Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2071(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0151/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0151/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0194

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 68k
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη
P8_TA(2015)0194A8-0151/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (ΙΙ) (2015/2071(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη, η οποία διαβιβάστηκε στις 10 Μαρτίου 2015 από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε συνάρτηση με τη διαδικασία αριθ. ΑΒΜ Δ2011/5382, Β2012/564 που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 25 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του να εκφράσει τις απόψεις του που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0151/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεόδωρου Ζαγοράκη, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενη αξιόποινη πράξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος για οικονομικές παρατυπίες μεταξύ των ετών 2007 και 2012 στην ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΟΚ, της οποίας ήταν πρόεδρος κατά την περίοδο αυτή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη προφανώς δεν συνδέεται με την ιδιότητα του Θεόδωρου Ζαγοράκη ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με το αξίωμά του ως προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά άποψη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι σκοπός της ποινικής διαδικασίας είναι να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), δεδομένου ότι η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί πολλά χρόνια πριν την ανάληψη των καθηκόντων του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Θεόδωρου Ζαγοράκη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Ελλάδα και στον Θεόδωρο Ζαγοράκη.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565)· απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch/Parliament (Συλλογή 2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου