Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2673(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0439/2015

Pateikti tekstai :

B8-0439/2015

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0199

Priimti tekstai
PDF 323kWORD 64k
Trečiadienis, 2015 m. gegužės 20 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: parama kaimo plėtrai, teikiama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)02802),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2015 m. vasario 3 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005(1), ypač į jo 58 straipsnio 7 dalį ir 83 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2015 m. gegužės 19 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tuo atveju, jeigu Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programos, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, patvirtinamos po 2014 m. sausio 1 d., daugiametė finansinė programa tikslinama siekiant 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus, viršijant atitinkamas išlaidų viršutines ribas;

B.  kadangi iki 2014 m. pabaigos nebuvo parengtos tvirtinti Bulgarijos, Čekijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Kroatijos, Italijos, Kipro, Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Rumunijos ir Švedijos kaimo plėtros programos ir kai kurios Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės regioninės programos;

C.  kadangi Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 buvo atitinkamai patikslintas Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2015/623, kuriuo atitinkami 2014 m. nepanaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai asignavimai perkelti į 2015 ir 2016 m. viršutines išlaidų ribas;

D.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas, kuriame nustatytos metinio Sąjungos paramos kaimo plėtrai paskirstymo 2014–2020 m. laikotarpiu sumos, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

E.  kadangi deleguotasis reglamentas labai svarbus siekiant sklandžiai ir laiku priimti kaimo plėtros programas ir kadangi tikslinga, jog jis įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 487.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika