Показалец 
Приети текстове
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург
Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I
 Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси ***I
 Мерки във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки ***I
 Общи правила за внос ***I
 Oбщи правила за износ ***I
 Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
 Проверка на пълномощията
 Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата  ***I
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Република Сенегал ***
 Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ
 Мерки за борба с тероризма
 Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет
 Етикетиране на държавата на произход на месото в преработените храни
 Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС

Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Република Исландия ***I
PDF 439kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст) (COM(2014)0308 — C8-0011/2014 — 2014/0160(COD))
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0308),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0011/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0031/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0160


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/475.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Мерки относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси ***I
PDF 439kWORD 55k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст) (COM(2014)0317 — C8-0017/2014 — 2014/0163(COD))
P8_TA(2015)0016A8-0033/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0317),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0017/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0033/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0163


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/476.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Мерки във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки ***I
PDF 439kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (кодифициран текст) (COM(2014)0318 — C8-0016/2014 — 2014/0164(COD))
P8_TA(2015)0017A8-0032/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0318),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0016/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  след като се консултира с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0032/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки  (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0164


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/477.)

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Общи правила за внос ***I
PDF 439kWORD 54k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст) (COM(2014)0321 — C8‑0012/2014 — 2014/0166(COD))
P8_TA(2015)0018A8-0040/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0321),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0012/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0040/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0166


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/478.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Oбщи правила за износ ***I
PDF 441kWORD 54k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст) (COM(2014)0322 — C8‑0013/2014 — 2014/0167(COD))
P8_TA(2015)0019A8-0035/2014

(Обикновена законодателна процедура — кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0322),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0013/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8‑0035/2014),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Kонсултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейски парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за износ (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2014)0167


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/479.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 425kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0904 — C8-0263/2014 — 2011/0441(NLE))
P8_TA(2015)0020A8-0007/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0904),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0263/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0007/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Габон.


Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 425kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0908 — C8‑0264/2014 — 2011/0443(NLE))
P8_TA(2015)0021A8-0004/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0908),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0264/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0004/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Андора.


Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 424kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0909 — C8-0265/2014 — 2011/0444(NLE))
P8_TA(2015)0022A8-0006/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0909),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0265/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0006/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Сейшелските острови.


Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 425kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0911 — C8-0266/2014 — 2011/0447(NLE))
P8_TA(2015)0023A8-0008/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0911),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0266/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0008/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Руската федерация.


Присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 424kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0912 — C8‑0262/2014 — 2011/0448(NLE))
P8_TA(2015)0024A8-0002/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0912),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0262/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0002/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Албания.


Присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 424kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0915 — C8‑0267/2014 — 2011/0450(NLE))
P8_TA(2015)0025A8-0003/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0915),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0267/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0003/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Сингапур.


Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 424kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0916 — C8‑0268/2014 — 2011/0451(NLE))
P8_TA(2015)0026A8-0005/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0916),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0268/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0005/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мароко.


Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.  *
PDF 425kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за решение на Съвета относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (COM(2011)0917 — C8‑0269/2014 — 2011/0452(NLE))
P8_TA(2015)0027A8-0009/2015

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2011)0917),

—  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.,

—  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0269/2014),

—  като взе предвид становището на Съда от 14 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0009/2015),

1.  Одобрява предложението за решение на Съвета и одобрява приемането на присъединяването;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Армения.


Проверка на пълномощията
PDF 586kWORD 155k
Решение
Приложение
Решение на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно проверка на пълномощията (2014/2165(REG))
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.(1),

—  като взе предвид решението си от 28 септември 2005 г. за приемане на Устава на членовете на Европейския парламент(2), и по-конкретно член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от него,

—  като взе предвид Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани(3),

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 7 юли 2005 г. и 30 април 2009 г.(4),

—  като взе предвид членове 3, 4 и 11 и Приложение I към своя правилник,

—  като взе предвид официално обявените от компетентните органи на държавите-членки резултати от изборите за Европейски парламент,

—  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A8-0013/2015),

A.  като има предвид, че в член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. се уточняват ясно длъжностите, несъвместими с положението на член на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че съгласно член 11 и Приложение I към правилника членовете на ЕП се задължават да декларират подробно професионалните си дейности и всички други функции или дейности, изпълнявани срещу възнаграждение;

В.  като има предвид, че всички държави членки съобщиха на Европейския парламент имената на избраните кандидати, някои от тях все още не са изпратили — или изпратиха със закъснение — списъците с имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат съгласно изискванията на член 3, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП;

Г.  като има предвид, че в някои случаи държавите членки извършиха частично уведомяване относно избраните кандидати и изпратиха допълнителни подробности впоследствие;

Д.  като има предвид, че в някои държави членки възраженията срещу избора на някои членове на Парламента се разглеждат в съответствие с националното законодателство и като има предвид, че тези процедури биха могли да доведат до анулирането на избора на съответните членове на Парламента;

Е.  като има предвид, че съгласно член 12 от Акта от 20 септември 1976 г. Европейският парламент се задължава да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на своите членове само когато те се отнасят до нарушения на разпоредбите на горепосочения акт, а не в случаи на нарушения на национални изборни разпоредби, към които той препраща;

Ж.  като има предвид, че за да провери пълномощията на своите членове в съответствие с член 12 от Акта от 1976 г., Парламентът е длъжен да се запознае с резултатите от изборите, официално обявени от компетентните органи на държавите членки, без възможност за преценка по въпроса; като има предвид обаче, че тази разпоредба не е пречка за докладване от страна на Парламента, по целесъобразност, за потенциални случаи на несъвместимост между националното законодателство относно провеждането на избори, на което се основават резултатите, и правото на ЕС;

З.  като има предвид, че гражданите на някои държави членки, които са живели в друга държава членка за определен период от време, могат да бъдат лишени от правото да гласуват в своята държава членка по произход (лишаване от избирателни права); като има предвид, че в някои случаи това може да означава лишаване от правото на кандидатиране;

И.  като има предвид, че избирателната комисия на Обединеното кралство съобщи, че редица граждани на други държави членки, които пребивават в Обединеното кралство, не са могли да упражняват правото си да гласуват на последните европейски избори;

1.  Обявява за действителен, освен ако не са налице евентуални решения на компетентните органи на държавите членки, където изборните резултати евентуално са оспорени, мандата на членовете на Европейския парламент, посочени в приложението към настоящото решение, избирането на които е съобщено от компетентните национални органи и които са направили писмени декларации по член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. и по Приложение I към правилника;

2.  Изразява отново искането си компетентните национални органи не само своевременно да съобщят на Европейския парламент всички имена на избраните кандидати, но също така да изпратят имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат;

3.  Призовава компетентните органи на държавите членки да приключат без забавяне разглеждането на спорове, които са отнесени до тях, и да уведомят Европейския парламент за резултатите;

4.  Счита, че лишаването от избирателни права е равносилно на наказване на граждани, които са упражнили правото си на свободно движение в рамките на ЕС (член 20, параграф 2, буква а) от ДФЕС), отричане на правото им да гласуват и да се кандидатират в избори за Европейски парламент в държавата членка по пребиваване (член 20, параграф 2, буква б) от ДФЕС) и нарушаване на принципа на преките всеобщи избори (член 14, параграф 3 от ДЕС и член 1, параграф 3 от Акта от 1976 г.); счита, че при никакви обстоятелства лишаването от избирателни права не бива да се прилага по отношение на европейските избори, и призовава Комисията да гарантира, че нито една държава членка не предвижда тази възможност;

5.  Призовава държавите членки да гарантират опростяване на регистрационните формалности, свързани с участието на граждани на други държави членки в изборите за Европейски парламент, независимо от това дали като гласоподаватели или кандидати, по-специално чрез премахване на ненужните административни пречки, така че правата, посочени в член 20, параграф 2, букви а) и б) от ДФЕС да се упражняват на практика; изисква от Комисията да гарантира, че практиките на държавите членки са в съответствие с правото на ЕС;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и компетентните национални органи, както и на парламентите на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на членовете на Европейския парламент, чиито мандати са обявени за действителни

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Белгия (21 членове на ЕП)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Мандатът на г-н Louis IDE приключи на 19 декември 2014 година.

(**) Действителността на мандата започва считано от 14 октомври 2014 г., датата на съобщението от

компетентните национални органи за избирането на г-н Sander LOONES за заместване на

г-н Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Мандатът на г-жа Annemie NEYTS-UYTTEBROECK приключи на 1 януари 2015 г.

(****) Мандатът на г-жа Marianne THYSSEN приключи на 1 ноември 2014 г.

(*****) Действителността на мандата започва считано от 6 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г‑н Tom VANDENKENDELAERE за заместване на г-жа Marianne THYSSEN.

(******) Мандатът на г-н Johan VAN OVERTVELDT приключи на 11 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

България (17 членове на ЕП)

АЛИ Неджми

БАРЕКОВ Николай

ДОНЧЕВ Томислав*

ДЖАМБАЗКИ Ангел

ГАБРИЕЛ Мария

ХЮСМЕНОВА Филиз Хакъева

ЙОТОВА Илияна Малинова

КОВАЧЕВ Андрей

КЮЧЮК Илхан

МАЛИНОВ Светослав Христов

МИХАЙЛОВА Искра

НЕКОВ Момчил

НОВАКОВ Андрей **

ПАУНОВА Ева

ПИРИНСКИ Георги

РАДЕВ Емил

СТАНИШЕВ Сергей

УРУЧЕВ Владимир

(*) Мандатът на г-н Томислав ДОНЧЕВ приключи на 7 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 24 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Андрей НОВАКОВ за заместване на г-н Томислав ДОНЧЕВ.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Чешка република (21 членове на ЕП)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Дания (13 членове на ЕП)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Германия (96 членове на ЕП)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Естония (6 членове на ЕП)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Мандатът на г-н Andrus ANSIP приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 3 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Urmas PAET за заместване на г-н Andrus ANSIP.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Ирландия (11 членове на ЕП)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Гърция (21 членове на ЕП)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Мандатът на г‑н Georgios KATROUGALOS приключи на 27 януари 2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Испания (54 членове на ЕП)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ María Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Мандатът на г-н Miguel ARIAS CAÑETE приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 20 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Enrique CALVET CHAMBON за заместване на г-н Francisco SOSA WAGNER.

(***) Действителността на мандата започва считано от 15 юли 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Javier COUSO PERMUY за заместване на г-н Willy MEYER.

(****) Действителността на мандата започва считано от 11 септември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Tania GONZÁLEZ PEÑAS за заместване на г-н Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Действителността на мандата започва считано от 6 ноември 2014  г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Carlos ITURGAIZ за заместване на г-н Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Мандатът на г-н Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO приключи на 1 август 2014 г.

(*******) Мандатът на г-н Willy MEYER приключи на 10 юли 2014 г.

(********) Мандатът на г-н Francisco SOSA WAGNER приключи на 20 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Франция (74 членове на ЕП)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Италия (73 членове на ЕП)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Действителността на мандата започва считано от 11 юли 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Lorenzo FONTANA за заместване на г-н Flavio TOSI.

(**) Мандатът на г‑жа Alessandra MORETTI приключи на 2 февруари 2015 г.

(**) Мандатът на г-н Flavio TOSI приключи на 9 юли 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Кипър (6 членове на ЕП)

CHRISTOFOROU Lefteris *

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)Действителността на мандата започва считано от 3 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-н Lefteris CHRISTOFOROU за заместване на г-н Christos STYLIANIDES.

(**) Мандатът на г-н Christos STYLIANIDES приключи на 1 ноември 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Латвия (8 членове на ЕП)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Мандатът на г-н Valdis DOMBROVSKIS приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 1 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Inese VAIDERE за заместване на г-н Valdis DOMBROVSKIS.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Литва (11 членове на ЕП)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Люксембург (6 членове на ЕП)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Хърватия (11 членове на ЕП)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Унгария (21 членове на ЕП)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Малта (6 членове на ЕП)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Нидерландия (26 членове на ЕП)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Австрия (18 членове на ЕП)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Полша (51 членове на ЕП)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Португалия (21 членове на ЕП)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Румъния (32 членове на ЕП)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Мандатът на г-жа Corina CREȚU приключи на 1 ноември 2014 г.

(**) Действителността на мандата започва считано от 1 ноември 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г‑н Emilian PAVEL за заместване на г-жа Corina CREȚU.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Словения (8 членове на ЕП)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Словакия (13 членове на ЕП)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Финландия (13 членове на ЕП)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Швеция (20 членове на ЕП)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Действителността на мандата започва считано от 8 октомври 2014 г., датата на съобщението от компетентните национални органи за избирането на г-жа Linnéa ENGSTRÖM за заместване на г-жа Isabella LÖVIN.

(**) Мандатът на г-жа Isabella LÖVIN приключи на 3 октомври 2014 г.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, ИЗБРАНИ В ПАРЛАМЕНТА ПО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(1 юли 2014 г.)

Обединено кралство (73 членове на ЕП)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Мандатът на г-н Philip BRADBOURN приключи на 20 декември 2014 г.

(1) ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.
(2) ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
(4) Решение по дело Льо Пен/Парламент, C-208/03, EU:C:2005:429; Решение по дело Италия и Доничи/Парламент, C-393/07 и C-9/08, EU:C:2009:275.


Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата  ***I
PDF 440kWORD 56k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (COM(2014)0476 — C8-0113/2014 — 2014/0218(COD))
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0476),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0113/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0001/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейски парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

P8_TC1-COD(2014)0218


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/413.)

(1) OВ C 12, 15.1.2015 г., стp. 115.


Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Република Сенегал ***
PDF 428kWORD 52k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагане към него (12812/2014 — C8-0276/2014 — 2014/0238(NLE))
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12812/2014),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (12830/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0276/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по рибно стопанство и становищата на Комисията по развитие и на Комисията по бюджети (A8‑0010/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 7 от споразумението, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 4 от новия протокол;

3.  Призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет;

4.  Призовава Комисията да изпрати на Парламента и Съвета, преди изтичането на настоящото споразумение и при започването на преговорите за ново споразумение, подробна информация под формата на последващ доклад за разходите и ползите от споразумението;

5.  Призовава Комисията да изпраща на Парламента годишни доклади относно прилагането на споразумението, по-специално по отношение на многогодишната програма, посочена в член 4 от протокола за прилагането към споразумението, които да съдържат подробни данни относно начина, по който се използват предоставените по силата на споразумението средства;

6.  Призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с протокола и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

7.   Призовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху насърчаването на местното управление и отчетност, както и да улесни предоставянето на необходимата информация на всички местни участници, заинтересовани от споразумението и неговото прилагане;

8.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.


Доклад на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ
PDF 456kWORD 73k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP))
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 2, 3, 4, 6, 7 и 21 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по‑специално членове 1, 2, 3, 4, 18 и 19 от нея,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

—  като взе предвид съответните инструменти на ООН за правата на човека, по-специално Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание от 10 декември 1984 г. и съответните протоколи към нея, както и Международната конвенция за защита на всички лица срещу насилствено изчезване от 20 декември 2006 г.,

—  като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека по делата ал Нашири (al Nashiri) срещу Полша, Абу Зубейда (Abu Zubaydah) срещу Литва, Хюсейн (Husayn) (Абу Зубейда) срещу Полша, ел Масри (el-Masri) срещу бивша югославска република Македония, (Наср) Nasr и Гхали (Ghali) срещу Италия и ал Нашири (al-Nashiri) срещу Румъния,

—  като взе предвид решението на италианския съд, с което задочно са признати за виновни и осъдени на затвор 22-ма агенти на ЦРУ, един пилот от военновъздушните сили на САЩ и двама италиански агенти за тяхната роля при отвличането през 2003 г. на имама на Милано Абу Омар,

—  като взе предвид резолюцията си от 6 юли 2006 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници, приета въз основа на междинните наблюдения на Временната комисия(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2007 г. относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2013 г. относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ(4),

—  като взе предвид проучването на комитета на Сената на САЩ по разузнаването (SSCI) относно програмата за задържане и разпити на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) и използването в нейните рамки на различни форми на изтезания на задържани лица между 2011 и 2006 г.,

—  като взе предвид своите резолюции относно Гуантанамо, последната от които е тази от 23 май 2013 г. относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници(5),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно основните права и принципите на правовата държава и относно доклада на Комисията за 2013 г. относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз (Люксембург, 5 и 6 юни 2014 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.)(6),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид доклада на Комисията „Доклад на ЕС за борба с корупцията“ от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)0038),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(7),

—  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че зачитането на основните права и принципите на правовата държава е основен елемент за успешни антитерористични политики;

Б.  като има предвид, че Парламентът многократно е осъждал програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания, която доведе до множество нарушения на правата на човека, включително чрез използването на изтезания и друго нечовешко или унизително отношение, отвличания, тайно задържане, задържане без съдебен процес, както и нарушения на принципа на забрана за връщане;

В.  като има предвид, че въпреки специфичния им характер, политиките за национална сигурност и борба с тероризма не са освободени от принципа на отчетност и не може да има безнаказаност за нарушенията на международното право и правата на човека;

Г.  като има предвид, че отчетността за извънредните предавания, отвличанията, незаконните тайни задържания и изтезанията е изключително важна за защитата на правата на човека и ефективното им насърчаване в рамките на вътрешните и външните политики на ЕС, както и за гарантирането на легитимни и ефективни политики за сигурност, основани на принципите на правовата държава;

Д.  като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за цялостно разследване на сътрудничеството на държавите членки на ЕС, с програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания;

Е.  като има предвид, че през предишния си мандат Парламентът, в своята горепосочена резолюция от 10 октомври 2013 г., призова Парламентът през сегашния си мандат да продължи да изпълнява и прилага мандата, предоставен от временната комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ за транспортиране и незаконно задържане на затворници, и следователно да гарантира, че са спазени нейните препоръки, да проучи нови данни, които може да се появят, както и да използва в пълна степен и да развие своите права на провеждане на разследване;

Ж.  като има предвид, че докладът на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването разкрива нови факти, които подкрепят твърденията, че редица държави членки на ЕС, техните органи и длъжностни лица, както и служители на техните служби за сигурност и разузнавателни служби, са действали в съучастие с програмата на ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания, понякога чрез корупционни средства, основаващи се на значителни по своя размер суми, предоставяни от страна на ЦРУ в замяна на тяхното сътрудничество;

З.  като има предвид, че докладът на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването отхвърля твърденията на ЦРУ, че изтезанията са довели до разкриване на информация, която не би могло да бъде събрана посредством традиционни методи на разпит, които не са съпътствани от насилие;

И.  като има предвид, че откритото наказателно дело (№ 150/09 пред централен съд № 5 (Juzgado Central № 5)) относно изтезания във военноморската база в залива Гуантанамо се разглежда в Националния съд (Audiencia Nacional) на Кралство Испания;

Й.  като има предвид, че президентът на САЩ Барак Обама се ангажира със затварянето до м. януари 2010 г. на центъра за задържане Гуантанамо, в което съоръжение са задържани 122 лица без да са им повдигнати официални обвинения пред наказателен съд, като измежду тях 54 лица са били официално определени за освобождаване;

К.  като има предвид, че помощта на държавите членки на ЕС, за презаселването на някои от задържаните от Гуантанамо е бавна и с ограничен характер;

1.  Приветства решението на специалния комитет на Сената на САЩ по разузнаването да публикува резюмето на доклада си относно програмата на Централното разузнавателно управление за задържане и разпити; насърчава публикуването на доклада в неговата цялост, без прекомерна и ненужна редакторска намеса;

2.  Дълбоко осъжда жестоките практики за водене на разпити, които характеризират тези незаконни операции за борба с тероризма; подчертава основното заключение на Сената на САЩ, че жестоките методи, прилагани от ЦРУ, не са успели да доведат до разузнавателни данни, които да предотвратят последващи терористични нападения; припомня, че абсолютно осъжда изтезанията;

3.  Счита, че атмосферата на безнаказаност по отношение на програмата на ЦРУ позволи да се продължи с нарушенията на основните права, както пролича впоследствие от програмите за масово наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ и тайните служби на различни държави членки на ЕС;

4.  Призовава САЩ да разследват и потърсят съдебна отговорност за множеството нарушения на правата на човека в резултат на програмите на ЦРУ за предаване и тайно задържане, както и да сътрудничат по всички искания на държави членки на ЕС, за информация, екстрадиране или ефективни средства за правна защита на жертвите във връзка с програмата на ЦРУ;

5.  Подновява своя призив държавите членки да разследват твърденията, че е имало тайни затвори на тяхна територия, където са били задържани лица по програмата на ЦРУ, както и да подложат на съдебно преследване лицата, участвали в тези операции, като се вземат предвид всички излезли наяве нови доказателства;

6.  Призовава държавите членки да проведат пълно разследване на неотдавнашните твърдения, че на тяхна територия е извършено незаконно предаване, задържане и изтезания и да подложат на съдебно преследване отговорните лица;

7.  Изразява загриженост във връзка с пречките пред националните парламентарни и съдебни разследвания относно участието на някои държави членки в програмата на ЦРУ, злоупотребата с държавна тайна и неоправданото класифициране на документи, които водят до прекратяване на наказателните производства и до фактическа безнаказаност на извършителите на нарушения на правата на човека;

8.  Призовава за незабавно публикуване на констатациите от съществуващите разследвания във връзка с участието на държави членки в програмата на ЦРУ, по-специално разследването „Чилкот“;

9.  Призовава за приемането на вътрешна стратегия на ЕС относно основните права и приканва Комисията да предложи приемането на тази стратегия и свързания с нея план за действие;

10.  Възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, като бъде асоциирана и парламентарната комисия по външни работи, и по-специално подкомисията по правата на човека, да възобнови своето разследване относно предполагаемо транспортиране и незаконно задържане на затворници в европейски държави от ЦРУ и да докладва в пленарно заседание в рамките на една година, като:

   проследи препоръките, направени в горепосочената резолюция на ЕП от 11 септември 2012 г. относно предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на Европейския парламент по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници,
   улесни и подпомогне съвместимите с правата на човека правна взаимопомощ и съдебно сътрудничество между разследващите органи и сътрудничеството между юристите, участващи в търсенето на отговорност в държавите членки,
   организира изслушване с участието на национални парламенти и специалисти, за да се направи обзор на всички приключени и продължаващи парламентарни и съдебни разследвания;
   организира парламентарна проучвателна мисия в държавите членки на ЕС, където се твърди, че са съществували тайни обекти за задържане на ЦРУ, като в нея участват всички заинтересовани политически групи;
   събере цялата релевантна информация и доказателства за възможни подкупи или други актове на корупция, свързани с програмата на ЦРУ;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 303E, 13.12.2006 г., стр. 833.
(2) ОВ C 287E, 29.11.2007 г., стр. 309.
(3) ОВ C 353E, 3.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0418.
(5) Приети текстове, P7_TA(2013)0231.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0173.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0230.


Мерки за борба с тероризма
PDF 549kWORD 100k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма (2015/2530(RSP))
P8_TA(2015)0032RC-B8-0122/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6, 7 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 6, 7, 8, член 10, параграф 1, членове 11, 12, 21, 47—50, 52 и 53 от нея,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юни 2014 г. относно окончателния доклад за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС през периода 2010—2014 г. (COM(2014)0365),

—  като взе предвид доклада за 2014 г. на Европол за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма (TE-SAT),

—  като взе предвид резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 24 септември 2014 г., относно заплахите за световния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (Резолюция 2178 (2014)),

—  като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства(1),

—  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 24 април 2009 г. относно проблема с профилирането, по-специално въз основа на етническа и расова принадлежност, в рамките на борбата срещу тероризма, правоприлагането, имиграцията, митническия и граничния контрол (2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно втория годишен доклад относно изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(3),

—  като взе предвид оценката на Европол на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет (iOCTA), за 2014 г.,

—  като взе предвид оценката на Европол на заплахата от тежката и организираната престъпност в ЕС (SOCTA) за 2013 г.,

—  като взе предвид разискванията по време на пленарното си заседание от 28 януари 2015 г. относно мерките за борба с тероризма,

—  като взе предвид неофициалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР), проведено на 29 и 30 януари 2015 г. в Рига,

—  като взе предвид резолюцията си от 17 декември 2014 г. относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид изявлението, направено на неофициалното заседание на Съвета по ПВР на 11 януари 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по ПВР от 9 октомври и 5 декември 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на координатора на ЕС за борба с тероризма до Европейския съвет, представен на 24 ноември 2014 г. (15799/14),

—  като взе предвид работната програма на Комисията за 2015 г., публикувана на 16 декември 2014 г. (COM(2014)0910),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 януари 2014 г., озаглавено „Предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм и екстремистко насилие: укрепване на реакцията на ЕС“ (COM(2013)0941),

—  като взе предвид становището на Работната група за защита на личните данни по член 29 относно прилагането на концепциите за необходимост и пропорционалност и защитата на данните в сектора на правоприлагането (Становище 01/2014),

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 8 април 2014 г. по съединени дела C-293/12 и C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd и Seitlinger и др., и становището на Правната служба на Парламента относно тълкуването на това решение,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че тероризмът и тласкащият към насилие екстремизъм са сред основните заплахи за нашата сигурност и нашите свободи;

Б.  като има предвид, че неотдавнашните трагични събития в Париж отново ни напомнят, че Европейският съюз е изправен пред непрекъсната и нарастваща терористична заплаха, която през изминалото десетилетие засегна сериозно няколко от нейните държави членки, като нападенията бяха насочени не само срещу хората, но и срещу ценностите и свободите, на които се основава Съюзът;

В.  като има предвид, че сигурността е едно от правата, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС, но че основните права, гражданските свободи и пропорционалността са съществен елемент за успешното провеждане на политиките за борба с тероризма;

Г.  като има предвид, че стратегиите за превенция в областта на борбата срещу тероризма следва да се основават на многостранен подход, насочен към непосредствена борба с подготовката на нападения на територията на ЕС, но също така към интегрирането на необходимостта от борба с първопричините за тероризма; като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, на която трябва да се реагира на местно, национално, европейско и световно равнище с цел укрепване на сигурността на гражданите, защита на основните ценности, а именно свободата, демокрацията и правата на човека, както и спазване на международното право;

Д.  като има предвид, че жестоките терористични нападения на европейска територия, извършени от 11 септември 2001 г. насам, последното от които беше през януари 2015 г., оказаха значително въздействие върху усещането за сигурност на гражданите на ЕС и на постоянно пребиваващите в ЕС лица; като има предвид, че положението по отношение на сигурността в Европа се промени драматично през последните години вследствие на нови конфликти и сътресения в непосредствена близост до ЕС, вследствие на бързото развитие на нови технологии и на обезпокоително нарастващата радикализация, която води до насилие и тероризъм както в ЕС, така и в съседните държави;

Е.  като има предвид, че разпространяването на терористична пропаганда се улеснява от използването на интернет и социалните медии; като има предвид, че кибертероризмът позволява на терористичните групировки да установяват и поддържат връзки без физическото препятствие, което представляват границите, като по този начин се намалява необходимостта те да разполагат с бази или убежища в различни страни;

Ж.  като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред сериозна и нарастваща заплаха, породена от т.нар. „чуждестранни бойци от ЕС“, а именно лицата, които пътуват до държава, различна от тяхната държава на пребиваване или от тази, на която са граждани, за целите на извършването, планирането или подготовката на терористични актове или предоставянето или получаването на терористично обучение, включително във връзка с въоръжени конфликти; като има предвид, че приблизително 3 500 до 5 000 граждани на ЕС са напуснали домовете си, за да станат чуждестранни бойци при избухването на войната и насилието в Сирия, Ирак и Либия, което представлява огромно предизвикателство за сигурността на гражданите на ЕС;

1.  Осъжда най-категорично зверствата, извършени в Париж, и отново потвърждава своето най-дълбоко съчувствие към народа на Франция и семействата на жертвите, както и съпричастността си с него в борбата срещу тероризма и срещу нападението, извършено над демократичните ценности и свободи;

2.  Остро и категорично осъжда всички терористични актове, насърчаването на тероризма, прославянето на тези, които участват в тероризъм и пропагандирането на насилствени екстремистки идеологии, където и по света да се случват тези неща или където и да се проповядват; подчертава, че няма свобода без сигурност и няма сигурност без свобода;

3.  Отбелязва с тревога бързо нарастващия брой граждани на ЕС, които заминават в зони на конфликти, за да се присъединят към терористични организации, а по-късно се връщат на територията на ЕС и представляват опасност за вътрешната сигурност на ЕС и за живота на гражданите на ЕС; отправя искане към Комисията да предложи ясно и общо определение за понятието „чуждестранни бойци от ЕС“ с оглед увеличаването на правната сигурност;

4.  Подчертава необходимостта от повече специализирани мерки за справяне с проблема, възникващ във връзка с гражданите на ЕС, които пътуват, за да се бият за терористични организации в чужбина; потвърждава, че макар и в някои случаи да може да се търси наказателно преследване, следва да се прилагат други мерки за предотвратяване на радикализацията, водеща до тласкащ към насилие екстремизъм, за прекратяване на пътуването на европейски и други чуждестранни бойци и за разглеждане на въпроса за завърналите се; призовава държавите членки и Комисията да разработят най-добри практики въз основа на практиките на онези държави членки, които са приели успешни стратегии, планове за действие и програми в тази област;

Борба с първопричините на тероризма и радикализацията, водеща до тласкащ към насилие екстремизъм:

5.  Подчертава, че справянето със заплахата, произтичаща от тероризма като цяло, изисква наличието на стратегия за борба срещу тероризма, основаваща се на многопластов подход, който да позволява да се разглеждат всеобхватно лежащите в основата й фактори като радикализацията, водеща до тласкащ към насилие екстремизъм, да се развива социалното сближаване, приобщаването, политическата и религиозната търпимост, да се избягва изолирането в гета, да се анализира подбуждането в интернет към извършване на терористични действия и да му се противодейства, да се предотвратяват пътувания с цел присъединяване към терористични организации, да се предотвратява и осуетява набирането на участници във въоръжени конфликти, да се възпрепятства осигуряването на финансова подкрепа за терористични организации и отделни лица, чиято цел е да се присъединят към тях, да се гарантира строго съдебно преследване, когато това е необходимо, и на правоприлагащите органи да се предоставят необходимите инструменти за изпълнение на техните задължения при пълно зачитане на основните права;

6.  Призовава държавите членки да инвестират в образователни програми, които да бъдат насочени към основните причини за радикализацията, в това число образователни програми, насърчаване на интеграцията, социалното приобщаване, провеждането на диалог, участието, равенството, толерантността и разбирателството между различните култури и религии, както и програми за реабилитиране;

7.  С дълбока загриженост обръща внимание на явлението радикализация в затворите и насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в тази област; настоява да се отдели специално внимание на затворите и условията на задържане, като се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на радикализацията в тази среда; призовава държавите членки да положат повече усилия за подобряване на административните системи на затворите с оглед улесняване на откриването на задържани лица, които участват в подготовката на терористични актове, наблюдение и предотвратяване на процесите на радикализация и за създаване на специфични програми за реабилитиране и дерадикализация;

8.  Подчертава неотложната необходимост от засилване на мерките за предотвратяване на радикализацията и от насърчаване на програми за дерадикализация чрез оправомощаване и приобщаване на общностите и гражданското общество на национално и местно равнище, за да се спре разпространението на екстремистки идеологии; призовава Комисията да усили мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN), която обединява всички заинтересовани страни, участващи в разработването на кампании за борба с радикализацията и в изграждането на структури и процеси за дерадикализация на завръщащите се чуждестранни бойци, и непосредствено да се противопостави на екстремистките идеологии чрез предоставянето на положителни алтернативи;

9.  Подкрепя приемането на европейска стратегия за противодействие на терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането онлайн, която да се опира на вече положените усилия и на предприетите инициативи на междуправителствена и доброволна основа с оглед на по-нататъшния обмен на най-добри практики и успешни методи в тази област;

10.  Призовава за приемането на препоръка на Съвета относно националните стратегии за предотвратяване на радикализацията, която да засегне широк кръг от факторите, залегнали в основата на радикализацията, и която да съдържа препоръки до държавите членки относно създаването на програми за прекратяване на участието, реабилитация и дерадикализация;

Прилагане и преглед на съществуващите мерки за правоприлагане:

11.  Призовава държавите членки да се възползват оптимално от съществуващите платформи, бази данни и системи за предупреждение на европейско равнище като Шенгенската информационна система (ШИС) и Системата за предварителна информация за пътниците (Cистема API);

12.  Подчертава, че свободното движение в рамките на Шенгенското пространство представлява една от най-важните свободи на Европейския съюз и поради това изключва всякакви предложения за временно прекратяване на действието на Шенгенската система и насърчава вместо това държавите членки да усилят съществуващите правила, които вече включват възможността за временно въвеждане на проверки на документи, както и да използват по-добре системата ШИС II; отбелязва, че вече могат да се извършват целенасочени проверки на лица, които пресичат външните граници;

13.  Поема ангажимент да положи усилия за приключване на работата по директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците до края на годината; ето защо настоятелно призовава Комисията да разясни последиците от решението на Съда относно Директивата за запазване на данни(5) и нейното потенциално въздействие върху директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците; насърчава Съвета да постигне напредък по пакета за защита на личните данни, така че тристранните срещи по двата пакета — директивата на ЕС относно резервационните данни на пътниците и пакета за защита на личните данни, да биха могли да се провеждат едновременно; насърчава Комисията да покани независими експерти от правоприлагащите органи, органите за сигурност и разузнавателните служби и представители на Работната група по член 29, които да изложат своите становища и принципи относно необходимостта и пропорционалността на резервационните данни на пътниците в светлината на нуждите в областта на сигурността;

14.  Призовава Комисията незабавно да направи оценка на настоящите инструменти, а след това редовно да извършва тази оценка, и да предприеме съответно оценяване на все още наличните пропуски в борбата срещу тероризма, като Европейският съвет извършва редовно оценка на заплахите, пред които е изправен Съюзът, с цел да осигури на Съюза и на неговите държави членки възможност за предприемане на ефективни действия; призовава Комисията и Съвета да подкрепят обновяването на пътната карта за борба с тероризма, която дава ефективен отговор на съществуващите заплахи и предоставя реална сигурност за всички, като същевременно се гарантират правата и свободите, които са основополагащи принципи на Европейския съюз;

15.  Подчертава, че важен аспект на борбата срещу тероризма трябва да бъде включването на политики за защита и подкрепа на жертвите и техните семейства; поради това призовава всички държави членки да прилагат правилно Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления;

16.  Счита, че борбата с трафика на огнестрелни оръжия следва да бъде приоритет за ЕС в борбата срещу тежката и организираната международна престъпност; убеден е по-конкретно, че трябва да бъде укрепено още повече сътрудничеството, що се отнася до механизмите за обмен на информация, както и проследяването и унищожаването на забранени оръжия; призовава Комисията спешно да оцени съществуващите разпоредби на ЕС относно движението на незаконни огнестрелни оръжия, взривни устройства и трафика на оръжие, които са свързани с организираната престъпност;

17.  Приветства предстоящото приемане на европейско равнище на актуализирана правна уредба за борба с изпирането на пари като решителна стъпка, която следва да се приложи на всички равнища, за да се гарантира нейната ефективност и по този начин да се атакува един значителен източник на финансиране на терористичните организации;

18.  Призовава държавите членки да засилят съдебното сътрудничество помежду си въз основа на наличните инструменти на ЕС, като например Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), европейската заповед за арест и европейската заповед за разследване;

Вътрешна сигурност на ЕС и прилагане на правото на ЕС и възможности на агенциите

19.  Призовава всички държави членки да предотвратяват движението на лица, заподозрени в тероризъм, чрез засилване на контрола по външните граници, чрез извършване на по-систематични и по-ефективни проверки на пътните документи, чрез противодействие на незаконния трафик на оръжия и на използването на документи за идентичност с цел измама, както и чрез определяне на рисковите области;

20.  Отбелязва със загриженост нарастващото използване на интернет и на комуникационните технологии от страна на терористични организации с цел обмен на информация, планиране на нападения и разпространяване на пропаганда; призовава интернет дружествата и дружествата, управляващи социалните медии, да си сътрудничат с правителствата и правоприлагащите органи, както и с гражданското общество, за да противодействат на този проблем, като същевременно се гарантира неотменното спазване на основните принципи на свободата на изразяване и на правото на неприкосновеност на личния живот; подчертава, че мерките, ограничаващи използването и разпространяването на данни в интернет за целите на борбата срещу тероризма, трябва да бъдат необходими и пропорционални;

21.  Отново заявява, че всяко събиране и споделяне на данни, включително от агенции на ЕС като Европол, следва да се извършва в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство и да се основава на съгласувана рамка за защита на данните, която предлага правно обвързващи стандарти за защита на личните данни на равнището на ЕС;

22.  Насърчава решително подобряването на обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и агенциите на ЕС; освен това подчертава необходимостта от подобряване, засилване и ускоряване на световния обмен на информация в областта на правоприлагането; призовава за повишаване на ефективността на оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави чрез използване на такива ценни съществуващи инструменти като съвместните екипи за разследване, Програмата за проследяване на финансирането на тероризма и споразуменията относно резервационните данни на пътниците (PNR), както и чрез извършване на по-бърз и по-ефикасен обмен на съответни данни и информация при спазване на подходящи предпазни мерки в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот;

23.  Призовава Комисията и Съвета да извършат цялостна оценка на мерките на ЕС за борба с тероризма и свързаните мерки, по-специално по отношение на прилагането им в законодателството и в практиката в държавите членки, и на степента, в която държавите членки сътрудничат с агенциите на ЕС в тази област, по-специално Европол и Евроюст, както и да извършат съответна оценка на все още съществуващите пропуски, като използват процедурата, предвидена в член 70 от ДФЕС, и да въведат този процес на оценка като част от Европейската програма за сигурност;

24.  Подчертава, че е необходимо европейските агенции и националните правоприлагащи органи да насочат вниманието си към прекъсване на основните източници на приходи за терористичните организации, включително прането на пари, трафика на хора, както и незаконната търговия с оръжие; във връзка с това призовава за пълното прилагане на законодателството на ЕС в тази област с цел постигане на координиран подход в рамките на целия ЕС; отбелязва, че държавите членки предоставят само 50% от информацията, свързана с тероризма и организираната престъпност, на Европол и Евроюст;

25.  Приканва държавите членки да използват по-добре уникалните възможности на Европол, като гарантират, че националните единици предоставят съответната информация на Европол по-системно и с рутина; освен това подкрепя създаването в рамките на Европол на европейска платформа за борба с тероризма с цел максимално увеличаване на неговия оперативен и технически капацитет и на капацитета за обмен на разузнавателни данни;

26.  Подчертава необходимостта да се увеличи ефективността и координирането на реакцията на наказателното правосъдие чрез Евроюст, да се хармонизира криминализирането на правонарушенията, свързани с чуждестранни бойци в целия ЕС, за да се осигури наличието на правна рамка, както и за да се улесни трансграничното сътрудничество, да се избягват пропуски в наказателно преследване и да се реагира на практическите и правните предизвикателства, възникващи при събирането и допустимостта на доказателства в случаи на тероризъм, чрез актуализиране на Рамково решение 2008/919/ПВР;

27.  Призовава за силен демократичен и съдебен надзор на политиките за борба с тероризма и разузнавателната дейност в рамките на ЕС, като се прилага изцяло независим демократичен контрол, и настоява сътрудничеството в областта на сигурността да бъде в строго съответствие с международното право;

Приемане на външна стратегия на ЕС за борба с международния тероризъм:

28.  Призовава ЕС да се застъпва активно за световно партньорство за борба срещу тероризма и да работи в тясно сътрудничество с регионални организации като Африканския съюз, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави, и по-специално със съседните на Сирия и Ирак държави и с държавите, засегнати драстично от конфликта, като Йордания, Ливан и Турция, както и с ООН и по-специално неговия Комитет за борба с тероризма; във връзка с това призовава за засилване на диалога между експерти от ЕС и тези държави в областта на развитието и в областта на сигурността;

29.  Подчертава по-специално, че е необходимо ЕС, неговите държави членки и партньорски държави да поставят принципите на правовата държава и зачитането на основните права в основата на стратегията си за борба с международния тероризъм; подчертава освен това, че външните дейности на Съюза за борба с международния тероризъм следва да бъдат насочени на първо място към предотвратяването, борбата и наказателното преследване на тероризма;

30.  Призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да приеме външна стратегия на ЕС за борба с международния тероризъм, която да е насочена към премахване на източниците на международния тероризъм и към превръщане на борбата срещу тероризма в неразделна част на политиката; призовава Комисията и ЕСВД да разработят стратегия за сътрудничество с трети държави за борба срещу тероризма, като същевременно се гарантира спазването на международните стандарти в областта на правата на човека;

31.  Настоятелно призовава ЕС да преразгледа своята стратегия за Южното Средиземноморие като част от провеждания в момента преглед на европейската политика за съседство, както и да се съсредоточи върху оказването на подкрепа за тези страни и участници, които действително се ангажират със споделени ценности и провеждане на реформи;

32.  Подчертава, че в плановете за действие и в политическия диалог между ЕС и неговите партньорски държави е необходимо акцентът да се постави върху предотвратяването и противодействието на радикализацията, включително чрез засилване на международното сътрудничество, като се използват съществуващите програми и капацитет, и като се работи с участници от гражданското общество в държави, представляващи интерес в борбата срещу терористичната и радикалната пропаганда чрез интернет и други средства за комуникация;

33.  Подчертава, че за една цялостна стратегия на ЕС относно мерките за борба с тероризма ЕС трябва също така да използва пълноценно външната си политика и политиката за развитие с цел противодействие на бедността, дискриминацията и маргинализацията, водене на борба срещу корупцията и насърчаване на доброто управление, както и с цел предотвратяване и разрешаване на конфликти, като се има предвид, че всеки един от тези елементи допринася за маргинализирането на определени групи и слоеве на обществото, което от своя страна ги прави по-податливи на пропаганда от страна на екстремистки групировки;

o
o   o

34.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 45.
(2) OВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 119.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0384.
(4) Приети текстове, P8_TA (2014)0102.
(5) Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (OB L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).


Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет
PDF 447kWORD 69k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно подновяването на мандата на Форума за управление на интернет (2015/2526(RSP))
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2005 г. относно информационното общество(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2006 г. относно европейско информационно общество за растеж и заетост(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно Втория форум за управление на интернет(3),

—  като взе предвид декларацията относно принципите и плана за действие, изготвени на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество и приети в Женева на 12 декември 2003 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към световно партньорство в рамките на информационното общество: превръщане на принципите от Женева в действия“ (COM(2004)0480),

—  като взе предвид ангажиментите и програмата за информационното общество от Тунис, приети на 18 ноември 2005 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, изготвено след Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2006 г. (COM(2006)0181),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно управление на интернет: следващи стъпки(4),

—  като взе предвид многостранното изявление на NETmundial, представено на 24 април 2014 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Политиката по отношение на интернет и управлението му — Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет“ (COM(2014)0072),

—  като взе предвид съвместното изявление на делегацията на ЕС на Форума за управление на интернет, проведен от 2 до 5 септември 2014 г. в Истанбул,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че целта на Форума за управление на интернет е да изпълнява мандата си от Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество във връзка с организирането на форуми за демократичен и прозрачен диалог относно политиката с участието на множество заинтересовани страни;

Б.  като има предвид, че основната роля и функция на Форума за управление на интернет е обсъждането на широк набор от въпроси, свързани с управлението на интернет, и по целесъобразност, отправянето на препоръки към международната общност;

В.  като има предвид, че Общото събрание на ООН реши на 20 декември 2010 г. да удължи мандата на Форума за управление на интернет за още пет години;

Г.  като има предвид, че обсъждането и вземането на решение относно по-нататъшното подновяване на мандата на Форума за управление на интернет ще се състои през 2015 г. в Общото събрание на ООН;

Д.  като има предвид, че Парламентът изпрати специални делегации на Световната среща на високо равнище по въпросите на информационното общество през 2005 г., както и след това на всяка годишна среща на Форума за управление на интернет;

Е.  като има предвид, че специалните делегации, които Парламентът изпрати, изиграха ключова роля по отношение на популяризирането на европейските ценности и взаимодействието с организациите на гражданското общество и представителите на националните парламенти, присъстващи на тези срещи, в сътрудничество с държавите членки и Комисията,

Ж.  като има предвид, че най-важните приоритети за Европейския съюз по време на деветия Форум за управление на интернет, проведен през септември 2014 г. с основната тема „Свързване на континентите за засилено участие на множество заинтересовани страни в управлението на интернет“, бяха: разширен достъп до интернет в световен мащаб; поддръжка на интернет като глобален, отворен и общ ресурс; недискриминационен достъп до знания; по-голяма отчетност и прозрачност в модела на управление на интернет с участието на множество заинтересовани страни; отхвърляне на идеята за интернет, контролиран от държавата; и признаване на факта, че нашите основни свободи и правата на човека не подлежат на преговори и трябва да бъдат защитавани онлайн;

З.  като има предвид, че на 27 ноември 2014 г. министрите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката на ЕС одобриха заключенията на Съвета, в които се подчертава значението на координираната европейска позиция за управлението на интернет и засилването на Форума за управление на интернет като платформа с участието на множество заинтересовани страни;

И.  като има предвид, че през март 2014 г. Администрацията по национални телекомуникации и информация (NTIA) към Министерството на търговията на САЩ обяви своето намерение да прехвърли функциите на IANA (Служба за присвояване на имена и адреси в интернет) по надзора на интернет към световната многостранна общност преди изтичането на текущия договор между NTIA и Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) през септември 2015 г.; като има предвид, че балансирано решение за прехвърлянето трябва да бъде намерено навреме и следва да доведе до система, която не може да бъде обект на присвояване и манипулиране, и следва да продължи да гарантира стабилен интернет;

Й.  като има предвид, че през април 2014 г. на Световната многостранна среща NetMundial относно бъдещето на управлението на интернет беше изготвен набор от принципи за управлението на интернет и пътна карта за бъдещото развитие на екосистемата на интернет;

K.  като има предвид, че прогнозите за растежа, свързан с интернет икономиката, са за почти 11 % в ЕС, а нейният дял в БВП се очаква да нарасне от 3,8 % през 2010 г. на 5,7 % през 2016 г.;

Л.  като има предвид, че интернет представлява основен стълб на цифровия единен пазар и насърчава, наред с другото, иновациите, растежа, търговията, демокрацията, културното многообразие и правата на човека;

M.  като има предвид, че в отворен интернет всички права и свободи на хората извън интернет следва да се прилагат и онлайн;

1.  Призовава Общото събрание на ООН да поднови мандата на Форума за управление на интернет, да засили неговите ресурси и модела с участието на множество заинтересовани страни в управлението на интернет;

2.  Счита, че въпреки че Форумът за управление на интернет няма да приеме официални заключения, отговорност на Европейския съюз е да подкрепи този процес и да засили въздействието на този обмен в дискусиите по политиката, тъй като той предоставя положителен и конкретен контекст за определяне на бъдещето на интернет въз основа на подход на участие на множество заинтересовани страни;

3.  Призовава заинтересованите държави членки и институции на ЕС да запазят Форума за управление на интернет на челно място в своя дневен ред, да продължат да подкрепят финансово Форума и неговия секретариат и да допринасят за развитието на ефикасна и независима организация, която е в състояние да упражнява своя мандат, както и да допринася за развитието на модел за управление на интернет;

4.  Подчертава, че Парламентът следва да продължи да участва със значителна делегация в бъдещите заседания на Форума за управление на интернет, за да допринася ефективно при формулирането на подход на ЕС по отношение на управлението на интернет съвместно с държавите членки и Комисията;

5.  Подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до интернет в целия свят; подчертава, че Форумът за управление на интернет следва да увеличи приобщаващото участие на всички заинтересовани страни;

6.  Подчертава, че е поел сериозен ангажимент към модела за участие на множество заинтересовани страни в управлението на интернет; призовава държавите членки, Комисията и всички съответни заинтересовани страни да засилят още повече устойчивостта на модела, като направят участниците и процесите на национално, регионално и международно равнище по-приобщаващи, прозрачни и отговорни;

7.  Подчертава значението на завършването на глобализацията на основните функции и организации на интернет; приветства ангажимента на правителството на Съединените щати през март 2014 г. за прехвърляне на управлението на функциите на IANA; подчертава значението на пълната отчетност и прозрачност на ICANN;

8.  Подчертава наличието на строго определен срок за приключване на преговорите за функциите на IANA, което ще предостави дългосрочно решение за стабилността и сигурността на интернет, тъй като през септември 2015 г. сегашното споразумение между ICANN и правителството на САЩ относно надзора на функциите на IANA ще изтече;

9.  Призовава държавите членки и Комисията да увеличат усилията си за подкрепа на сключването на това ново навременно споразумение;

10.  Призовава заинтересованите институции на ЕС да предложат самия ЕС като първи международен партньор на ICANN във връзка с функциите на IANA, включително роля, равна на тази на САЩ и други държави, при потвърждаването на ангажиментите, които понастоящем уреждат услугите на IANA; счита, че това е важна стъпка в процеса на гарантиране на цялостната неутралност на ICANN;

11.  Подчертава, че от плодотворния обмен, проведен до момента в рамките на Форума за управление на интернет, вече могат да се извлекат поуки и могат да се предприемат последващи действия, по-специално във връзка с регулаторните аспекти на електронните съобщения и въпросите, свързани със сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот; счита, че са необходими по‑нататъшни обсъждания в рамките на Форума за управление на интернет по въпроси, свързани с киберсигурността и киберпрестъпленията, като се започне с решенията за повишаване на сигурността на критичната инфраструктура и се стигне до предоставянето на подходящи средства за защитена комуникация на физическите лица и на малките предприятия, и по-специално електронна автентификация и криптиране; подчертава необходимостта от обезпечаване на отворен и независим интернет като глобален, общ ресурс, заедно с недискриминационен достъп до знания в бъдеще въз основа на инициативите и потребностите на заинтересованите страни, както и свобода на изразяване;

12.  Подчертава, че е от ключово значение да се продължат усилията, за да се гарантира правната защита на мрежовата неутралност, която е необходимо условие за гарантиране на свободата на информация и на изразяване, за стимулиране на растежа и създаването на работни места чрез развитие на иновациите и възможностите за бизнес, свързани с интернет, и за насърчаване и защита на културното и езиковото многообразие;

13.  Подчертава, че основните свободи и правата на човека не подлежат на преговори и трябва да бъдат защитавани както онлайн, така и офлайн; изразява съжаление, че някои държави се опитват да ограничат глобалната връзка на своите граждани чрез цензура и други ограничения; категорично отхвърля идеята за контролиран от държавата интернет и масово наблюдение на интернет;

14.  Подчертава икономическото и обществено значение на онлайн правата на неприкосновеност на личния живот и контрол на ползвателите върху техните лични данни; счита тези права за основополагащи за демокрацията, за отворен и неутрален интернет и за равнопоставените условия за конкуренция на предприятията в мрежата;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, държавите членки и националните парламенти.

(1) ОВ C 133 E, 8.6.2006 г., стр. 140.
(2) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 133.
(3) ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 80.
(4) ОВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 33.


Етикетиране на държавата на произход на месото в преработените храни
PDF 460kWORD 76k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно етикетиране на страната на произход на месото в преработените храни (2014/2875(RSP))
P8_TA(2015)0034B8-0097/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и Регламент (ЕО) № 608/2004(1) на Комисията („Регламент относно предоставянето на информация за храните на потребителите“), и по-специално член 26, параграфи 6 и 7 от него,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 17 декември 2013 г. относно задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка (COM(2013)0755), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията от 17 декември 2013 г., озаглавен „Етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка: нагласите на потребителите, осъществимостта и въздействието на различни възможни сценарии“ (SWD (2013) 0437),

—  като взе предвид Регламент на Комисията за прилагане (ЕС) № 1337/2013 от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно посочения по-горе регламент за изпълнение на Комисията от 13 декември 2013 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях(4),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно етикетиране на страната на произход на месото в преработените храни (O-000091/2014 – B8‑0101/2015),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в член 26, параграф 6 от Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите се изисква Комисията да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета в срок до 13 декември 2013 г. относно задължителното обозначаване на страната на произход или мястото на произход на месото, използвано като съставка;

Б.  като има предвид, че член 26, параграф 7 от гореспоменатия регламент предвижда, че в доклада трябва, наред с другото, да се отчита необходимостта от информиране на потребителя, приложимостта на предвиденото задължително посочване на страната на произход или мястото на произход, както и анализ на разходите и ползите от въвеждането на такива мерки; като има предвид, че освен това той предвижда, че докладът може да бъде придружен от предложения за изменение на съответните разпоредби от законодателството на ЕС;

В.  като взе предвид, че на 17 декември 2013 г. Комисията публикува своя доклад относно задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка, и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка: нагласите на потребителите, осъществимостта и въздействието на различни възможни сценарии“;

Г.  като има предвид, че според проучванията в зависимост от държавата членка между 30 и 50 % от общия обем на месото от заклани животни се преработва в месни съставки за храни, предимно в мляно месо, месни заготовки и месни продукти;

Д.  като има предвид, че Комисията продължава да не прави никакви последващи законодателни предложения и заключава, че ще бъдат предприети допълнителни подходящи мерки след разисквания в Европейския парламент и Съвета;

Е.  като има предвид, че съгласно горепосочения доклад на Комисията относно задължителното посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка, съществуващите системи за проследяване в ЕС не са подходящи за предаване на информация за произхода по хранителната верига;

Ж.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламента относно предоставянето на информация за храните на потребителите се предвижда, че посочването на страната на произход или мястото на произход е задължително, когато липсата на посочване може да заблуди потребителя по отношение на истинската страна на произход или място на произход на храната, особено ако придружаващата я информация или етикетът като цяло предполагат, че тя произхожда от различна страна или място;

З.  като има предвид, че оценката на въздействието, която подкрепи Регламента относно предоставянето на информация за храните на потребителите, показа, че произходът на месото се оказва от първостепенно значение за потребителите в целия ЕС(5);

И.  като има предвид, че според проучването на потребителите от 2013 г., извършено от Консорциума за оценка на хранителната верига, сред различните групи храни, обхванати от проучването, храните на основата на месо са начело на списъка, когато става въпрос за интерес относно етикетирането на произход; като има предвид, че въз основа на едно по-целенасочено проучване по отношение на различните видове продукти на основата на месо резултатите от проучването сочат, че за над 90% от респондентите е важно произходът да бъде посочен на етикета;

1.  Отбелязва, че посочването на произхода е задължително за говеждото месо и продуктите от говеждо месо в ЕС вследствие на кризата със спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ)(6) и че правилата на ЕС за етикетиране на говеждото месо са в сила от 1 януари 2002 г.; отбелязва, че тези изисквания за етикетиране вече включват място на раждане, отглеждане и клане;

2.  Счита, че горепосочените изисквания, приложими за непреработеното говеждо месо и продуктите от говеждо месо, са повишили очакванията на потребителите по отношение на информацията относно произхода на други видове прясно месо, които широко се консумират в ЕС, както и на месо, използвано като съставка в преработените храни;

3.  Отбелязва, че съображение 31 от Регламента относно предоставянето на информация за храните на потребителите подчертава факта, че произходът на месото е от първостепенно значение за потребителите и в резултат на това потребителите очакват да бъдат надлежно информирани за страната на произход на месото; освен това изтъква, че съображение 31 предвижда, че задължителните изисквания за етикетиране следва да отчитат принципа на пропорционалност и административната тежест за стопанските субекти в хранителната промишленост и за правоприлагащите органи;

4.  Подчертава, че 90% от дружествата в месопреработвателния сектор са МСП; подчертава специалната роля на МСП за създаването на растеж и работни места, техния принос за конкурентоспособността на икономиката на ЕС и техния ангажимент за безопасни и висококачествени храни; счита, че създаването на равнопоставени условия на конкуренция за стопанските субекти в сектора е от съществено значение;

5.  Изразява отново своята загриженост относно потенциалното въздействие на измамите с храни върху безопасността на храните, здравето на потребителите, доверието на потребителите, функционирането на хранителната верига и стабилността на цените на селскостопанските продукти и подчертава значението на разглеждането на измамите с храни като въпрос от първостепенно значение, като по този начин се постигне бързо възстановяване на доверието на европейските потребители;

6.  Счита, че посочването на страната на произход или мястото на произход при етикетирането на месо и месни продукти само по себе си не предотвратява измамите, но че една строга система за проследяване все пак допринася за установяването на потенциални нарушения и за предприемането на мерки срещу тях; отбелязва, че неотдавнашните скандали, свързани с храните, включително измамната подмяна на говеждо месо с конско, показаха, че по-строгите правила за проследяването и информацията за потребителите са както необходими, така и желани от потребителите; посочва, че по-строгите правила относно проследимостта на храните ще позволяват на органите също така да разследват по-ефективно случаите на измами с храни;

7.  Подчертава колко е важно конското месо да се разглежда в контекста на месото, използвано като съставка в преработени храни наред с говеждото, свинското, овчето, козето месо и месото от домашни птици, тъй като то представлява значителен дял от месото, използвано в преработени храни;

8.  Подчертава освен това факта, че в доклада на Комисията се признава, че повече от 90 % от откликналите потребители са на мнение, че е важно произходът на месото да бъде обозначаван върху етикета на преработени хранителни продукти(7); отбелязва, че това е един от няколко фактора, които могат да оказват въздействие върху поведението на потребителите;

9.  Счита, че етикетирането на произхода на месото, използвано като съставка в храните, ще гарантира по-добра проследимост по веригата за доставки на храни, по-стабилни връзки между доставчиците на месо и месопреработвателите и по-голямо старание от страна на стопанските субекти в хранителната промишленост при избора на техните доставчици и продукти;

10.  Счита, че при етикетирането на храните следва да се взема предвид прозрачността на информацията и нейната разбираемост за потребителите, като същевременно се позволява на предприятия от ЕС да функционират по икономически рентабилен начин и при условия, приемливи за покупателната способност на потребителите;

11.  Изтъква, че що се отнася до въздействието върху цените, резултатите от научни изследвания, проведени от една френска организация на потребителите, се различават значително от констатациите в доклада на Комисията относно разходите за въвеждане на етикетиране за указване на страната на произход; препоръчва този въпрос да бъде допълнително проучен с цел да се добие по-ясна представа за възможното въздействие върху цените, при условие че такъв преглед се извършва заедно с организациите на потребителите и няма да забави законодателни предложения;

12.  Отбелязва, че от април 2015 г. обозначаването на държавата на произход върху етикета ще стане задължително за непреработено свинско, овче, козе и птиче месо; като се има предвид фактът, че това трябва да се вземе предвид при оценката на разходите за предоставяне на информация за произхода на тези видове месо, когато се използват като съставка;

13.  Отбелязва, че валидното понастоящем доброволно предоставяне на информация за произход може да предостави на потребителите подвеждаща информация;

14.  Призовава Комисията да извърши преглед на тези доброволни системи за етикетиране на произхода и да предложи ясни, последователни, съгласувани и приложими правила, когато производителите решават да прилагат доброволното обозначаване на произхода върху етикета;

15.  Отбелязва също така, че въпреки че съгласно посоченото в доклада на Комисията изискването за етикетиране ЕС/извън ЕС би било по-евтина алтернатива, научните изследвания, проведени от Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), които обхващат няколко държави членки, са установили, че това решение не би било приемливо за потребителите(8);

16.  Счита, че Комисията следва да проучи допълнително практиката (която вече е доста разпространена) между някои европейски търговци на дребно и производители по отношение на етикетирането на произхода на месото в преработените храни и да докладва за своите констатации;

17.  Отново призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки с цел превръщане на превенцията и на борбата срещу измамите с храни в неразделна част от политиката на ЕС и с цел преодоляване на структурните слабости в рамките на хранителната верига като цяло, преди всичко чрез провеждането на засилен и по-строг контрол;

18.  Изисква от Комисията да приеме акт за изпълнение за прилагане на член 26, параграф 3 от Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите относно обозначаването на страната на произход на основните съставки, когато тя не съвпада с тази на хранителния продукт;

19.  Настоятелно призовава Комисията да придружи своя доклад със законодателни предложения, като направи задължително указването на произхода на месото в преработените храни с цел осигуряване на по-голяма прозрачност по цялата хранителна верига и по-добро осведомяване на европейските потребители, като същевременно взема под внимание своите оценки на въздействието и избягва прекомерните разходи и административната тежест;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.
(2) ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 19.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0096.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0011.
(5) Виж работния документ на службите на Комисията от 30 януари 2008 г., придружаващ предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите — доклад за оценка на въздействието относно общи въпроси, свързани с етикетирането на храните (SEC(2008)0092).
(6) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
(7) COM(2013)0755, стр. 7.
(8) http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf


Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС
PDF 475kWORD 94k
Резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС (2014/2154(INI))
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(1) („Споразумението от Котону“), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.(2) и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г.(3),

—  като взе предвид позицията си от 13 юни 2013 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.(4),

—  като взе предвид Правилника за дейността на Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ—ЕС, приет на 3 април 2003 г.(5), последно изменен в Адис Абеба (Етиопия) на 27 ноември 2013 г.(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г.(7),

—  като взе предвид своята позиция от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(8),

—  като взе предвид резолюцията си от 12 март 2013 г. относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014—2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие)(9),

—  като взе предвид своите решения от 3 април 2014 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012(10) година, и от 3 април 2014 г.относно приключването на сметките във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012(11) година, както и своята резолюция от 3 април 2014 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението му относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2012 година(12);

—  като взе предвид приетите от СПА резолюции на 27 ноември 2013 г. относно: спазването на принципите на правовата държава и ролята на безпристрастната и независима съдебна система; сътрудничеството Юг—Юг и тристранното сътрудничество: възможности и предизвикателства пред държавите от АКТБ; социалното и екологичното въздействие на скотовъдството в държавите от АКТБ и сигурността в региона на Големите африкански езера,

—  като взе предвид приетите от СПА резолюции на 19 юни 2013 г. относно: породените отново от военни преврати заплахи за демокрацията и политическата стабилност в държавите от АКТБ и ролята на международната общност; споразуменията за икономическо партньорство — следващи стъпки; човешки ресурси в здравеопазването в държавите от АКТБ; положението в Република Гвинея положението в Централноафриканската република,

—  като взе предвид приетите от СПА резолюции на 29 ноември 2012 г. относно: политическата и хуманитарната криза в Сомалия: предизвикателствата пред Европейския съюз и групата на държавите от АКТБ; предприемачеството, основано на ИКТ, и въздействието му върху развитието на държавите от АКТБ; и значението на достъпа до енергия за устойчивото икономическо развитие и постигането на Целите на хилядолетието за развитие,

—  като взе предвид приетите от СПА резолюции на 30 май 2012 г. относно: политическото въздействие на конфликта в Либия върху съседните държави от АКТБ и ЕС; нестабилност на цените, функционирането на световните пазари на земеделски продукти и тяхното въздействие върху продоволствената сигурност в държавите от АКТБ; социалното и екологичното въздействие на добива на полезни изкопаеми в държавите от АКТБ,

—  като взе предвид комюникето, прието на 19 юли 2013 г. в Абуджа (Нигерия) на западноафриканското регионално заседание на СПА(13),

—  като взе предвид комюникето, прието на 16 февруари 2013 г. в Санто Доминго (Доминиканска република) на карибското регионално заседание на СПА(14),

—  като взе предвид комюникето, прието на 20 юли 2012 г. в Апия (Самоа) на тихоокеанското регионално заседание на СПА(15),

—  като взе предвид комюникето, прието на 24 февруари 2012 г. в Лусака (Замбия) на южноафриканското регионално заседание на СПА(16),

—  като взе предвид кодекса на поведение, приет на 19 юни 2013 г. за членовете на Съвместната парламентарна асамблея на АКТБ—ЕС, участващи в делегации за наблюдение на избори,

—  като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 18 септември 2000 г., с която се установяват Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като цели, съвместно определени от международната общност за премахване на бедността,

—  като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“ (COM(2011)0637),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие (A8-0012/2015),

А.  като има предвид уникалния статут на Съвместната парламентарна асамблея (СПА) АКТБ—ЕС като единствена многостранна интерпарламентарна асамблея, създадена с международно споразумение, Споразумението от Котону;

Б.  като има предвид, че СПА се превърна в истинска парламентарна асамблея, предоставяща трибуна за открити и откровени разисквания по основните въпроси на сътрудничеството за развитие и че тя допринася значително за равнопоставеното партньорство между държавите от АКТБ и ЕС;

В.  като има предвид, че Споразумението от Котону между държавите членки на групата на държавите от АКТБ и на ЕС, има за основна цел намаляването и в крайна сметка премахването на бедността; като има предвид, че сътрудничеството следва също да допринася за устойчивото икономическо развитие, което е основата за постигане на траен мир и сигурност и за демократичната и политическата стабилност на държавите от АКТБ;

Г.  като има предвид мисиите за установяване на фактите, проведени през 2013 г. в Мали, с цел по-добро разбиране на причините за нестабилната ситуация в тази страна, в Либерия, с цел подпомагане на политическия диалог, както предвижда член 8 от Споразумението от Котону, и в Хаити, с цел проверка на възстановяването и политическата ситуация;

Д.  като има предвид, че приемането от Асамблеята на Кодекс на поведението на нейните членове, участващи в мисии за наблюдение на избори създаде нова динамика, която допринася за добавената стойност, както показаха съвместните мисии на СПА на президентските избори в Мали и парламентарните избори и втория кръг от президентските избори в Мадагаскар;

Е.  като има предвид, че преразглеждането на Споразумението от Котону за партньорство през 2010 г. засили ролята на СПА и нейното регионално измерение;

Ж.  като има предвид, че следва да бъде гарантирано пълноценното участие на СПА в рамките на политическия диалог, провеждан в съответствие с член 8 от Споразумението от Котону;

З.  като има предвид, че е важно да се стимулира редовен неформален диалог, основан на задълбочен анализ, с различни категории важни официални и неофициални участници, в кръговете на АКТБ—ЕС (Съвместната парламентарна асамблея, Съвет на министрите АКТБ—ЕС, диалога между частните сектори и гражданските общества на АКТБ—ЕС) и други кръгове, които не се интересуват пряко от света на АКТБ—ЕС;

И.   като има предвид, че от 2003 до 2013 г. почти всички европейски сесии на СПА се провеждаха по принцип в държавата, председателстваща на ротационен принцип Съвета на Европейския съюз; като има предвид, че ротационните председателства трябва да спазват всички ангажименти, поети със Споразумението за партньорство от Котону в това отношение;

Й.  като има предвид, че бързият възход на БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и други бързо развиващи се икономики на световно равнище и в страните и регионите на АКТБ оказва все по-голямо въздействие на групата от държави от АКТБ и текущото състояние на отношенията между АКТБ и ЕС;

К.  като има предвид, че съгласно новите правила за пътуванията, приети от Бюрото на Европейския парламент, акредитираните парламентарни сътрудници вече няма да могат да асистират на членовете по време на пленарните заседания на СПА, което има значително отражение върху парламентарната работа;

1.  Приветства факта, че СПА, като една от съвместните институции по Споразумението от Котону, продължава да осигурява рамка за открит, демократичен и всеобхватен диалог между членове на Европейския парламент и парламентаристи от държавите от АКТБ относно изпълнението на това споразумение, включително относно контрола над сътрудничеството по линия на ЕФР и сключването и изпълнението на споразумения за икономическо партньорство; приветства капацитета, който СПА има като форум, в рамките на който могат откровено и открито да се обсъждат трудни и спорни въпроси; призовава следователно в бъдещото споразумение, което ще замени Споразумението от Котону, изрично да се споменава недискриминацията на основание сексуална ориентация и сексуална идентичност, за което Европейският парламент е призовавал по много поводи;

2.  Подчертава необходимостта от засилване на политическия диалог и в тази връзка подчертава ролята на СПА за насърчаването и защитата на принципите, изложени в член 9 от Споразумението от Котону, и по-специално на тези, свързани с върховенството на закона и доброто управление;

3.  Подчертава добавената стойност на провеждането на сесиите на СПА в държавите членки на ЕС, председателстващи на ротационен принцип Съвета на ЕС, и счита, че тази ротация следва да продължи и в бъдеще; изразява загриженост относно неблагоприятното стечение на обстоятелствата, което накара ирландското председателство да не домакинства 25-ата сесия на СПА; поздравява обаче правителството на Дания, което се съгласи да бъде домакин на изключително успешната 23-та сесия в Хорсенс, на която бяха установени културни и образователни връзки между гражданите на Хорсенс и делегатите на СПА; изразява съжаление за липсата на интерес от страна на някои държави – членки на ЕС, които са председателствали или се очаква в бъдеще да поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС, да бъдат домакини на сесиите на СПА; призовава всяка държава членка на ЕС, поела ротационното председателство на Съвета на ЕС, да се ангажира по-задълбочено с подготовката, организирането и домакинството на сесията на СПА;

4.  Подчертава значението на заседанията на СПА, включително на заседанията на постоянните комисии, но съжалява, че често участието от страна на ЕС и на АКТБ е неравностойно и изразява загриженост във връзка с намаляващото участие на членове на ЕП, особено по време на гласуване; отбелязва, че участието в мисии, като регионалните заседания, е било по-равномерно и се надява, че това ще послужи за пример при провеждането на заседанията на СПА в Брюксел в бъдеще;

5.  Припомня ангажимента, поет от предходния заместник-председател / върховен представител, Съветът на ЕС да бъде представляван на министерско равнище на заседанията на Асамблеята и призовава настоящия заместник-председател / върховен представител да спазва този ангажимент;

6.  Припомня задължението на Съвета на министрите на АКТБ—ЕС да представя годишен отчет на Асамблеята относно изпълнението на Споразумението от Котону, който следва да включва политически, социално-икономически и екологични аспекти и да не бъде просто отчет на проведените срещи;

7.  Припомня, че съгласно член 14 от преразгледаното Споразумение от Котону съвместните институции се стремят да осигурят координиране, съгласуваност и взаимно допълване, както и ефективен и двупосочен поток на информация; счита, че след като председателят на Европейския парламент се кани на заседанията на Европейския съвет, двамата съпредседатели на СПА следва да имат възможност да участват в заседанията на Съвета на министрите на АКТБ—ЕС; приканва заместник-председателя / върховен представител да подобри още повече съществуващото сътрудничество и да гарантира, че СПА ще бъде поканена да участва на следващото заседание на съвместния Съвет на министрите;

8.  Подчертава изключително важната роля на националните парламенти на държавите от АКТБ, както и на местните им органи и неправителствени организации по време на подготовката и мониторинга на националните и регионалните стратегически документи и изпълнението на Европейския фонд за развитие (ЕФР); призовава Комисията и правителствата на държавите от АКТБ да гарантират участието им като предоставят навреме цялата налична информация на парламентите на държавите от АКТБ и им помагат в упражняването на демократичен контрол, в частност чрез изграждане на капацитет;

9.  Отбелязва работата на работните групи на комисията по развитие на Европейския парламент по контрола чрез оценка и мониторинг на програмните документи за страните и регионите от АКТБ в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие и отправя искане за процедура по докладване на членовете на СПА на резултатите от този процес;

10.  Поздравява Бюрото на СПА за това, че разширява дейността си отвъд чисто административните въпроси и за това, че използва заседанията си и за политически разисквания, чрез включване в дневния ред на заседанията си в Брюксел и Адис Абеба съществени въпроси от взаимен интерес, като например „бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.“; приканва за продължаване на тази практика в бъдеще;

11.  Призовава Бюрото на СПА да възприеме по-стратегическа ориентация по отношение на работната програма на Асамблеята и избора на доклади на постоянните ѝ комисии, като се уверява, че докладите са тясно свързани със стратегическите цели на СПА и дават своя принос, по-специално за преговорите по рамката за развитие за периода след 2015 г. и отношенията ЕС—АКТБ след 2020 г.;

12.  Отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващото се политическо и хуманитарно положение в няколко държави и региони от АКТБ, включително във връзка с вътрешните и външните последици от това положение и изразява солидарност със засегнатото население; призовава СПА да продължи да наблюдава положението в държавите от АКТБ в криза, да обръща повече внимание на случаите на нестабилност на държавата и да призовава държавите от АКТБ и ЕС към координирани усилия за борба срещу епидемията, предизвикана от вируса Ебола в Западна Африка;

13.  Приветства нарастващия парламентарен и съответно политически характер на СПА, заедно с все по-активната роля, която играят членовете ѝ и по-високото качество на разискванията, провеждани в нейните рамки, които ѝ помагат значително да допринася за партньорството АКТБ—ЕС; призовава СПА да засили диалога по правата на човека в съответствие с Декларацията за правата на човека на ООН и Споразумението от Котону и да включи този диалог като постоянна точка от дневния ред на своите заседания;

14.  Обръща внимание на факта, че в момента текат разисквания относно отношенията АКТБ—ЕС след 2020 г. и бъдещето на групата на АКТБ и подчертава важната роля, която СПА следва да играе в този процес; подчертава в тази връзка необходимостта от всеобхватен и засилен съвместен парламентарен надзор, независимо от крайния резултат; подчертава, че в евентуално бъдещо споразумение, заменящо Споразумението от Котону, следва изрично да се споменава недискриминацията на основание сексуална ориентация и сексуална идентичност, за което Европейският парламент е призовавал по много поводи;

15.  Отново изразява дълбоката си загриженост относно приемането и обсъждането на законодателство, което допълнително инкриминира хомосексуалността в някои държави от АКТБ; призовава СПА да включи това в дневния ред на своите разисквания; призовава за укрепване на принципа на неподлагане на преговори на клаузите, свързани с правата на човека, както и санкциите при незачитане на подобни клаузи, наред с другото по отношение на дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация и по отношение на хората, носители на ХИВ/СПИН;

16.  Счита, че разискванията за периода след изтичането на Споразумението от Котону следва да бъдат повод за подробен анализ на неуспехите и успехите на настоящото споразумение по отношение на устойчивото социално-икономическо развитие на държавите от АКТБ; счита също така, че всяко бъдещо развитие и икономическо сътрудничество между АКТБ и ЕС, както и всички търговски и инвестиционни договорености следва да гарантират, че нито една страна от АКТБ не е оставена в по-неблагоприятно положение;

17.  Призовава Бюрото на СПА да назначи, в рамките на СПА, двама постоянни съвместни докладчици в областта на съгласуваността на политиките за развитие (СПР), които да работят в тясно сътрудничество с постоянния докладчик по СПР на Европейския парламент и да изготвят двугодишен доклад относно изпълнението на член 12 от преразгледаното Споразумение от Котону;

18.  Счита, че паралелно със заседанията на СПА следва да се провеждат срещи с организации на гражданското общество в съответните държави за придобиване на по-широка представа и използване на техния опит и дейности, с акцент върху най-добрите практики, с цел установяване на по-тесни връзки с тези организации;

19.  Настоява, че СИП с държавите от АКТБ следва да служат на целите на развитието, които отразяват както националните, така и регионалните интереси и потребностите на населението на държавите от АКТБ, с цел намаляване на бедността, постигане на целите на хилядолетието за развитие и гарантиране на спазването на основните права на човека, включително социално-икономическите права, като правото на храна или правото на достъп до основни обществени услуги;

20.  Приканва СПА на ЕС—АКТБ да разработи общ подход за определяне на бъдещата рамка за развитие за след 2015 г.; насърчава ангажирането на членове на СПА в преговорите по бъдещите цели за устойчиво развитие;

21.  Приветства факта, че през 2012 г. и 2013 г. бяха проведени успешни регионални заседания, както е предвидено в Споразумението от Котону и правилника на СПА; признава, че тези заседания целят истински обмен на възгледи по регионални въпроси, включително по предотвратяването и решаването на конфликти, регионалната интеграция и сътрудничество и преговорите за съвместими със СТО споразумения за икономическо партньорство; поздравява организаторите на успешните заседания в Нигерия, Доминиканската република, Самоа и Замбия;

22.  Подчертава значението на семинарите, организирани в рамките на сесиите на СПА, които допълват пленарните разисквания; приканва Бюрото, което отговаря за мониторинга на изпълнението на резолюциите и решенията на Асамблеята, да засили ролята си и да проследява изпълнението заедно с председателя и докладчика на съответната постоянна комисия;

23.  Приветства участието на съпредседателя на СПА от ЕП в неформалните срещи на министрите на развитието на ЕС и в Седмата среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от АКТБ;

24.  Призовава Комисията да продължи практиката на предварително представяне в писмена форма на отговорите на въпросите с искане на устен отговор за всяка сесия на Асамблеята;

25.  Призовава държавите, които все още не са ратифицирали преразгледаното Споразумение от Котону, да направят това;

26.  Поздравява члена на Комисията Пиебалгс всеотдайното му участие и високото качество на приноса му в работата на СПА;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвета на АКТБ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Бюрото на СПА и на правителствата и парламентите на Дания, Суринам, Ирландия и Етиопия.

(1) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(2) ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.
(3) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0273.
(5) ОВ С 231, 26.9.2003 г, стр. 68.
(6) ОВ C 64, 4.3.2014 г., стр. 38.
(7) ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0571.
(9) Приети текстове, P7_TA(2013)0076.
(10) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 145.
(11) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 158.
(12) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност