Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2673(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0439/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0439/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0199

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 382kWORD 66k
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)02802),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2015 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 6 Μαΐου 2015 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(1),και συγκεκριμένα το άρθρο 58 παράγραφος 7 και το άρθρο 83 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 19 Μαΐου 2015,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 προβλέπει την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε περίπτωση που εγκριθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση για, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να μεταφερθούν στα επόμενα έτη, καθ’ υπέρβαση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων δαπανών, οι πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Ρουμανίας και της Σουηδίας και ορισμένα περιφερειακά προγράμματα του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν έτοιμα για έγκριση έως το τέλος του 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 αναθεωρήθηκε αναλόγως από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623, ο οποίος μεταφέρει, για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις αντίστοιχες αχρησιμοποίητες δαπάνες του 2014 στο 2015 και τα ανώτατα όρια 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, το οποίο ορίζει την κατανομή της ενωσιακής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014- 2020, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών κανονισμός είναι σημαντικός για την ομαλή και έγκαιρη έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και ότι κρίνεται σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου