Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2209(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0135/2015

Indgivne tekster :

A8-0135/2015

Forhandlinger :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0198

Vedtagne tekster
PDF 355kWORD 98k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg
Grønne vækstmuligheder for SMV'er
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2015 om grønne vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder (2014/2209(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(1),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed(2),

–  der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om revision af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyse og SMV-testens rolle(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Tænk småt først" – En "Small Business Act" for Europa (COM(2008)0394),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om muligheder for ressourceeffektivitet i bygningssektoren (COM(2014)0445),

–  der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen om SMV'er, ressourceeffektivitet og grønne markeder (Flash Eurobarometer 381) og Eurobarometer-undersøgelsen om den offentlige støttes rolle for kommercialisering af innovationer (Flash Eurobarometer 394),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (vedtaget på den 109. plenarsamling den 3.-4. december 2014) om pakken om industripolitik,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en grøn handlingsplan for SMV'er (COM(2014)0440),

–  der henviser til manifestet om en europæisk ressourceeffektivitetsplatform og politiske retningslinjer - marts 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om omstilling til en cirkulær økonomi: Et program for Europa uden affaldsproduktion (COM(2014)0398),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om innovation for en bæredygtig fremtid - En handlingsplan for miljøinnovation (COM(2011)0899),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0135/2015),

A.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder udgør mere end 98 % af EU's virksomheder og tegner sig for mere end 67 % af den samlede beskæftigelse i Unionen samt for 58 % af bruttomerværdien; der henviser til, at små og mellemstore virksomheder er rygraden i EU's økonomi og udgør den centrale drivkraft bag vækst- og beskæftigelsesmulighederne på lang sigt i de 28 medlemsstater; der henviser til, at beskæftigelsen inden for sektoren for miljøgoder og ‑tjenesteydelser steg med 20 % i perioden 2007-2011 på trods af krisen, og til, at sektoren giver små og mellemstore virksomheder mulighed for i stigende grad at skabe økonomisk aktivitet og beskæftigelse, bl.a. i områder, der er ramt af affolkning og aldring; der henviser til, at de derfor spiller en vigtig rolle i det industrielle økosystem sammen med større virksomheder og multinationale selskaber; der henviser til, at ni ud at ti små og mellemstore virksomheder er små virksomheder med 10 eller færre ansatte, og til, at disse mikrovirksomheder tegner sig for 53 % af alle arbejdspladser i Europa;

B.  der henviser til, at det globale marked for miljørelaterede varer og tjenesteydelser for øjeblikket er vurderet til EUR 1 000 milliarder om året, og at det skønnes, at dette beløb vil være det dobbelte eller endda det tredobbelte inden 2020, hvilket vil skabe enorme muligheder for Europas små og mellemstore virksomheder og den økonomiske vækst i EU generelt; der henviser til, at EU er førende i verden med hensyn til både import og eksport af miljøgoder; der henviser til, at der er en række tjenesteydelser, der er uløseligt forbundet med disse goder, og til, at der på trods heraf stadig er en række ikke-toldmæssige handelshindringer for leverandører af miljøtjenesteydelser;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union har forpligtet sig til at genindustrialisere Europa ved at investere i og understøtte principperne om bæredygtighed, konkurrenceevne og innovation med henblik på at udvirke, at industriproduktionen tegner sig for mindst 20 % af medlemsstaternes BNP i 2020; der henviser til, at Det Europæiske Råd har forpligtet sig til at reducere CO2-emissionerne med mindst 40 %, at øge andelen af varig energi til mindst 27 % og at øge energieffektiviteten med mindst 27 % inden 2030 for i sidste ende at øge det til 30 %; der henviser til, at de små og mellemstore virksomheder bør spille deres rolle i virkeliggørelsen af disse mål, da 93 %(4) af dem allerede har gjort en indsats for at blive mere ressourceeffektive; der henviser til, at bedre økologisk design, affaldsforebyggelse og genbrug ifølge Kommissionen kan medføre en nettobesparelse for EU's erhvervsliv, som anslås til EUR 600 mia. eller 6 % af den årlige omsætning, og samtidig medføre en reduktion af CO2-emissionerne med mellem 2 og 4 %;

D.  der henviser til, at et af principperne i Small Business Act er at sætte små og mellemstore virksomheder i stand til at omdanne miljøproblemer til forretningsmuligheder på en bæredygtig måde, men at der ikke har været nogen afgørende politiske fremskridt, og at de små og mellemstore virksomheder ofte løber ind i inkonsekvente politikker, når de starter en aktivitet og implementerer miljøstandarder;

E.  der henviser til, at de små og mellemstore virksomheder vil blive tilskyndet til at overholde det stigende antal miljøstandarder både af markedet og lovgivningen; der henviser til, at EU og medlemsstaterne bør mindske de administrative byrder mest muligt både i ny og i eksisterende lovgivning og tilstræbe at undgå at skabe nye omkostninger for virksomhederne i forbindelse med overholdelsen af disse bestemmelser; der henviser til, at der er blevet foreslået initiativer med henblik på at mindste de forvaltningsmæssige byrder på små og mellemstore virksomheder, og til, at disse bør gennemføres af Kommissionen og medlemsstaterne;

F.  der henviser til, at 90 % af virksomhederne i EU er mikrovirksomheder; der henviser til, at de små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomhederne på trods af bestræbelser på det seneste stadig har svært ved at få adgang til kvalifikationer, information og finansiering og til et tilstrækkeligt bredt udvalg af nødvendig aktiekapital og nødvendige låneinstrumenter i virksomhedernes vækstperiode, og til, at EU-programmerne stadig ikke er tilstrækkeligt effektive til at yde et væsentligt bidrag til innovationen; der henviser til, at procedurerne for ansøgning om EU-støtte til små og mellemstore virksomheder stadig er for bureaukratiske og derfor uoverkommelige for de fleste små og mellemstore virksomheder;

G.  der henviser til, at der skal tages hensyn til EU-budgettets potentiale, som et investeringsdrevet budget, for at lette europæiske små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering gennem mindskelse af bureaukratiet og gennem dedikerede finansielle værktøjer og en forøgelse af midlerne til LEO'er (lokale erhvervskontorer); der henviser til, at udviklingen af brugervenlige procedurer for de forskellige støtteformer bør styrkes;

H.  der henviser til, at små virksomheder får forholdsvis mere gavn af foranstaltninger til forbedring af ressourceeffektiviteten sammenlignet med store enheder og derfor bør have mere politisk opmærksomhed; der henviser til, at de mulige bruttofordele af at forbedre ressourceeffektiviteten repræsenterer 10-17 % af omsætningen, afhængigt af hvilken sektor, virksomheden er aktiv i;

I.  der henviser til, at digital teknologi både er et vigtigt instrument, som de små og mellemstore virksomheder kan anvende til at høste det forventede udbytte af en optimal ressourceanvendelse, og en sektor, hvor nye små og mellemstore virksomheder nemt kan etablere og udvikle sig;

J.  der henviser til, at der primært fokuseres på højteknologiske små og mellemstore virksomheder, der direkte leverer grøn innovation, men at der er et behov for at bistå andre selskaber med at opfylde miljøbestemmelserne, gennemføre grønne innovative tiltag og forbedre deres miljøpræstationer; der henviser til, at økoinnovation kunne være en ide for en ny virksomhed, men også en vej til at forbedre bestående virksomheders situation inden for rammerne af den grønne økonomi;

K.  der henviser til, at der, selvom der ikke er nogen internationalt vedtaget definition på grøn vækst, er enighed om, at det er en kombination af økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed; der henviser til, at en forbedring af kvalifikationer og den faglige uddannelse er af de største udfordringer for små og mellemstore virksomheder, som man bør være særlig opmærksom på, navnlig i forbindelse med innovation og ressourceeffektivitet; der henviser til, at adgangen til tilstrækkelig risikovillig kapital, navnlig i opstartsperioden, fortsat er en af de vigtigste hindringer for etablering og udvikling af vækstorienterede virksomheder;

L.  der henviser til, at det er absolut nødvendigt med en konsekvent anvendelse af definitionen på en mikrovirksomhed i betragtning af, at mikrovirksomheder skaber tusindvis af arbejdspladser og tegner sig for indtil 53 % af beskæftigelsen i Europa, hvorfor de har behov for særlige rammer til at arbejde i; der henviser til, at mikrovirksomheder står over for en række alvorlige problemer som f.eks. hindringer i udbudsbestemmelser, overdrevne administrative byrder og manglende adgang til finansiering;

Generelt

1.  støtter ideen om grøn vækst og en cirkulær økonomi og konstaterer, at mulighederne, som dette indebærer, vedrører en række vigtige områder som f.eks. varige energikilder og navnlig økonomisk rentabel udnyttelse af vind- og solenergi, hydrologisk energi og geotermisk energi, energieffektivitet, ressourceeffektivitet, affaldsforvaltning, nedbringelse af emissioner, elektrificering og vugge-til-vugge; påpeger det betydelige økonomiske og beskæftigelsesmæssige potentiale, som disse områder har inden for forskellige sektorer; henviser til, at grøn vækst bør indgå i en bredere strategi for fremme af jobskabelse og økonomisk vækst i små og mellemstore virksomheder;

2.  understreger, at grøn vækst bør sættes i et bredere perspektiv og omfatte bestræbelser, der gøres i hele værdikæden og i hele iværksætterøkosystemet, herunder bestræbelser, som virksomheder inden for industriproduktionen gør for at nedbringe de økologiske fodaftryk af deres produkter, fremstillingsprocesser, forretningspraksis og service; minder om henstillingerne fra Den Europæiske Ressourceeffektivitetsplatform, hvori det understreges, at ressourceeffektivitet forudsætter dynamiske lovrammer, som udsender tilstrækkeligt stærke signaler til producenter og forbrugere til at forbedre produkternes miljøpræstationer i hele deres livscyklus; opfordrer Kommissionen til at etablere en samlet politisk ramme, herunder konkrete politiske målsætninger og en bedre integrering og strømlining af eksisterende politiske instrumenter, for at sikre, at de små og mellemstore virksomheder får mulighed for at medvirke i den grønne og cirkulære økonomi;

3.  understreger, at verdens økonomi vil skulle opfylde behovene hos en stadigt voksende befolkning - 9 milliarder mennesker inden 2050 - og at de naturlige ressourcer er begrænsede og derfor bør bruges på en bæredygtig og meget effektiv måde; peger på nye innovative, grønne og bæredygtige løsninger på disse udfordringer, såsom nye produkter, produktionsprocesser, forretningspraksis og service f.eks. gennem integrering af innovativ digital teknologi, og nye fremmende retlige rammer;

4.  minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at de små og mellemstore virksomheder i EU er meget forskelligartede og strækker sig lige fra meget traditionelle familieforetagender til hurtigt voksende foretagender, højteknologi-firmaer, mikrovirksomheder, sociale foretagender og nystartede virksomheder, og om, at støtteforanstaltningerne til fordel for dem derfor også skal være forskelligartede;

5.  mener, at EU er nødt til at ændre sin iværksætterkultur drastisk for at bidrage til den økonomiske vækst ved at få flere mennesker til at starte deres egen virksomhed og søge flere forretningsmuligheder, navnlig inden for grøn vækst, og ved at acceptere nederlag og risici; understreger betydningen af at sætte dette spørgsmål i centrum ved udformning af politikker; opfordrer medlemsstaterne til at skabe grundlag for en blødere landing efter virksomhedsfallit, for eksempel ved at ændre konkurslovene for at give folk mulighed for at starte en ny virksomhed kort efter, at et tidligere forsøg er slået fejl, især inden for nye og innovative sektorer; opfordrer Kommissionen til at mindske frygten for nederlag gennem bevidstgørelseskampagner og uddannelse;

6.  understreger EU-budgettets merværdi i bestræbelserne på at hjælpe små og mellemstore virksomheder, mikrovirksomheder, sociale foretagender og kooperativer med at få adgang til finansiering og internationale markeder, især gennem COSME-programmet og under Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF); understreger behovet for en klar og ensartet EU-dækkende fortolkning fra nationale regulerende myndigheders side og åbne regler for offentlige indkøb;

7.  henviser til, at mange europæiske små og mellemstore virksomheder i dag konkurrerer på det internationale marked om løsninger, som omfatter både produkter og såkaldt "grøn service" som f.eks. anlæg, installation, reparation og forvaltning; henviser til, at denne service er af afgørende betydning for udvikling, afsætning og eksport af grønne produkter; opfordrer Kommission til at medtage grønne tjenesteydelser i de igangværende forhandlinger om aftalen om miljøgoder og i bilaterale handelsaftaler som f.eks. TTIP for at mindske hindringerne for europæiske små og mellemstore virksomheder og tjenesteudbydere, som ønsker at komme ind på det internationale marked;

8.  understreger betydningen af god regeringsførelse, et uafhængigt retsvæsen, åbenhed og retsstatslige forhold i hele EU for skabelsen af et erhvervsvenligt miljø og et marked med lige vilkår for de små og mellemstore virksomheder;

Finansiering af grønne initiativer

9.  påpeger, at Kommissionens handlingsplan for at forbedre små og mellemstore virksomheder adgang til finansiering i den nuværende situation, hvor utilstrækkelig adgang til hensigtsmæssig risikovillig kapital, navnlig under de indledende stadier, fortsat er en af de alvorligste hindringer for etablering og udvikling af vækstorienterede virksomheder, lægger stor vægt på investeringskapital som et muligt middel til at finansiere vækst; understreger imidlertid, at denne form for finansiering kun er hensigtsmæssig for et meget lille antal små og mellemstore virksomheder, og at banklån stadig er en vigtig finansieringskilde, men at der bør udvikles alternativer i den private sektor; henviser i den forbindelse til betydningen af at fremme alternative former for lån til små og mellemstore virksomheder, som f.eks. gennem låneforeninger; gør opmærksom på de mulige finansieringsmuligheder, der bør undersøges i forbindelse med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

10.  tilskynder medlemsstaterne til at opmuntre udenlandske investorer ved at fjerne sproghindringer; henviser til, at accept af ansøgninger og udlevering af oplysninger på engelsk som supplement til den pågældende medlemsstats officielle sprog er et skridt i den retning;

11.  understreger, at der ikke findes en finansieringsform, som passer i alle situationer, og opfordrer Kommissionens til at tage hensyn til de små og mellemstore virksomheders interesser i alle eksisterende og eventuelle fremtidige programmer, instrumenter og initiativer, navnlig for så vidt angår nye forretningsmodeller i den grønne økonomi, lige fra aktiekapital (forretningsengle, crowd finansiering og multilaterale handelsfaciliteter) over aktielignende kapital (mezzaninfinansiering) og gældsinstrumenter (mindre selskabsobligationer, garantiordninger og platforme) til partnerskaber mellem banker og andre, som medvirker i finansiering af små og mellemstore virksomheder (revisorer, erhvervssammenslutninger, sammenslutninger af små og mellemstor virksomheder eller handelskamre), med henblik på at bistå virksomheder i opstarts-, vækst- eller overdragelsesfaserne under hensyntagen til deres størrelse, omsætning og finansieringsbehov; opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at tilskynde til udviklingen af disse finansieringsmodeller, bl.a. gennem skattebegunstigelser; understreger betydningen af at tage de eksisterende støttemuligheder for små og mellemstore virksomheder op til fornyet revision med henblik på at skabe yderligere muligheder for grøn vækst;

12.  understreger behovet for at sikre samordning og komplementaritet mellem de finansielle instrumenter på EU-budgettet, især under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og LIFE-programmet;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at føre tilsyn med resultaterne i de små og mellemstore virksomheder, der har fået adgang til finansiering af grøn innovation, med henblik på at vurdere effektiviteten af denne form for finansiering; opfordrer Kommissionen til, såfremt resultaterne viser sig ikke at være tilfredsstillende, straks at foretage de nødvendige ændringer for at sikre, at finansieringen bliver mere effektiv;

14.  bemærker, at det på grund af den yderst tekniske karakter af mange grønne investeringsplaner er vigtigt at fremhæve betydningen af standardiserede risiko- og afkastmodeller og af at udvikle nye modeller for nye udfordringer og sektorer;

15.  minder om, at små og mellemstore virksomheder kan forventes at spille en vigtig rolle i den cirkulære økonomi ved at levere bæredygtige, men arbejdskraftintensive tjenesteydelser som reparation, renovation og genbrug; henviser til, at Kommissionen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Valutafond (EMF), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europa-Parlamentet og Eurogruppen generelt støtter princippet om at omlægning af beskatningen fra arbejdskraften til anvendelse og forbrug af naturlige ressourcer; opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering af konsekvenserne af en omlægning af beskatningen fra arbejdskraften til anvendelse af naturlige ressourcer;

16.  understreger, at iværksættere, små og mellemstore virksomheder, virksomhedssammenslutninger og støtteorganisationer bør være mere velunderrettede om mulighederne for at finansiere teknologi med større ydeevne eller indgåelse af kontrakter om tjenester, såsom rådgivning, vejledning og uddannelse om økodesign, ressourceforvaltning og grøn iværksættervirksomhed og om udbuddet af grøn teknologi og grønne produkter og tjenesteydelser, der kunne være til gavn for deres virksomheder; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre tilbuddet til de små og mellemstore virksomheder på disse områder og understreger behovet for enkel og let adgang til oplysninger og databaser om disse produkter og tjenesteydelser; minder Kommissionens og medlemsstaterne om, at disse oplysninger skal formidles på en måde, som bedst svarer til de små og mellemstore virksomheders logik og arbejdsmetoder;

17.  bemærker, at EU-programmerne ikke bidrager væsentligt til økoinnovation og den cirkulære økonomi, og at Kommissionen derfor skal sørge for, at finansieringen fra COSME og Horisont 2020 fokuseres mere på udvikling af økoinnovative løsninger fra og til små og mellemstore virksomheder og på støtte til finansiering af forbedret produktdesign og procespræstation, idet der bygges på de positive erfaringer fra den tidligere flerårige finansielle ramme; mener især, at instrumentet for små og mellemstore virksomheder under Horisont 2020 skal gennemføres fuldt ud;

18.  opfordrer Kommissionen og EIB til at sikre, at det hovedsageligt er små og mellemstore virksomheder, herunder grønne og innovative virksomheder, der under gennemførelsesfasen af investeringsplanen for Europa modtager støtte i henhold til dette forslag; kræver, at der udarbejdes klare kriterier, herunder for europisk merværdi, for virkeliggørelsen af denne målsætning, og at konsulentvirksomheden om ressourceeffektivitet og økoinnovation, som stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder, styrkes; opfordrer EIB og Kommissionens til at sikre, at alle kategorier, som er omhandlet i Kommissionens henstilling om definitionen på mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder(C(2003)1422), får tilstrækkeligt udbytte af det; understreger betydningen af Horisont 2020 og COSME for støtten til de små og mellemstore virksomheder og behovet for en fuldstændig gennemførelse af instrumentet for små og mellemstore virksomheder under Horisont 2020;

19.  mener, at det for at sikre komplementaritet i forbindelse med økonomiske støtteordninger til fordel for små og mellemstore virksomheder er af afgørende betydning at samordne de foranstaltninger, der gennemføres som led i samhørighedspolitikken, med andre programmer som f.eks. Horisont 2020-programmet både nationalt og regionalt; understreger betydningen af at lovgive på en sådan måde, at de små og mellemstore virksomheder kan bevare deres konkurrenceevne;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finde frem til en hurtig og varig løsning på de enorme forsinkelser i udbetalingerne i forbindelse med regionalpolitikken og i forbindelse med behandlingen af ESIF-støtten i den foregående støtteperiode for dermed at sikre, at små og mellemstore virksomheder ikke bliver forhindret i som projektpartnere at deltage i støtteprogrammer- og -projekter som følge af betalingsforsinkelser;

Vidensstyring

21.  understreger betydningen af aktivt at tilstræbe tværsektorielt samarbejde både langs værdikæder og mellem geografiske områder, hvilket rummer potentiale til at sætte gang i innovation og skabe nye vækstmuligheder gennem kombination og opelskning af ideer og innovative koncepter glæder sig over Horisont 2020-initiativet "Cluster facilitated projects for new industrial value chains" (projekter til skabelse af nye værdikæder, som fremmes af klyngedannelse), som tilsigter at realisere de små og mellemstore virksomheders innovationspotentiale, herunder de økoinnovative og ressourceeffektive løsninger, som de skaber mulighed for;

22.  glæder sig over oprettelsen af et europæisk ekspertisecenter for ressourceeffektivitet, som skal rådgive og bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres ressourceeffektivitetspræstationer; understreger behovet for at etablere dette center som er stærkt netværk af partnere i alle EU's regioner og for at bygge på indhøstede erfaringer i medlemsstaterne; mener, at det bør lede små og mellemstore virksomheder i retning af europæiske, nationale og regionale programmer på dette område og stille ekspertise, netværk og infrastrukturer til rådighed;

23.  understreger betydningen af videnoverførsel og vidensdeling mellem mange interesserede parter, herunder vidensdeling på tværs af grænserne, gennem uformelle netværk, især for små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder, for at øge bevidstheden om eksisterende og nye innovative teknikker, bedste praksis, metoder til at opnå tilstrækkelig finansiering, mulige statsstøtteordninger og de relevante lovgivningsrammer med så lidt administrativt besvær som muligt, og minder om, at de eksisterende nationale kontaktpunkter for EU-støtteprogrammerne og Enterprise Europe-netværket (EEN) skal inddrages i fuld udstrækning i støtten til små og mellemstore virksomheder og proaktivt orientere, uddanne og støtte små og mellemstore virksomheder i forbindelse med frifindelsen af finansieringsmuligheder på europæisk, nationalt og regionalt plan; støtter tilrettelæggelsen af en europæisk ressourceeffektivitetskampagne for at orientere små og mellemstore virksomheder om fordele og muligheder i forbindelse med ressourceeffektivitet og om, hvordan der kan skabes industriel synergi i forbindelse med genbrug; opfordrer Kommissionen og EEN til at samarbejde om ressourceeffektivitet sammen med erhvervssammenslutninger, fagbevægelsen, små og mellemstore virksomheder, ikke-statslige organisationer og den akademiske verden og medvirke i regionale initiativer; glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionen fokuserer på symbiose og klynger, og opfordrer Kommissionen til at indlede konkrete initiativer for at lette tværsektorielt samarbejde og ressourceforvaltning;

24.  opfordrer sektorsammenslutninger til at spille en mere fremtrædende rolle med hensyn til formidling af hensigtsmæssig information og rådgivning om grøn teknologi, finansieringsmuligheder og de relevante procedurer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træde til i de tilfælde, hvor denne støtte er mangelfuld, til i samarbejde med sektorsammenslutninger og selskaber at undersøge, hvilke yderligere muligheder der findes, og fremskynde gennemførelsen af bæredygtige løsninger, og til at investere i miljøvenlig teknologi, ressourceeffektivitet og genbrugsøkonomien; konstaterer, at der er en stadig dybere kløft mellem de små og mellemstore virksomheders behov og arbejdstagernes kvalifikationer; henviser til, at 26 % af arbejdsgiverne i Europa har vanskeligt ved at finde medarbejdere, som råder over de nødvendige kvalifikationer;

Forskning, udvikling og innovation

25.  understreger behovet for en mere effektiv forvaltning af grundlæggende forskning og udvikling, for i fuld udstrækning at inddrage små og mellemstore virksomheder og for aktivt at støtte udmøntningen af resultaterne af den grundlæggende forskning og udvikling i yderligere teknologiske fremskridt; understreger betydningen af at genindustrialisere Europa i lyset af produktionsindustriens betydning for forskning, udvikling og innovation og dermed for EU's fremtidige konkurrenceevne; mener, at man ud over teknologibaserede løsninger også i tilstrækkelig grad skal have opmærksomheden henledt på ikke-teknologisk, organisatorisk og systemisk innovation sammen med innovation inden for den offentlige sektor;

26.  understreger betydningen af europæiske virksomheders kommercialisering og udnyttelse af resultaterne af forskning og udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en mere stabil reguleringsramme og tilstrækkelige finansieringsordninger med henblik på at muliggøre økonomiske initiativer og iværksættervirksomhed og begrænse den tid, det tager at bringe nye produkter, tjenesteydelser og forretningspraksis på markedet, navnlig inden for den grønne økonomi;

27.  understreger mulighederne for innovation og grøn vækst inden for den nye europæiske ruminfrastruktur; opfordrer Kommissionen til at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at udnytte data fra disse infrastrukturer i forbindelse med erhvervsparker og virksomhedskuvøser; opfordrer Kommissionen til at etablere en ordning for små og mellemstore virksomheder, som giver dem nem adgang til data fra disse infrastrukturer på forsknings-, udviklings- og kommercialiseringsstadierne;

28.  bemærker, at kun 9 % af alle virksomheder ifølge Innobarometer fra maj 2014 hævder, at de har nydt godt af offentlig finansiel støtte til deres forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter siden januar 2011; understreger nødvendigheden af at udvikle brugervenlige procedurer for de forskellige støtteformer;

29.  henviser til de fordele, som det fælles europæiske patent indebære for små og mellemstore virksomheder, navnlig i forbindelse med grøn teknologi; opfordrer alle medlemsstater til at tilslutte sig den fælles europæiske patentordning; opfordrer medlemsstaterne til straks at ratificere aftalen om en fælles patentdomstol, som er nødvendig for anvendelsen af det fælles europæiske patent; opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om en forenklet procedure, som små og mellemstore virksomheder kan anvende i forbindelse med anlæggelse af en patentkrænkelsessag ved den fælles patentdomstol;

30.  opfordrer til en bedre politisk ramme omkring den cirkulære økonomi, herunder vedtagelse og gennemførelse af intelligent regulering, adfærdsnormer og -kodekser, som tilsigter at internalisere eksterne faktorer, løsning af problemet med ressourceintensive produkter, skabelse af lige vilkår, belønning af virksomheder, der ligger på forkant med udviklingen, og fremskyndelse af overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

31.  opfordrer Kommissionen til som led i pakken om den cirkulære økonomi at medtage en udvidelse af økodesign-instrumentet til også at omfatte ressourceeffektivitet; mener, at økodesign skal beskæftige sig med produkters holdbarhed og mulighederne for at reparere og genbruge dem og omfatte standarder for garanteret minimumslevetid og for at de kan skilles ad;

32.  tilskynder til udvidelse af innovative støtteordninger såsom grønne innovationsvouchers, der kan fremme indførelsen af bæredygtige teknologier samt miljøvenlige og klimaneutrale løsninger; mener, at reglerne om støtteansøgninger skal være enkle og klare og ikke medføre administrative byrder; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at finde frem til innovative finansieringsløsninger for små og mellemstore virksomheder og til at stille lettilgængelige finansieringsinstrumenter til rådighed; minder om, at de europæiske små og mellemstore virksomheders bæredygtige vækst og innovationsevne et en af de vigtigste konkurrencefordele, som EU har på et globaliseret marked;

(De)regulering som drivkraft for vækst

33.  opfordrer medlemsstaterne til at undlade at skabe hindringer for de indre marked gennem overopfyldelse af EU-lovgivningens krav, at tage deres nuværende reguleringsordninger op til fornyet overvejelse, at fjerne overflødige eller ineffektive reguleringer, som udgør markedshindringer, og at sikre konsekvent omsætning af direktiver i national lovgivning; opfordrer Kommissionen til at sikre, at SMV-testen finder anvendelse i fuld udstrækning i alle konsekvensanalyser; opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for at tage problemet med overdreven gennemførelse af EU-lovgivningen op med de enkelte medlemsstater; understreger, at der er nødvendigt med en entydig og ensartet fortolkning i hele EU fra de nationale regulerende myndigheders side og med åbne offentlige udbudsprocedurer, herunder grønne udbud og e-udbud, som for øjeblikket udgør alvorlige hindringer for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at gå ud på det internationale marked. men samtidig giver medlemsstaterne en enestående mulighed for at tilpasse sig de nye forhold på et tidligt stadium, bl.a. i form af ressource- og energieffektive produkter og løsninger,

34.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at trække forældede eller overdrevent besværlige lovforslag tilbage; forventer, at Kommissionen fremkommer med et mere ambitiøst forslag om bortskaffelse af affald som bebudet af næstformand Timmernans under Parlamentets plenarsamling i december 2014; opfordrer Kommissionen til at afstå fra lovgivningsforslag, der ville føre til unødvendige administrative byrder for erhvervslivet og små og mellemstore virksomheder, og til løbende at revidere den eksisterende lovgivning med det formål at nedbringe den nuværende administrative byrde, forbedre kvaliteten og effektiviteten af lovgivningen og tilpasse den til de nye forretningsmodeller; understreger imidlertid nødvendigheden af en ambitiøs indsats, af en hensigtsmæssig og rettidig gennemførelse af den gældende lovgivning og af på et tidligt tidspunkt at inddrage interesserede parter fra de relevante erhvervsgrene og små og mellemstore virksomheder, bl.a. i forbindelse med konsekvensanalyserne, med henblik på at virkeliggøre EU's miljømål;

35.  minder om betydningen af en teknologineutral og innovationsvenlig lovgivning, der giver mulighed for, at nye teknologier kan afprøves og værdiansættes af markedet; glæder sig over udviklingen af miljøteknologikontrolordningen som et nyt værktøj til at hjælpe med til at bringe innovativ miljøteknologi på markedet; opfordrer medlemsstaterne til på hensigtsmæssig vis at anvende markedsbaserede instrumenter i deres offentlige støtteordninger og til at afstå fra at anvende miljøskadelige og markedsforvridende støtteformer; minder om, at indgriben fra det offentliges side skal anvendes til at rette op på situationer, hvor markedet ikke fungerer, f.eks. i forbindelse med manglende medregning af eksterne faktorer; opfordrer Kommissionen til at udforme fælles retningslinjer for nationale offentlige støtteordninger for grønne investeringsprojekter med henblik på at skabe et mere ensartet sæt af foranstaltninger;

36.  bemærker, at forstyrrende erhverv og teknologi ofte tyder på mangler i den eksisterende lovgivning; understreger behovet for løbende overvågning og ajourføring af den eksisterende lovgivning og gennemførelsen af den, så der ikke opstår hindringer for bæredygtig og økoinnovativ teknologi og ny teknologisk udvikling;

Diverse støtteforanstaltninger

37.  mener, at udvikling af iværksætterkvalifikationer og programmer til undervisning i, hvordan markedet, økonomien og finanssystemet fungerer og påvirker hinanden indbyrdes, sammen med øget miljøbevidsthed og viden om, hvordan ny teknologi kan skabe effektive, innovative og grønne muligheder, bør indgå i læseplanerne i folkeskolen og de videregående uddannelser og ligeledes fremmes gennem fritidsaktiviteter og livslang læring; mener, at en omhyggeligt udarbejdet forretningsplan er første skridt på vejen mod bedre adgang til finansiering og overlevelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til snarest at indarbejde undervisning i iværksættervirksomhed, finansiering, økonomi og miljøbevidsthed i deres uddannelsesprogrammer; støtter i denne forbindelse programmet "Erasmus for unge iværksættere", der er beregnet til at fremme iværksætterånd og udvikle det indre marked og konkurrenceevnen;

38.  understreger, at mikrovirksomheder og start-ups bør have råd og bistand til at udvikle sig i retning af mere bæredygtig og grøn vækst; opfordrer Kommissionen til at sikre, at disse virksomheder i tilstrækkelig grad bliver omfattet af nye initiativer, som fokuserer på grønne vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder;

39.  henviser til, at Erasmus+-programmet gøre det muligt for studerende og unge at tilegne sig iværksætterviden bl.a. gennem finansiering af praktikantophold; støtter i denne forbindelse programmet "Erasmus for unge iværksættere", der er beregnet til at fremme iværksætterånd og udvikle det indre marked og konkurrenceevnen;

40.  henviser til betydningen af at bekæmpe bæreudygtige forbrugsmønstre og fremme en ændring i forbrugeradfærden; understreger behovet for tilstrækkelig uddannelse af forbrugerne og nødvendigheden af at tilskynde til foranstaltninger til fremme af et mere bæredygtigt forbrug opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke foranstaltninger på efterspørgselssiden, bl.a. ved at udnytte offentlige licitationer til at fremme forbruget af ressource- og energieffektive produkter og løsninger; understreger værdien af at medtage oplysninger om ressourceforbrug i varedeklarationer og på miljømærker for at give forbrugerne bedre valgmuligheder;

41.  understreger betydningen af at fremme start-ups og spin off-virksomheder gennem samarbejde med teknologiske forskningsinstitutter, universiteter og faglige uddannelsesinstitutioner;

42.  understreger eksportens betydning for skabelsen af beskæftigelse og vækst og Europe; opfordrer Kommission til at fremskynde indgåelsen af udestående handeleaftaler med vore partnere for at lette europæiske små og mellemstore virksomheders adgang til markederne;

43.  er af den opfattelse, at iværksætterånden blandt kvinder er et underudnyttet aktiv for vækst og konkurrenceevne i EU, som kunne fremmes og styrkes, og til, at alle de hindringer, navnlig lønforskelle, som kvinder møder bl.a. i de grønne erhverv, bør fjernes, for at mænd og kvinder kan få lige fordele; mener, at regelmæssig indsamling af statistiske oplysninger, bl.a. kønsopdelte konsekvensanalyser af lovgivning og kønsopdelte arbejdsmarkedsoplysninger, ville gøre de nemmere at føre politik og tilsyn på grundlag af konkrete oplysninger og gøre det muligt at rette op på den manglende viden i den grønne debat;

44.  opfordrer Kommissionen til at undersøge og identificere de sektorer i den europæiske industri og de europæiske geografiske områder, hvor der er skabt de rette vilkår for etablering og udvikling af nye klynger og knudepunkter;

45.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i særlig grad at være opmærksom på og gøre noget ved de muligheder og problemer, der findes i landdistrikterne med hensyn til små og mellemstore virksomheder, grøn vækst og økoinnovation;

46.  opfordrer medlemsstaterne til (gennem folkevalgte forsamlinger på nationalt, regionalt og lokalt plan og forvaltningsmyndighederne) og med medvirken fra de vigtigste interesserede parters side hele tiden at fremme en bæredygtig vækst gennem intelligente specialiseringsstrategier, som fremmer klyngedannelse, synergi og netværk omkring aktiviteterne i den grønne økonomi; opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning til Parlamentet om gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier på både nationalt og/eller regionalt plan, navnlig om de forskellige former for praktisk gennemførelse, der anvendes i EU og i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge oplysninger om de praktiske foranstaltninger, der er truffet for at udvikle kompetencer for økoinnovative små og mellemstore virksomheder gennem indbyrdes forbundne regionale innovationscentre og centrale støttenetværk;

47.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af regionaludviklingspolitikken at udarbejde særlige programmer, som omfatter alle relevante grønne vækstelementer for små og mellemstore virksomheder; understreger nødvendigheden af i fuld udstrækning at udnytte de potentielle iværksættermuligheder hos de unge i forbindelse med små og mellemstore virksomheders grønne vækst; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at skabe forbindelse mellem uddannelsesinstitutioner og europæiske programmer og foranstaltninger til fremme af den grønne økonomi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende alle til rådighed stående midler til at rådgive de ansatte i små og mellemstore virksomheder og øge deres bevidsthed for at forbedre deres viden og kvalifikationer; opfordrer til, at støtten til faglig uddannelse koncentreres om unge og de mest udsatte grupper;

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0036.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0032.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0069.
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik