Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2673(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0439/2015

Внесени текстове :

B8-0439/2015

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2015)0199

Приети текстове
PDF 460kWORD 67k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2015)02802),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 3 февруари 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 6 май 2015 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(1), и по-специално член 58, параграф 7 и член 83, параграф 5 от него,

—  като взе предвид препоръката за решение, внесена от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че никакво възражение не е представено в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който срок изтече на 19 май 2015 г.,

A.  като има предвид, че в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета се предвижда преразглеждане на многогодишната финансова рамка в случай на приемане след 1 януари 2014 г. на програмите със споделено управление, наред с другото, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с цел да се прехвърлят към следващи години неусвоените през 2014 г. средства над съответните разходни тавани,

Б.  като има предвид, че програмите за развитие на селските райони на България, Чешката република, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния и Швеция и някои регионални програми на Белгия, Германия, Франция и Обединеното кралство не бяха готови за приемане до края на 2014 г.;

В.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 беше съответно преразгледан с Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/6233, в който съответните неусвоени средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 2014 г. се прехвърлят за 2015 и 2016 г. над разходните тавани,

Г.  като има предвид, че Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013, в което се установяват разпоредбите за разбивка на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., следва да бъде съответно изменено,

Д.  като има предвид, че делегираният регламент е от съществено значение за безпроблемното и навременно приемане на програмите за развитие на селските райони, и като има предвид, че е уместно той да влезе в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

Правна информация - Политика за поверителност