Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2049(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2015

Predkladané texty :

A8-0150/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0193

Prijaté texty
PDF 254kWORD 69k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie Janusza Korwina-Mikkeho poslaneckej imunity
P8_TA(2015)0193A8-0150/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho (2015/2049(IMM))

Európsky parlament

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho, ktorú podal 29. decembra 2014 generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s trestným konaním, ktoré začal úrad okresnej prokuratúry vo Varšave (vec č. V Ds 223/14) a ktoré bolo oznámené na plenárnej schôdzi 28. januára 2015,

–  po vypočutí Janusza Korwina-Mikkeho v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky a články 7b ods. 1a 7c ods. 1 poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a člena senátu,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0150/2015),

A.  keďže generálny prokurátor Poľskej republiky predložil žiadosť okresnej prokuratúry vo Varšave o súhlas so začatím trestného konania proti poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu v súvislosti s porušením zákona podľa článku 222 ods. 1 poľského trestného zákonníka; keďže konanie sa konkrétne týka údajného porušenia fyzickej integrity verejného činiteľa;

B.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.  keďže podľa článku 105 ods. 2 Ústavy Poľskej republiky poslanec nepodlieha trestnej zodpovednosti bez súhlasu Sejmu,

E.  keďže o zbavení imunity v danom prípade rozhoduje samotný Parlament; keďže Parlament môže primerane zohľadniť stanovisko poslanca pri rozhodovaní o tom, či ho zbaví alebo nezbaví imunity(2);

F.  keďže ako sa potvrdilo aj pri vypočutí, údajné porušenie zákona nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom úloh pána Korwina-Mikkeho ako poslanca Európskeho parlamentu, ani nepredstavuje vyjadrený názor alebo hlasovanie pri výkone jeho úloh ako poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže v tomto prípade Parlament nenašiel dôkazy fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť uvedenému poslancovi;

1.  zbavuje Janusza Korwina-Mikkeho imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
(2) Vec T-345/05 Mote /Parlament (uvedená vyššie), bod 28.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia