Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2209(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0135/2015

Texte depuse :

A8-0135/2015

Dezbateri :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Voturi :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0198

Texte adoptate
PDF 372kWORD 142k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (2014/2209(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2013 referitoare la îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 27 noiembrie 2014 referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluările de impact și rolul testului privind IMM-urile(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „«Gândiți mai întâi la scară mică»: Prioritate pentru IMM-uri - Un «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2008)0394),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Revizuirea «Small Business Act» pentru Europa” (COM(2011)0078),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Oportunități de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor” (COM(2014)0445),

–  având în vedere sondajul Eurobarometru privind IMM-urile, eficiența resurselor și piețele pentru produsele ecologice (Eurobarometrul Flash 381) și sondajul Eurobarometru privind rolul sprijinului public în comercializarea inovațiilor (Eurobarometrul Flash 394),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (adoptat cu prilejul celei de-a 109-a sesiuni plenare din 3-4 decembrie 2014) referitor la Pachetul privind politica industrială,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Plan de acțiune verde pentru IMM-uri” (COM(2014)0440),

–   având în vedere Manifestul privind Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor și Recomandările politice – martie 2014,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Spre o economie circulară: un program «deșeuri zero» pentru Europa” (COM(2014)0398),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Inovare pentru un viitor durabil – Planul de acțiune privind ecoinovarea (Eco-AP)” (COM(2011)0899),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0135/2015),

A.  întrucât IMM-urile reprezintă peste 98 % dintre întreprinderile europene și asigură peste 67 % din totalul ocupării forței de muncă din Uniune și 58 % din valoarea adăugată brută; întrucât ele reprezintă coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene, fiind factori-cheie ai creșterii economice pe termen lung a Europei și ai oportunităților sustenabile de creare de locuri de muncă în cele 28 de state membre; întrucât ocuparea forței de muncă pe piața produselor și a serviciilor ecologice a crescut cu 20 % între anii 2007-2011 în ciuda crizei economice și întrucât această piață creează, pentru IMM-uri, oportunitatea de a genera un număr tot mai mare de activități economice și locuri de muncă, inclusiv în zonele afectate de procesele de depopulare și îmbătrânire; întrucât IMM-urile joacă astfel un rol important în ecosistemul industrial, împreună cu companiile cu capitalizare medie și multinaționalele; întrucât 90 % dintre IMM-uri sunt întreprinderi mici, cu maximum 10 angajați, iar aceste microîntreprinderi înregistrează 53 % din totalul locurilor de muncă din Europa;

B.  întrucât în prezent piața mondială a produselor și serviciilor ecologice este estimată la 1 000 miliarde EUR pe an, apreciindu-se că această sumă se va dubla sau chiar tripla până în 2020, creând oportunități fără precedent pentru IMM-urile din Europa și în general pentru creșterea economică în UE; întrucât Uniunea Europeană este un lider mondial atât în ceea ce privește importul, cât și în ceea ce privește exportul de bunuri de mediu; întrucât serviciile sunt strâns legate de aceste bunuri, deși există în continuare bariere netarifare pentru furnizorii de servicii de mediu;

C.  întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să reindustrializeze Europa prin investiții în sustenabilitate, competitivitate și inovare și susținerea acestora, cu scopul de a obține o cotă de cel puțin 20 % în producția industrială ca parte din PIB-ul statelor membre ale UE până în anul 2020; întrucât Consiliul European s-a angajat să reducă emisiile interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 %, crescând cota energiei din surse regenerabile la cel puțin 27 % și sporind eficiența energetică cu cel puțin 27 % până în 2030, în scopul creșterii acestui obiectiv până la 30 %; întrucât IMM-urile ar trebui să contribuie, la rândul lor, la îndeplinirea acestor obiective, având în vedere faptul că 93 %(4) dintre ele fac deja pași pentru a deveni mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; întrucât, potrivit Comisiei, proiectarea ecologică mai bună, prevenirea generării de deșeuri, reciclarea și reutilizarea ar putea aduce economii nete pentru întreprinderile din UE, estimate la 600 de miliarde EUR sau 8 % din cifra de afaceri anuală, în timp ce sunt reduse și emisiile de gaze cu efect de seră cu 2-4 %;

D.  întrucât, deși crearea condițiilor pentru ca IMM-urile să transforme provocările legate de mediu în oportunități economice într-un mod durabil este unul dintre principiile Small Business Act, nu s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul politicilor, IMM-urile fiind adesea confruntate cu politici inconsecvente atunci când își încep activitatea și implementează standarde de mediu;

E.  întrucât conformitatea IMM-urilor cu numărul tot mai mare de standarde de mediu va fi impulsionată, atât din partea pieței, cât și a legislației; întrucât UE și statele membre ar trebui să reducă la minimum sarcina administrativă prin intermediul actelor legislative aflate în vigoare și al celor nou-adoptate și ar trebui să se asigure că respectarea acestei legislații nu presupune costuri suplimentare pentru întreprinderi; întrucât au fost propuse inițiative noi de reducere a sarcinilor de reglementare ale IMM-urilor și ale altor sectoare, iar Comisia și statele membre ar trebui să le pună în aplicare;

F.  întrucât 90 % dintre întreprinderile din UE sunt microîntreprinderi; întrucât, în ciuda eforturilor recente, IMM-urile și microîntreprinderile au în continuare dificultăți în privința accesului la competențe, informații și finanțare, precum și la o varietate suficient diversificată de instrumente de capital și de datorie necesare în contextul traiectoriei de creștere a unei întreprinderi și întrucât programele UE nu reușesc, nici la ora actuală, să aducă o contribuție semnificativă la inovare; întrucât procedurile de solicitare pentru obținerea unei finanțări din partea UE pentru IMM-uri sunt încă prea birocratice și, prin urmare, prohibitive pentru majoritatea IMM-urilor;

G.  întrucât trebuie luat în considerare potențialul bugetului UE, ca buget axat pe investiții, de a facilita accesul IMM-urilor din Europa la finanțare prin reducerea birocrației, cu ajutorul unor instrumente financiare specifice și prin creșterea finanțării acordate programelor LEO (birouri locale pentru întreprinderi); întrucât dezvoltarea unor proceduri ușor de utilizat pentru diferitele forme de sprijin ar trebui să fie stimulată;

H.  întrucât companiile mici câștigă proporțional mai mult decât entitățile mari în urma acțiunilor de ameliorare a eficienței resurselor și ar trebui să beneficieze de mai multă atenție din partea factorilor politici; întrucât beneficiul potențial brut al creșterii eficienței resurselor este de 10-17 % din cifra de afaceri, în funcție de sectorul de activitate;

I.  întrucât tehnologiile digitale sunt atât un instrument important pe care IMM-urile îl utilizează pentru a obține beneficii în urma utilizării optime a resurselor, cât și un sector în care pot fi înființate cu ușurință IMM-uri noi și în care acestea se pot dezvolta mai rapid;

J.  întrucât, deși accentul se pune în primul rând pe IMM-urile high-tech care pot furniza în mod direct inovații ecologice, trebuie susținute și alte companii care doresc să se conformeze normelor de mediu, să pună în aplicare măsurile de inovare ecologică și să își îmbunătățească performanța în materie de mediu; întrucât ecoinovarea poate fi o idee pentru o nouă companie, dar și o măsură pentru a îmbunătăți întreprinderile existente în cadrul economiei ecologice;

K.  întrucât, deși nu există o definiție acceptată unanim la nivel internațional a creșterii economice ecologice, există un consens în jurul ideii că acest concept are la bază o combinație de creștere economică și sustenabilitate ecologică; întrucât îmbunătățirea competențelor și a formării este o provocare-cheie pentru IMM-uri, care ar trebui să primească o atenție deosebită, în special cu privire la inovare și utilizarea eficientă a resurselor; întrucât accesul inadecvat la capitalul de risc, în special în primele etape, continuă să fie unul dintre obstacolele majore în crearea și dezvoltarea de întreprinderi orientate spre creștere;

L.  întrucât microîntreprinderile creează mii de locuri de muncă pe întreg teritoriul Europei și un procent de 53 % din totalul locurilor de muncă din Europa sunt create de microîntreprinderi, acestea necesită, prin urmare, un cadru diferit de lucru, deci este nevoie urgent de o definiție clară a microîntreprinderilor; întrucât microîntreprinderile se confruntă cu o serie de dificultăți majore, cum ar fi barierele create de cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice, sarcinile de reglementare excesive și accesul dificil la finanțare;

Aspecte generale

1.  sprijină ideea de creștere economică ecologică și de economie circulară și constată că oportunitățile aferente sunt legate de diferite sectoare care prezintă o importanță deosebită, precum sursele regenerabile de energie și, în special, exploatarea viabilă din punct de vedere economic a energiei eoliene, solare, geotermale și a hidroenergiei, eficiența energetică, eficiența resurselor, gestionarea deșeurilor, reducerea emisiilor, electrificarea și reciclarea permanentă („cradle to cradle”); remarcă potențialul considerabil pe care aceste domenii îl au pentru diferite sectoare, atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă; constată că creșterea economică ecologică ar trebui să facă parte dintr-o strategie mai extinsă de promovare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice în rândul IMM-urilor;

2.  subliniază că creșterea economică ecologică ar trebui plasată într-un context mai larg și ar trebui să includă eforturile depuse în întreg lanțul valoric și în tot ecosistemul antreprenorial, inclusiv eforturile producătorilor industriali de a reduce amprenta ecologică a produselor, proceselor de producție, practicilor comerciale și serviciilor lor; reamintește recomandările din Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor, subliniind faptul că utilizarea eficientă a resurselor are nevoie de un cadru de reglementare dinamic care să trimită semnalele adecvate producătorilor și consumatorilor cu scopul de a îmbunătăți performanța produselor pe tot parcursul ciclului lor de viață; solicită Comisiei să stabilească un cadru politic cuprinzător, care să includă obiective politice concrete și care să integreze și să raționalizeze mai bine instrumentele politice existente, pentru a asigura existența unor oportunități adecvate pentru IMM-urilor și participarea acestora la economia ecologică și circulară;

3.  evidențiază faptul că economia mondială va trebui să țină cont de creșterea continuă a populației – 9 miliarde de oameni până în 2050 – și că resursele noastre naturale sunt limitate și deci ar trebui folosite într-un mod sustenabil și foarte eficient; pune în lumină noile soluții inovatoare, ecologice și durabile la aceste provocări, cum ar fi noi produse, procese de producție, practici comerciale și servicii, un exemplu în acest sens fiind integrarea tehnologiilor digitale inovatoare, precum și un nou cadru juridic care să le susțină;

4.  reamintește Comisiei și statelor membre că IMM-urile din Europa sunt foarte eterogene, variind de la afaceri de familie foarte tradiționale la întreprinderi cu dezvoltare rapidă, firme de înaltă tehnologie, microîntreprinderi, întreprinderi sociale și întreprinderi nou-înființate și că, prin urmare, abordările pentru sprijinirea acestora trebuie să fie, de asemenea, diferite;

5.  consideră că UE trebuie să își schimbe drastic cultura antreprenorială pentru a contribui la creșterea economică prin atragerea mai multor persoane care să înceapă o afacere proprie și căutarea mai multor oportunități de afaceri, în special în domeniul creșterii economice ecologice, precum și prin acceptarea posibilității de a eșua și a asumării de riscuri; subliniază importanța plasării acestui aspect în centrul procesului politic; solicită statelor membre să asigure, în cadrele lor legislative relevante, o perioadă de recuperare mai ușoară după falimentul unei afaceri, pentru a permite începerea unei noi afaceri la scurt timp după eșecul unei afaceri precedente, mai ales în sectoarele noi și inovatoare; solicită Comisiei să atenueze teama de eșec prin campanii de conștientizare și prin educație;

6.  subliniază valoarea adăugată a bugetului UE în sprijinirea IMM-urilor, microîntreprinderilor, întreprinderilor sociale și cooperativelor în vederea facilitării accesului la finanțare și la piețele internaționale, în special prin intermediul Programului COSME și în cadrul Programului Orizont 2020 și al fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI); subliniază necesitatea unei interpretări clare și uniforme la nivelul UE din partea autorităților de reglementare naționale și a unor norme transparente în domeniul achizițiilor publice;

7.  constată că, în prezent, multe IMM-uri europene concurează pe plan internațional în domeniul soluțiilor care includ atât produse, cât și așa-numitele „servicii ecologice”, cum ar fi construcțiile, instalațiile, reparațiile și managementul; constată că aceste servicii sunt esențiale pentru dezvoltarea, vânzarea și exportul de produse ecologice; solicită Comisiei să includă serviciile ecologice în cadrul negocierilor care au loc în prezent în ceea ce privește acordul privind bunurile de mediu, dar și în acordurile comerciale bilaterale cum ar fi TTIP, cu scopul de a reduce barierele pentru IMM-urile și furnizorii de servicii europeni care vor să se afirme pe plan internațional;

8.  subliniază importanța unei bune guvernanțe, a unei puteri judiciare independente, a transparenței și a statului de drept la nivelul UE pentru a se crea un mediu favorabil afacerilor și o piață cu condiții de concurență echitabile pentru IMM-uri;

Finanțarea inițiativelor ecologice

9.  relevă faptul că în condițiile actuale, când accesul insuficient la surse corespunzătoare de capital de risc, mai ales în etapele incipiente, continuă să fie una dintre cele mai mari constrângeri în crearea și dezvoltarea de firme orientate spre creștere, planul de acțiune al Comisiei privind îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare pune foarte mult accentul pe capitalul speculativ ca modalitate posibilă de finanțare a creșterii; subliniază totuși că acest tip de finanțare este adecvat doar pentru un mic număr de IMM-uri, împrumuturile bancare reprezentând în continuare o sursă importantă de finanțare, și că sectorul privat ar trebui să dezvolte diferite alternative; remarcă, în acest context, importanța de a promova forme alternative de împrumut pentru IMM-uri, cum ar fi cooperativele de credit; pune în evidență potențialele oportunități de finanțare care ar trebui explorate prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice;

10.  încurajează statele membre să stimuleze investitorii străini prin îndepărtarea barierelor lingvistice; remarcă faptul că posibilitatea de a trata solicitări și de a furniza date în limba engleză, pe lângă limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statelor membre este un pas înainte în acest scop;

11.  subliniază faptul că nu există un mod de finanțare universal valabil și solicită Comisiei să aibă în vedere interesul IMM-urilor în toate programele, instrumentele și inițiativele existente și eventual viitoare, mai ales pentru noile modele de afaceri ale economiei ecologice, mergând de la instrumente de capitaluri proprii (precum investitori providențiali, finanțare participativă și sisteme multilaterale de tranzacționare), instrumente de cvasi-capital (cum ar fi capitalul de tip mezanin) și instrumente de creanță (obligațiuni pentru companii cu credite mici, sisteme și platforme de garantare) și parteneriatele între bănci și alți operatori implicați în finanțarea IMM-urilor (experți contabili, asociații de întreprinderi și de IMM-uri sau camere de comerț), pentru a sprijini întreprinderile în etapele lor de înființare, creștere și transfer, ținând cont de mărimea, cifra de afaceri și necesitățile financiare ale acestora; invită statele membre și autoritățile regionale și locale să prevadă stimulente adecvate și stimulente fiscale pentru aceste modele de finanțare; subliniază importanța revizuirii instrumentelor existente de sprijinire a IMM-urilor pentru a include noi oportunități de creștere economică ecologică;

12.  subliniază necesitatea de a asigura coordonarea și complementaritatea între instrumentele financiare din bugetul UE, în special în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), al Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și al Programului LIFE;

13.  invită Comisia și statele membre să monitorizeze rezultatele obținute de IMM-urile care au accesat fondul pentru inovarea ecologică, cu scopul de a măsura eficacitatea acestui tip de finanțare; îndeamnă Comisia să aducă modificările necesare fără întârziere pentru ca finanțarea să fie mai eficace, în cazul în care rezultatul se dovedește a fi nesatisfăcător;

14.  constată că din cauza caracterului extrem de tehnic al multor planuri de investiții ecologice este esențial să se evidențieze importanța modelelor standardizate de risc și rentabilitate și importanța conceperii de noi modele pentru noi provocări și sectoare;

15.  reamintește că IMM-urile au potențialul de a aduce o contribuție semnificativă în cadrul economiei circulare, asigurând servicii durabile, dar cu utilizare intensivă a forței de muncă, cum ar fi reparațiile, reamenajările și reciclările; reamintește că numeroși actori, precum Comisia Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Fondul Monetar Internațional (FMI), Organizația Internațională a Muncii (OIM), Parlamentul European și Eurogrupul sprijină în linii mari principiul reorientării fiscale de la muncă la utilizarea resurselor naturale și consum; solicită Comisiei să evalueze impactul reorientării fiscalității de la muncă la utilizarea resurselor naturale;

16.  subliniază că întreprinzătorii, asociațiile de întreprinderi și organizațiile de sprijin ar trebui să fie mai bine informați în legătură cu posibilitățile de finanțare a tehnologiilor mai performante sau a serviciilor precum consultanța, instruirea și formarea în materie de proiectare ecologică, managementul resurselor și oportunitățile de afaceri „verzi”, precum și în legătură cu disponibilitatea de tehnologii, produse și servicii ecologice care le pot aduce beneficii în afaceri; invită statele membre să ia măsuri pentru a dezvolta și mai mult serviciile oferite IMM-urilor în aceste domenii și, de asemenea, subliniază nevoia unor surse de informație și baze de date simple și accesibile pentru aceste produse și servicii; reamintește Comisiei și statelor membre că informațiile în legătură cu aceste posibilități ar trebui să fie comunicate într-un mod care să corespundă cel mai bine cu logica și metodele de lucru ale IMM-urilor;

17.  constată că programele UE nu reușesc să aducă o contribuție semnificativă la ecoinovare și la economia circulară și că Comisia, prin urmare, trebuie să orienteze mai bine finanțarea din programele COSME și Orizont 2020 spre dezvoltarea de soluții ecoinovatoare de către și pentru IMM-uri și să sprijine finanțarea pentru îmbunătățirea proiectării de produse și a performanței proceselor, pe baza experiențelor reușite din CFM anterior; consideră, în special, că instrumentul destinat IMM-urilor din cadrul Orizont 2020 trebuie să fie pus în aplicare pe deplin;

18.  solicită Comisiei și BEI să se asigure că în etapa de implementare a „Planului de investiții pentru Europa” IMM-urile, inclusiv cele nepoluante și inovatoare, vor fi principalii beneficiari ai sprijinului oferit în temeiul prezentei propuneri; insistă asupra faptului că trebuie elaborate criterii clare, incluzând valoarea adăugată europeană, pentru ca acest obiectiv să se poată realiza, precum și consolidată prestarea de servicii de consiliere privind utilizarea eficientă a resurselor și ecoinovarea pentru IMM-uri; solicită BEI și Comisiei să se asigure că toate categoriile enumerate în Recomandarea Comisiei „privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii” (C(2003)1422) pot beneficia în mod adecvat de aceste servicii; subliniază rolul important jucat de Programul COSME și de Programul Orizont 2020 pentru sprijinirea IMM-urilor, precum și necesitatea implementării depline a instrumentului pentru IMM-uri în conformitate cu Programul Orizont 2020;

19.  consideră că, pentru a garanta complementaritatea mecanismelor de finanțare a IMM-urilor, este esențială coordonarea măsurilor luate în cadrul politicii de coeziune și al altor programe, precum Programul Orizont 2020, atât la scară națională, cât și regională; subliniază importanța legiferării într-un mod care să le permită IMM-urilor să își păstreze competitivitatea;

20.  invită Comisia și statele membre să găsească soluții rapide și durabile pentru numărul extrem de mare de plăți restante în cadrul politicii regionale și în ceea ce privește gestionarea asistenței FEIS pentru perioada de finanțare anterioară, cu scopul de a se asigura că IMM-urile, în calitate de parteneri de proiect, nu vor fi descurajate să participe la programele și proiectele de sprijin din cauza întârzierilor în efectuarea plăților;

Managementul cunoașterii

21.  relevă importanța eforturilor active de colaborare între sectoare, de-a lungul lanțurilor valorice, precum și în zone geografice, care oferă posibilitatea de a face să prolifereze inovațiile și noile oportunități de creștere economică prin fertilizarea încrucișată a ideilor și conceptelor inovatoare; salută acțiunea din cadrul Orizont 2020 „Proiecte facilitate prin clustere pentru noi lanțuri valorice industriale” pentru a exploata mai bine potențialul de inovare al IMM-urilor, inclusiv soluțiile ecoinovatoare și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor pe care le oferă;

22.  salută înființarea Centrului european de excelență pentru utilizarea eficientă a resurselor care are rolul de a oferi consultanță și asistență IMM-urilor care caută să își îmbunătățească performanța privind utilizarea eficientă a resurselor; subliniază nevoia de a garanta că acest centru funcționează ca o rețea puternică de parteneri în toate regiunile din UE și de a valorifica experiențele dobândite în statele membre; consideră că centrul ar trebui să îndrume IMM-urile către programe europene, naționale și regionale din acest domeniu de acțiune, să ofere acces la expertiză, la rețele și la infrastructură;

23.  subliniază importanța transferurilor de cunoștințe și a schimbului, inclusiv transfrontalier, de cunoștințe între mai multe părți implicate, prin intermediul rețelelor informale, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, pentru o mai bună informare în legătură cu tehnicile inovatoare existente și noi, cele mai bune practici, modalitățile de obținere a unei finanțări corespunzătoare, eventualele mecanisme de sprijin guvernamentale și cadrele legislative relevante care presupun parcursul administrativ cel mai ferit de birocrație și reamintește că punctele naționale de contact existente pentru programele de finanțare ale UE și ale Rețelei întreprinderilor europene trebuie să fie implicate pe deplin în sprijinirea IMM-urilor și trebuie să informeze în mod proactiv, să instruiască și să sprijine IMM-urile în identificarea de posibilități de finanțare la nivelul UE, la nivel național sau regional; sprijină organizarea unei campanii europene privind utilizarea eficientă a resurselor cu scopul de a informa IMM-urile în legătură cu beneficiile și oportunitățile oferite prin utilizarea eficientă a resurselor și în legătură cu posibilitățile de creare a unor sinergii industriale privind reciclarea; recomandă Comisiei și Rețelei întreprinderilor europene să colaboreze cu asociațiile industriale, sindicatele, IMM-urile, ONG-urile, universitățile, precum și cu inițiativele regionale în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor; în această privință, salută atenția pe care Comisia o acordă simbiozelor și clusterelor și încurajează Comisia să prezinte inițiative concrete cu scopul de a facilita cooperarea și gestionarea resurselor la nivel intersectorial;

24.  îndeamnă federațiile sectoriale să joace un rol mai proeminent în furnizarea de informații concludente și consultanță privind tehnologiile ecologice, posibilitățile de finanțare și procedurile corespunzătoare; solicită Comisiei și statelor membre să se implice atunci când acest sprijin nu este disponibil și, în colaborare cu federațiile și societățile sectoriale, să analizeze în continuare ce fel de oportunități există, să accelereze dezvoltarea de soluții durabile și să investească în tehnologii ecologice, în utilizarea eficientă a resurselor și în economia bazată pe reciclare; remarcă discrepanța din ce în ce mai mare dintre nevoile IMM-urilor și competențele angajaților; remarcă faptul că 26 % dintre angajatorii din Europa întâmpină greutăți în ceea ce privește găsirea de angajați care să dețină competențele potrivite;

Cercetare, dezvoltare, inovare și competențe

25.  subliniază necesitatea de a promova în mod mai eficace cercetarea și dezvoltarea de bază, de a asigura faptul că IMM-urile sunt implicate pe deplin în acest proces și de a sprijini în mod activ viitoarele transformări ale rezultatelor cercetării și dezvoltării de bază în noi progrese tehnologice; subliniază importanța reindustrializării Europei, dată fiind importanța industriei manufacturiere pentru C&D&I și, implicit, pentru avantajul competitiv al UE în viitor; consideră că inovării în sectorul organizațional și în cel al sistemelor, în alte sectoare decât cel al tehnologiei, precum și inovării din sectorul public ar trebui să li se acorde suficientă atenție, la fel ca și soluțiilor axate pe tehnologie;

26.  subliniază importanța comercializării și valorificării de către companiile europene a rezultatelor C&D; solicită Comisiei și statelor membre să asigure un cadru de reglementare mai stabil și mecanisme financiare adecvate pentru a crea un mediu propice inițiativei economice și spiritului antreprenorial și a introduce mai repede pe piață noi produse, servicii și practici comerciale, îndeosebi în economia produselor ecologice;

27.  subliniază potențialul noii infrastructuri spațiale europene pentru inovare și creștere economică ecologică; solicită Comisiei să promoveze utilizarea de către IMM-uri a datelor provenite din aceste infrastructuri în pepinierele și incubatoarele pentru întreprinderi; solicită Comisiei să instituie un regim pentru IMM-uri care să permită un acces rapid la datele din aceste infrastructuri în etapele de cercetare, dezvoltare și comercializare;

28.  constată că, potrivit sondajului Innobarometer (Barometrul inovației) din mai 2014, doar 9% din totalul companiilor afirmă că au beneficiat de sprijin financiar public pentru activitățile lor de C&D&I din ianuarie 2011 până la data sondajului; subliniază necesitatea de a elabora proceduri ușor de parcurs de utilizatori pentru diferitele forme de sprijin;

29.  remarcă beneficiile pe care brevetul european cu efect unitar le conferă IMM-urilor, în special în domeniul tehnologiilor ecologice; solicită tuturor statelor membre să adere la sistemul brevetului european cu efect unitar; solicită statelor membre să ratifice fără întârziere Acordul privind Curtea Unică în materie de Brevete, deoarece această instituție este necesară pentru aplicarea brevetului european cu efect unitar; solicită Comisiei să propună o procedură simplificată pe care să o folosească IMM-urile în introducerea unei acțiuni în instanță de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la Curtea Unică în materie de Brevete;

30.  solicită un cadru îmbunătățit de politici pentru economia circulară, inclusiv adoptarea și punerea în aplicare de reglementări inteligente, de standarde și de coduri de conduită care au ca scop internalizarea efectelor externe, combaterea produselor care utilizează multe resurse, crearea unor condiții de concurență echitabile, recompensarea liderilor și accelerarea tranziției către o utilizare eficientă a resurselor și o economie durabilă;

31.  invită Comisia să includă în pachetul privind economia circulară extinderea instrumentului de proiectare ecologică pentru a include dimensiunea privind utilizarea eficientă a resurselor; consideră că proiectarea ecologică ar trebui să abordeze probleme precum durabilitatea, reparabilitatea și reciclarea produselor, inclusiv standardele pentru o durată de viață minim garantată și pentru dezasamblare;

32.  încurajează extinderea mecanismelor de sprijin inovatoare, precum cupoanele pentru inovare ecologică, care pot promova introducerea unor tehnologii durabile și a unor soluții ecologice și rezistente la schimbările climatice; în ceea ce privește cererile de sprijin, consideră că normele trebuie să fie simple și clare și să nu reprezinte o povară administrativă; de asemenea, invită Comisia și statele membre să găsească soluții de finanțare inovatoare pentru IMM-uri și să pună la dispoziție instrumente de finanțare pe deplin accesibile; reamintește că unul dintre principalele avantaje competitive ale UE pe piețele globalizate îl constituie capacitatea de inovare și de creștere durabilă a IMM-urilor europene;

(De)reglementarea ca vector al creșterii economice

33.  solicită statelor membre să evite crearea de bariere pe piața internă prin suprareglementare, să revizuiască regimurile lor actuale de reglementare și să elimine orice reglementări inutile sau ineficace care constituie bariere pe piață, asigurând o transpunere consecventă în legislația națională; solicită Comisiei să se asigure că testul pentru IMM este aplicat în totalitate în cadrul tuturor evaluărilor impactului; invită Comisia să își intensifice eforturile de a trata problema suprareglementării cu statele membre în cauză; subliniază necesitatea unei interpretări clare și uniforme la nivelul UE din partea autorităților de reglementare naționale și a unor norme transparente în domeniul achizițiilor publice, inclusiv în cel al achizițiilor ecologice și al achizițiilor virtuale, deoarece în prezent ele reprezintă o barieră serioasă în calea IMM-urilor dornice să își internaționalizeze activitatea și, totodată, o ocazie fantastică pentru statele membre de a fi printre primii care își adaptează condițiile, inclusiv în ceea ce privește produsele și soluțiile eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor;

34.  apreciază decizia Comisiei de a retrage propunerile legislative caduce sau care prevăd prea multe obligații birocratice; consideră că Comisia ar trebui să prezinte o propunere mai ambițioasă în ceea ce privește legislația în materie de deșeuri, astfel cum a anunțat vicepreședintele Timmermans, în sesiunea plenară a Parlamentului European din decembrie 2014; solicită Comisiei să evite prezentarea unor propuneri legislative care să ducă la o sarcină administrativă inutilă pentru companii și IMM-uri și să revizuiască în mod constant legislația în vigoare cu scopul de a reduce sarcina administrativă actuală, a îmbunătăți calitatea și eficacitatea legislației și a asigura adaptarea acesteia la noile modele de afaceri; subliniază, totodată, necesitatea unor acțiuni ambițioase, a unei puneri în aplicare adecvate și la timp a legislației care există deja, precum și a implicării, încă din etapele incipiente, a părților interesate din cadrul industriilor relevante și al IMM-urilor, inclusiv în evaluarea impactului, pentru a realiza obiectivele UE în domeniul mediului;

35.  reamintește importanța unei legislații neutre din punct de vedere tehnologic și care să favorizeze inovațiile și să permită ca diferitele tehnologii noi să fie testate și evaluate de piață; apreciază dezvoltarea sistemului de Verificare a tehnologiilor de mediu (ETV) ca un instrument nou care să ajute tehnologiile inovatoare de mediu să ajungă pe piață; solicită statelor membre să utilizeze în mod corespunzător instrumente de piață în cadrul programelor publice de sprijin și să evite folosirea de subvenții care să fie dăunătoare pentru mediu și care să distorsioneze piața; reamintește că intervențiile autorităților publice ar trebui să abordeze anumite disfuncționalități ale pieței, cum ar fi lipsa unor mecanisme care să permită calcularea costurilor asociate efectelor externe; solicită Comisiei să elaboreze orientări comune pentru programele naționale publice de sprijinire a proiectelor de investiții ecologice pentru a crea un set de măsuri mai uniform;

36.  consideră că discontinuitățile întâlnite în unele industrii și tehnologii sunt adesea semnul unor deficiențe în legislația existentă; subliniază necesitatea monitorizării și actualizării continue a legislației existente și a implementării acesteia, pentru a asigura faptul că tehnologiile durabile sau ecoinovatoare și noile evoluții tehnologice nu întâmpină obstacole nejustificate;

Diverse măsuri de sprijin

37.  consideră că dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, programele despre modul în care funcționează și interacționează piața, economia și sistemul financiar, precum și sensibilizarea față de problemele de mediu și față de posibilitățile oferite de noile tehnologii pentru stimularea inițiativelor ecologice, inovatoare și eficiente ar trebui să facă parte din programa școlară de bază, dar și din învățământul superior și apoi să fie promovate prin activități extracuriculare și procesul de învățare pe tot parcursul vieții; consideră că un plan de afaceri bine pregătit este un prim pas către un acces mai bun la finanțare și către viabilitate; solicită Comisiei și statelor membre să includă fără întârziere educația antreprenorială și în domeniul financiar, economic și al mediului în programele lor de învățământ; sprijină, în acest sens, programul „Erasmus pentru tineri antreprenori”, conceput în vederea promovării culturii antreprenoriale și a dezvoltării pieței unice și a competitivității;

38.  subliniază faptul că microîntreprinderile și întreprinderi nou-înființate ar trebui să primească, la rândul lor, ajutor și îndrumare privind trecerea la o creștere economică ecologică durabilă; solicită Comisiei să se asigure că aceste întreprinderi vor fi incluse în mod corespunzător în noile inițiative axate pe oportunitățile de creștere economică ecologică pentru IMM-uri;

39.  remarcă faptul că programul Erasmus+ face posibilă dezvoltarea antreprenoriatului pentru studenți și tineri prin finanțarea de stagii, printre altele; sprijină programul „Erasmus pentru tineri antreprenori”, conceput în vederea promovării culturii antreprenoriale și a dezvoltării pieței unice și a competitivității;

40.  remarcă importanța luării în discuție a modelelor de consum nesustenabile și a promovării schimbării în comportamentul consumatorilor; subliniază necesitatea unei educații corespunzătoare a consumatorilor și a promovării stimulentelor pentru modelele de consum mai durabile; solicită Comisiei și statelor membre să consolideze măsurile referitoare la cerere, cum ar fi utilizarea achizițiilor publice cu scopul de a îmbunătăți absorbția resurselor și a produselor și soluțiilor eficiente din punct de vedere energetic; subliniază importanța includerii de date privind utilizarea resurselor pe etichetele ecologice și în informațiile privind produsele pentru a responsabiliza consumatorii;

41.  subliniază importanța facilitării înființării de noi întreprinderi de la zero sau desprinse din firme mai mari prin colaborarea cu institutele de cercetare în domeniul tehnologic, cu universitățile și cu instituțiile de formare profesională;

42.  subliniază importanța exporturilor pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere în Europa; solicită Comisiei să grăbească adoptarea acordurilor comerciale pendinte cu partenerii noștri pentru a facilita accesul IMM-urilor europene la noi piețe;

43.  consideră că spiritul antreprenorial al femeilor este o calitate încă nevalorificată suficient pentru creșterea economică și competitivitatea UE, care ar trebui promovată și consolidată, și că ar trebui înlăturate toate obstacolele cu care se confruntă femeile, în special discriminarea salarială, inclusiv în cadrul economiei ecologice, pentru ca femeile și bărbații să se bucure de șanse egale; relevă faptul că prin colectarea periodică de statistici armonizate, inclusiv privind impactul specific de gen al legislației, precum și prin colectarea datelor privind munca defalcată pe sexe s-ar putea promova în mai mare măsură elaborarea și monitorizarea politicilor pe bază pe dovezi, eliminând astfel lacunele în materie de cunoștințe în discursul privind creșterea economică ecologică;

44.  solicită Comisiei să studieze și să identifice sectoarele industriei europene și zonele geografice unde sunt îndeplinite condițiile pentru crearea de noi clustere și poli de activitate și să le sprijine dezvoltarea;

45.  invită Comisia și statele membre să acorde o atenție deosebită oportunităților și provocărilor pe care le prezintă zonele rurale în raport cu IMM-urile, creșterea ecologică și ecoinovarea și să abordeze aceste aspecte;

46.  invită statele membre (factorii de decizie și autoritățile de gestionare de la nivel național, regional și local) să promoveze în mod continuu creșterea durabilă, în cadrul strategiilor de specializare inteligentă și cu implicarea principalelor părți interesate, care promovează crearea de clustere, sinergii și rețele pentru activitățile legate de economia ecologică; solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a unor strategii de specializare inteligentă la nivel național și/sau regional, după caz, și, în special, în ceea ce privește diferitele tipare de „acțiuni în aval” utilizate în UE și statele membre; invită Comisia și statele membre să furnizeze informații privind măsurile practice adoptate pentru dezvoltarea competențelor pentru IMM-urile ecoinovatoare prin interconectarea centrelor de inovare regională și a principalelor rețele de sprijin;

47.  invită Comisia să elaboreze, în cadrul politicii regionale, programe specifice care să cuprindă toate elementele legate de creșterea ecologică relevante pentru IMM-uri; subliniază necesitatea valorificării depline a potențialului antreprenorial al tinerilor în contextul creșterii ecologice a IMM-urilor; invită Comisia să pregătească măsuri care să stabilească legături între instituțiile de învățământ și programele și măsurile europene de sprijinire a economiei ecologice; solicită Comisiei și statelor membre să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a consilia și a sensibiliza forța de muncă a IMM-urilor în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor acesteia; solicită ca, în cadrul sprijinului destinat formării, să se acorde o atenție specială tinerilor și grupurilor celor mai defavorizate;

o
o   o

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0036.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2014)0032.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2014)0069.
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate