Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2673(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0439/2015

Indgivne tekster :

B8-0439/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0199

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 63k
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2015)02802),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 3. februar 2015, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 6. maj 2015 fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005(1), særlig artikel 58, stk. 7, og artikel 83, stk. 5,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 19. maj 2015,

A.  der henviser til, at der i henhold til artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 skal foretages en revision af den flerårige finansielle ramme, hvis der efter den 1. januar 2014 vedtages programmer under delt forvaltning vedrørende bl.a. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med henblik på overførsel til efterfølgende år — ud over de tilsvarende udgiftslofter — af bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014;

B.  der henviser til, at programmerne for udvikling af landdistrikterne i Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Irland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Luxembourg, Ungarn, Malta, Rumænien og Sverige og visse regionale programmer i Belgien, Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige ikke var klar til vedtagelse inden udgangen af 2014;

C.  der henviser til, at forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 er blevet revideret i overensstemmelse hermed ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/623, hvorved de tilsvarende uudnyttede bevillinger fra 2014 for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne overføres til udgiftslofterne for 2015 og 2016;

D.  der henviser til, at bilag I til forordning (EU) nr. 1305/2013, som fastsætter fordelingen af Unionens støtte til udvikling af landdistrikterne for perioden 2014-2020, derfor bør ændres i overensstemmelse hermed;

E.  der henviser til, at den delegerede forordning er afgørende for en problemfri og rettidig vedtagelse af programmer for udvikling af landdistrikterne, og at det er hensigtsmæssigt, at den træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik