Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2673(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0439/2015

Předložené texty :

B8-0439/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0199

Přijaté texty
PDF 324kWORD 64k
Středa, 20. května 2015 - Štrasburk
Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2015)02802),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 3. února 2015, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 6. května 2015,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(1), a zejména čl. 58 odst. 7 a čl. 83 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 19. května 2015, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 stanoví revizi víceletého finančního rámce v případě přijetí programů v rámci sdíleného řízení mimo jiné. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova po 1. lednu 2014, aby byly prostředky, které nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let nad rámec příslušných výdajových stropů;

B.  vzhledem k tomu, že programy rozvoje venkova Bulharska, České republiky, Irska, Řecka, Španělska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska a Švédska a některé regionální programy v Belgii, Německu, Francii a ve Spojeném království nebyly ke konci roku 2014 připraveny k přijetí;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 bylo odpovídajícím způsobem pozměněno nařízením Rady (EU, Euratom) č. 2015/623, kterým se příslušné nevyužité prostředky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z roku 2014 převádějí do výdajového stropu pro roky 2015 a 2016;

D.  vzhledem k tomu, že příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013, která uvádí rozpis týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova na období 2014 až 2020, by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna;

E.  vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci je zásadní pro hladké a včasné přijetí programů rozvoje venkova, a proto by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

1.  prohlašuje, že nemá námitky k nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

Právní upozornění - Ochrana soukromí