Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2209(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0135/2015

Teksty złożone :

A8-0135/2015

Debaty :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Głosowanie :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0198

Teksty przyjęte
PDF 449kWORD 136k
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg
Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (2014/2209(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz w sprawie roli testu MŚP(3),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „»Najpierw myśl na małą skalę« – Program »Small Business Act« dla Europy” (COM(2008)0394),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przegląd programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078),

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie możliwości zasobooszczędności w sektorze budowlanym (COM(2014)0445),

–  uwzględniając badanie Eurobarometru dotyczące MŚP, zasobooszczędności i rynków ekologicznych (Flash Eurobarometer 381) oraz badanie Eurobarometru dotyczące roli wsparcia publicznego we wprowadzaniu innowacji na rynek (Flash Eurobarometer 394),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów (przyjętą podczas 109. sesji plenarnej w dniach 3–4 grudnia 2014 r.) w sprawie pakietu dotyczącego polityki przemysłowej,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działań ekologicznych dla MŚP” (COM(2014)0440),

–   uwzględniając Manifest europejskiej platformy oszczędnego gospodarowania zasobami i zalecenia polityczne z marca 2014 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program »zero odpadów dla Europy«” (COM(2014)0398),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości – Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP)” (COM(2011)0899),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej, a także Komisji Rozwoju Regionalnego (A8–0135/2015),

A.  mając na uwadze, że MŚP stanowią ponad 98% przedsiębiorstw europejskich i oferują ponad 67% wszystkich miejsc pracy w Unii oraz 58% wartości dodanej brutto; mając na uwadze, że MŚP są filarem gospodarki Unii Europejskiej i kluczowymi siłami napędowymi długoterminowego wzrostu gospodarczego Europy oraz tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 państwach członkowskich; mając na uwadze, że mimo kryzysu zatrudnienie w sektorze towarów i usług środowiskowych w latach 2007–2011 wzrosło o 20% i że otwiera przed MŚP możliwości pobudzania aktywności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym na terenach dotkniętych procesami wyludniania i starzenia się społeczeństwa; mając na uwadze, że w związku z tym odgrywają one istotną rolę w ekosystemie przemysłowym wraz ze spółkami o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstwami wielonarodowymi; mając na uwadze, że dziewięć na dziesięć MŚP to małe przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 osób i że te mikroprzedsiębiorstwa zapewniają 53% wszystkich miejsc pracy w Europie;

B.  mając na uwadze, że obecnie światowy rynek towarów i usług środowiskowych szacuje się na 1000 mld EUR rocznie i zgodnie z przewidywaniami kwota ta wzrośnie dwu- lub nawet trzykrotnie do 2020 r., co stworzy ogromne szanse dla europejskich MŚP i ogólnie dla wzrostu gospodarczego w UE; mając na uwadze, że Unia Europejska jest światowym liderem zarówno w przywozie, jak i w wywozie towarów środowiskowych; mając na uwadze, że towary te są nierozerwalnie powiązane z usługami, a wciąż istnieją bariery pozataryfowe dla dostawców usług środowiskowych;

C.  mając na uwadze, że Unia Europejska zobowiązała się do reindustrializacji Europy przez wspieranie zasad zrównoważoności, konkurencyjności i innowacji i inwestowanie w nie, aby osiągnąć udział w produkcji przemysłowej na poziomie co najmniej 20% PKB państw członkowskich UE do 2020 r.; mając na uwadze, że Rada Europejska zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 27% i poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 27% do 2030 r. z zamiarem zwiększenia tego odsetka do 30%; mając na uwadze, że MŚP powinny uczestniczyć w realizacji tych celów, ponieważ 93%(4) z nich podjęło już działania w celu osiągnięcia większej zasobooszczędności; mając na uwadze, że według Komisji lepsze ekoprojektowanie, zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie mogą przynosić przedsiębiorstwom unijnym szacunkowe oszczędności netto na poziomie do 600 mld EUR lub 8% rocznego obrotu, a przy tym ograniczać łączne emisje gazów cieplarnianych o 2–4%;

D.  mając na uwadze, że umożliwienie MŚP przekształcenia wyzwań środowiskowych w szanse gospodarcze przy jednoczesnym zrównoważonym działaniu jest jedną z zasad Small Business Act, lecz mając jednocześnie na uwadze, że nie osiągnięto znacznego postępu w dziedzinie polityki, a rozpoczynające działalność gospodarczą i wdrażające normy środowiskowe MŚP często muszą radzić sobie z niespójnymi strategiami politycznymi;

E.  mając na uwadze, że zarówno rynek, jak i prawodawstwo będą promować przestrzeganie przez MŚP coraz większej liczby norm środowiskowych; mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie powinny zminimalizować obciążenia administracyjne wynikające z nowych i obowiązujących regulacji, a ponadto powinny unikać powstawania dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw związanych z przestrzeganiem takich regulacji; mając na uwadze, że zaproponowano nowe inicjatywy w zakresie ograniczenia obciążeń regulacyjnych dla MŚP i innych sektorów, które powinny być realizowane przez Komisję i państwa członkowskie;

F.  mając na uwadze, że 90% unijnych przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa; mając na uwadze, że pomimo podejmowanych ostatnio działań MŚP i mikroprzedsiębiorstwa nadal mają trudności z dostępem do kompetencji, informacji i finansowania oraz do dostatecznie zróżnicowanego wyboru instrumentów kapitałowych i dłużnych potrzebnych na ścieżce wzrostu przedsiębiorstwa, a także mając na uwadze, że programy UE nadal nie wnoszą dostatecznego wkładu w innowacje; mając na uwadze, że procedury wnioskowania o finansowanie unijne dla MŚP są wciąż zbyt biurokratyczne, a zatem niedostępne dla wielu MŚP;

G.  mając na uwadze, że należy uwzględnić potencjał budżetu UE jako budżetu nastawionego na inwestycje, aby ułatwić europejskim MŚP dostęp do finansowania przez ograniczenie biurokracji, specjalne narzędzia finansowe oraz zwiększenie środków finansowych na lokalne biura przedsiębiorczości; mając na uwadze, że należy wspierać opracowywanie przyjaznych dla użytkownika procedur dotyczących poszczególnych form wsparcia;

H.  mając na uwadze, że małe przedsiębiorstwa zyskują proporcjonalnie więcej na działaniach mających na celu zwiększenie zasobooszczędności niż duże podmioty i to na małych przedsiębiorstwach powinna skupiać się w większym stopniu uwaga polityki; mając na uwadze, że potencjalne korzyści brutto wynikające ze zwiększenia zasobooszczędności wynoszą 10–17% obrotu w zależności od sektora działalności;

I.  mając na uwadze, że technologia cyfrowa to dla MŚP ważne narzędzie realizacji zysków oczekiwanych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów, a jednocześnie jest to sektor, który sprzyja powstawaniu i rozwojowi nowych MŚP;

J.  mając na uwadze, że uwaga koncentruje się głównie na MŚP bazujących na zaawansowanych technologiach, które bezpośrednio opracowują zielone innowacje, ale należy też wspierać inne przedsiębiorstwa umożliwiając im przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, wdrażanie środków ekologicznej innowacji i poprawę efektów ich działalności środowiskowej; mając na uwadze, że ekoinnowacje mogą być koncepcją dla nowego przedsiębiorstwa, ale też środkiem służącym udoskonaleniu istniejących przedsiębiorstw w ramach zielonej gospodarki;

K.  mając na uwadze, że mimo braku uzgodnionej na szczeblu międzynarodowym definicji ekologicznego wzrostu gospodarczego panuje zgoda, że jest to połączenie wzrostu gospodarczego i zrównoważenia środowiskowego; mając na uwadze, że poprawa kompetencji i kształcenia stanowi kluczowe wyzwanie dla MŚP, które wymaga szczególnej troski, zwłaszcza w odniesieniu do innowacji i zasobooszczędności; mając na uwadze, że niewystarczający dostęp do odpowiednich źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w szczególności na początkowych etapach działalności, jest nadal jedną z głównych przeszkód utrudniających zakładanie i rozwój przedsiębiorstw prowzrostowych;

L.  mając na uwadze, że niezbędne jest spójne stosowanie definicji mikroprzedsiębiorstw zważywszy, że tworzą one tysiące miejsc pracy i zapewniają 53% zatrudnienia w całej Europie, i w związku z tym wymagają innych ram funkcjonowania; mając na uwadze, że mikroprzedsiębiorstwa borykają się z wieloma poważnymi trudnościami, takimi jak przeszkody wynikające z przepisów dotyczących zamówień publicznych, nadmierne obciążenia regulacyjne i dostęp do finansowania;

Zagadnienia ogólne

1.  popiera koncepcję ekologicznego wzrostu gospodarczego i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zauważa, że wynikające z niej szanse dotyczą różnych istotnych obszarów, takich jak odnawialne źródła energii, w szczególności wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i geotermicznej w ekonomicznie efektywny sposób, efektywność energetyczna, zasobooszczędność, gospodarowanie odpadami, zmniejszenie emisji, elektryfikacja i zasada „od kołyski do kołyski”; wskazuje na znaczny potencjał gospodarczy i potencjał zatrudnienia tych obszarów dla różnych sektorów; zwraca uwagę, że ekologiczny wzrost gospodarczy powinien być częścią szerszej strategii promowania wśród MŚP tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego;

2.  podkreśla, że na ekologiczny wzrost gospodarczy należy spojrzeć z szerokiej perspektywy i że powinien on obejmować wysiłki podejmowane na przestrzeni całego łańcucha wartości i w całym ekosystemie przedsiębiorczości, w tym działania podmiotów zaangażowanych w produkcję przemysłową mającą na celu ograniczenie śladu ekologicznego ich produktów, procesów produkcji, praktyk i usług biznesowych; przypomina zalecenia Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami, w których podkreślono, że zasobooszczędność wymaga dynamicznych ram regulacyjnych dających odpowiednie sygnały producentom i konsumentom, jeżeli chodzi o poprawę efektywności produktów w ramach ich całego cyklu życia; wzywa Komisję do ustanowienia kompleksowych ram politycznych obejmujących konkretne cele polityczne oraz wykorzystujących w lepszy i sprawniejszy sposób istniejące narzędzia polityczne w celu zapewnienia możliwości i udziału MŚP w zielonej gospodarce o obiegu zamkniętym;

3.  podkreśla, że globalna gospodarka będzie musiała sprostać potrzebom coraz większej liczby ludności – 9 mld osób do 2050 r. – oraz że nasze zasoby naturalne są ograniczone, w związku z czym należy z nich korzystać w sposób zrównoważony i niezwykle efektywny; zwraca uwagę na nowe innowacyjne, ekologiczne i zrównoważone sposoby sprostania tym wyzwaniom, takie jak nowe produkty, procesy produkcji, praktyki i usługi biznesowe, na przykład wykorzystujące innowacyjne technologie cyfrowe, oraz nowe pomocnicze ramy prawne;

4.  przypomina Komisji i państwom członkowskim, że MŚP w Europie są bardzo różnorodne i obejmują zarówno bardzo tradycyjne przedsiębiorstwa rodzinne, jak i szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, firmy oparte na zaawansowanych technologiach, mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa społeczne i podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, oraz że podejścia do udzielania im wsparcia muszą być równie zróżnicowane;

5.  uważa, że UE musi diametralnie zmienić swoją kulturę przedsiębiorczości, aby przyczynić się do wzrostu gospodarczego dzięki większej liczbie osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą i poszukujących nowych możliwości rynkowych, zwłaszcza w sektorze ekologicznego wzrostu gospodarczego, a także dzięki akceptacji niepowodzenia i podejmowania ryzyka; podkreśla znaczenie potraktowania tej kwestii jako jednego z głównych elementów kształtowania polityki; wzywa państwa członkowskie do ułatwiania przedsiębiorstwom wydźwignięcia się po niepowodzeniu w ramach ich odpowiednich przepisów, tak aby umożliwić ludziom zakładanie nowych przedsiębiorstw w krótkim czasie po niepowodzeniu poprzedniego przedsięwzięcia, zwłaszcza w nowych i innowacyjnych sektorach; wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu złagodzenie obaw przed niepowodzeniem w formie kampanii uświadamiających i edukacji;

6.  podkreśla wartość dodaną budżetu UE, jeśli chodzi o pomaganie MŚP, mikroprzedsiębiorstwom, przedsiębiorstwom społecznym i spółdzielniom w zdobywaniu dostępu do finansowania i rynków międzynarodowych, zwłaszcza za pośrednictwem programu COSME i w ramach programu „Horyzont 2020” oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla konieczność przyjęcia przez krajowe organy regulacyjne jasnej i jednolitej w całej UE interpretacji, a także potrzebę przejrzystych przepisów dotyczących zamówień publicznych;

7.  zwraca uwagę, że wiele europejskich MŚP konkuruje dziś na skalę międzynarodową pod względem rozwiązań, które obejmują zarówno produkty, jak i tzw. „ekologiczne usługi”, takie jak budowa, instalacje, naprawy i zarządzanie; zwraca uwagę, że usługi te mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju sprzedaży i eksportu produktów ekologicznych; wzywa Komisję do włączenia usług ekologicznych do aktualnie prowadzonych negocjacji w sprawie umowy dotyczącej towarów środowiskowych, a także do dwustronnych porozumień handlowych, takich jak TTIP, aby ograniczyć bariery dla europejskich MŚP i dostawców usług, którzy chcą prowadzić działalność międzynarodową;

8.  podkreśla znaczenie dobrego zarządzania, niezależnego wymiaru sprawiedliwości, przejrzystości i państwa prawa w całej UE dla stworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorstw oraz rynku z równymi warunkami działania dla MŚP;

Finansowanie zielonych inicjatyw

9.  zwraca uwagę, że w obecnych okolicznościach, w których niewystarczający dostęp do odpowiednich źródeł kapitału wysokiego ryzyka, w szczególności na wczesnych etapach, jest nadal jedną z głównych przeszkód utrudniających zakładanie i rozwój przedsiębiorstw zorientowanych na wzrost, plan działania Komisji na rzecz poprawy dostępu MŚP do finansowania kładzie duży nacisk na kapitał wysokiego ryzyka jako możliwy rodzaj finansowania wzrostu gospodarczego; podkreśla jednak, że ten rodzaj finansowania jest odpowiedni jedynie dla niewielu MŚP, a ważne źródło finansowania wciąż stanowią kredyty bankowe, oraz że sektor prywatny powinien opracować alternatywy; wskazuje w tym względzie na istotę stymulowania alternatywnych form udzielania kredytów dla MŚP, takich jak spółdzielnie kredytowe; wskazuje na potencjalne możliwości finansowania, które należy przeanalizować w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

10.  zachęca państwa członkowskie do tworzenia zachęt dla inwestorów zagranicznych przez usuwanie barier językowych; zwraca uwagę, że krokiem w tym kierunku jest przyjmowanie wniosków i dostarczanie danych nie tylko w języku urzędowym lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego, lecz również w języku angielskim;

11.  podkreśla, że nie istnieje uniwersalny rodzaj finansowania odpowiadający wszystkim, i wzywa Komisję do uwzględnienia interesu MŚP we wszystkich istniejących i ewentualnych przyszłych programach, instrumentach i inicjatywach, zwłaszcza na potrzeby nowych modeli działalności gospodarczej w sektorze ekologicznej gospodarki – poczynając od instrumentów kapitałowych (takich jak aniołowie biznesu, finansowanie społecznościowe czy wielostronne platformy obrotu), przez instrumenty quasi-kapitałowe (takie jak finansowanie typu mezzanine) po instrumenty dłużne (takie jak obligacje przedsiębiorstw na małe kwoty, instrumenty gwarancyjne i platformy gwarancji) – oraz partnerstw między bankami i innymi podmiotami zaangażowanymi w finansowanie MŚP (specjaliści od księgowości, stowarzyszenia zrzeszające podmioty gospodarcze lub MŚP czy izby handlowe) w celu wsparcia przedsiębiorstw na etapach rozpoczynania działalności, rozwoju i transferu, z uwzględnieniem ich wielkości, obrotu i zapotrzebowania na finansowanie; wzywa państwa członkowskie oraz organy lokalne i regionalne do zapewnienia odpowiednich zachęt oraz do stworzenia zachęt podatkowych sprzyjających tym modelom finansowania; podkreśla znaczenie przeprowadzenia przeglądu istniejących instrumentów wspierających MŚP w celu uwzględnienia dodatkowych możliwości ekologicznego wzrostu gospodarczego;

12.  podkreśla konieczność zapewnienia koordynacji i komplementarności pomiędzy instrumentami finansowymi w budżecie UE, zwłaszcza w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych oraz programu LIFE;

13.  wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do monitorowania wyników faktycznie uzyskanych przez MŚP, które miały dostęp do środków na finansowanie innowacji ekologicznych, w celu dokonania oceny skuteczności takiego finansowania; wzywa Komisję Europejską, aby w przypadku, gdy wyniki okażą się niezadowalające, przygotowała bezzwłocznie zmiany niezbędne do poprawy skuteczności tego finansowania;

14.  zwraca uwagę, że ze względu na bardzo techniczny charakter wielu planów dotyczących zielonych inwestycji niezwykle istotne jest podkreślenie znaczenia znormalizowanych modeli ryzyka i zwrotu oraz opracowania nowych modeli na potrzeby nowych wyzwań i sektorów;

15.  przypomina, że można się spodziewać, iż MŚP będą odgrywały ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, zapewniając zrównoważone, choć pracochłonne usługi, takie jak naprawy, renowacje i recykling; zauważa, że Komisja, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Parlament i Eurogrupa zasadniczo popierają zasadę przesunięcia podatku z pracy na wykorzystanie zasobów naturalnych i konsumpcję; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie oceny skutków przesunięcia podatku z pracy na wykorzystanie zasobów naturalnych;

16.  podkreśla, że przedsiębiorcy, MŚP, stowarzyszenia przedsiębiorców i organizacje wsparcia powinny posiadać większą wiedzę na temat możliwości finansowania bardziej wydajnych technologii lub zlecania takich usług jak doradztwo, coaching i szkolenie w zakresie ekoprojektu, gospodarowania zasobami i zielonej przedsiębiorczości oraz dostępności ekologicznych technologii, produktów i usług, które mogą być pożyteczne dla ich działalności gospodarczej; wzywa państwa członkowskie do wspierania świadczenia usług dla MŚP w tych obszarach, a ponadto podkreśla potrzebę prostych i dostępnych źródeł informacji i baz danych na temat takich produktów i usług; przypomina Komisji i państwom członkowskim, że informacje te powinny być przekazywane w sposób, który najlepiej odpowiada logice i metodom pracy MŚP;

17.  zauważa, że programy UE nie wnoszą znaczącego wkładu w ekoinnowacje i gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz że w związku z tym Komisja musi lepiej ukierunkować finansowanie z programów COSME i „Horyzont 2020” na rozwój rozwiązań ekoinnowacyjnych przez MŚP i dla MŚP oraz wspierać finansowanie lepszego projektowania produktów i lepszej wydajności procesów, posiłkując się pozytywnymi doświadczeniami w poprzednich wieloletnich ramach finansowych; uważa za szczególnie ważne pełne wdrożenie instrumentu MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”;

18.  wzywa Komisję i EBI do dopilnowania, aby na etapie realizacji „Planu inwestycyjnego dla Europy” MŚP, w tym zielone i innowacyjne, były głównymi beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach tego projektu; nalega, aby opracować jasne kryteria służące osiągnięciu tego celu, w tym kryterium europejskiej wartości dodanej i usprawnić świadczenie usług doradczych z zakresu zasobooszczędności i ekoinnowacyjności dla MŚP; wzywa EBI i Komisję do dopilnowania, aby wszystkie kategorie wymienione w zaleceniu Komisji dotyczącym definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (C(2003)1422) korzystały z wsparcia w dostatecznym stopniu; podkreśla znaczenie programów „Horyzont 2020” i COSME dla wspierania MŚP oraz potrzebę pełnego wdrożenia instrumentu MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”;

19.  uważa, że dla zapewnienia komplementarności systemów finansowych dla MŚP niezbędna jest koordynacja działań podejmowanych w ramach polityki spójności i innych programów, takich jak program „Horyzont 2020”, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym; podkreśla znaczenie stanowienia prawa w sposób umożliwiający MŚP utrzymanie konkurencyjności;

20.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do znalezienia szybkiego i długotrwałego rozwiązania problemu ogromnych opóźnień w płatnościach związanych z polityką regionalną oraz przy rozliczaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w minionych okresach finansowania, tak aby MŚP będące partnerami projektów nie były zniechęcane do uczestniczenia w programach i projektach wsparcia w związku z opóźnieniami w płatnościach;

Zarządzanie wiedzą

21.  podkreśla znaczenie aktywnej współpracy międzysektorowej w ramach łańcuchów wartości i obszarów geograficznych, która oferuje możliwości pobudzenia innowacji i nowe szanse wzrostu dzięki wymianie pomysłów i innowacyjnych koncepcji; z zadowoleniem przyjmuje przewidziane w programie „Horyzont 2020” działanie na rzecz możliwych dzięki klastrom projektów służących nowym przemysłowym łańcuchom wartości, mające na celu większe odblokowanie innowacyjnego potencjału MŚP, w tym oferowanych przez nie ekoinnowacyjnych i zasobooszczędnych rozwiązań;

22.  pochwala ustanowienie europejskiego centrum doskonałości w dziedzinie zasobooszczędności, którego zadaniem byłoby udzielanie porad i wspomaganie MŚP pragnących poprawić swoje wyniki w zakresie zasobooszczędności; podkreśla potrzebę nadania temu centrum formy silnej sieci partnerów w różnych regionach UE oraz wykorzystywania sprawdzonych doświadczeń w państwach członkowskich; wyraża przekonanie, że centrum powinno kierować MŚP do europejskich, krajowych i regionalnych programów w tym obszarze oraz zapewniać dostęp do wiedzy fachowej, sieci i infrastruktury;

23.  podkreśla znaczenie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą między wieloma zainteresowanymi podmiotami – także w skali transgranicznej, za pomocą nieformalnych sieci, zwłaszcza w przypadku MŚP i mikroprzedsiębiorstw – dla zwiększania wiedzy na temat istniejących i nowych innowacyjnych technik, najlepszych praktyk, sposobów pozyskiwania właściwego finansowania, możliwych programów wsparcia rządowego oraz odpowiednich ram prawnych, z którymi wiążą się najmniej uciążliwe formalności administracyjne, oraz przypomina, że istniejące krajowe punkty kontaktowe unijnych programów finansowania oraz Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości powinny być w pełni zaangażowane we wspieranie MŚP oraz podejmować na rzecz MŚP proaktywne działania w zakresie informowania, coachingu i wsparcia w celu wskazania możliwości finansowania na szczeblu unijnym, krajowym lub regionalnym; popiera organizację europejskiej kampanii na rzecz zasobooszczędności, której celem jest informowanie MŚP o korzyściach i szansach, jakie oferuje zasobooszczędność, oraz o sposobach tworzenia synergii przemysłowych dotyczących recyklingu; wzywa Komisję i Europejską Sieć Przedsiębiorczości do współpracy w obszarze zasobooszczędności ze stowarzyszeniami przemysłowymi, związkami zawodowymi, MŚP, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim i organizacjami realizującymi inicjatywy regionalne; pochwala w tym względzie nacisk Komisji na symbiozę i klastry oraz zachęca Komisję do przedstawienia konkretnych inicjatyw w celu ułatwienia współpracy międzysektorowej oraz gospodarowania zasobami;

24.  wzywa stowarzyszenia sektorowe do odgrywania większej roli w udzielaniu odpowiednich informacji i porad w zakresie ekologicznych technologii, możliwości finansowania i stosownych procedur; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wypełnienia luki w przypadkach, w których wsparcia tego brakuje, sprawdzania dalszych możliwości i przyspieszenia zrównoważonych rozwiązań oraz inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska, zasobooszczędność i gospodarkę opartą na recyklingu; zwraca uwagę na coraz większy rozziew między potrzebami MŚP a umiejętnościami pracowników; zauważa, że 26% pracodawców w Europie ma trudności ze znalezieniem pracowników wykazujących się odpowiednimi umiejętnościami;

Badania, rozwój i innowacje a umiejętności

25.  podkreśla konieczność efektywniejszego opracowania podstaw badań i rozwoju, pełnego włączenia MŚP w ten proces oraz aktywnego wspierania dalszego przekształcania podstawowych wyników z obszaru badań i rozwoju w dalszy postęp technologiczny; podkreśla znaczenie reindustrializacji Europy, biorąc pod uwagę znaczenie przemysłu wytwórczego dla badań, rozwoju i innowacji, a tym samym dla przyszłej przewagi konkurencyjnej UE; wyraża przekonanie, że należy położyć dostateczny nacisk na innowacje pozatechnologiczne, organizacyjne, systemowe i w sektorze publicznym, jak i na rozwiązania technologiczne;

26.  podkreśla znaczenie wprowadzania na rynek i podnoszenia wartości efektów prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa europejskie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia stabilniejszych ram regulacyjnych i odpowiednich programów finansowych w celu stworzenia możliwości rozwoju inicjatyw gospodarczych i przedsiębiorczości oraz skrócenia czasu wprowadzania na rynek nowych produktów, usług i praktyk prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze zielonej gospodarki;

27.  zwraca uwagę na potencjał, jaki dla innowacji i ekologicznego wzrostu gospodarczego stanowi nowa europejska infrastruktura kosmiczna; wzywa Komisję do promowania wśród MŚP wykorzystania w kontaktach z inkubatorami przedsiębiorczości danych pochodzących z tej infrastruktury; wzywa Komisję do umożliwienia MŚP korzystania w fazie badań, rozwoju i sprzedaży z systemu ułatwiającego dostęp do danych pochodzących z tej infrastruktury;

28.  zwraca uwagę, że według badania Innobarometru z maja 2014 r. jedynie 9% wszystkich przedsiębiorstw twierdzi, iż od stycznia 2011 r. skorzystało z publicznego wsparcia finansowego na swoją działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną; podkreśla konieczność opracowania przyjaznych dla użytkownika procedur dotyczących poszczególnych form wsparcia;

29.  odnotowuje korzyści jednolitego patentu europejskiego dla MŚP, szczególnie w dziedzinie technologii ekologicznych; wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby przystąpiły do systemu jednolitego patentu europejskiego; wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia w krótkim terminie ratyfikacji porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, niezbędnego do stosowania jednolitego patentu europejskiego; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego uproszczonej procedury ułatwiającej MŚP wszczynanie przed Jednolitym Sądem Patentowym postępowań w sprawie naruszenia przepisów;

30.  wzywa do usprawnienia ram polityki w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym do przyjęcia i wdrożenia inteligentnych regulacji, norm i kodeksów postępowania mających na celu internalizację efektów zewnętrznych, podjęcie działań w sprawie produktów zasobochłonnych, tworzenie równych warunków działania, nagradzanie liderów oraz przyspieszenie przejścia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

31.  wzywa Komisję do uwzględnienia w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym rozszerzonego instrumentu ekoprojektowania, tak aby obejmował wymiar zasobooszczędności; uważa, że ekoprojekt powinien obejmować trwałość produktu, możliwość naprawy i możliwość recyklingu, wraz z normami dotyczącymi gwarantowanej żywotności i demontażu;

32.  zachęca do rozszerzenia nowatorskich systemów wsparcia, takich jak zielone kupony innowacyjności, które mogą propagować wprowadzanie na rynek zrównoważonych technologii i ekologicznych oraz odpornych na zmianę klimatu rozwiązań; w odniesieniu do składania wniosków o wsparcie uważa, że odnośne zasady powinny być jasne i proste oraz że nie powinny nakładać obciążeń administracyjnych; ponadto zachęca Komisję i państwa członkowskie do opracowania innowacyjnych rozwiązań finansowych służących wspieraniu MŚP oraz do zapewnienia w pełni dostępnych instrumentów finansowania; przypomina, że zrównoważony wzrost i zdolności innowacyjne europejskich MŚP stanowią jedną z głównych przewag konkurencyjnych UE na zglobalizowanych rynkach;

(De)regulacja jako motor wzrostu

33.  wzywa państwa członkowskie, aby unikały tworzenia przeszkód na rynku wewnętrznym przez nadmiernie rygorystyczne wdrażanie przepisów, a także by zweryfikowały swoje obowiązujące systemy regulacyjne, usunęły wszelkie zbędne lub nieskuteczne regulacje stanowiące bariery rynkowe oraz aby zapewniły spójną transpozycję do ustawodawstwa krajowego; wzywa Komisję, aby zagwarantowała pełne stosowanie testu MŚP we wszystkich ocenach skutków; zachęca Komisję do podjęcia intensywniejszych wysiłków wraz z poszczególnymi państwami członkowskimi w celu zaradzenia problemowi nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów; podkreśla konieczność przyjęcia przez krajowe organy regulacyjne jasnej i jednolitej w całej UE interpretacji, a także potrzebę przejrzystych przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym zielonych i elektronicznych zamówień publicznych, których brak stanowi obecnie istotną przeszkodę dla MŚP zamierzających umiędzynarodowić swoją działalność, a jednocześnie ogromną szansę szybkiego ich przyjęcia przez państwa członkowskie, w tym w dziedzinie zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie produktów i rozwiązań;

34.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o wycofaniu zdezaktualizowanych lub zbyt obciążających wniosków ustawodawczych; oczekuje od Komisji przedłożenia ambitniejszego wniosku ustawodawczego dotyczącego odpadów zapowiedzianego przez wiceprzewodniczącego Timmermansa na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie w grudniu 2014 r.; wzywa Komisję do nieprzedstawiania wniosków ustawodawczych, które skutkowałyby niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym dla przedsiębiorstw i MŚP, oraz do regularnego przeglądu obowiązującego prawodawstwa w celu zmniejszenia obecnego obciążenia administracyjnego, poprawy jakości i skuteczności przepisów oraz ich dostosowywania do nowych modeli działalności gospodarczej; podkreśla jednak konieczność podjęcia ambitnych działań, odpowiedniego i terminowego wdrażania istniejących przepisów oraz wczesnego angażowania zainteresowanych podmiotów z odpowiednich sektorów i MŚP, w tym w oceny skutków, z myślą o realizacji celów środowiskowych UE;

35.  przypomina znaczenie prawodawstwa niemającego wpływu na technologię i sprzyjającego innowacjom, umożliwiającego rynkowe sprawdzanie i wycenę różnych nowych technologii; z zadowoleniem przyjmuje opracowanie programu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) jako nowego narzędzia wspomagającego wprowadzenie na rynek innowacyjnych technologii środowiskowych; wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego wykorzystania instrumentów rynkowych w ich programach wsparcia publicznego oraz do unikania szkodliwych dla środowiska i zakłócających rynek dotacji; przypomina, że interwencje publiczne powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku takich jak środki pozacenowe czy efekty zewnętrzne; wzywa Komisję do sporządzenia wspólnych wytycznych dotyczących krajowych programów wsparcia publicznego udzielanego na projekty zielonych inwestycji w celu określenia bardziej jednolitego zestawu środków;

36.  zwraca uwagę, że przełomowe branże i technologie często ujawniają wady obowiązującego prawodawstwa; podkreśla konieczność ciągłego monitorowania i aktualizowania obowiązującego prawodawstwa oraz jego wdrażania, aby unikać barier dla zrównoważonych lub ekoinnowacyjnych technologii i dla nowych osiągnięć technologicznych;

Rozmaite środki wspierające

37.  uważa, że rozwój umiejętności i programów w dziedzinie przedsiębiorczości służących poznaniu sposobów działania, funkcjonowania i interakcji rynku, gospodarki i systemu finansowego, wraz z wiedzą na temat ochrony środowiska oraz sposobów, w jaki nowe technologie mogą wspierać efektywne, innowacyjne i zielone możliwości, należy uwzględniać w systemach kształcenia podstawowego i wyższego, a także propagować za pośrednictwem zajęć pozaszkolnych i w ramach uczenia się przez całe życie; uważa, że dobrze przygotowany biznesplan jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do finansowania oraz ku rentowności; wzywa Komisję i państwa członkowskie do niezwłocznego włączenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, finansów, ekonomii i ochrony środowiska do krajowych programów nauczania; w związku z tym popiera program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego rynku i konkurencyjności;

38.  podkreśla, że również mikroprzedsiębiorstwa i podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą powinny otrzymać pomoc i wskazówki, ułatwiające im przejście ku zrównoważonemu wzrostowi ekologicznemu; wzywa Komisję do dopilnowania, aby te przedsiębiorstwa były odpowiednio uwzględniane w nowych inicjatywach dotyczących możliwości osiągania ekologicznego wzrostu przez MŚP;

39.  zauważa, że program Erasmus+ umożliwia studentom i młodzieży rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości między innymi przez finansowanie stażów, ; popiera program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego rynku i konkurencyjności;

40.  zwraca uwagę na znaczenie ukierunkowania działań na wzorce konsumpcji niezgodne ze zrównoważonym rozwojem i promowania zmiany zachowań konsumentów; podkreśla konieczność odpowiedniej edukacji konsumenckiej oraz wspierania zachęt do bardziej zrównoważonej konsumpcji; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy środków po stronie popytu, takich jak wykorzystywanie zamówień publicznych w celu lepszego wprowadzenia zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie produktów i rozwiązań; podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii zużycia zasobów w informacji o produkcie oraz oznakowaniu ekologicznym, aby dać konsumentom możliwość wyboru;

41.  podkreśla znaczenie ułatwienia działania podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą i firmom odpryskowym dzięki współpracy z instytutami badań technologicznych, uniwersytetami oraz instytucjami kształcenia zawodowego;

42.  podkreśla znaczenie eksportu dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie; wzywa Komisję do przyspieszenia procesu zawierania niesfinalizowanych umów handlowych z naszymi partnerami, aby ułatwić europejskim MŚP dostęp do nowych rynków;

43.  uważa, że przedsiębiorczość kobiet jest dotychczas niedostatecznie docenianym zasobem na rzecz wzrostu i konkurencyjności UE, który powinno się promować i wzmocnić, oraz że należy usunąć wszelkie przeszkody, w szczególności dyskryminację płacową, jakie napotykają kobiety, również w ramach zielonej gospodarki, aby umożliwić kobietom i mężczyznom równe korzyści; uważa, że regularne gromadzenie ujednoliconych danych statystycznych, w tym dotyczących oddziaływania przepisów pod względem aspektów płci i danych na temat pracy w podziale na płeć, ułatwiłoby monitorowanie i kształtowanie polityki opartej w większym stopniu na dowodach oraz usunięcie braków wiedzy w zielonym dyskursie;

44.  wzywa Komisję do przeanalizowania i wskazania sektorów przemysłu europejskiego i obszarów geograficznych, w których spełniono warunki utworzenia nowych klastrów i centrów, oraz do wspierania ich rozwoju;

45.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi oraz zareagowania na szanse i wyzwania, które obszary wiejskie stanowią w kontekście MŚP, zielonego wzrostu czy ekoinnowacji;

46.  wzywa państwa członkowskie (na szczeblu krajowych, regionalnych i lokalnych podmiotów kształtujących politykę oraz organów zarządzających) do stałego propagowania zrównoważonego wzrostu w ramach strategii inteligentnej specjalizacji z udziałem najważniejszych zainteresowanych stron, wzrostu sprzyjającego tworzeniu klastrów, synergii oraz sieci wokół działalności w ramach zielonej gospodarki; zwraca się do Komisji o informowanie Parlamentu o postępach we wdrażaniu strategii inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym i/lub regionalnym, w stosownych przypadkach, a zwłaszcza w odniesieniu do różnych modeli działań odgórnych stosowanych w UE i państwach członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczenia informacji o praktycznych środkach wprowadzonych w celu rozwoju kompetencji sprzyjających ekoinnowacyjnym MŚP za pośrednictwem wzajemnych połączeń między regionalnymi centrami innowacji i najważniejszych sieci wsparcia;

47.  wzywa Komisję, by w ramach prowadzonej polityki regionalnej opracowała konkretne programy odzwierciedlające wszystkie istotne dla MŚP elementy zielonego wzrostu; podkreśla konieczność pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorczości młodzieży w kontekście ekologicznego wzrostu MŚP; wzywa Komisję do opracowania środków, które umożliwiłyby łączenie ze sobą instytucji oświatowych, programów europejskich oraz środków służących wspieraniu zielonej gospodarki; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi w celu udzielania porad pracownikom MŚP i zwiększania ich świadomości w celu rozwoju ich wiedzy i umiejętności; wzywa, aby w ramach wspierania kształcenia szczególną uwagę zwrócono na młodzież i grupy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

o
o   o

48.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0036.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0032.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0069.
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności