Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2673(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0439/2015

Teksty złożone :

B8-0439/2015

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0199

Teksty przyjęte
PDF 323kWORD 66k
Środa, 20 maja 2015 r. - Strasburg
Niewniesienie sprzeciwu wobec aktu delegowanego: wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewniesieniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2015)02802),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 3 lutego 2015 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie zgłosi on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005(1), a w szczególności jego art. 58 ust. 7 i art. 83 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając fakt, iż nie wyrażono żadnego sprzeciwu w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który to termin upłynął w dniu 19 maja 2015 r.,

A.  mając na uwadze, że art. 19 ust 1 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 przewiduje rewizję wieloletnich ram finansowych w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się między innymi do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu przeniesienia na kolejne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że programy rozwoju obszarów wiejskich Bułgarii, Republiki Czeskiej, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Luksemburga, Węgier, Malty, Rumunii i Szwecji oraz niektóre programy regionalne Belgii, Niemiec, Francji i Zjednoczonego Królestwa nie były gotowe do przyjęcia przed końcem 2014 r.;

C.  mając na uwadze, że w związku z tym za pomocą rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 2015/623 wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013, przenosząc w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odnośne środki przydzielone, ale niewykorzystane w 2014 r. do pułapów wydatków na rok 2015 i 2016;

D.  mając na uwadze, że należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w którym określono podział wsparcia unijnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego i terminowego przyjęcia programów rozwoju obszarów wiejskich oraz że powinno ono wejść w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności