Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
Μέτρα διασφάλισεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I
 Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I
 Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I
 Κοινό καθεστώς εισαγωγών ***I
 Κοινό καθεστώς εξαγωγών ***I
 Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Έλεγχος της εντολής
 Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I
 Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης ***
 Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA
 Μέτρα κατά της τρομοκρατίας
 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
 Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα
 Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Μέτρα διασφάλισεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I
PDF 433kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))
P8_TA(2015)0015A8-0031/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0308),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0011/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0031/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0160


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/475.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I
PDF 435kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0317 – C8-0017/2014 – 2014/0163(COD))
P8_TA(2015)0016A8-0033/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0317),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0017/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0033/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ένωση μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0163


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/476.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I
PDF 433kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))
P8_TA(2015)0017A8-0032/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0318),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0016/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0032/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2014)0164


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/477.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Κοινό καθεστώς εισαγωγών ***I
PDF 433kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))
P8_TA(2015)0018A8-0040/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0321),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0012/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0040/2014),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0166


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/478.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Κοινό καθεστώς εξαγωγών ***I
PDF 434kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))
P8_TA(2015)0019A8-0035/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0322),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0013/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0035/2014),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (κωδικοποιημένο κείμενο)

P8_TC1-COD(2014)0167


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2015/479.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 420kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))
P8_TA(2015)0020A8-0007/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0904),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0263/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0007/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γκαμπόν.


Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 420kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0908 – C8-0264/2014 – 2011/0443(NLE))
P8_TA(2015)0021A8-0004/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0908),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0264/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0004/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ανδόρας.


Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 419kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0909 – C8-0265/2014 – 2011/0444(NLE))
P8_TA(2015)0022A8-0006/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0909),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0265/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0006/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Σεϋχελλών.


Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 420kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0911 – C8-0266/2014 – 2011/0447(NLE))
P8_TA(2015)0023A8-0008/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0911),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0266/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0008/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 419kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0912 – C8-0262/2014 – 2011/0448(NLE))
P8_TA(2015)0024A8-0002/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0912),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0262/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0002/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αλβανίας.


Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 419kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0915 – C8-0267/2014 – 2011/0450(NLE))
P8_TA(2015)0025A8-0003/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0915),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0267/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0003/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σιγκαπούρης.


Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 419kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))
P8_TA(2015)0026A8-0005/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0916),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0268/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0005/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Μαρόκου.


Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 420kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη μέλη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσχώρησης της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2011)0917 – C8-0269/2014 – 2011/0452(NLE))
P8_TA(2015)0027A8-0009/2015

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2011)0917),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0269/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0009/2015),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και εγκρίνει την αποδοχή της προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αρμενίας.


Έλεγχος της εντολής
PDF 574kWORD 132k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής (2014/2165(REG))
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2), και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι(3),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Ιουλίου 2005 και της 30ής Απριλίου 2009(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4 και 11 και το Παράρτημα I του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0013/2015),

Α.  εκτιμώντας ότι στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 ορίζονται σαφώς τα αξιώματα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Β.  εκτιμώντας ότι, βάσει του άρθρου 11 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, οι βουλευτές έχουν υποχρέωση να δηλώνουν με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο αμειβόμενο λειτούργημα ή αμειβόμενη δραστηριότητα·

Γ.  εκτιμώντας ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά ότι ορισμένα από αυτά δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει – ή το έπραξαν με καθυστέρηση – τον κατάλογο των ενδεχόμενων αντικαταστατών, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Κανονισμού·

Δ.  εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κράτος μέλος έχει προβεί σε μερική γνωστοποίηση των εκλεγέντων υποψηφίων και σε μεταγενέστερη συμπλήρωση του καταλόγου τους·

Ε.  εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εκκρεμεί η εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την εκλογή ορισμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι οι διαδικασίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην ακύρωση της εκλογής των εν λόγω βουλευτών·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με τις διαφορές που αφορούν το κύρος της εκλογής των βουλευτών του μόνο σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της ανωτέρω Πράξης, και όχι παράβασης της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας στην οποία παραπέμπει η Πράξη·

Ζ.  εκτιμώντας ότι, για να προβεί στον έλεγχο της εντολής των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976, το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που δηλώνονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, χωρίς να διαθέτει διακριτική ευχέρεια στο ζήτημα αυτό· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να αναφέρει, ενδεχομένως, δυνητικές περιπτώσεις ασυμβίβαστου μεταξύ της εθνικής εκλογικής νομοθεσίας, στην οποία βασίζονται τα αποτελέσματα, και δικαίου της ΕΕ·

Η.  εκτιμώντας ότι οι πολίτες ορισμένων κρατών μελών, που διαβιούν σε μια άλλη χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να απολέσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κράτος μέλος καταγωγής τους (αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος)· εκτιμώντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του εκλέγεσθαι·

Θ.  εκτιμώντας ότι η επιτροπή εκλογών του ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι ορισμένοι πολίτες άλλων κρατών μελών που κατοικούν στο ΗΒ δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές·

1.  κηρύσσει έγκυρη, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία έχουν υποβληθεί ενστάσεις σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα, την εντολή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, η εκλογή των οποίων γνωστοποιήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και οι οποίοι έχουν υποβάλει τις γραπτές δηλώσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού·

2.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να γνωστοποιούν αμέσως στο Κοινοβούλιο όχι μόνο όλα τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων, αλλά και αυτά των ενδεχόμενων αντικαταστατών τους, με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας·

3.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν αμελλητί την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματά της·

4.  θεωρεί ότι η αφαίρεση του εκλογικού δικαιώματος συνεπάγεται επιβολή τιμωρίας στους πολίτες που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ), αποστέρηση του δικαιώματός τους του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κράτος μέλος της διαμονής τους (άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ) και παραβίαση της αρχής της άμεσης και καθολικής ψηφοφορίας (άρθρο 14 παράγραφος 3 ΣΕΕ και άρθρο 1 παράγραφος 3 της Πράξης του 1976)· φρονεί ότι το εκλογικό δικαίωμα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αφαιρείται στις ευρωπαϊκές εκλογές και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υπάρχει σε κάποιο κράτος μέλος η δυνατότητα αυτή·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τις διατυπώσεις εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους όσον αφορά τη συμμετοχή πολιτών άλλων κρατών μελών στις ευρωπαϊκές εκλογές, είτε ως ψηφοφόροι είτε ως υποψήφιοι, και να καταργήσουν, ειδικότερα, τα περιττά διοικητικά εμπόδια προκειμένου να ασκούνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη να είναι συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή καθώς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εντολή των οποίων επικυρώθηκε

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Βέλγιο (21 βουλευτές)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Η εντολή του κ. Louis IDE έληξε την 19η Δεκεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 14ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Sander LOONES σε αντικατάσταση του κ. Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Η εντολή της κ. Annemie NEYTS-UYTTEBROECK έληξε την 1η Ιανουαρίου 2015.

(****) Η εντολή της κ. Marianne THYSSEN έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(*****) Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Tom VANDENKENDELAERE σε αντικατάσταση της κ. Marianne THYSSEN.

(******) Η εντολή του κ. Johan VAN OVERTVELDT έληξε στις 11 Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Βουλγαρία (17 βουλευτές)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Η εντολή του κ. Tomislav DONCHEV έληξε στις 7 Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 24ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Andrey NOVAKOV σε αντικατάσταση του κ. Tomislav DONCHEV.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Τσεχική Δημοκρατία (21 βουλευτές)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Δανία (13 βουλευτές)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Γερμανία (96 βουλευτές)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Εσθονία (6 βουλευτές)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Η εντολή του κ. Andrus ANSIP έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Urmas PAET σε αντικατάσταση του κ. Andrus ANSIP.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ιρλανδία (11 βουλευτές)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ελλάδα (21 βουλευτές)

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ Κώστας

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ Γεώργιος

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Λάμπρος

ΓΛΕΖΟΣ Εμμανούηλ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γιώργος

ΚΑΪΛΗ Εύα

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Γεώργιος *

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μανώλης

ΚΟΥΝΕΒΑ Κωνσταντίνα

ΚΥΡΚΟΣ Μιλτιάδης

ΚΥΡΤΣΟΣ Γεώργιος

ΜΑΡΙΑΣ Νότης

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος

ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σοφία

ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ Ελευθέριος

ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Ελισσάβετ

ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ Θεόδωρος

ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

(*) Η εντολή του κ. Γεωργίου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ έληξε την 27η Ιανουαρίου 2015.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ισπανία (54 βουλευτές)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Η εντολή του κ. Miguel ARIAS CAÑETE έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 20ής Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Enrique CALVET CHAMBON σε αντικατάσταση του κ. Francisco SOSA WAGNER.

(***) Η επικύρωση ισχύει από 15ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Javier COUSO PERMUY σε αντικατάσταση του κ. Willy MEYER.

(****) Η επικύρωση ισχύει από 11ης Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Tania GONZÁLEZ PEÑAS σε αντικατάσταση του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Η επικύρωση ισχύει από 6ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Carlos ITURGAIZ σε αντικατάσταση του κ. Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Η εντολή του κ. Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO έληξε την 1η Αυγούστου 2014.

(*******) Η εντολή του κ. Willy MEYER έληξε στις 10 Ιουλίου 2014.

(********) Η εντολή του κ. Francisco SOSA WAGNER έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Γαλλία (74 βουλευτές)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ιταλία (73 βουλευτές)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Η επικύρωση ισχύει από 11ης Ιουλίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Lorenzo FONTANA σε αντικατάσταση του κ. Flavio TOSI.

(**) Η εντολή της κ. Alessandra MORETTI έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 2015.

(***) Η εντολή του κ. Flavio TOSI έληξε στις 9 Ιουλίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Κύπρος (6 βουλευτές)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης*

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τάκης

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κώστας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτρης

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χρήστος**

ΣΥΛΙΚΟΤΗΣ Νεοκλής

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ελένη

(*)Η επικύρωση ισχύει από 3ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Λευτέρη ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ.

(**) Η εντολή του κ. Χρήστου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λετονία (8 βουλευτές)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Η εντολή του κ. Valdis DOMBROVSKIS έλ ηξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής της κ. Inese VAIDERE σε αντικατάσταση του κ. Valdis DOMBROVSKIS.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λιθουανία (11 βουλευτές)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Λουξεμβούργο (6 βουλευτές)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Κροατία (11 βουλευτές)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ουγγαρία (21 βουλευτές)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Μάλτα (6 βουλευτές)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ολλανδία (26 βουλευτές)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Αυστρία (18 βουλευτές)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Πολωνία (51 βουλευτές)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Πορτογαλία (21 βουλευτές)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ρουμανία (32 βουλευτές)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian **

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Η εντολή της κ. Corina CREȚU έληξε την 1η Νοεμβρίου 2014.

(**) Η επικύρωση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Emilian PAVEL σε αντικατάσταση της κ. Corina CREȚU.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σλοβενία (8 βουλευτές)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σλοβακία (13 βουλευτές)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Φινλανδία (13 βουλευτές)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Σουηδία (20 βουλευτές)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Η επικύρωση ισχύει από 8ης Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία κοινοποίησης εκ μέρους της εθνικής αρμόδιας αρχής της εκλογής του κ. Linnéa ENGSTRÖM σε αντικατάσταση της κ. Isabella LÖVIN.

(**) Η εντολή της κ. Isabella LÖVIN έληξε την 3η Οκτωβρίου 2014.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

(1η Ιουλίου 2014)

Ηνωμένο Βασίλειο (73 βουλευτές)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Η εντολή του κ. Philip BRADBOURN έληξε στις 20 Δεκεμβρίου 2014.

(1) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5.
(2) ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34.
(4) Απόφαση στην υπόθεση Le Pen κατά Κοινοβουλίου, C-208/03, EU:C:2005:429· και απόφαση στην υπόθεση Ιταλική Δημοκρατία και Donnici κατά Κοινοβουλίου, C-393/07 και C-9/08, EU:C:2009:275.


Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I
PDF 433kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0476),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0113/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0001/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Φεβρουαρίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια

P8_TC1-COD(2014)0218


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2015/413.)

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 115.


Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης ***
PDF 422kWORD 52k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12812/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (12830/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0276/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0010/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας, καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νέου πρωτοκόλλου·

3.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής·

4.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από την εκπνοή της παρούσας συμφωνίας και με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μελλοντική συμφωνία, λεπτομερή στοιχεία υπό μορφή εκ των υστέρων έκθεσης για το κόστος και τα οφέλη της συμφωνίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά το πολυετές πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια δυνάμει της συμφωνίας·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.   καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει ιδιαίτερα την προσοχή της στην προώθηση της τοπικής διαχείρισης και λογοδοσίας, και να διευκολύνει την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σε όλους τους τοπικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τη συμφωνία και την εφαρμογή της·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.


Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA
PDF 457kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2014/2997(RSP))
P8_TA(2015)0031B8-0098/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 21,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 18 και 19 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984 και τα σχετικά πρωτόκολλα αυτής, καθώς και τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις al-Nashiri κατά Πολωνίας, Abu Zubaydah κατά Λιθουανίας, Husayn (Abu Zubaydah) κατά Πολωνίας, El-Masri κατά κατά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Nasr και Ghali κατά Ιταλίας, και al-Nashiri κατά Ρουμανίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ιταλικού Δικαστηρίου που βρήκε ένοχους και καταδίκασε ερήμην σε ποινές φυλάκισης 22 πράκτορες της CIA, έναν πιλότο της Air Force και δύο Ιταλούς πράκτορες για τον ρόλο τους κατά την απαγωγή του Ιμάμη του Μιλάνου, Abu Omar, το 2003,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, το οποίο εγκρίθηκε στο ενδιάμεσο των εργασιών της προσωρινής επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών εκ μέρους της CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση κρατουμένων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών (SSCI) σχετικά με το Πρόγραμμα Κρατήσεων και Ανακρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και την εκ μέρους της χρήση διάφορων μορφών βασανιστηρίων σε κρατουμένους μεταξύ του 2001 και του 2006,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το Γκουαντάναμο, με πιο πρόσφατο εκείνο της 23ης Μαΐου 2013·σχετικά με το Γκουαντάναμο: απεργία πείνας των κρατουμένων(5),

–  έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και την έκθεση της Επιτροπής του 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο, 5 και 6 Ιουνίου 2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για το κράτος δικαίου» της 11ης Μαρτίου 2014 (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση της Ένωσης κατά της διαφθοράς» της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (COM (2014)0038),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη καταδικάσει το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, το οποίο οδήγησε σε πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βασανιστηρίων και άλλης απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, απαγωγών, μυστικών κρατήσεων, κρατήσεων χωρίς δίκη και παραβιάσεων της αρχής της μη επαναπροώθησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν εξαιρούνται από την αρχή της λογοδοσίας και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ατιμωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για έκτακτες παραδόσεις, απαγωγές, παράνομες μυστικές κρατήσεις και βασανιστήρια έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να προστατεύονται και να προωθούνται αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και να εξασφαλίζονται νόμιμες και αποτελεσματικές πολιτικές ασφάλειας με βάση το κράτος δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει πλήρεις έρευνες σχετικά με τη συνεργασία κρατών μελών της ΕΕ με το πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προηγούμενο Κοινοβούλιο, στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013, κάλεσε το παρόν Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εκπληρώνει και να υλοποιεί την εντολή που δόθηκε από την Προσωρινή Επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από την CIA για τη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει ότι δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις της, να εξετάσει νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα ανακύψουν και να αξιοποιήσει πλήρως και να αναπτύξει τα δικαιώματα έρευνάς του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών αποκαλύπτει νέα στοιχεία τα οποία ενισχύουν τις καταγγελίες ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, οι αρχές τους και αξιωματούχοι και πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών τους ήταν συνένοχοι στο πρόγραμμα μυστικών κρατήσεων και έκτακτων παραδόσεων της CIA, ορισμένες φορές ως αποτέλεσμα διαφθοράς λόγω της προσφοράς σημαντικών χρηματικών ποσών από τη CIA ως αντάλλαγμα της συνεργασίας τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της CIA ότι με τα βασανιστήρια αποκαλύφθηκαν πληροφορίες οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν με παραδοσιακές, μη βίαιες τεχνικές ανάκρισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανοικτή ποινική υπόθεση (αριθ. 150/09, ενώπιον του Κεντρικού Δικαστηρίου αριθ. 5 (Juzgado Central No 5)) σχετικά με βασανιστήρια που συνέβησαν στη Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο, βρίσκεται υπό εξέλιξη στο Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) του Βασιλείου της Ισπανίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama δεσμεύτηκε να κλείσει την εγκατάσταση κράτησης του Guantánamo έως τον Ιανουάριο του 2010, μια εγκατάσταση στην οποία βρίσκονται 122 κρατούμενοι χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες από δικαστήριο, μεταξύ των οποίων και 54 οι οποίοι επίσημα έχουν κριθεί αποφυλακιστέοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση ορισμένων από τους κρατουμένους του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο ήταν βραδεία και περιορισμένη·

1.  χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες πληροφοριών να δημοσιεύσει τη περίληψη της έκθεσής της σχετικά με το πρόγραμμα κρατήσεων και ανακρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών· ενθαρρύνει τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της έκθεσης, χωρίς υπερβολική και περιττή εργασία επιμέλειας·

2.  εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη των ανατριχιαστικών πρακτικών ανάκρισης που χαρακτήρισαν αυτές τις παράνομες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το θεμελιώδες συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Γερουσία των ΗΠΑ, ότι οι βίαιες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν από τη CIA δεν κατόρθωσαν να αποσπάσουν πληροφορίες που απέτρεψαν περαιτέρω τρομοκρατικές επιθέσεις· υπενθυμίζει την απόλυτη καταδίκη του στα βασανιστήρια·

3.  θεωρεί ότι το κλίμα ατιμωρησίας σχετικά με το πρόγραμμα της CIA έχει επιτρέψει τη συνέχιση των παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αποκαλύπτεται περαιτέρω από τα προγράμματα μαζικής επιτήρησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μυστικών υπηρεσιών διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ·

4.  καλεί τις ΗΠΑ να ερευνήσουν και να απαγγείλουν διώξεις για τις πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι απόρροια των προγραμμάτων παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων της CIA και να συνεργαστούν με όλα τα αιτήματα κρατών μελών της ΕΕ για πληροφορίες, έκδοση προσώπων ή αποτελεσματικά επανορθωτικά μέτρα για τα θύματα σε σχέση με το πρόγραμμα της CIA·

5.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις καταγγελίες ότι υπήρχαν στην επικράτειά τους μυστικές φυλακές στις οποίες κρατούνταν άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος της CIA και να απαγγείλουν διώξεις εναντίον όσων εμπλέκονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πλήρως πρόσφατες καταγγελίες ότι έλαβαν χώρα στην επικράτειά τους παράνομες παραδόσεις, κρατήσεις και βασανιστήρια και να ασκήσουν δίωξη κατά των υπεύθυνων·

7.  εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με τα εμπόδια που συναντούν οι εθνικές κοινοβουλευτικές και δικαστικές έρευνες σε σχέση με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA, την κατάχρηση του κρατικού απορρήτου και την αδικαιολόγητη διαβάθμιση εγγράφων, που έχουν ως αποτέλεσμα τον τερματισμό ποινικών διαδικασιών και οδηγούν στην ντε φάκτο ατιμωρησία των δραστών των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί να δημοσιευθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα πορίσματα των υφιστάμενων ερευνών σχετικά με την εμπλοκή κρατών μελών στο πρόγραμμα της CIA, και ιδίως της έρευνας Chilcot·

9.  ζητεί την υιοθέτηση μιας εσωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει την υιοθέτηση μιας στρατηγικής και ενός συναφούς προγράμματος δράσης·

10.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεών του σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδίως την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συνεχίσουν τις έρευνες σχετικά με «την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA» και να υποβάλουν έκθεση εντός έτους στην ολομέλεια, στην οποία:

   θα δίνεται συνέχεια των συστάσεων στο προαναφερόμενο ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της προσωρινής επιτροπής TDIP του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   θα διευκολύνεται και υποστηρίζεται η αμοιβαία δικαστική συνδρομή και δικαστική συνεργασία μεταξύ ερευνητικών αρχών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων που συμμετέχουν στο έργο της λογοδοσίας στα κράτη μέλη·
   θα διοργανώνεται ακρόαση με συμμετοχή εθνικών κοινοβουλίων και λειτουργών της δικαιοσύνης για απολογισμό όλων των παρελθουσών και υπό εξέλιξη κοινοβουλευτικών και δικαστικών ερευνών·
   θα διοργανώνεται κοινοβουλευτική εξεταστική αποστολή με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πολιτικών ομάδων στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου καταγγέλλεται ότι υπήρξαν μυστικοί τόποι κρατήσεων της CIA·
   θα συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες δωροδοκίες ή άλλες πράξεις διαφθοράς που συνδέονται με το πρόγραμμα της CIA·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 833.
(2) ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 309.
(3) ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0418.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0231.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.


Μέτρα κατά της τρομοκρατίας
PDF 541kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (2015/2530(RSP))
P8_TA(2015)0032RC-B8-0122/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85 , 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47 έως 50, 52 και 53,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2014, σχετικά με την τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2010-2014 (COM(2014)0365),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) για το 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 24ης Απριλίου 2009, προς το Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα διαμόρφωσης μιας γενικής εικόνας ενός προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα που διευκολύνεται από το Διαδίκτυο (iOCTA) της Ευρωπόλ, για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (SOCTA) της Ευρωπόλ, για το 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια, στις 28 Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2015 στη Ρίγα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου ΔΕΥ της 11ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΔΕΥ της 9ης Οκτωβρίου 2014 και της 5ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 24ης Νοεμβρίου 2014 (15799/14),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (COM(2014)0910), που δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό: Ενίσχυση της ενωσιακής απόκρισης» (COM(2013)0941),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου (γνωμοδότηση 01/2014),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 2014, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd και Michael Seitlinger κλπ., και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου σχετικά με την ερμηνεία της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός συνιστούν μείζονες απειλές εναντίον της ασφάλειας και των ελευθεριών μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι έρχονται να υπενθυμίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκή και μεταβαλλόμενη τρομοκρατική απειλή, η οποία την τελευταία δεκαετία πλήττει σοβαρά διάφορα κράτη μέλη, με επιθέσεις που έχουν ως στόχο όχι μόνο ανθρώπους αλλά και τις αξίες και ελευθερίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθερίες και η αναλογικότητα αποτελούν ουσιαστικές παραμέτρους για την επιτυχία των πολιτικών πάταξης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές πρόληψης για την πάταξη της τρομοκρατίας πρέπει να βασίζονται σε μια πολύπλευρη προσέγγιση που θα στοχεύει στην άμεση παρεμπόδιση της προετοιμασίας επιθέσεων στο έδαφος της ΕΕ, αλλά και στην ενσωμάτωση της ανάγκης να καταπολεμηθούν τα βασικά αίτια της τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών μας, να προστατευτούν οι θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να περιφρουρηθεί το διεθνές δίκαιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν επί ευρωπαϊκού εδάφους από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και μετά, με πλέον πρόσφατες τις επιθέσεις του Ιανουαρίου 2015, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ, της ραγδαίας εξέλιξης νέων τεχνολογιών και της ανησυχητικής αύξησης της ριζοσπαστικοποίησης, που οδηγεί σε επεισόδια βίας και τρομοκρατίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις γειτονικές της χώρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας διευκολύνεται από τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοτρομοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές ομάδες να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς χωρίς το φυσικό εμπόδιο των συνόρων, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, την ανάγκη να έχουν βάσεις ή καταφύγια σε χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τη σοβαρή και αυξανόμενη απειλή των λεγόμενων «ξένων μαχητών της ΕΕ», δηλαδή των ατόμων που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή ιθαγένειάς τους με σκοπό τη διάπραξη ή τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις ένοπλες συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ξέσπασμα του πολέμου και των βιαιοτήτων στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, υπολογίζεται ότι 3 500 έως 5 000 ευρωπαίοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να πολεμήσουν ως ξένοι μαχητές, οι οποίοι αποτελούν τεράστια πρόκληση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

1.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις αποτρόπαιες πράξεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι και δηλώνει και πάλι την ένθερμη συμπαράστασή του στον λαό της Γαλλίας και στις οικογένειες των θυμάτων και την ομοψυχία του στον παγκόσμιο αγώνα κατά της τρομοκρατίας και της επίθεσης ενάντια στις δημοκρατικές μας αξίες και ελευθερίες·

2.  καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά κάθε τρομοκρατική ενέργεια, την προβολή της τρομοκρατίας, την ηρωοποίηση των εμπλεκομένων στην τρομοκρατία και την υπεράσπιση βίαιων εξτρεμιστικών ιδεολογιών, οπουδήποτε στον κόσμο και αν εμφανίζονται· τονίζει ότι δεν υφίσταται ελευθερία χωρίς ασφάλεια και ασφάλεια χωρίς ελευθερία·

3.  σημειώνει με ανησυχία τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν σε περιοχές συγκρούσεων για να ενταχθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και στη συνέχεια επιστρέφουν στο έδαφος της ΕΕ, αποτελώντας κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και τις ζωές των πολιτών της· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει σαφή και κοινό ορισμό για τους «ξένους μαχητές της ΕΕ», προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου·

4.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν ακόμη πιο εξειδικευμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να πολεμήσουν στις τάξεις τρομοκρατικών οργανώσεων· αντιλαμβάνεται ότι, μολονότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η άσκηση ποινικών διώξεων, πρέπει ωστόσο να ληφθούν άλλα μέτρα για την ανάσχεση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, για την παρεμπόδιση της αναχώρησης ευρωπαίων και άλλων ξένων μαχητών και για την αντιμετώπιση όσων επιστρέφουν· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαμορφώσουν βέλτιστες πρακτικές βασισμένες σε αντίστοιχες επιτυχημένες λύσεις που επέλεξαν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις στρατηγικές, τα σχέδια δράσης και τα προγράμματα αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού·

Καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό

5.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση της απειλής που θέτει γενικότερα η τρομοκρατία απαιτεί μια στρατηγική πάταξης της τρομοκρατίας με βάση μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, μέσω της οποίας θα αντιμετωπίζονται συνολικά οι υποκείμενοι παράγοντες της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, π.χ. με την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, της πολυδεκτικότητας και της πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής και με την αποτροπή της γκετοποίησης, με την ανάλυση και την αντιμετώπιση της διαδικτυακής υποκίνησης ατόμων στην εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, την αποτροπή της αναχώρησης ατόμων με στόχο τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, την παρεμπόδιση και την αναχαίτιση της στρατολόγησης και της συμμετοχής σε ένοπλες συγκρούσεις, τη διακοπή της παροχής οικονομικής υποστήριξης προς τρομοκρατικές οργανώσεις και άτομα που σκοπεύουν να γίνουν μέλη τους, τη διασφάλιση αυστηρής ποινικής δίωξης, όπου αρμόζει, και την εξασφάλιση στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε σχήματα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην υποστήριξη της ένταξης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του διαλόγου, της συμμετοχής, της ισότητας, της ανεκτικότητας και της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, καθώς και σε προγράμματα αναμόρφωσης·

7.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης, μέσω στοχοθετημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε αυτό το περιβάλλον· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιώσουν τα συστήματα διοίκησης των φυλακών ώστε να καταστεί ευκολότερος ο εντοπισμός κρατουμένων που συμμετέχουν στην προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, να παρακολουθούνται και να προλαμβάνονται διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης και να δημιουργηθούν συγκεκριμένα προγράμματα απεμπλοκής, αναμόρφωσης και αποριζοσπαστικοποίησης·

8.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως να ενταθεί η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και να προαχθούν τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας μαζί τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αναχαιτιστεί η διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το Δίκτυο Ενημέρωσης σχετικά με τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο συσπειρώνει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση εκστρατειών κατά της ριζοσπαστικοποίησης και στη δημιουργία δομών και διαδικασιών για την αποριζοσπαστικοποίηση των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, καθώς και να αντιμετωπίσει άμεσα τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες παρέχοντας θετικά εναλλακτικά πρότυπα·

9.  υποστηρίζει την έγκριση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης μέσω Διαδικτύου, η οποία θα βασίζεται στις προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε διακυβερνητική και εθελοντική βάση με σκοπό την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και επιτυχών μεθόδων στον τομέα αυτό·

10.  ζητεί να εγκριθεί σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία θα καλύπτει το ευρύ φάσμα υποκείμενων παραγόντων ριζοσπαστικοποίησης και θα προβαίνει σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων απεμπλοκής, αναμόρφωσης και αποριζοσπαστικοποίησης·

Εφαρμογή και επισκόπηση των υφιστάμενων μέτρων επιβολής του νόμου

11.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πλατφόρμες, τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα προειδοποίησης που ήδη υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και τα συστήματα εκ των προτέρων πληροφοριών για τους επιβάτες (APIS)·

12.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός του χώρου Σένγκεν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, αποκλείει κατηγορηματικά τις προτάσεις για αναστολή του συστήματος Σένγκεν· ενθαρρύνει, αντίθετα, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερα τους ισχύοντες κανόνες που προβλέπουν ήδη τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής ελέγχων εγγράφων και να αξιοποιήσουν καλύτερα το σύστημα SIS II· επισημαίνει ότι είναι ήδη δυνατή η διενέργεια στοχοθετημένων ελέγχων στα άτομα που διασχίζουν εξωτερικά σύνορα·

13.  δεσμεύεται να εργαστεί για την οριστικοποίηση οδηγίας της ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) έως το τέλος του έτους· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει τις συνέπειες που έχει η απόφαση του ΔΕΚ στην οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων(5) και τον πιθανό αντίκτυπό της στην οδηγία PNR της ΕΕ· προτρέπει το Συμβούλιο να σημειώσει πρόοδο στη δέσμη για την προστασία δεδομένων ούτως ώστε να διενεργηθούν ενδεχομένως παράλληλα τριμερείς διάλογοι και για τα δύο θέματα - οδηγία PNR της ΕΕ και δέσμη για την προστασία δεδομένων· προτρέπει την Επιτροπή να προσκαλέσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την επιβολή του νόμου, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες πληροφοριών και εκπροσώπους της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 προκειμένου να καταθέσουν απόψεις και αρχές, με βάση τις ανάγκες ασφάλειας, σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των δεδομένων PNR·

14.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στην άμεση, και στο εξής σε τακτική, αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων και να πραγματοποιήσει αντίστοιχη εκτίμηση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση, προκειμένου η Ένωση και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να ενεργούν αποτελεσματικά· ζητεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουν έναν ανανεωμένο χάρτη πορείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που θα προβλέπει αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων απειλών και θα εξασφαλίζει ουσιαστική ασφάλεια για όλους, κατοχυρώνοντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.  τονίζει ότι ουσιώδη παράμετρο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελεί η εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ενίσχυσης των θυμάτων και των οικογενειών τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 2012/29/EΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας·

16.  θεωρεί ότι η πάταξη του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος· πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία όσον αφορά μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού και την καταστροφή απαγορευμένων όπλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών συσκευών και το λαθρεμπόριο όπλων που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έγκριση ενός επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να αποδειχθεί αποτελεσματικό και να μπορεί, συνεπώς, να αντιμετωπίσει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της δικαιοσύνης με βάση τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας·

Εσωτερική ασφάλεια και επιβολή του νόμου στην ΕΕ και δυνατότητες σε επίπεδο οργανισμών

19.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να αποτρέπουν την κυκλοφορία ατόμων ύποπτων για τρομοκρατία, ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας την παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων και τη δόλια χρήση εγγράφων ταυτότητας και εντοπίζοντας τους τομείς κινδύνου·

20.  σημειώνει με ανησυχία την αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και της τεχνολογίας επικοινωνιών από τρομοκρατικές οργανώσεις με σκοπό την επικοινωνία, τον σχεδιασμό επιθέσεων και τη διάδοση προπαγάνδας· ζητεί από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον αδιάλειπτο σεβασμό των γενικών αρχών της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του λόγου· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα περιορισμού της χρήσης και της διάδοσης στοιχείων στο Διαδίκτυο για τους σκοπούς της πάταξης της τρομοκρατίας πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά·

21.  επαναλαμβάνει ότι όλα τα προγράμματα συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων, που εφαρμόζουν μεταξύ άλλων οργανισμοί της ΕΕ όπως η Ευρωπόλ, θα πρέπει να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο και να βασίζονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που θα παρέχει νομικώς δεσμευτικά πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ·

22.  υποστηρίζει ένθερμα την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη να βελτιωθεί, να ενταθεί και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για την επιβολή του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο· απευθύνει έκκληση για αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών μέσω της χρήσης των αξιόλογων μέσων που υπάρχουν, όπως είναι οι κοινές ομάδες έρευνας, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι συμφωνίες περί κατάστασης ονομάτων επιβατών (PNR), και για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών, με την επιφύλαξη των ανάλογων διασφαλίσεων περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας·

23.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διενεργήσουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αντιτρομοκρατικών και άλλων συναφών μέτρων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και στην πράξη, και όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε αυτόν τον τομέα με τους οργανισμούς της ΕΕ, κυρίως με την Ευρωπόλ και τη Eurojust· ζητεί να διενεργηθεί αντίστοιχη αξιολόγηση των κενών που εξακολουθούν να υφίστανται, μέσω της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 70 της ΣΛΕΕ, και να εισαχθεί η αξιολόγηση αυτή στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

24.  υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να καταπολεμήσουν τις βασικές πηγές εσόδων των τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας ανθρώπων και του παράνομου εμπορίου όπλων· απευθύνει έκκληση, σε αυτό το πλαίσιο, για την πλήρη εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Eurojust και την Ευρωπόλ μόλις το 50% των πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα·

25.  καλεί τα κράτη μέρη να αξιοποιούν καλύτερα τις μοναδικές ικανότητες της Ευρωπόλ εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές μονάδες τους παρέχουν στην Ευρωπόλ τις σχετικές πληροφορίες με πιο συστηματικό και τακτικό τρόπο· υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών και τεχνικών δυνατοτήτων της, καθώς και των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών·

26.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός της δράσης του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης μέσω της Eurojust, να εναρμονιστεί η ποινικοποίηση των αδικημάτων που σχετίζονται με τους ξένους μαχητές σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό την παροχή ενός νομικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, να αποφευχθούν τα κενά στη δίωξη και να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές και νομικές δυσκολίες στη συλλογή και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις τρομοκρατίας, μέσω της επικαιροποίησης της απόφασης πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ·

27.  ζητεί ισχυρή δημοκρατική και δικαστική εποπτεία των αντιτρομοκρατικών πρακτικών και του έργου των υπηρεσιών πληροφοριών στην ΕΕ, με πλήρη και ανεξάρτητο δημοκρατικό έλεγχο, και εμμένει στην άποψη ότι η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας πρέπει να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το διεθνές δίκαιο·

Έγκριση εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας

28.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει ενεργά μια παγκόσμια συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και να συνεργαστεί στενά με περιφερειακούς παράγοντες, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ιδίως στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και το Ιράκ και στις χώρες που έχουν υποστεί τις δραματικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, και ιδιαίτερα την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας· απευθύνει έκκληση, σε αυτό το πλαίσιο, για ενίσχυση του διαλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανάπτυξης και ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και αυτών των χωρών·

29.  τονίζει, ιδίως, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι της να θεμελιώσουν τη στρατηγική τους για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει επιπλέον ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας πρέπει να αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη, την αναχαίτιση και στη δίωξη της τρομοκρατίας·

30.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εγκρίνει εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πηγές της διεθνούς τρομοκρατίας και η πάταξή της να αποτελεί σταθερή επιδίωξή της· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια στρατηγική συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

31.  παροτρύνει την ΕΕ να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για τη νότια Μεσόγειο στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και να εστιάσει στην ενίσχυση των χωρών που έχουν δεσμευτεί πραγματικά να υιοθετήσουν κοινές αξίες και να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις·

32.  τονίζει την ανάγκη τα σχέδια δράσης και ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων της να εστιάζουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της διεθνούς συνεργασίας, της αξιοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων και δυνατοτήτων και της συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες που έχουν συμφέρον να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική και εξτρεμιστική προπαγάνδα που γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο και άλλους διαύλους επικοινωνίας·

33.  τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας πρέπει επίσης να κάνει πλήρη χρήση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της ΕΕ ώστε να καταπολεμηθούν η φτώχεια, οι διακρίσεις και η περιθωριοποίηση, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και να προαχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και να προλαμβάνονται και να επιλύονται οι συγκρούσεις, παράγοντες που συμβάλλουν από κοινού στην περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ομάδων και τμημάτων της κοινωνίας, εντείνοντας έτσι την τρωτότητά τους απέναντι στην προπαγάνδα εξτρεμιστικών οργανώσεων·

o
o   o

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 45.
(2) ΕΕ C 184 E της 8.7.10, σ. 119.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0384.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0102.
(5) Oδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54).


Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
PDF 454kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (2015/2526(RSP))
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου(3),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Αρχών και το Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που εγκρίθηκαν στη Γενεύη στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Υλοποίηση των αρχών της Γενεύης» (COM(2004)0480),

–  έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που εγκρίθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στη συνέχεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), του 2006 (COM(2006)0181),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο Διακυβέρνηση του διαδικτύου: τα επόμενα βήματα(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial στις 24 Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου - Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου» (COM(2014)0072),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF) είναι η διεκπεραίωση της εντολής του από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), σε ό,τι αφορά τη σύγκληση διαφόρων φόρουμ για τον δημοκρατικό, χαρακτηριζόμενο από διαφάνεια και πολυσυμμετοχικότητα πολιτικό διάλογο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος ρόλος και καθήκον του IGF είναι να συζητεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και, εφόσον χρειάζεται, να προβαίνει σε συστάσεις προς τη διεθνή κοινότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2010, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει την εντολή του IGF για πέντε επιπλέον έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και η λήψη απόφασης για την ανανέωση της θητείας του IGF θα πραγματοποιηθεί το 2015 κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέστειλε, το 2005, ad hoc αντιπροσωπεία στην WSIS και έχει πράξει έκτοτε το ίδιο για κάθε ετήσια σύνοδο του IGF·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ad hoc αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου έχουν παίξει καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την αλληλεπίδραση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων που παρίστανται σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κορυφαίες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ένατο IGF που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με γενικό θέμα «Σύνδεση των Ηπείρων για Ενισχυμένη Πολυσυμμετοχική Διακυβέρνηση του Διαδικτύου», συνίσταντο σε: διευρυμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, διατήρηση του Διαδικτύου ως παγκοσμίου, ανοιχτού και κοινού πόρου, πρόσβαση στη γνώση χωρίς διακρίσεις, μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια στο πολυσυμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης του Διαδικτύου, απόρριψη της ιδέας του Διαδικτύου υπό κρατικό έλεγχο, και αναγνώριση του γεγονότος ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται στο Διαδίκτυο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου 2014, οι υπουργοί μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής θέσης για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και της υποστήριξης για την ενίσχυση του IGF ως μιας πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014, η Εθνική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών (NTIA) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταβιβάσει τα καθήκοντα εποπτείας του Διαδικτύου της IANA (Αρχή του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Αριθμών) στην παγκόσμια πολυσυμμετοχική κοινότητα, πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης μεταξύ της ΝΤΙΑ και του Διεθνούς Διαδικτυακού Οργανισμού για την Εκχώρηση Ονομασιών και Αριθμών (ICANN), τον Σεπτέμβριο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισορροπημένη λύση για τη μετάβαση αυτή πρέπει να βρεθεί έγκαιρα και να οδηγήσει σε ένα σύστημα που δεν θα μπορεί να υπόκειται στη σύλληψη και στη χειραγώγηση, εξασφαλίζοντας έτσι την σε βάθος χρόνου σταθερότητα του Διαδικτύου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η ad hoc πολυσυμμετοχική σύνοδος NΕΤmundial για το μέλλον της διακυβέρνησης του Διαδικτύου επεξεργάστηκε μια σειρά από αρχές για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και έναν οδικό χάρτη για τη μελλοντική ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Διαδικτύου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγέθυνση που συνδέεται με την οικονομία του Διαδικτύου προβλέπεται να ανέλθει σε σχεδόν 11% στην ΕΕ, με συμβολή στο ΑΕΠ που αναμένεται να αυξηθεί από 3,8% το 2010 σε 5,7% το 2016·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και προωθεί, μεταξύ άλλων, την καινοτομία, την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη δημοκρατία, την πολιτιστική πολυμορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα ανοιχτό Διαδίκτυο, όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που απολαμβάνει ο οποιοσδήποτε εκτός σύνδεσης πρέπει επίσης να ισχύουν και κατά την απευθείας σύνδεση·

1.  καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσει την εντολή του IGF, να αυξήσει τους πόρους του και να διατηρήσει το μοντέλο της πολυσυμμετοχικότητας στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

2.  θεωρεί ότι, αν και το IGF δεν πρόκειται να καταλήξει σε επίσημα συμπεράσματα, αποτελεί ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή και να ενισχύσει την επίδραση αυτών των ανταλλαγών στο πλαίσιο των πολιτικών συζητήσεων, στο βαθμό που προσφέρει ένα θετικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του Διαδικτύου βάσει μιας πολυσυμμετοχικής προσέγγισης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τα σχετικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για το IGF και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν οικονομικά το IGF και τη γραμματεία του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και ανεξάρτητης οργάνωσης που θα είναι ικανή να ασκεί το έργο της και να συμβάλλει στο εξελισσόμενο μοντέλο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου·

4.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στις μελλοντικές συνόδους του IGF με σημαντική αντιπροσωπεία, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

5.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο· υπογραμμίζει ότι το IGF θα πρέπει να αυξήσει την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων·

6.  τονίζει ότι είναι σταθερά προσηλωμένο στο μοντέλο της πολυσυμμετοχικότητας σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση του Διαδικτύου· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου καθιστώντας τους φορείς και τις διαδικασίες, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, περισσότερο πολυδεκτικούς και χαρακτηριζόμενους από διαφάνεια και υπευθυνότητα·

7.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης των βασικών λειτουργιών και των οργανώσεων του Διαδικτύου· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2014 για τη μεταφορά της διαχείρισης των λειτουργιών της IANA· τονίζει τη σημασία της πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας της ICANN·

8.  υπογραμμίζει την ύπαρξη ρητής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις λειτουργίες της IANA που θα παρέχει μακροπρόθεσμη λύση όσον αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Διαδικτύου, δεδομένου ότι, τον Σεπτέμβριο του 2015, εκπνέει η συμφωνία μεταξύ της ICANN και της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την εποπτική λειτουργία της IANA·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης της νέας καίριας αυτής συμφωνίας·

10.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να προτείνουν την ίδια την ΕΕ ως πρώτο διεθνή εταίρο με την ICANN σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της IANA, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης ενός ρόλου επί ίσοις όροις με τις ΗΠΑ και άλλα κράτη όσον αφορά την επιβεβαίωση των δεσμεύσεων που διέπουν επί του παρόντος τις υπηρεσίες της IANA· θεωρεί ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης ουδετερότητα της ICANN·

11.  τονίζει ότι είναι δυνατόν να συναχθούν διδάγματα από τις γόνιμες ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IGF μέχρι σήμερα και μπορούν να ενεργοποιηθούν, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές πτυχές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τα θέματα ασφάλειας των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου· θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις εντός του IGF για ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, από λύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών έως την παροχή των κατάλληλων εργαλείων για ασφαλή επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως η ηλ-επιβεβαίωση γνησιότητας και η κρυπτογράφηση· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα ανοικτό και ανεξάρτητο Διαδίκτυο ως ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό, μαζί με τη μελλοντική άνευ διακρίσεων πρόσβαση στη γνώση, με βάση τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας της δικτυακής ουδετερότητας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ελευθερίας της πληροφόρησης και της έκφρασης, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω της προώθησης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, καθώς και για την προώθηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

13.  τονίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται τόσο «online» όσο και «offline»· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη επιχειρούν να μειώσουν τη δυνατότητα παγκόσμιας σύνδεση των πολιτών τους μέσω λογοκρισίας και άλλων περιορισμών· απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ενός κρατικά ελεγχόμενου Διαδικτύου και της μαζικής παρακολούθησής του·

14.  τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία των επιγραμμικών δικαιωμάτων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του ελέγχου των χρηστών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα· θεωρεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας για ένα ανοικτό και ουδέτερου χαρακτήρα Διαδίκτυο, και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 133 E της 8.6.2006, σ. 140.
(2) ΕΕ C 291 E της 30.11.2006, σ. 133.
(3) ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 80.
(4) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.


Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα
PDF 455kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (2014/2875(RSP))
P8_TA(2015)0034B8-0097/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής(1) (κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφοι 6 και 7 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό (COM(2013)0755) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την επισήμανση καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό: στάση των καταναλωτών, σκοπιμότητα πιθανών σεναρίων και επιπτώσεις (SWD (2013)0437),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον ανωτέρω εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη διενέργεια ελέγχων(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (O-000091/2014 – B8-0101/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 6 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 7 του ανωτέρω κανονισμού προβλέπει ότι η έκθεση πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και την ανάλυση του κόστους και του οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει επίσης ότι η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε δεόντως την έκθεσή της σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό, καθώς και ένα συνοδευτικό έγγραφο εργασίας σχετικά με την επισήμανση καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό: στάση των καταναλωτών, σκοπιμότητα πιθανών σεναρίων και επιπτώσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 30 έως 50%, ανάλογα με το κράτος μέλος, του συνολικού όγκου κρέατος σφαγίων υφίσταται επεξεργασία και μεταποιείται σε συστατικά κρέατος για τρόφιμα, κυρίως σε κιμά, παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη επακόλουθες νομοθετικές προτάσεις και καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται να ληφθούν περαιτέρω ενδεδειγμένα μέτρα κατόπιν συζητήσεων εντός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό, τα υφιστάμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην ΕΕ δεν επαρκούν για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα προβλέπει ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων που στήριξε τον κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα έδειξε ότι η προέλευση του κρέατος αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Κοινοπραξία Αξιολόγησης της Τροφικής Αλυσίδας μεταξύ των καταναλωτών το 2013, το ενδιαφέρον για την επισήμανση της προέλευσης στα τρόφιμα με βάση το κρέας ήταν στην πρώτη θέση ανάμεσα στις διάφορες ομάδες τροφίμων που κάλυψε η έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει μιας πιο στοχευμένης εξέτασης των διαφόρων τύπων μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι περισσότεροι από το 90% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν σημαντικό να επισημαίνεται η προέλευση των προϊόντων·

1.  σημειώνει ότι η αναγραφή της καταγωγής έγινε υποχρεωτική για το μη επεξεργασμένο βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας στην ΕΕ μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)(6), και ότι οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση του βοείου κρέατος ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002· σημειώνει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις επισήμανσης ήδη περιλαμβάνουν τον τόπο γέννησης, εκτροφής και σφαγής·

2.  θεωρεί ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις που ισχύουν για το μη επεξεργασμένο βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των καταναλωτών σε σχέση με την ενημέρωση για την προέλευση άλλων ειδών νωπού κρέατος που καταναλώνονται ευρέως στην ΕΕ και κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε επεξεργασμένα τρόφιμα·

3.  σημειώνει ότι η αιτιολογική σκέψη 31 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα υπογραμμίζει ότι η καταγωγή του κρέατος αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές αναμένουν να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τη χώρα καταγωγής του κρέατος· επισημαίνει ακόμα ότι η αιτιολογική σκέψη 31 ορίζει πως οι απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τον διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις αρχές επιβολής του νόμου·

4.  τονίζει ότι το 90% των εταιρειών του τομέα επεξεργασίας κρέατος είναι ΜΜΕ· τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη συνεισφορά τους στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δέσμευσή τους για ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα· πιστεύει ότι η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τους παράγοντες του τομέα είναι απαραίτητη·

5.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της απάτης στον τομέα των τροφίμων στην ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στη λειτουργία της αλυσίδας τροφίμων και στη σταθερότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η απάτη στον τομέα των τροφίμων κατά προτεραιότητα και με τον τρόπο αυτό να αποκατασταθεί ταχέως η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών·

6.  πιστεύει ότι καθαυτή η επισήμανση της χώρας ή του τόπου προέλευσης για το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας δεν αποτρέπει την απάτη, αλλά ότι ένα αυστηρό σύστημα ιχνηλασιμότητας συμβάλλει στον εντοπισμό ενδεχόμενων παραβάσεων και στην αντιμετώπισή τους· σημειώνει ότι τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, περιλαμβανομένης της δόλιας αντικατάστασης βόειου κρέατος με κρέας αλόγου, απέδειξαν ότι οι αυστηρότεροι κανόνες στον τομέα της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών είναι αυτό που επιθυμούν οι καταναλωτές· επισημαίνει ότι οι αυστηρότεροι κανόνες στον τομέα της ιχνηλασιμότητας θα έδιναν επίσης τη δυνατότητα στις αρχές να διερευνούν πιο αποτελεσματικά τα περιστατικά απάτης στον τομέα των τροφίμων·

7.  επισημαίνει τη σημασία της εξέτασης του κρέατος αλόγου όσον αφορά το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε επεξεργασμένα τρόφιμα, εκτός από το βόειο και το χοιρινό, το κρέας προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, καθώς αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του κρέατος που χρησιμοποιείται σε επεξεργασμένα τρόφιμα·

8.  επισημαίνει, επίσης, το γεγονός ότι η ίδια η έκθεση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι περισσότεροι από το 90% των καταναλωτών που συμμετείχαν στις έρευνες θεωρούν σημαντικό να επισημαίνεται η καταγωγή του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα(7)· σημειώνει ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών·

9.  πιστεύει ότι η επισήμανση της καταγωγής για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό στα τρόφιμα θα συμβάλει στη διασφάλιση καλύτερης ιχνηλασιμότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, σταθερότερων σχέσεων μεταξύ προμηθευτών κρέατος και φορέων επεξεργασίας και αυξημένης επιμέλειας από μέρους των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων κατά την επιλογή των προμηθευτών και των προϊόντων τους·

10.  εκτιμά ότι η επισήμανση στα τρόφιμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαφάνεια και τη σαφήνεια των πληροφοριών για τους καταναλωτές, επιτρέποντας παράλληλα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να λειτουργούν με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και σε συνθήκες αποδεκτές για την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή·

11.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον αντίκτυπο στις τιμές, τα αποτελέσματα ερευνών που διεξήγαγε μια γαλλική οργάνωση καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά από τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής όσον αφορά το κόστος που απαιτείται για την καθιέρωση επισήμανσης του τόπου καταγωγής· συνιστά να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα αυτό, προκειμένου να δοθεί μια σαφέστερη εικόνα του πιθανού αντικτύπου στις τιμές, με την προϋπόθεση ότι η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με οργανώσεις καταναλωτών και δεν θα καθυστερήσει τις νομοθετικές προτάσεις·

12.  σημειώνει ότι η επισήμανση της χώρας καταγωγής θα γίνει υποχρεωτική για το μη επεξεργασμένο κρέας χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών από τον Απρίλιο του 2015· εκτιμώντας ότι αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κόστους παροχής στοιχείων σχετικά με την καταγωγή για αυτά τα είδη κρέατος όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό·

13.  σημειώνει ότι η ισχύουσα εθελοντική επισήμανση καταγωγής μπορεί να παρέχει παραπλανητικά στοιχεία στους καταναλωτές·

14.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τέτοια εθελοντικά συστήματα για την επισήμανση της καταγωγής και να προτείνει σαφείς, συνεπείς, εναρμονισμένους και εφαρμόσιμους κανόνες για τους παραγωγούς που αποφασίζουν να εφαρμόσουν την εθελοντική επισήμανση καταγωγής·

15.  σημειώνει επιπλέον ότι, παρόλο που -όπως υποδεικνύεται στην έκθεση της Επιτροπής- μια λύση χαμηλότερου κόστους θα μπορούσε να είναι η απαίτηση να επισημαίνεται μόνο το αν η καταγωγή του προϊόντος είναι ή δεν είναι από την ΕΕ, έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ), το οποίο καλύπτει ορισμένα κράτη μέλη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν αποτελεί αποδεκτή λύση για τους καταναλωτές(8)·

16.  πιστεύει ότι η Επιτροπή οφείλει να διερευνήσει περαιτέρω την ήδη αρκετά διαδεδομένη μεταξύ ορισμένων ευρωπαίων εμπόρων λιανικής και κατασκευαστών πρακτική που αφορά την επισήμανση καταγωγής για το κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα και να υποβάλει έκθεση με τα πορίσματά της·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να λάβει η Επιτροπή όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η πρόληψη και η καταπολέμηση της απάτης στον επισιτιστικό τομέα να γίνουν αναπόσπαστα μέρη της ενωσιακής πολιτικής και να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες εντός της συνολικής αλυσίδας τροφίμων και, συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζοντας και ενισχύοντας τους ελέγχους·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, όσον αφορά την επισήμανση της χώρας καταγωγής των πρωταρχικών συστατικών όταν αυτή δεν είναι ίδια με την χώρα καταγωγής του τροφίμου·

19.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεσή της μέσω νομοθετικών προτάσεων που θα καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και να ενημερώνονται καλύτερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και αποφεύγοντας το υπερβολικό κόστος και τις διοικητικές επιβαρύνσεις·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(2) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0096.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0011.
(5)Βλ.έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008 που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα - Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων για ζητήματα γενικής επισήμανσης των τροφίμων (SEC(2008)0092).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).
(7) COM(2013)0755, σ. 7.
(8) http://www.beuc.org/publications/2013-00043-01-e.pdf


Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
PDF 475kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2014/2154(INI))
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1) («συμφωνία του Κοτονού»), όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(2) και για δεύτερη φορά στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010(3),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(4),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ, όπως εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003(5) και τροποποιήθηκε τελευταία στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία) στις 27 Νοεμβρίου 2013(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης)(9),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του, της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012(10), και της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012(11), καθώς και το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2014, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2012(12),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 27 Νοεμβρίου 2013 σχετικά με: τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τον ρόλο των αμερόληπτων και ανεξάρτητων δικαστικών αρχών· τη συνεργασία Νότου-Νότου και την τριγωνική συνεργασία: ευκαιρίες και προκλήσεις για τις χώρες ΑΚΕ· τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της νομαδικής κτηνοτροφίας στις χώρες ΑΚΕ, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 19 Ιουνίου 2013 σχετικά με: τις απειλές που συνιστούν εκ νέου για τη δημοκρατία και την πολιτική σταθερότητα στις χώρες ΑΚΕ τα στρατιωτικά πραξικοπήματα, καθώς και τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας· τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης – τα επόμενα βήματα· το ανθρώπινο δυναμικό για θέματα υγείας σε χώρες ΑΚΕ· την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας· και την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 29 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με: την αντιμετώπιση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Σομαλία: τις προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα χωρών ΑΚΕ· την επιχειρηματικότητα βάσει ΤΠΕ και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ· και σχετικά με τη σημασία της πρόσβασης σε ενέργεια για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η ΚΣΙΕ στις 30 Μαΐου 2012 σχετικά με: τον πολιτικό αντίκτυπο των συγκρούσεων στη Λιβύη στα γειτονικά κράτη ΑΚΕ και στις χώρες της ΕΕ· την αστάθεια τιμών, τη λειτουργία των παγκόσμιων αγορών γεωργικών προϊόντων και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων στις χώρες ΑΚΕ· και σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξορυκτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Δυτικής Αφρικής στην Αμπούζα (Νιγηρία) στις 19 Ιουλίου 2013(13),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Καραϊβικής στον Άγιο Δομήνικο (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 16 Φεβρουαρίου 2013(14),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Ειρηνικού στην Άπια (Σαμόα) στις 20 Ιουλίου 2012(15),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εγκρίθηκε κατά την περιφερειακή συνεδρίαση της ΚΣΙΕ Μεσημβρινής Αφρικής στη Λουζάκα (Ζάμπια) στις 24 Φεβρουαρίου 2012(16),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2013, για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως στόχους που έχουν τεθεί από κοινού από τη διεθνή κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0012/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ διαθέτει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, καθώς είναι η μόνη πολυμερής διακοινοβουλευτική συνέλευση που έχει συσταθεί στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας, της συμφωνίας του Κοτονού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΣΙΕ έχει εξελιχθεί σε πραγματική κοινοβουλευτική συνέλευση, που προσφέρει ένα βήμα για τη διεξαγωγή ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου σχετικά με ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας και συμβάλλει σημαντικά στην ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Κοτονού μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ επικεντρώνεται στον στόχο της μείωσης και, τελικά, της εξάλειψης της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία πρέπει επίσης να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τη βάση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας καθώς και της δημοκρατικής και πολιτικής σταθερότητας των χωρών ΑΚΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 διοργανώθηκαν διερευνητικές αποστολές στο Μάλι με στόχο την καλύτερη κατανόηση της εύθραυστης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, στη Λιβερία με στόχο τη συμβολή στον πολιτικό διάλογο όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και στην Αϊτή με στόχο τον έλεγχο της ανασυγκρότησης και της πολιτικής κατάστασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση από τη Συνέλευση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της που συμμετέχουν σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, έχει δημιουργηθεί νέα δυναμική η οποία συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία, όπως συνέβη με τις κοινές αποστολές ΚΣΙΕ για τις προεδρικές εκλογές στο Μάλι καθώς και τις βουλευτικές εκλογές και τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Μαδαγασκάρη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού το 2010 ενίσχυσε τον ρόλο της ΚΣΙΕ και την περιφερειακή της διάσταση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή της ΚΣΙΕ στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

Η.  έχοντας υπόψη ότι θα ήταν σημαντικό να τροφοδοτηθεί ένας τακτικός ανεπίσημος διάλογος που θα βασίζεται σε μια ουσιαστική ανάλυση των ζητημάτων με συναφείς επίσημους και ανεπίσημους παράγοντες, τόσο στους κύκλους ΑΚΕ-ΕΕ (Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης, Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, διάλογος ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών ΑΚΕ-ΕΕ) όσο και σε άλλους κύκλους που δεν ενδιαφέρονται άμεσα για την κοινότητα ΑΚΕ-ΕΕ·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2003 έως το 2013 σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές σύνοδοι της ΚΣΙΕ διεξήχθησαν καταρχήν στη χώρα που κατείχε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκ περιτροπής προεδρίες πρέπει να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού εν προκειμένω·

Ι.  έχοντας υπόψη ότι η ραγδαία άνοδος των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) και άλλων αναδυόμενων οικονομιών στο παγκόσμιο στερέωμα και μεταξύ των χωρών και περιφερειών ΑΚΕ έχει ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ομάδα ΑΚΕ και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διέπουν τις μετακινήσεις των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών δεν επιτρέπουν πλέον στους βοηθούς να επικουρούν τους βουλευτές στις ολομέλειες της ΚΣΙΕ, γεγονός που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κοινοβουλευτικό έργο·

1.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΚΣΙΕ, ως ένα από τα κοινά θεσμικά όργανα της συμφωνίας του Κοτονού, συνεχίζει να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή ανοικτού, δημοκρατικού και ολοκληρωμένου διαλόγου μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου της αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΤΑ και της σύναψης και εφαρμογής των ΣΟΕΣ· εκφράζει ικανοποίηση για την ικανότητα της ΚΣΙΕ να αποτελεί ένα φόρουμ στο οποίο διεξάγεται ειλικρινής και ανοικτός διάλογος σχετικά με δύσκολα και αμφιλεγόμενα ζητήματα· ζητεί επομένως στη μελλοντική συμφωνία, που θα αντικαταστήσει τη συμφωνία του Κοτονού, να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και υπογραμμίζει εν προκειμένω τον ρόλο της ΚΣΙΕ για την προώθηση και την υπεράσπιση των αρχών που παρατίθενται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού και κυρίως αυτών που αφορούν το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση·

3.  τονίζει την προστιθέμενη αξία της διεξαγωγής των συνόδων ΚΣΙΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ που κατέχουν την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και πιστεύει ότι αυτή η εναλλαγή θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον· εκφράζει την ανησυχία του για τις ατυχείς περιστάσεις που οδήγησαν την ιρλανδική προεδρία στην απόφαση να μην φιλοξενήσει την 25η σύνοδο· συγχαίρει, ωστόσο, την κυβέρνηση της Δανίας για τη συγκατάθεσή της να φιλοξενήσει την άκρως επιτυχημένη 23η σύνοδο στο Horsens, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών του Horsens και εκπροσώπων των χωρών ΑΚΕ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ενδιαφέροντος από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ που κατείχαν, ή αναμένεται να κατέχουν στο μέλλον, την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για τη διοργάνωση των συνόδων ΚΣΙΕ· καλεί κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στην προετοιμασία, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία της συνόδου ΚΣΙΕ·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία των συνεδριάσεων της ΚΣΙΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων των μόνιμων επιτροπών, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι συχνά υπάρχει άνιση συμμετοχή των κρατών μελών ΕΕ και των μελών ΑΚΕ και ανησυχεί για τη μείωση της συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών· επισημαίνει ότι η συμμετοχή σε αποστολές, όπως οι περιφερειακές συνεδριάσεις, ήταν περισσότερο ισόρροπη, και ελπίζει ότι αυτά τα παραδείγματα θα ακολουθηθούν στις μελλοντικές συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ στις Βρυξέλλες·

5.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η πρώην Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για εκπροσώπηση του Συμβουλίου της ΕΕ σε υπουργικό επίπεδο κατά τις συνόδους της Συνέλευσης, και καλεί τη νέα Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να τηρήσει την εν λόγω δέσμευση·

6.  υπενθυμίζει την υποχρέωση του Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΕ να υποβάλλει στη Συνέλευση ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία για τον πολιτικό, κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και όχι μια απλή περιγραφή των συνεδριάσεων που έχουν διεξαχθεί·

7.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού, τα κοινά θεσμικά όργανα επιδιώκουν τη διασφάλιση του συντονισμού, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας, καθώς και της αποτελεσματικής και αμφίδρομης ροής των πληροφοριών· είναι της άποψης ότι, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκαλείται στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να δίδεται και στους δύο συμπροέδρους της ΚΣΙΕ η δυνατότητα συμμετοχής στις συνόδους του Κοινού Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να βελτιώσει περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ΚΣΙΕ θα κληθεί να συμμετάσχει στο επόμενο Κοινό Συμβούλιο·

8.  τονίζει τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων των χωρών ΑΚΕ στα προπαρασκευαστικά στάδια και στην εποπτεία των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των εγγράφων περιφερειακής στρατηγικής, καθώς και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους παρέχοντας εγκαίρως στα κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, και βοηθώντας τα παράλληλα να ασκήσουν δημοκρατικό έλεγχο, ιδίως μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων·

9.  σημειώνει το ελεγκτικό έργο των ομάδων εργασίας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των εγγράφων προγραμματισμού για τις χώρες και τις περιφέρειες ΑΚΕ στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και ζητεί να δρομολογηθεί μια διαδικασία αναφοράς προς τα μέλη της ΚΣΙΕ για τα αποτελέσματα αυτού του έργου·

10.  συγχαίρει το Προεδρείο της ΚΣΙΕ αφενός για την επέκταση του έργου του πέραν των καθαρά διοικητικών θεμάτων και αφετέρου για τη χρήση των συνεδριάσεών του και για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων περιλαμβάνοντας στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες και την Αντίς Αμπέμπα ουσιαστικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως «το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020»· ζητεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη πρακτική και στο μέλλον·

11.  καλεί το Προεδρείο της ΚΣΙΕ να αναπτύξει έναν πιο στρατηγικό προσανατολισμό για το πρόγραμμα εργασιών της Συνέλευσης και για την επιλογή εκθέσεων από τις μόνιμες επιτροπές της, διασφαλίζοντας ότι οι εκθέσεις συνδέονται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους της ΚΣΙΕ και συμβάλλουν ειδικότερα στις διαπραγματεύσεις για το αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 και στις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020·

12.  επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδείνωση της πολιτικής και ανθρωπιστικής κατάστασης σε διάφορες χώρες και περιοχές ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και εξωτερικών επιπτώσεων των εν λόγω καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα, και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους πληγέντες πληθυσμούς· καλεί την ΚΣΙΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στις χώρες ΑΚΕ που βρίσκονται σε κρίση, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε καταστάσεις κρατικής αστάθειας, και να ζητήσει από τα κράτη ΑΚΕ και τα κράτη της ΕΕ να καταπολεμήσουν με συντονισμένο τρόπο την έξαρση του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική·

13.  επικροτεί την ολοένα εντονότερα κοινοβουλευτική –άρα και πολιτική– φύση της ΚΣΙΕ, τον ενεργότερο από ποτέ ρόλο που διαδραματίζουν τα μέλη της και την αναβάθμιση της ποιότητας των συζητήσεών της, παράγοντες που ευνοούν τη θετική συμβολή της στην εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ· καλεί την ΚΣΙΕ να ενισχύσει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμφωνία του Κοτονού, και να συμπεριλάβει αυτόν τον διάλογο στην ημερήσια διάταξη ως επαναλαμβανόμενο θέμα·

14.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση σχετικά με τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 και σχετικά με το μέλλον της ομάδας ΑΚΕ, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η ΚΣΙΕ στην εν λόγω διαδικασία· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για ολοκληρωμένη και ενισχυμένη κοινή κοινοβουλευτική εποπτεία, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα· τονίζει ότι όποια μελλοντική συμφωνία αντικαταστήσει τη συμφωνία του Κοτονού θα πρέπει να συμπεριλάβει ρητή αναφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο·

15.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση και τη συζήτηση νόμων που ποινικοποιούν περαιτέρω την ομοφυλοφιλία σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ· καλεί την ΚΣΙΕ να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση· ζητεί να ενισχυθούν τόσο η αρχή των μη διαπραγματεύσιμων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και οι κυρώσεις για την παραβίασή τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και σε βάρος των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS·

16.  θεωρεί ότι η συζήτηση για το μέλλον μετά τη συμφωνία του Κοτονού πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να αναλυθούν ενδελεχώς οι αδυναμίες και τα επιτεύγματα της τρέχουσας συμφωνίας όσον αφορά τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ· θεωρεί επίσης ότι κάθε μελλοντική αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία και κάθε εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΑΚΕ-ΕΕ δεν πρέπει να επιδεινώνει την κατάσταση σε καμία χώρα ΑΚΕ·

17.  καλεί το Προεδρείο της ΚΣΙΕ να ορίσει στους κόλπους της ΚΣΙΕ δύο μόνιμους συνεισηγητές για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, να συνεργαστεί στενά με τον μόνιμο εισηγητή για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καταρτίζει εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού·

18.  υπογραμμίζει ότι, στο περιθώριο των συνόδων της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, είναι σημαντικό να προγραμματίζονται συναντήσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στις οικείες χώρες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας ευρύτερης προσέγγισης και να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες τους και οι δραστηριότητές τους με έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές και με στόχο να ενισχυθούν οι δεσμοί με αυτές τις οργανώσεις·

19.  τονίζει ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να υπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους που αντικατοπτρίζουν τόσο εθνικά και περιφερειακά συμφέροντα όσο και τις ανάγκες των πληθυσμών των χωρών ΑΚΕ, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, να επιτευχθούν οι ΑΣΧ και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα σίτισης ή το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

20.  καλεί την ΚΣΙΕ ΕΕ-ΑΚΕ να αναπτύξει κοινή προσέγγιση για τον καθορισμό του μελλοντικού αναπτυξιακού πλαισίου μετά το 2015· ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της ΚΣΙΕ στις διαπραγματεύσεις για τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

21.  επικροτεί το γεγονός ότι το 2012 και το 2013 πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς περιφερειακές συνεδριάσεις όπως προέβλεπε η συμφωνία του Κοτονού και ο Κανονισμός της ΚΣΙΕ· αναγνωρίζει ότι οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν πεδίο γνήσιας ανταλλαγής απόψεων σχετικά με περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων, της περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, και των διαπραγματεύσεων για τις συμβατές προς τον ΠΟΕ συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης· συγχαίρει τους διοργανωτές των επιτυχών συνεδριάσεων στη Νιγηρία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Σαμόα και τη Ζάμπια·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία των εργαστηρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο των συνόδων της ΚΣΙΕ, τα οποία είναι συμπληρωματικά στις συζητήσεις στην Ολομέλεια· καλεί το Προεδρείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε ψηφίσματα και αποφάσεις της Συνέλευσης, να ενισχύσει τον ρόλο του και την παρακολούθηση από κοινού με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της οικείας μόνιμης επιτροπής·

23.  επικροτεί τη συμμετοχή του συμπροέδρου της ΚΣΙΕ εκ μέρους του ΕΚ στις άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών της ΕΕ για την Ανάπτυξη και στην 7η σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΑΚΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πρακτική της εκ των προτέρων παροχής γραπτών απαντήσεων στις προφορικές ερωτήσεις που κατατίθενται σε κάθε σύνοδο της Συνέλευσης·

25.  καλεί τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να επικυρώσουν την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού·

26.  συγχαίρει τον Επίτροπο Piebalgs για την ενεργό συμμετοχή του και για την υψηλή ποιότητα της συμβολής του στις εργασίες της ΚΣΙΕ·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο ΑΚΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Προεδρείο της ΚΣΙΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Δανίας, του Σουρινάμ, της Ιρλανδίας και της Αιθιοπίας.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4.
(3) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0273.
(5) ΕΕ C 231 της 26.9.2003, σ. 68.
(6) ΕΕ C 64 της 4.3.2014, σ. 38.
(7) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0571.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0076.
(10) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 145.
(11) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 158.
(12) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου