, że posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że art. 26 ust. 2 i 3 francuskiej konstytucji przewiduje, że żaden poseł do Parlamentu nie może być zatrzymany pod zarzutem zbrodni lub występku, ani nie może być poddany innemu środkowi pozbawienia lub ograniczenia wolności, bez zgody prezydium izby, której jest członkiem; oraz że taka zgoda nie jest wymaga w przypadku ujęcia na gorącym uczynku popełnienia zbrodni lub występku, lub uprawomocnienia się wyroku skazującego; oraz że Zgromadzenie może zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie zatrzymania, zastosowania środka pozbawienia lub ograniczenia wolności lub postępowania przeciwko któremukolwiek z jego członków;

D.  mając na uwadze, że Jérôme Lavrilleux jest podejrzany o udział w systemie fałszywego fakturowania wydatków na kampanię wyborczą;

E.  mając na uwadze, że zniesienie immunitetu Jérômeʼa Lavrilleux powinno podlegać warunkom określonym w art. 9 ust. 6 Regulaminu;

F.  mając na uwadze, że domniemane zarzuty nie są związane z funkcją Jérômeʼa Lavrilleux jako posła do Parlamentu Europejskiego, lecz wynikają z pełnionej wcześniej funkcji zastępcy szefa kampanii podczas poprzednich wyborów prezydenckich we Francji;

G.  mając na uwadze, że postępowanie sądowe nie dotyczy wyrażonych opinii ani głosów oddanych przez Jérômeʼa Lavrilleux jako posła do Parlamentu Europejskiego w ramach pełnienia obowiązków w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

H.  mając na uwadze, że Parlament nie znalazł dowodów na istnienie fumus persecutionis, czyli wystarczająco poważnego i dokładnego podejrzenia, że postępowanie wszczęto z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła;

1.  postanawia uchylić immunitet Jérômeʼa Lavrilleux;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Francuskiej oraz Jérômeʼowi Lavrilleux.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 ; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności