Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2209(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2015

Predkladané texty :

A8-0135/2015

Rozpravy :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0198

Prijaté texty
PDF 381kWORD 131k
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg
Možnosti ekologického rastu pre MSP
P8_TA(2015)0198A8-0135/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2015 o možnostiach ekologického rastu pre MSP (2014/2209(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP k financiám(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. novembra 2014 o revízii usmernení Komisie v súvislosti s posúdením vplyvu a o úlohe testovania MSP(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (COM(2008)0394),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Možnosti efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva (COM(2014)0445),

–  so zreteľom na prieskum Eurobarometra o MSP, efektívnom využívaní zdrojov a zelených trhoch (Flash Eurobarometer 381) a prieskum Eurobarometra o úlohe verejnej podpory pri uvádzaní inovácií na trh (Flash Eurobarometer 394),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (prijaté počas 109. plenárneho zasadnutia 3. – 4. decembra 2014) k balíku opatrení priemyselnej politiky,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zelený akčný plán pre MSP (COM(2014)0440),

–  so zreteľom na Európsku platformu pre efektívne využívanie zdrojov – vyhlásenie a politické odporúčania – marec 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu, COM(2014)0398,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Inovácie pre udržateľnú budúcnosť – Akčný plán ekologických inovácií (EkoAP) (COM(2011)0899),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0135/2015),

A.  keďže MSP tvoria viac než 98 % európskych podnikov a zabezpečujú viac než 67 % celkovej zamestnanosti v Únii a 58 % hrubej pridanej hodnoty; keďže predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva Európskej únie a sú kľúčovou hnacou silou európskeho dlhodobého hospodárskeho rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie pracovných miest v 28 členských štátoch; keďže zamestnanosť v sektore environmentálneho tovaru a služieb v rokoch 2007 – 2011 aj napriek kríze vzrástla o 20 % a predstavuje pre MSP príležitosť na to, aby stále zvyšovali hospodársku činnosť a tvorbu pracovných miest, a to i v oblastiach zasiahnutých vyľudňovaním a starnutím; keďže tak zohrávajú významnú úlohu v priemyselnom ekosystéme spolu so spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou a s nadnárodnými spoločnosťami; keďže deväť z desiatich MSP sú malé podniky, ktoré zamestnávajú najviac 10 ľudí, a tieto mikropodniky tvoria 53 % všetkých pracovných miest v Európe;

B.  keďže v súčasnosti sa globálny trh pre environmentálne odvetvie odhaduje na 1 000 miliárd EUR ročne a predpokladá sa, že táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca do roku 2020 strojnásobí, vďaka čomu sa vytvoria obrovské príležitosti pre európske MSP a hospodársky rast v EÚ vo všeobecnosti; keďže Európska únia je svetovým vedúcim predstaviteľom v dovoze aj vývoze environmentálneho tovaru; keďže s týmito tovarmi sú nerozlučiteľne spojené služby, ale pritom existujú iné ako colné prekážky brániace obchodu, ktoré musia poskytovatelia environmentálnych služieb zdolávať;

C.  keďže Európska únia sa zaviazala, že bude reindustrializovať Európu prostredníctvom investovania a podpory zásad udržateľnosti, konkurencieschopnosti a inovácií s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 20 % podiel priemyselnej výroby ako súčasti HDP členských štátov EÚ; keďže Európska rada sa zaviazala znížiť domáce emisie skleníkových plynov aspoň o 40 %, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 % a zvýšiť energetickú efektívnosť aspoň o 27 % do roku 2030 s cieľom zvýšiť tento cieľ na 30 %; keďže pri plnení týchto cieľov by mali svoju úlohu zohrávať aj MSP, pretože 93 %(4) z nich už aj tak prijíma opatrenia na to, aby zdroje využívali efektívnejšie; keďže lepší ekodizajn, predchádzanie vzniku odpadu, recyklácia a opätovné využívanie by mohli podľa Komisie podnikom v EÚ priniesť čisté úspory, ktoré sa odhadujú na 600 miliárd EUR alebo 8 % ročného obratu, pričom by sa znížili celkové emisie skleníkových plynov o 2 až 4 %;

D.  keďže umožnenie MSP transformovať environmentálne výzvy na hospodárske príležitosti pri dodržiavaní udržateľnosti je jednou zo zásad iniciatívy „Small Business Act“, keďže sa však nedosiahol výrazný politický pokrok a MSP často čelia nejednotným politikám pri začínaní podnikania a vykonávaní noriem v oblasti životného prostredia;

E.  keďže dodržiavanie rastúceho počtu noriem v oblasti životného prostredia zo strany MSP bude podporené trhom, ako aj právnymi predpismi; keďže EÚ a členské štáty by mali minimalizovať administratívnu záťaž v nových a existujúcich právnych predpisoch a mali by sa usilovať o to, aby pri dodržiavaní týchto predpisov podnikom nevznikali dodatočné náklady; keďže boli navrhnuté nové iniciatívy na zníženie regulačných zaťažení pre MSP a iné odvetvia, a tie by sa mali aj vykonávať;

F.  keďže 90 % podnikov EÚ sú mikropodniky; keďže napriek nedávnemu úsiliu majú MSP a mikropodniky naďalej ťažkosti s prístupom k zručnostiam, informáciám a financovaniu, ako aj s dostatočne rozmanitou škálou možností kapitálových a dlhových nástrojov potrebných v priebehu rastu podniku, a keďže programy EÚ stále nedosahujú cieľ podstatne prispievať k inovácii; keďže postupy podávania žiadostí o financovanie EÚ sú pre MSP stále príliš byrokratické, a preto mnohým MSP bránia v ich podávaní;

G.  keďže je potrebné zohľadniť potenciál rozpočtu EÚ ako rozpočtu podporujúceho investície na uľahčenie prístupu európskych MSP k financovaniu prostredníctvom zníženia byrokracie a špecializovaných finančných nástrojov a zvýšenia finančných prostriedkov pre miestne podnikateľské kancelárie; keďže by sa mal zintenzívniť vývoj užívateľsky priaznivých postupov pre rôzne formy podpory;

H.  keďže malé podniky majú pomerne väčší úžitok z opatrení na zlepšenie efektívneho využívania zdrojov než veľké subjekty a mala by sa im venovať väčšia politická pozornosť; keďže potenciálny hrubý prínos zlepšenia efektívneho využívania zdrojov je 10 – 17 % obratu, v závislosti od odvetvia činnosti;

I.  keďže digitálne technológie sú dôležitým nástrojom, ktorý by MSP mohli využívať na získavanie prínosov očakávaných pri optimálnom využívaní zdrojov, a aj odvetvím, v ktorom môžu nové MSP pohotovo vznikať a rozvíjať sa;

J.  keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom rade na technologicky špičkové MSP, ktoré priamo dodávajú ekologické inovácie, no pri dodržiavaní predpisov v oblasti životného prostredia je potrebné podporovať aj ďalšie podniky pri vykonávaní opatrení v oblasti ekologických inovácií a zlepšovaní ich environmentálneho správania; keďže ekologické inovácie môžu byť nápadom pre nový podnik, ale aj opatrením na zlepšenie existujúcich podnikov v rámci ekologického hospodárstva;

K.  keďže napriek tomu, že neexistuje medzinárodne schválené vymedzenie ekologického rastu, prevláda konsenzus, že ide o kombináciu hospodárskeho rastu a environmentálnej udržateľnosti; keďže podporovanie zručností a odbornej prípravy je kľúčovou výzvou pre MSP, ktorej by sa mala venovať osobitná pozornosť, najmä pokiaľ ide o inovácie a efektívne vyžívanie zdrojov; keďže nedostatočný prístup k rizikovému kapitálu, najmä v začiatočných fázach, naďalej patrí medzi jednu z hlavných prekážok vytvárania a rozvoja podnikov orientovaných na rast;

L.  keďže mikropodniky vytvárajú tisíce pracovných miest a až 53 % zamestnanosti v Európe a ako také si vyžadujú odlišný rámec, s ktorým sa bude pracovať, a teda je naliehavo potrebné jednotné používanie definície mikropodnikov; keďže mikropodniky musia zdolávať viaceré vážne ťažkosti, akými sú prekážky v pravidlách verejného obstarávania, nadmerná regulačná záťaž a prístup k financiám;

Všeobecné otázky

1.  podporuje koncepciu ekologického rastu a obehového hospodárstva a poznamenáva, že príležitosti, ktoré z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych oblastí vysokého významu, ako sú obnoviteľné zdroje energie, a najmä hospodársky realizovateľné využívanie veternej, slnečnej a geotermálnej energie, energetická účinnosť, efektívne využívanie zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, odpadové hospodárstvo, znižovanie emisií, elektrifikácia a koncepcia „od kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky potenciál a potenciál vytvárania zamestnanosti, ktorý majú tieto oblasti pre rôzne odvetvia; poznamenáva, že ekologický rast by mal byť súčasťou širšej stratégie na podporu tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu v MSP;

2.  zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal by zahŕňať úsilie vynakladané prostredníctvom celého hodnotového reťazca a naprieč podnikateľským ekosystémom vrátane úsilia subjektov spracovateľského priemyslu o zníženie ekologickej stopy ich výrobkov, výrobných procesov, obchodných postupov a služieb; pripomína odporúčania Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov, ktorá poukazuje na to, že efektívne využívanie zdrojov si vyžaduje dynamický regulačný rámec, ktorý dáva vhodné signály výrobcom a spotrebiteľom na zlepšenie výkonnosti výrobkov počas celého ich životného cyklu; vyzýva Komisiu, aby ustanovila komplexný politický rámec vrátane konkrétnych politických cieľov a lepšej integrácie a zefektívnenia existujúcich politických nástrojov s cieľom zabezpečiť príležitosti a účasť MSP v ekologickom a obehovom hospodárstve;

3.  zdôrazňuje skutočnosť, že globálne hospodárstvo sa bude musieť postarať o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali využívať udržateľným a veľmi účinným spôsobom; poukazuje na nové inovačné, ekologické a udržateľné riešenia týchto výziev, ako sú nové výrobky, výrobné procesy, obchodné postupy a služby, napr. prostredníctvom začlenenia inovačných digitálnych technológií, a na nový právny rámec podpory;

4.  pripomína Komisii a členským štátom, že MSP v Európe sú veľmi rôznorodé, od veľmi tradičných, rodinných podnikov až po rýchlo rastúce podniky, technologicky špičkové firmy, mikropodniky, sociálne podniky a začínajúce podniky, a že prístupy k pomoci týmto subjektom musia byť rovnako rôznorodé;

5.  domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne zmeniť svoju podnikateľskú kultúru s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu prostredníctvom väčšieho množstva ľudí začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť a vyhľadávajúcich viac podnikateľských príležitostí, a to najmä v oblasti ekologického rastu, a prijímania zlyhania a rizika; zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky do stredobodu tvorby politík; vyzýva členské štáty, aby sa vo svojich príslušných právnych rámcoch postarali o „mäkšie pristátie“ po neúspechu v podnikaní s cieľom umožniť ľuďom začať nové podnikanie čoskoro po neúspechu predchádzajúceho pokusu, najmä v nových a inovačných odvetviach; žiada Komisiu, aby formou informačných kampaní a vzdelávania zmierňovala strach zo zlyhania;

6.  zdôrazňuje pridanú hodnotu rozpočtu EÚ, ktorý pomôže MSP, mikropodnikom, sociálnym podnikom a družstvám získať prístup k financovaniu a k medzinárodným trhom, a to najmä prostredníctvom programu COSME a v rámci programu Horizont 2020 a európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF); zdôrazňuje nutnosť zrozumiteľného a jednotného výkladu zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov v celej EÚ a potrebu pravidiel otvoreného verejného obstarávania;

7.  konštatuje, že mnohé európske MSP dnes fungujú v medzinárodnej konkurencii, pokiaľ ide o riešenia zahŕňajúce výrobky, ako aj tzv. environmentálne vhodné služby, ako napríklad výstavba, montáž, opravy a riadenie; poznamenáva, že tieto služby sú základom pre rozvoj predaja a vývozu ekologických výrobkov; žiada Komisiu, aby začlenila environmentálne vhodné služby do prebiehajúcich rokovaní o dohode o environmentálnych tovaroch, ako aj do dvojstranných obchodných dohôd, ako napríklad TTIP, s cieľom odstrániť prekážky pre európske MSP a poskytovateľov služieb, ktorí chcú fungovať na medzinárodnom trhu;

8.  zdôrazňuje význam dobrej správy, nezávislého súdnictva, transparentnosti a právneho štátu v EÚ pre vytváranie prostredia podporujúceho podnikanie a trhu s rovnakými podmienkami pre MSP;

Financovanie ekologických iniciatív

9.  konštatuje, že za súčasných okolností, keď nedostatočný prístup k primeraným zdrojom rizikového kapitálu, najmä v skorom štádiu, je naďalej jedným z najvýznamnejších obmedzení pri vytváraní a rozvoji firiem zameraných na rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu sa kladie veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že tento druh financovania je vhodný len pre malý počet MSP, že bankové úvery stále predstavujú dôležitý zdroj financovania a že alternatívy by mal rozvíjať súkromný sektor; v tejto súvislosti poznamenáva dôležitosť podpory alternatívnych foriem úverovania MSP, napríklad úverových združení; poukazuje na potenciálne finančné príležitosti, ktoré by sa mali preskúmať prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície;

10.  nabáda členské štáty, aby odstraňovaním jazykových bariér motivovali zahraničných investorov; konštatuje, že krokom týmto smerom je prijímanie žiadostí a poskytovanie údajov v angličtine (popri úradnom jazyku členského štátu);

11.  zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, aby záujmy MSP zohľadnila vo všetkých existujúcich a možných budúcich programoch, nástrojoch a iniciatívach, najmä pre nové obchodné modely v ekologickom hospodárstve, medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú podnikateľskí anjeli, kolektívne financovanie a mnohostranné obchodné systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je mezanínové financovanie) a dlhové cenné papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové dlhopisy, nástroje záruk a platformy), a partnerstvá medzi bankami a ďalšími hospodárskymi subjektmi zapojenými do financovania MSP (účtovníci, podniky alebo združenia MSP či obchodné komory), s cieľom podporiť podniky vo fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri zohľadnení ich veľkosti, obratu a finančných potrieb; vyzýva členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby zabezpečili vhodnú motiváciu a poskytli daňové stimuly týmto modelom financovania; zdôrazňuje význam preskúmania existujúcich nástrojov podpory MSP, aby zahŕňali ďalšie príležitosti ekologického rastu;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť v rozpočte EÚ koordináciu a komplementárnosť medzi finančnými nástrojmi, najmä v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a programu LIFE;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali výsledky dosahované MSP, ktorým sa sprístupnili financie na ekologické inovácie, s cieľom vyhodnotiť efektívnosť takýchto financií; naliehavo vyzýva Komisiu, aby nestrácala čas pri vykonávaní zmien potrebných na zlepšenie efektívnosti financovania, ak sa výsledky preukážu ako neuspokojivé;

14.  konštatuje, že z dôvodu vysoko technickej povahy mnohých plánov ekologických investícií je kľúčové zdôrazniť význam štandardizovaných modelov rizika a výnosov a rozvoja nových modelov pre nové výzvy a sektory;

15.  pripomína, že od MSP možno očakávať, že budú zohrávať dôležitú úlohu v obehovom hospodárstve, pričom budú poskytovať udržateľné služby stále náročné na prácu, ako napríklad opravy, renovácie a recyklácia; konštatuje, že Komisia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodný menový fond (MMF), Medzinárodná organizácia práce (MOP), Európsky parlament a Euroskupina široko podporujú zásadu presunu dane z práce na využívanie prírodných zdrojov a spotrebu; žiada, aby Komisia posúdila vplyv presunu zdanenia z práce na využívanie prírodných zdrojov;

16.  zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, záujmové združenia a podporné organizácie by mali mať mali väčšie znalosti o možnostiach financovania výkonnejších technológií alebo zmluvných služieb, ako sú poradenstvo, odborné vedenie (coaching) a odborná príprava v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov a ekologického podnikania a dostupnosti ekologických technológií, výrobkov a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre ich podnikanie; vyzýva členské štáty, aby podnietili poskytovanie služieb pre MSP v týchto oblastiach, a tiež zdôrazňuje potrebu jednoduchých a prístupných zdrojov informácií a databáz pre tieto produkty a služby; pripomína Komisii a členským štátom, že tieto informácie by sa mali podávať spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá logike a pracovným metódam MSP;

17.  konštatuje, že programy EÚ výrazne neprispievajú k ekologickým inováciám a obehovému hospodárstvu a že Komisia preto musí lepšie zamerať financovanie z programov COSME a Horizont 2020 na rozvoj ekologicky inovačných riešení zo strany MSP a pre MSP a podporovať financovanie zlepšovania dizajnu výrobkov a výkonnosti procesov, a to na základe úspešných skúseností v predchádzajúcom VFR; predovšetkým sa domnieva, že nástroj pre MSP v rámci programu Horizont 2020 sa musí vykonať v plnej miere;

18.  vyzýva Komisiu a EIB, aby zabezpečili, že MSP vrátane ekologických a inovačných budú vo vykonávacej fáze Investičného plánu pre Európu hlavnými príjemcami podpory poskytovanej podľa tohto návrhu; trvá na tom, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vypracovať jasné kritériá vrátane európskej pridanej hodnoty a že sa musí posilniť poskytovanie poradenských služieb v oblasti efektívneho využívania zdrojov a ekologických inovácií pre MSP; žiada EIB a Komisiu, aby dostatočný prínos mali všetky kategórie uvedené v odporúčaní Komisie o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (C(2003)1422); poukazuje na dôležitosť programov Horizont 2020 a COSME v súvislosti s podporou MSP a tiež na potrebu plnej implementácie nástroja pre MSP v rámci Horizontu 2020;

19.  domnieva sa, využívanie v záujme zaistenia komplementárnosti finančných systémov pre MSP je nevyhnutné koordinovať opatrenia prijaté v rámci politiky súdržnosti a iných programov, napríklad programu Horizont 2020, a to na vnútroštátnej i regionálnej úrovni; zdôrazňuje, že je dôležité prijímať legislatívne opatrenia s ohľadom na udržanie konkurencieschopnosti MSP;

20.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby našli rýchle a trvalé riešenie, pokiaľ ide o obrovský počet nevybavených platieb v oblasti regionálnej politiky a pri riadení pomoci z EŠIF za predchádzajúce obdobie financovania, aby sa zabezpečilo, že MSP ako projektovým partnerom sa nebude z dôvodu oneskorenia platieb brániť v účasti na podporných programoch a projektoch;

Riadenie znalostí

21.  zdôrazňuje význam aktívneho dosahovania spolupráce medzi odvetviami, v hodnotovom reťazci, ako aj geografických oblastiach, ktorá poskytuje možnosť podnietiť inovácie a príležitosti nového rastu prostredníctvom vzájomného obohacovania sa myšlienkami a inovačnými koncepciami; víta opatrenie programu Horizontu 2020 týkajúce sa „projektov pre nové priemyselné hodnotové reťazce sprostredkované klastrami“ na lepšie uvoľnenie inovačného potenciálu MSP vrátane riešení ekologických inovácií a efektívneho využívania zdrojov, ktoré poskytujú;

22.  víta zriadenie Európskeho centra excelentnosti pre efektívne využívanie zdrojov, ktoré má radiť a pomáhať MSP usilujúcim sa zlepšiť svoje efektívne využívania zdrojov; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť z tohto centra silnú sieť partnerov v regiónoch EÚ a pritom stavať na osvedčených skúsenostiach z členských štátov; domnieva sa, že by malo viesť MSP k európskym, národným a regionálnym programom v tejto akčnej oblasti a poskytovať prístup k odborným znalostiam, sietiam a infraštruktúre;

23.  zdôrazňuje význam prenosu poznatkov a viacstrannej výmeny vedomostí vrátane cezhraničnej prostredníctvom neformálnych sietí, najmä pre MSP a mikropodniky, na zvyšovanie informovanosti o existujúcich a nových inovačných technikách, najlepších postupoch, spôsoboch získavania riadneho financovania, možných vládnych systémoch podpory a príslušných legislatívnych rámcoch znamenajúcich najmenej zaťažujúcu administratívu a pripomína, že existujúce národné kontaktné miesta pre programy financovania EÚ a sieť Enterprise Europe Network (EEN) sa musia v plnej miere zapojiť do podpory MSP a aktívne informovať, podporovať a inštruovať MSP tak, aby dokázali identifikovať možnosti financovania na európskej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni; podporuje organizáciu európskej kampane o efektívnom využívaní zdrojov s cieľom informovať MSP o výhodách a príležitostiach, ktoré ponúka efektívne využívanie zdrojov, a o tom, ako možno vytvoriť priemyselnú súčinnosť, pokiaľ ide o recykláciu; žiada Komisiu a sieť EEN, aby v oblasti efektívneho využívania zdrojov spolupracovali s priemyselnými združeniami, odborovými zväzmi, MSP, mimovládnymi organizáciami, akademickou obcou a tiež regionálnymi iniciatívami; v tejto súvislosti víta, že sa Komisia zameriava na symbiózu a klastre, a nabáda Komisiu, aby predložila konkrétne iniciatívy na uľahčenie medziodvetvovej spolupráce a riadenia zdrojov;

24.  naliehavo vyzýva odvetvové združenia, aby zohrávali výraznejšiu úlohu pri poskytovaní príslušných informácií a poradenstva o ekologických technológiách, možnostiach financovania a príslušných postupoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyplnili medzery v oblastiach s nedostatkom podpory a aby v spolupráci s odvetvovými združeniami a spoločnosťami ďalej preskúmali, aké príležitosti existujú, urýchlili udržateľné riešenia a investovali do technológií šetrných k životnému prostrediu, efektívneho využívania zdrojov a recyklujúceho hospodárstva; poukazuje na rastúci rozdiel medzi potrebami MSP a zručnosťami zamestnancov; konštatuje, že 26 % zamestnávateľov v Európe má ťažkosti pri hľadaní zamestnancov so správnymi zručnosťami;

Výskum, vývoj, inovácie a zručnosti

25.  zdôrazňuje potrebu vyššej efektívnosti pri rozvoji ďalšieho výskumu a vývoja, plného zapojenia MSP do tohto procesu a aktívnej podpory ďalšej transformácie výsledkov základného výskumu a vývoja na ďalší technologický rozvoj; poukazuje na dôležitosť reindustrializácie Európy vzhľadom na význam spracovateľského priemyslu pre výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu konkurenčnú výhodu EÚ; domnieva sa, že netechnologickým, organizačným, systémovým inováciám a inováciám vo verejnom sektore by sa mal venovať dostatok pozornosti, ako aj riešeniam vychádzajúcim z technológií;

26.  zdôrazňuje význam komercializácie a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja európskymi spoločnosťami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili stabilnejší regulačný rámec a primerané finančné systémy s cieľom umožniť hospodárske iniciatívy a podnikanie a obmedziť čas potrebný na uvedenie nových výrobkov, služieb a obchodných postupov na trh, najmä v oblasti ekologického hospodárstva;

27.  zdôrazňuje potenciál v súvislosti s inováciami a ekologickým rastom, ktorý spočíva v novej európskej vesmírnej infraštruktúre; žiada Komisiu, aby podporovala využívanie údajov odvodených z týchto infraštruktúr zo strany MSP v podnikateľských prípravkách a inkubátoroch; žiada Komisiu, aby zriadila pre MSP režim, ktorý umožní pohotový prístup k údajom z týchto infraštruktúr vo fázach výskumu, vývoja a komercializácie;

28.  konštatuje, že podľa prieskumu Innobarometer z mája 2014 len 9 % všetkých spoločností uvádza, že dostali verejnú finančnú podporu na svoje činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií od januára 2011; zdôrazňuje potrebu rozvíjať ľahko použiteľné postupy pre rôzne formy podpory;

29.  všíma si prínosy jednotného európskeho patentu pre MSP, najmä v oblasti ekologických technológií; žiada všetky členské štáty, aby sa pripojili k systému jednotného európskeho patentu; žiada členské štáty, aby bezodkladne ratifikovali dohodu o jednotnom patentovom súde, ktorá je potrebná pre uplatňovanie jednotného európskeho patentu; žiada Komisiu, aby navrhla zjednodušený postup, ktorý môžu MSP využívať pri začatí konania v prípade porušenia pravidiel na Jednotnom patentovom súde;

30.  požaduje lepší politický rámec pre obehové hospodárstvo, ktorého súčasťou by bolo prijatie a vykonávanie inteligentnej regulácie, noriem a kódexov správania zameraných na internalizáciu externalít, riešenie výrobkov náročných na zdroje, vytváranie rovnakých podmienok pre všetkých, odmeňovanie subjektov vedúcich nový trend a urýchlenie prechodu na udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

31.  žiada Komisiu, aby do balíka obehového hospodárstva zahrnula rozšírenie nástroja ekologického dizajnu tak, aby obsahoval aj aspekt efektívneho využívania zdrojov; domnieva sa, že v rámci ekodizajnu by sa mala riešiť odolnosť výrobkov, ich opraviteľnosť, možnosť recyklácie vrátane noriem minimálnej životnosti a demontáže;

32.  nabáda na rozšírenie inovačných systémov podpory, ako sú ekologické inovačné poukážky, ktorými sa môže podporovať zavádzanie udržateľných technológií a ekologických riešení odolných voči zmene klímy; nazdáva sa, že pokiaľ ide o žiadosti o podporu, pravidlá musia byť jednoduché, jasné a nemali by predstavovať administratívnu záťaž; taktiež vyzýva Komisiu a členské štáty, aby našli inovačné finančné riešenia pre MSP a dali k dispozícii v plnej miere dostupné finančné nástroje; pripomína, že schopnosť európskych MSP dosahovať udržateľný rast a inovácie je jednou z hlavných konkurenčných výhod EÚ na globalizovaných trhoch;

(De)regulácia ako hnací motor rastu

33.  vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali vytváraniu prekážok vnútornému trhu nadmernou reguláciou, aby revidovali platné regulačné režimy a odstránili akékoľvek nadbytočné a neúčinné predpisy, ktoré prestavujú trhové prekážky, a zabezpečili dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov; žiada Komisiu, aby zaistila riadne uplatňovanie testov MSP v rámci všetkých posúdení vplyvu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej regulácie s jednotlivými členskými štátmi; zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného a jednotného výkladu vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v celej EÚ a pravidiel otvoreného verejného obstarávania vrátane zeleného obstarávania a elektronického obstarávania, ktoré v súčasnosti predstavuje podstatnú prekážku pre MSP usilujúce sa o internacionalizáciu a zároveň obrovskú príležitosť pre členské štáty, aby sa prispôsobili čo najskôr, a to vrátane zdrojov a energeticky účinných produktov a riešení;

34.  víta rozhodnutie Komisie stiahnuť zastarané alebo nadmerne zaťažujúce legislatívne návrhy; očakáva, že Komisia predloží ambicióznejší, rozsiahly návrh právnych predpisov, ako to oznámil podpredseda Timmermans na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v decembri 2014; vyzýva Komisiu, aby sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by viedli k zbytočnej administratívnej záťaži pre podniky a MSP, a nepretržite preskúmavala existujúce právne predpisy s cieľom znižovať súčasnú administratívnu záťaž, zlepšovať kvalitu a efektívnosť právnych predpisov a prispôsobovať sa novým obchodným modelom; zdôrazňuje však, že v záujme dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti životného prostredia sú potrebné ambiciózne opatrenia, primerané a včasné vykonávanie existujúcich právnych predpisov a včasné zapojenie zainteresovaných strán z príslušných odvetví a MSP, a to vrátane posúdenia vplyvu;

35.  pripomína význam technologicky neutrálnych právnych predpisov priaznivých pre inovácie, ktoré umožňujú skúšanie a hodnotenie odlišných nových technológií trhom; víta rozvoj systému overovania environmentálnej technológie (ETV) ako nového nástroja, ktorý pomôže inovačným ekologickým technológiám dostať sa na trh; vyzýva členské štáty, aby primerane používali trhovo orientované nástroje vo svojich systémoch verejnej podpory a zdržali sa používania subvencií škodlivých pre životné prostredie, ktoré narúšajú trh; pripomína, že na odstraňovanie nedostatkov trhu, akým je nestanovenie cien za externality, by sa mala použiť verejná intervencia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné usmernenia pre vnútroštátne systémy verejnej podpory pre projekty ekologických investícií s cieľom vytvoriť jednotnejší súbor opatrení;

36.  poznamenáva, že disruptívne odvetvia a technológie často naznačujú nedostatky v existujúcich právnych predpisoch; zdôrazňuje potrebu nepretržitého monitorovania a aktualizácie existujúcich právnych predpisov a ich vykonávania, aby udržateľné alebo ekologicky inovačné technológie a nový technologický vývoj nenarážali na prekážky;

Rôzne podporné opatrenia

37.  domnieva sa, že rozvoj podnikateľských zručností a vzdelávacích programov o tom, ako trh, hospodárstvo a finančný systém pracujú, fungujú a vzájomne pôsobia, spolu s environmentálnym povedomím a so znalosťami o tom, ako môžu nové technológie podnietiť vznik účinných, inovačných a ekologických príležitostí, by mali byť tiež zahrnuté do systémov základného a vysokoškolského vzdelávania a mali by sa podporovať prostredníctvom mimoškolských aktivít a celoživotného vzdelávania; je presvedčený, že dobre pripravený podnikateľský plán je prvým krokom k lepšiemu prístupu k finančným prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do svojich programov vzdelávania bezodkladne zahrnuli podnikateľské, finančné, ekonomické a environmentálne vzdelávanie; v tejto súvislosti podporuje program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ zameraný na presadzovanie podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného trhu a konkurencieschopnosti;

38.  zdôrazňuje, že mikropodnikom a začínajúcim podnikom by sa mala poskytnúť pomoc a usmernenia, aby sa dokázali posunúť smerom k udržateľnému ekologickému rastu; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že tieto nové podniky budú primerane zastrešené novými iniciatívami zameranými na ekologické príležitosti rastu pre MSP;

39.  konštatuje, že program Erasmus+ umožňuje študentom a mladým ľuďom rozvíjať podnikavosť napríklad aj prostredníctvom financovania stáží; podporuje program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ zameraný na presadzovanie podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného trhu a konkurencieschopnosti;

40.  poukazuje na význam riešenia neudržateľných modelov spotreby a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; zdôrazňuje potrebu primeraného vzdelávania spotrebiteľov a potrebu podnecovať stimuly pre udržateľnejšiu spotrebu; žiada Komisiu a členské štáty, aby posilňovali opatrenia na strane dopytu, napríklad využívanie verejného obstarávania v záujme rozšírenia využívania zdrojov a energeticky účinných výrobkov a riešení; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v záujme posilnenia postavenia spotrebiteľov uvádzalo v informáciách o výrobku a na environmentálnych značkách využitie zdrojov;

41.  zdôrazňuje význam vytvárania jednoduchších podmienok pre začínajúce podniky a osamostatňovanie častí podnikov prostredníctvom spolupráce s inštitútmi na výskum technológií, univerzitami a zariadeniami odbornej prípravy;

42.  poukazuje na význam vývozu pre vytváranie pracovných miest a rastu v Európe; vyzýva Komisiu, aby urýchlila uzatvorenie nedokončených obchodných dohôd s našimi partnermi s cieľom uľahčiť prístup európskych MSP na nové trhy;

43.  domnieva sa, že podnikanie žien je doposiaľ nedostatočne oceneným prínosom pre rast a konkurencieschopnosť EÚ, ktorý by sa mal podporovať a posilňovať, a že by sa mali odstrániť všetky prekážky, najmä mzdová diskriminácia, ktorej ženy čelia, a to i v ekologickom hospodárstve, aby mohli ženy i muži využívať rovnaké výhody; nazdáva sa, že pravidelné zhromažďovanie harmonizovaných štatistík, medzi nimi štatistík týkajúcich sa vplyvu právnych predpisov z rodového hľadiska a pracovných údajov nezohľadňujúcich rodovú príslušnosť, by väčšmi uľahčilo tvorbu politík a monitorovanie na základe údajov a vyplnilo by to vedomostné medzery v debate o ekologickom raste;

44.  vyzýva Komisiu, aby skúmala a určila odvetvia európskeho priemyslu a geografické oblasti, v ktorých sú splnené podmienky pre vytváranie nových klastrov a uzlov a podporu ich rozvoja;

45.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť príležitostiam a výzvam, ktoré prinášajú vidiecke oblasti v súvislosti s MSP, ekologickým rastom a ekologickými inováciami, a aby na ne reagovali;

46.  vyzýva členské štáty (na úrovni vnútroštátnych, regionálnych a miestnych tvorcov politík a riadiacich orgánov), aby neustále podporovali udržateľný rast v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu so zapojením kľúčových zainteresovaných strán, ktorý vytvorí priaznivé podmienky pre vytváranie klastrov, súčinnosti a sietí týkajúcich sa činností ekologického hospodárstva; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament o vykonávaní stratégií inteligentnej špecializácie na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni, pokiaľ je to vhodné, a to najmä pokiaľ ide o rôzne vzory „nadväzujúcich opatrení“ používaných na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli informácie o praktických opatreniach prijatých s cieľom rozvíjať kompetencie pre ekologicky inovačné MSP prostredníctvom prepojenia regionálnych inovačných centier a kľúčových podporných sietí;

47.  vyzýva Komisiu, aby v rámci regionálnej politiky navrhla konkrétne programy, ktoré by pre potreby MSP zlučovali všetky podstatné prvky ekologického rastu; zdôrazňuje, že v súvislosti s ekologickým rastom MSP je nevyhnutné plne využiť potenciál podnikania mladých; vyzýva Komisiu, aby pripravila opatrenia, ktoré by zabezpečili prepojenie medzi vzdelávacími inštitúciami, európskymi programami a opatreniami na podporu ekologického hospodárstva; žiada Komisiu a členské štáty, aby využili všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, na poskytovanie poradenstva pracovníkom v MSP a zvyšovanie ich povedomia s cieľom rozšíriť ich vedomosti a zručnosti; žiada, aby sa podporovala odborná príprava zameraná na mladých ľudí a najviac znevýhodnené skupiny;

o
o   o

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0032.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2014)0069.
(4) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_en.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia