Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2014(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0152/2015

Ingivna texter :

A8-0152/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0192

Antagna texter
PDF 159kWORD 295k
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet
P8_TA(2015)0192A8-0152/2015

Europaparlamentets beslut av den 19 maj 2015 om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (2015/2014(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet som översändes av den franska justitieministern den 23 december 2014 på begäran av chefsåklagaren vid Paris appellationsdomstol och som tillkännagavs i kammaren den15 januari 2015,

–  efter att ha hört Jérôme Lavrilleux i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0152/2015), och av följande skäl:

A.  Chefsåklagaren vid Paris appellationsdomstol har begärt upphävande av immuniteten för Jérôme Lavrilleux, ledamot av Europaparlamentet, i samband med en pågående förundersökning avseende misstanke om urkundsförfalskning, brukande av falsk urkund, trolöshet mot huvudman, bedrägeriförsök samt medhjälp till och delaktighet i dessa brott, och olaglig finansiering av valkampanj samt medhjälp och delaktighet i detta brott. De franska domarna skulle i detta sammanhang vilja vidta frihetsberövande eller delvis frihetsinskränkande åtgärder mot Jérôme Lavrilleux.

B.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

C.  I artikel 26 andra och tredje styckena i den franska konstitutionen fastställs att ingen parlamentsledamot i samband med anklagelser om brottmål får häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, såvida inte tillstånd har utfärdats av presidiet i den parlamentsförsamling som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom. Parlamentsförsamlingen har rätt att begära att häktning, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder eller rättsliga förfaranden som avser en av dess ledamöter skjuts upp.

D.  Jérôme Lavrilleux misstänks för att ha medverkat i ett system med falsk fakturering för utgifter i samband med valkampanjer.

E.  Upphävandet av Jérôme Lavrilleux immunitet bör omfattas av de villkor som anges i artikel 9.6 i arbetsordningen.

F.  Anklagelserna har inget att göra med Jérôme Lavrilleux ställning som ledamot av Europaparlamentet utan härrör från hans tidigare ställning som vice direktör för valkampanjen vid det senaste presidentvalet i Frankrike.

G.  De rättsliga åtgärderna gäller inte yttranden som Jérôme Lavrilleux gjort eller röster som Jérôme Lavrilleux avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet, i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

H.  Parlamentet har inte i detta fall funnit några bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts för att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jérôme Lavrilleux immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Frankrike och till Jérôme Lavrilleux.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964,Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy