Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2673(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0439/2015

Predkladané texty :

B8-0439/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0199

Prijaté texty
PDF 257kWORD 66k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
P8_TA(2015)0199B8-0439/2015

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)02802),

–  so zreteľom na list Komisie z 3. februára 2015, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 6. mája 2015,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7 a článok 83 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 19. mája 2015,

A.  keďže v článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa stanovuje revízia viacročného finančného rámca, ak sa po 1. januári 2014 prijmú programy v rámci zdieľaného hospodárenia okrem iného pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov pridelené prostriedky, ktoré neboli v roku 2014 použité, pričom sa prekročia zodpovedajúce stropy pre výdavky;

B.  keďže programy rozvoja vidieka v Bulharsku, Českej republike, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Rumunsku a vo Švédsku a niektoré regionálne programy v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve neboli do konca roku 2014 pripravené na prijatie;

C.  keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 bolo zodpovedajúcim spôsobom zrevidované nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/623, ktorým sa príslušné nepoužité pridelené prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z roku 2014 presúvajú do stropov pre výdavky na roky 2015 a 2016;

D.  keďže by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, ktorá uvádza rozdelenie podpory, ktorú Únia poskytuje na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2014 až 2020;

E.  keďže delegované nariadenie má zásadný význam pre bezproblémové a včasné prijatie programov rozvoja vidieka a keďže je vhodné, aby nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia